************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 108  (2/2021)                    26.2.2021 r.

*********************************************************************************************************

COEXISTENTIA w sprawie spisu ludności

COEXISTENTIA ve věci sčítání lidu

 

Rada Republikowa ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) podczas obrad zdalnych 21.1.2021 r. przyjęła następującą uchwałę: 1) zobowiązuje członków Polskiej Sekcji Narodowej COEX działających w organach centralnych i grupach gminnych włączyć się aktywnie do kampanii przed spisem ludności 2021 r. i współpracować z polskimi stowarzyszeniami obywatelskimi, 2) zobowiązuje przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej COEX zwrócić się do dyrekcji polskich szkół podstawowych z propozycją włączenia młodzieży szkolnej w opracowanie plakatu lub loga do spisu ludności 2021 r., które będą wykorzystane przez COEX, 3) uchwala hasło „Jesteśmy Polakami – spis ludności 2021 r.“, 4) zobowiązuje członków Polskiej Sekcji Narodowej COEX, aby w arkuszu spisowym do spisu ludności 2021 r. w rubryce narodowość wyznaczyli narodowość polską i tylko polską, a w rubryce język ojczysty – język polski, 5) w razie wyników spisu ludności 2021 r., dotyczących narodowości, znacznie odbiegających od oczekiwanych, zobowiązuje przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej COEX reagować w odpowiednich organach państwowych, 6) upoważnia członków Rady Wykonawczej COEX, aby współpracowali z organizacją pożytku publicznego Koexistencia opp. podczas oceny i opracowania wyników spisu ludności 2021 r., 7) popiera, w związku z pandemią koronawirusa, ewentualne odłożenie spisu ludności 2021 r.

Rada Wykonawcza ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) podczas obrad zdalnych 9.2.2021 r. podjęła następującą uchwałę: 1) bierze do wiadomości informację o spotkaniu w dniu 4.2.2021 r. z dyrektorem Centrum Polskiego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Michałem Przywarą, na temat spisu ludności, w którym wzięli udział Stanisław Gawlik i Tadeusz Toman, 2) uchwala na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX plakietki do wykorzystania w kampanii przed spisem ludności 2021 r. – wymienione w załączniku, 3) zobowiązuje członków Rady Wykonawczej COEX, aby niezwłocznie włączyli się do kampanii przed spisem ludności 2021 r. i przedstawili członkom i sympatykom COEX projekt kampanii, 4) upoważnia członków i sympatyków COEX, aby od 5.3.2021 r. prowadzili kampanię przed spisem ludności 2021 r.

 

Republiková rada politického hnutí COEX (dále COEX) na jednání on-line 21.01.2021 přijala následující usnesení: 1) ukládá členům Polské národní sekce COEX, kteří působí v ústředních orgánech a v místních skupinách aktivně se zapojit do kampaně před sčítáním lidu 2021 a spolupracovat s polskými občanskými sdruženími, 2) ukládá předsedovi Polské národní sekce COEX obrátit se na ředitelé polských základních škol s návrhem zapojení školní mládeže na zpracování plakátu nebo loga do sčítání lidu 2021, které budou využívány COEX, 3) schvaluje heslo „Jesteśmy Polakami – spis ludności 2021 r.“, 4) ukládá členům Polské národní sekce COEX, aby ve sčítacím archu do sčítání lidu 2021 v kolonce národnost označili národnost polská a pouze polská, a v kolonce mateřský jazyk – jazyk polský, 5) v případě výsledků sčítání lidu 2021, které se budou značně lišit od očekávaných, ukládá předsedovi Polské národní sekce COEX reagovat v příslušných státních orgánech, 6) zmocňuje členy Výkonné rady COEX, aby spolupracovali s obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s. při hodnocení a zpravování výsledků sčítání lidu 2021, 7) podporuje, s ohledem na pandemii koronavíru, případně odložení sčítání lidu 2021.

Výkonná rada politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) na jednání on-line 09.02.2021 přijala následující usnesení: 1) bere na vědomí informaci o setkání dne 04.02.2021 s ředitelem Centrum polského Kongresu Poláků v České republice Michalem Przywarou na téma sčítání lidu 2021, kterého se účastnili Stanislav Gawlik a Tadeusz Toman, 2) schvaluje na návrh Polské národní sekce COEX plaketky pro využití v kampani před sčítáním lidu 2021 – uvedeny v příloze, 3) ukládá členům Výkonné rady COEX, aby se neprodleně zapojili do kampaně před  sčítáním lidu 2021 a předložili členům a příznivcům COEX projekt kampaně, 4) zmocňuje členy a příznivce COEX, aby od 05.03.2021 vedli kampaň před sčítáním lidu 2021.

 

Ustawy dotyczące spisu ludności 2021 r.

Törvény a 2021-es népszámlálásról

Zákony týkající se sčítání lidu 2021

 

Prawa i obowiązki związane ze spisem ludności określa ustawa nr 332/2020 Dz.U., o spisie ludności, domów i mieszkań 2021 r., którą przyjął Parlament Republiki Czeskiej 22.7.2020 r. Zamieszczamy najistotniejsze jej postanowienia.

    Ustawa reguluje, w nawiązaniu wprost na przepisy Unii Europejskiej (orzeczenie Komisji Unii Europejskiej 2018/712 z dnia 20.4.2017 r., które wprowadza rok referendalny i program danych statystycznych do spisu ludności, domów i mieszkań ustanowiony orzeczeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008), spis ludności, domów i mieszkań w 2021 roku, a mianowicie a) działanie organów administracyjnych w dziedzinie spisu, b) prawa i obowiązki osób dotyczące spisu, c) przygotowanie spisu, sposób uzyskiwania danych i ich opracowania i d) udostępnienie wyników spisu (§ 1).

    Celem spisu jest wytworzyć i udostępnić informacje statystyczne o osobach fizycznych, gospodarstwach domowych, bazie mieszkaniowej i domowej za całe terytorium Republiki Czeskiej w momencie spisu. W tym celu dla potrzeb statystyki europejskiej wprost w nawiązaniu na przepisy Unii Europejskiej przygotowujące spis ludności, domów i mieszkań (art. 3 orzeczenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008) lub dla potrzeb statystyki narodowej Czeski Urząd Statystyczny wytwarza informacje statystyczne dotyczące następujących dziedzin tematycznych: a) za osoby fizyczne – 1. struktura demograficzna reprezentowana wiekiem, płcią, stanem cywilnym i liczbą żywo urodzonych dzieci, 2. struktura położenia geograficznego reprezentowana rodzajem i miejscem pobytu ewidowanego i miejscem pobytu zwyczajnego, 3. struktura migracji krótkoterminowej i długoterminowej reprezentowana obywatelstwem państwowym, poprzednimi rodzajami i miejscami pobytu ewidowanego, poprzednimi miejscami pobytu zwyczajnego i datą przeprowadzki do Republiki Czeskiej, 4. struktura kulturowa reprezentowana narodowością, językiem ojczystym i wyznaniem, 5. poziom wykształcenia, 6. struktura ekonomiczna reprezentowana aktywnością ekonomiczną osób, zatrudnieniem, pozycją w pracy i branżą działalności ekonomicznej, 6. struktura dojazdu do pracy i szkoły, reprezentowana miejscem pracy lub szkoły, częstotliwością i sposobem dojazdu, b) za gospodarstwa domowe – 1. wielkość i 2. typ i skład, c) za mieszkania i domy – 1. zaludnienie, 2. położenie geograficzne, 3. rodzaj i wiek, 4. struktura własnościowa i podstawy prawne zamieszkania, 5. atrybuty techniczno-ekonomiczne i 6. struktura jakościowa zamieszkania (§ 3).

    Decydującym momentem, do którego stwierdza się dane do spisu, w nawiązaniu wprost na przepisy Unii Europejskiej, wprowadzające rok referendalny i program danych statystycznych do spisu ludności, domów i mieszkań, jest północ z piątku 26.3.2021 r. na sobotę 27.3.2021 r. (§ 4). Spisowi podlega, za wyjątkiem obcokrajowców korzystających z immunitetu dyplomatycznego i obcokrajowców, którzy przebywają na terytorium Republiki Czeskiej w celu pobytu krótkoterminowego do 90 dni, każda osoba fizyczna, która w decydującym momencie ma na terytorium Republiki Czeskiej pobyt stały lub pobyt przejściowy ponad 90 dni (§ 5).

     Za pośrednictwem arkuszy spisowych Czeski Urząd Statystyczny stwierdza tylko te dane, które nie są uwzględnione w systemach informacyjnych administracji publicznej za wszystkie osoby i mieszkania podlegające spisowi, mianowicie dane a) o osobach fizycznych 1. miejsce spisu, 2. imię, ewentualnie imiona, i nazwisko, 3. rodzaj i numer czytelnego dokumentu elektronicznego, data urodzenia, płeć, lub numer rodowy, 4. miejsce pobytu zwykłego w decydującym momencie, 5. miejsce pobytu zwykłego 1 rok przed spisem, 6. miejsce pobytu zwykłego w czasie urodzenia, 7. narodowość, 8. język ojczysty, 9. wyznanie, 10. najwyższe ukończone wykształcenie, 11. liczba żywo urodzonych dzieci, 12. aktywność ekonomiczna, 13. zatrudnienie, 14. dziedzina działalności ekonomicznej, 15. miejsce stanowiska pracy lub szkoły, 16. częstotliwość dojazdu do pracy lub szkoły i 17. środek transportu wykorzystywany podczas dojazdu do pracy lub szkoły, b) o mieszkaniach, miejscu zamieszania i gospodarstwach domowych (§ 8).

    W nawiązaniu wprost na przepisy Unii Europejskiej o statystyce europejskiej i ochronie danych osobowych Czeski Urząd Statystyczny zapewni wykreślenie lub zniszczenie danych osobowych, za wyjątkiem danych prowadzonych w systemie informacyjnym dla potrzeb następnego spisu ludności, domów i mieszkań, jak tylko pominie powód, dla którego były opracowane, jednak najpóźniej do dwóch lat od decydującego momentu. Anonimizowane dane z arkuszy spisowych przekaże Czeski Urząd Statystyczny w formie elektronicznej do stałego ułożenia w Archiwum Narodowym (§ 9). Komisarz spisowy, osoba fizyczna zapewniająca zbiórkę lub opracowanie danych ze spisu lub osoba fizyczna, która zapozna się z danymi, jest zobowiązana zachować język za zębami o wszystkich danych ze spisu i warunkach ich opracowania, tak samo jak o innych faktach, z którymi zapoznała się w związku ze spisem (§ 10).

    Arkuszami spisowymi są arkusz spisowy dla gospodarstwa domowego i arkusz spisowy dla osoby. Arkusz spisowy ma formę dokumentalną lub elektroniczną. Wzór arkusza spisowego w formie dokumentalnej określa Czeski Urząd Statystyczny przez ogłoszenie (§ 16). Osoba fizyczna podlegająca spisowi przekaże dane za pośrednictwem wpisu do arkusza spisowego w formie elektronicznej w okresie od 17.3.2021 r. do 9.4.2021 r. Czeski Urząd Statystyczny jest uprawniony w wyjątkowych wypadkach okres ten przedłużyć. Arkusz spisowy w formie elektronicznej jest udostępniony na podstawie sprawdzenie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej podlegającej spisowi lub osoby z tożsamością sprawdzoną według ustawy o identyfikacji elektronicznej. Osoba podlegająca spisowi, której nie będzie arkusz spisowy w formie elektronicznej udostępniony lub która nie spełni obowiązku, dostarczy dane w trakcie dośledzenia terenowego (§ 17). Komisarz spisowy przekaże wypełnione arkusze spisowe Czeskiemu Urzędowi Statystycznemu, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych lub posiadaczowi licencji pocztowej, według tego, kto go powołał (§ 18). Komisarz spisowy jest osobą fizyczną, która zapewnia zbiórkę danych i kolejne czynności określone przez Czeski Urząd Statystyczny. Komisarzem spisowym może być osoba fizyczna, która a) jest obywatelem Republiki Czeskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelem państwa, które jest państwem-kontrahentem Umowy o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, b) jest pełnoprawna, c) osiągnęła wiek co najmniej 18 lat, d) jest nieskazitelna e) posiada dostateczną znajomość języka czeskiego i języka mniejszościowego, o ile znajomość języka mniejszościowego jest konieczna do przeprowadzenia spisu w przydzielonym mu obwodzie spisowym (§ 20). Legitymację komisarza spisowego wystawi komisarzowi spisowemu Czeski Urząd Statystyczny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub posiadacz licencji pocztowej, według tego, kto go mianował. Wzór legitymacji komisarza spisowego określa Czeski Urząd Statystyczny (§ 22).

    Czeski Urząd Statystyczny udostępni wyniki spisu według § 18 ustawy nr 89/1995 Dz. U., o państwowej służbie statystycznej. Wyniki spisu są dostępne na stronach internetowych Czeskiego Urzędu Statystycznego w formie otwartych danych (§ 23).

    Wzory arkuszy spisowych w formie dokumentalnej są zamieszczone w załączniku ogłoszenia nr 490/2020 Dz.U., które wykonuje niektóre postanowienia ustawy nr 332/2020 Dz.U., o spisie ludności, domów i mieszkań w 2021 roku (§ 1). Arkusz elektroniczny Czeski Urząd Statystyczny udostępni za pośrednictwem a) stron internetowych www.onlinescitani.cz i b) aplikacji mobilnej. Uprawnienie do udostępnienia arkusza elektronicznego sprawdza się a) wykorzystując środki do identyfikacji elektronicznej wydane w ramach systemu kwalifikowanego identyfikacji elektronicznej, b) sprawdzając tożsamość petenta sposobem, którym można zgłosić się do skrzynki datowej, c) złożeniem danych o dacie urodzenia, numerze i rodzaju elektronicznie czytelnego dokumentu identyfikacyjnego zaewidowanego w podstawowym rejestrze obywateli (§ 2). Legitymacja komisarza spisowego ma formę karty z masy plastycznej o rozmiarach 86x54 mm i są na niej wymienione następujące dane: a) znak i logotyp Spisu ludności, domów i mieszkań 2021, b) tytuł, imię, ewentualnie imiona, i nazwisko komisarza spisowego, c) wyznaczenie działalności terenowej komisarza spisowego, d) numer legitymacji komisarza spisowego, e) okres ważności legitymacji, f) fotografia komisarza spisowego i g) element ochronny utrudniający sfałszowanie legitymacji (§ 3).

 

A népszámláláshoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket a 332/2020. a Cseh Köztársaság parlamentje által 2020. július 22-én elfogadott 2021-es népszámlálásról. Közzétesszük legfontosabb rendelkezéseit.

    A törvény az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó szabályozásával összefüggésben szabályozza (az Európai Unió Bizottságának 2017. április 20-i 2017/712 / EU rendelete a referenciaév és a létrehozott statisztikai adatok programjának létrehozásáról a népesség, házak és lakások összeírásához a 763/2008. számú rendelettel), a népszámlálás 2021-ben, nevezetesen a) a közigazgatási szervek illetékessége a népszámlálás terén, b) a személyek jogai és kötelezettségei a népszámlálással kapcsolatban, c) a népszámlálás, az adatgyűjtés és -feldolgozás módszere, valamint d) az eredmények összeírásához való hozzáférés (1. §).

    A népszámlálás célja statisztikai információk létrehozása és elérhetővé tétele a Cseh Köztársaság teljes területén a természetes személyekről, a háztartásokról, a lakásokról és a lakásállományról a népszámlálás döntő pillanatában. Ebből a célból az európai statisztikák igényeinek kielégítésére a lakosság, házak és lakások népszámlálását szabályozó, az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó rendelete szerint (a 763/2008 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke), vagy A nemzeti statisztikák igényei szerint a Cseh Statisztikai Hivatal statisztikai információkat generál ezekről a tematikus kérdésekről: a) természetes személyek esetében: 1. demográfiai jellemzők életkor, nem, családi állapot és az élveszületések száma szerint, 2. a földrajzi eloszlás jellemzői típus szerint és a bejegyzett lakóhely és a szokásos tartózkodási hely, 3. a rövid és hosszú távú migrációs mobilitás jellemzői az állampolgárságot, a bejegyzett lakóhely korábbi típusait és helyeit, korábbi szokásos tartózkodási helyeit és a Cseh Köztársaságba történő bevándorlás dátumát, 4 kulturális jellemzők, amelyeket nemzetiség, anyanyelv és vallási hit képvisel, 5. iskolai végzettség, 6. gazdasági jellemzők, gazdasági tevékenység, foglalkoztatás, foglalkoztatás és a gazdasági tevékenység ága, 6. a munkába járás és az iskolák ingázásának jellemzői a munkahely vagy iskola helye szerint, az ingázás gyakorisága és módja, b) háztartások esetében - 1. méret és 2. típus és összetétel, c) lakások és házak - 1. kihasználtság, 2. földrajzi megoszlás, 3. típus és életkor, 4. tulajdonosi szerkezet és a használat jogi oka, 5. a lakás műszaki és gazdasági jellemzői és 6. a lakás minőségi jellemzői (3. §).

    Az adatok népszámlálás céljából történő gyűjtésének döntő pillanata az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó rendelete szerint a népesség, házak és lakások népszámlálásához szükséges referenciaév és statisztikai adatok programjának létrehozása, 2021.3.26-tól éjfélig. 2021.3.27-ig, szombatig (4. bek.). A diplomáciai mentességet igénybe vevő külföldiek és a Cseh Köztársaságban legfeljebb 90 napos rövid távú tartózkodás céljából tartózkodó külföldiek kivételével bármely természetes személy, aki állandó lakóhellyel vagy 90 napot meghaladó ideiglenes tartózkodással rendelkezik a Cseh Köztársaságban a vonatkozó időpont (5. §).

    A népszámlálási űrlapokon keresztül a Cseh Statisztikai Hivatal csak azokat az adatokat gyűjti össze, amelyek nem szerepelnek a közigazgatás információs rendszerében az összes, a népszámlálás tárgyát képező személyre és lakásra vonatkozóan, nevezetesen a) természetes személyekre vonatkozó adatok - a népszámlálás 1. helye, 2. név, vagy név és vezetéknév, 3. elektronikusan olvasható dokumentum típusa és száma, születési dátum és nem, vagy születési szám, 4. szokásos tartózkodási hely a döntő pillanatban, 5. szokásos lakóhely 1 évvel a népszámlálás előtt, 6. szokásos tartózkodási helye a születéskor, 7. nemzetiség, 8. anyanyelv, 9. vallás, hit, 10. legmagasabb végzettségű, 11. élve született gyermekek száma, 12. gazdasági tevékenység, 13. foglalkoztatás, 14. ág gazdasági tevékenység, 15. munkahely vagy iskola helye, 16. a munkába vagy az iskolába ingázás gyakorisága és 17. a munkahelyre vagy iskolába utazáshoz használt közlekedési eszközök, b) lakások, lakások és háztartások (8. §).

Az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó rendeletei szerint az európai statisztikákról és a személyes adatok védelméről a Cseh Statisztikai Hivatal a lehető leghamarabb biztosítja a személyes adatok törlését vagy megsemmisítését, kivéve az információs rendszerben a jövőbeni népszámlálások, a lakosság és a lakások vonatkozásában tárolt adatokat. mivel a feldolgozás célja lejár, azonban a döntő pillanattól 2 évre van szükség. A népszámlálási űrlapokból származó anonimizált adatokat a Cseh Statisztikai Hivatal elektronikus formában nyújtja be állandó tárolásra a Nemzeti Levéltárban (9. §). A népszámlálási biztos, az a természetes személy, aki biztosítja a népszámlálási adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy az a természetes személy, aki megismerkedik a népszámlálási adatokkal, köteles titokban tartani az összes népszámlálási adatot és azok feldolgozásának feltételeit, valamint minden egyéb tényt, amellyel megismerkedett a népszámlálással kapcsolatban (10. §).

    A népszámlálási űrlapok a háztartási és a személyi összeírási űrlapok. A népszámlálási űrlapnak papír és elektronikus formája van. A népszámlálási nyomtatvány mintáját a Cseh Statisztikai Hivatal rendeletben határozza meg. (16. §). A népszámlálás hatálya alá tartozó természetes személynek az adatokat úgy kell megadnia, hogy a népszámlálási űrlapba elektronikus formában beírja őket 2021.3.27-2021.4.9-ig. A Cseh Statisztikai Hivatal kivételes esetekben jogosult meghosszabbítani ezt az időszakot. A népszámlálási űrlap elektronikus formában elérhetővé válik a népszámlálás hatálya alá tartozó természetes személy vagy az elektronikus azonosításról szóló törvény szerint igazolt személyazonosságú személy azonosító adatainak meglétének ellenőrzése alapján. Az a népszámlálás alá eső személy, aki nem teszi elérhetővé a népszámlálási űrlapot elektronikus formában, vagy aki nem teljesíti a kötelezettségét, a helyszíni vizsgálat során megadja az adatokat (17. §). A népszámlálási biztos a kitöltött népszámlálási űrlapokat átadja a Cseh Statisztikai Hivatalnak, a Belügyminisztériumnak vagy a postai engedély birtokosának, attól függően, hogy ki nevezte ki (18. szakasz). A népszámlálási biztos fizikai munkatárs, aki biztosítja az adatgyűjtést és a Cseh Statisztikai Hivatal által meghatározott egyéb tevékenységeket. A népszámlálási biztos lehet az a természetes személy, aki a) Csehország állampolgára, az Európai Unió más tagállamának állampolgára, vagy olyan állam állampolgára, amely az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő állama, b) teljesen független, c) betöltötte a 18. életévét; d) büntetlen és e) megfelelő cseh és kisebbségi nyelvtudással rendelkezik, ha a magatartáshoz a kisebbségi nyelv ismerete szükséges a népszámlálás a hozzá rendelt népszámlálási körzetben (20. §). A népszámlálási biztos kártyáját a Cseh Statisztikai Hivatal, a belügyminisztérium vagy a postai engedély birtokosa adja ki a népszámlálási biztosnak attól függően, hogy ki nevezte ki. A népszámlálási biztos mintájának mintáját a Cseh Statisztikai Hivatal határozza meg (22. §).

    A Cseh Statisztikai Hivatal a népszámlálás eredményeit a 89/1995 Coll. az állami statisztikai szolgálatról. A népszámlálás eredményei a Cseh Statisztikai Hivatal honlapján nyílt adatok formájában elérhetők (23. §).

    A papíron történő népszámlálási űrlapok mintáit a 490/2020 Coll. Rendelet melléklete tartalmazza, amely végrehajtja a 332/2020 Coll. a lakosság, házak és lakások 2021-es összeírásáról (1. §). A Cseh Statisztikai Hivatal az elektronikus űrlapot a) a www.onlinescitani.cz weboldalon és b) a mobilalkalmazáson keresztül teszi elérhetővé. Az elektronikus űrlaphoz való hozzáférés jogát ellenőrizzük a) minősített elektronikus azonosító rendszeren belül kibocsátott elektronikus azonosító eszközzel, b) a kérelmező igazolt személyazonosságával az adatmezőjében naplózható módon, c) beírva születési dátum, az alap népesség-nyilvántartásban vezetett elektronikusan olvasható azonosító okmány száma és típusa (2. §). A népszámlálási biztos kártyája 86x54 mm méretű műanyag kártya formájában van, és a következő információkat tartalmazza: a) a 2021-es nép-, lakás- és lakásszámlálás márkaneve és emblémája, b) titulus, név vagy név és vezetéknév. c) a népszámlálási biztos, c) a népszámlálási biztos területi hatáskörének meghatározása, d) a népszámlálási biztos igazolványának száma, e) a kártya érvényességi ideje, f) a népszámlálási biztos fényképei és g) védőelem a kártya hamisítása ellen (3. §).

 

Práva a povinnosti související se sčítáním lidu ukládá zákon č. 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, který Parlament České republiky schválil 22.07.2020. Zveřejňujeme nejpodstatnější jeho ustanovení.

    Zákon upravuje, v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (nařízení Komise Evropské unie 2017/712 ze dne 20.04.2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 763/2008), sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, a to a) působnost správních orgánů v oblasti sčítání, b) práva a povinnosti osob v souvislosti se sčítáním, c) přípravu sčítání, způsob získávání údajů a jejich zpracování a d) zpřístupnění výsledků sčítání (§ 1).

    Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání. Za tímto účelem pro potřeby evropské statistiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sčítání lidu, domů a bytů (čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 763/2008) nebo pro potřeby národní statistiky Český statistický úřad vytváří statistické informace týkající se těchto tematických okruhů: a) za fyzické osoby – 1. demografické charakteristiky reprezentované věkem, pohlavím, rodinným stavem a počtem živě narozených dětí, 2. charakteristiky geografického rozmístění reprezentované druhem a místem evidovaného pobytu a místem obvyklého pobytu, 3. charakteristiky krátkodobé a dlouhodobé migrační mobility reprezentované státním občanstvím, předchozími druhy a místy evidovaného pobytu, předchozími místy obvyklého pobytu a datem přistěhování do České republiky, 4. kulturní charakteristiky reprezentované národností, mateřským jazykem a náboženskou vírou, 5. úroveň vzdělání, 6. ekonomické charakteristiky reprezentované ekonomickou aktivitou, zaměstnáním, postavením v zaměstnání a odvětvím ekonomické činnosti, 6. charakteristiky dojížďky do zaměstnání a škol reprezentované místem pracoviště nebo školy, frekvencí a způsobem dojížďky, b) za domácnosti – 1. velikost a 2. typ a složení, c) za byty a domy – 1. obydlenost, 2. geografické rozmístění, 3. druh a stáří, 4. vlastnická struktura a právní důvod užívání, 5. technickoekonomické atributy a 6. kvalitativní charakteristiky bydlení (§ 3).

    Rozhodným okamžikem, k němuž se zjišťují údaje pro účely sčítání, je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů pro sčítání lidu, domů a bytů, půlnoc z pátku 26.03.2021 na sobotu 27.03.2021 (§ 4). Sčítání podléhá, s výjimkou cizinců používajících diplomatické imunity a cizinců, kteří jsou na území České republiky přítomní za účelem krátkodobého pobytu do 90 dnů, každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (§ 5).

    Prostřednictvím sčítacích formulářů Český statistický úřad zjišťuje pouze ty údaje, které nejsou uvedeny v informačních systémech veřejné správy za všechny osoby a byty podléhající sčítání, a to údaje a) o fyzických osobách – 1. místo sečtení, 2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, 3. druh a číslo elektronicky čitelného dokladu, datum narození a pohlaví, nebo rodné číslo, 4. místo obvyklého pobytu v rozhodný okamžik, 5. místo obvyklého pobytu 1 rok před sčítáním, 6. místo obvyklého pobytu v době narození, 7. národnost, 8. mateřský jazyk, 9. náboženská víra, 10. nejvyšší ukončené vzdělání, 11. počet živě narozených dětí, 12. ekonomická aktivita, 13. zaměstnání, 14. odvětví ekonomické činnosti, 15. místo pracoviště nebo školy, 16. frekvence dojížďky do zaměstnání nebo školy a 17. dopravní prostředek využívány k cestě do zaměstnání nebo školy, b) o bytech, bydlení a domácnostech (§ 8).

    Podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o evropské statistice a o ochraně osobních údajů Český statistický úřad zajistí výmaz nebo zničení osobních údajů, s výjimkou údajů vedených v informačním systému pro účely budoucích sčítání lidu, domů a bytů, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány, nejpozději však do 2 let od rozhodného okamžiku. Anonymizované údaje ze sčítacích formulářů předá Český statistický úřad v elektronické podobě k trvalému uložení do Národního archívu (§ 9). Sčítací komisař, fyzické osoba zajišťující sběr nebo zpracování údajů ze sčítání nebo fyzická osoba, která se s údaji ze sčítání seznámí, je povinna zachovávat mlčenlivost o všech údajích ze sčítání a podmínkách jejich zpracování, stejně tak jako o jiných skutečnostech, se kterými se seznámila v souvislosti se sčítáním (§ 10).

    Sčítacími formuláři jsou sčítací formulář pro domácnost a sčítací formulář pro osobu. Sčítací formulář má listinnou a elektronickou podobu. Vzor sčítacího formuláře v listinné podobě stanoví Český statistický úřad vyhláškou. (§ 16). Fyzická osoba podléhající sčítání poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře v elektronické podobě ve lhůtě od 27.03.2021 do 9.04.2021. Český statistický úřad je oprávněn ve výjimečných případech tuto lhůto prodloužit. Sčítací formulář v elektronické podobě je zpřístupněn na základě ověření existence identifikačních údajů fyzické osoby podléhající sčítání nebo osobě s totožností ověřenou podle zákona o elektronické identifikaci. Osoba podléhající sčítání, které nebude sčítací formulář v elektronické podobě zpřístupněn nebo která nesplní povinnost, poskytne údaje během terénního došetření (§ 17). Sčítací komisař předá vyplněné sčítací formuláře Českému statistickému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo držiteli poštovní licence, a to podle toho, kdo jej jmenoval (§ 18). Sčítací komisař je fyzická osoba, která zajišťuje sběr údajů a další činnosti stanovené Českým statistickým úřadem. Sčítacím komisařem může být fyzická osoba, která a) je statní občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) je plně svéprávná, c) dosáhla věku nejméně 18 let, d) je bezúhonná a e) má dostatečnou znalost českého jazyka a menšinového jazyka, pokud je znalost menšinového jazyka pro provedení sčítání v jemu přiděleném sčítacím obvodu nezbytná (§ 20). Průkaz sčítacího komisaře vydá sčítacímu komisaři Český statistický úřad, Ministerstvo vnitra nebo držitel poštovní licence, a to podle toho, kdo jej jmenoval. Vzor průkazu sčítacího komisaře stanoví Český statistický úřad (§ 22).

    Český statistický úřad zpřístupní výsledky sčítání v souladu s § 18 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. Výsledky sčítání jsou dostupné na internetových stránkách Českého statistického úřadu ve formě otevřených dat (§ 23).

    Vzory sčítacích formulářů v listinné podobě jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (§ 1). Elektronický formulář Český statistický úřad zpřístupní prostřednictvím a) internetových stránek www.onlinescitani.cz a b) mobilní aplikace. Oprávnění ke zpřístupnění elektronického formuláře se ověřuje a) s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace, b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, c) zadáním údajů o datu narození, čísle a druhu elektronicky čitelného identifikačního dokladu vedeného v základním registru obyvatel (§ 2). Průkaz sčítacího komisaře má formu plastové karty o rozměrech 86x54 mm a jsou na něm uvedeny tyto údaje: a) značka a logotyp Sčítání lidu, domů a bytů 2021, b) titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení sčítacího komisaře, c) vymezení územní působnosti sčítacího komisaře, d) číslo průkazu sčítacího komisaře, e) doba platnosti průkazu, f) fotografie sčítacího komisaře a g) ochranný prvek znesnadňující padělání průkazu (§ 3).

 

Spis Powszechny – podwójna narodowość

Sčítání lidu – dvě národnosti?

 

Stanowisko Czeskiego Urzędu Statystycznego w sprawie podliczania osób deklarujących podwójną narodowość: Jeżeli obywatel zadeklaruje narodowość i polską i czeską nie będzie przez nas zaliczany ani do narodowości polskiej, ani do narodowości czeskiej. Będzie wliczany do grupy „obywateli o podwójnej narodowości“. Nie można tych osób wliczyć do jednej i do drugiej grupy, ponieważ podwoiłoby to uzyskane przez nas wyniki. Z danymi można później pracować i tworzyć kolejne podgrupy, na przykład czesko-polską, czesko-słowacką. Dla nas, statystyków, jest jednak najważniejsze, że obywatel zdecydował się na wybór dwóch narodowości, i tak też będzie klasyfikowany. Czeski Urząd Statystyczny jest organizacją, która zbiera i opracowuje dane. Nie zajmuje się ich interpretacją, nie definiuje praw wynikających ze Spisu Powszechnego. Jego zadaniem jest podliczenie i uporządkowanie wyników.

 

Stanovisko Českého statistického úřadu ve věci sčítání osob, které uvedou dvě národnosti: Jestliže občan přihlásí národnost polskou i českou nebude námi sečten ani jako občan polské národnosti, ani občan české národnosti. Bude přiřazen do skupiny „občanů se dvěma národnostmi“. Tyto osoby nemůžeme sečíst do jedné ani do druhé skupiny, protože by to zdvojnásobilo námi získané výsledky. S údaji je možno později pracovat a vytvářet další podskupiny, na příklad česko-polsko, česko-slovenskou. Avšak pro nás, statistiky, je nejdůležitější, že občan se rozhodl pro volbu dvou národnosti, a také tak bude hodnocen. Český statistický úřad je organizací, jejíž úkolem je sběr a zpracování dat. Nezajímá se hodnocením údajů, nedefinuje práva, která vyplývají ze Sčítání lidu. Jeho úkolem je sečtení a uspořádání výsledků.

 

Cztery argumenty, dlaczego wpisać narodowość polską

Čtyři argumenty, proč uvést národnost polská

 

1) Dzięki polskości utrzymujemy atrakcyjność naszego regionu. Wiele konkretnych praw dotyczących dwujęzyczności zależnych jest od wyników spisu ludności.

 2) Dwujęzyczność jest ogromną korzyścią naszego regionu – dobra znajomość języka polskiego znacznie poprawia możliwości odniesienia sukcesu na rynku pracy, otwiera drogę na wielki polski rynek. Utrzymanie szkolnictwa z polskim językiem nauczania oraz pozycja organizacji promujących dwujęzyczność jest zależna od liczby Polaków, którzy według oficjalnych statystyk żyją na terenie Republiki Czeskiej.

3) Ze spadającą liczbą Polaków na Zaolziu maleje wsparcie finansowe, jak z polskich, tak i z czeskich źródeł. Od oficjalnych danych, dotyczących liczby Polaków żyjących na terenie Republiki Czeskiej, zależne jest wsparcie między innymi takich wydarzeń jak „Gorolski Święto”, „Festiwal PZKO”, „Zlot”, ale również sprawna działalność PZKO oraz wielu innych organizacji. Wyniki spisu będą miały wpływ także na istnienie stypendiów przeznaczonych dla osób studiujących w Polsce.

4) Dlaczego polskość, a nie śląskość. Czeskie ani polskie prawo oficjalnie nie uznaje śląskiej narodowości. Wpisanie terminu „Ślązak” nie ma prawnego znaczenia, śląskiej mniejszości narodowej nie będą przysługiwały żadne konkretne korzyści prawne. Nie ma też szkół śląskich ani śląskich organizacji, które potrzebują wsparcia z wyniku spisu ludności, by móc sprawnie funkcjonować.

 

1) Díky polskosti udržujeme přitažlivost našeho regionu. Mnoho konkrétních práv týkajících se dvojjazyčnosti je závislá na výsledku sčítání lidu. 2) Dvojjazyčnost je obrovskou výhodou regionu – dobrá znalost polského jazyka významně zlepšuje možnosti být úspěšný na trhu práce, otevírá cesty na velký polský trh. Udržení školství s polským jazykem vyučovacím a postavení organizací promujících dvojjazyčnost je závislá na počtu Poláků, kteří podle oficiálních statistik žijí na území České republiky. 3) S klesajícím počtem Poláků na Zaolzí se omezuje finanční podpora tak s polských, jako i s českých zdrojů. Od oficiálních údajů, týkajících se počtu Poláků žijících na území České republiky, závisí podpora mezi jinými takových události jako „Gorolski Święto“, „Festiwal PZKO“, „Zlot“, ale také pružná činnost PZKO a mnoha jiných spolků. Výsledky sčítání budou mít vliv také na existenci stipendií určených pro osoby studující v Polsku. 4) Proč polskost, a nikoliv slezskost. České ani polské zákony oficiálně neuznávají slezskou národnost. Uvedení termínu „Slezan“ nemá právní význam, slezské národnostní menšině nebudou příslušet žádné konkrétní právní výhody. Neexistují také slezské školy nebo slezské spolky, které mohou získat podporu na základě sčítání lidu, aby mohly dobře fungovat.

 

Wyniki spisu ludności w latach 1991, 2001, 2011 roku – ogólna liczba mieszkańców w poszczególnych gminach, z tego narodowość polska / HU / 

Výsledky sčítání lidu v letech 1991, 2001, 2011 – celkový počet obyvatel v jednotlivých obcích, z toho polská národnost:

GMINA

1991 – razem

polska

2001 – razem

polska

2011 – razem

Polska

OBEC

1991 – celkem

polská

2001 – celkem

polská

2011 – celkem

Polská

Bogumin

23 683

1 057

23 284

756

21 649

470

Rychwałd

6 646

230

6 769

188

7 093

137

Orłowa

36 307

1 676

34 856

1 215

29 896

751

Dąbrowa

1 821

166

1 811

121

1 310

49

Pietwałd

6 770

126

6 811

95

6 848

64

Lutynia Dolna

4 471

318

4 771

252

4 966

194

Dziećmorowice

3 526

100

3 783

104

3 953

86

Piotrowice k. Karwiny

4 105

547

4 517

732

5 446

695

Karwina

68 368

6 872

65 141

5 250

56 897

3 226

Stonawa

1 716

557

1 809

466

1 728

335

Hawierzów

86 368

3 694

85 855

2 881

76 694

1 873

Sucha Górna

4 316

1 228

4 370

1 013

4 333

741

Olbrachcice

3 903

1 124

4 071

957

3 795

669

Cierlicko

3 866

646

4 126

533

4 243

413

Kocobędz

(Cz.Cieszyn)

*

1 033

220

1 122

178

Czeski Cieszyn

28 737

5 014

26 429

4 259

24 394

3 333

Błędowice Górne

(Hawierzów)

*

1 564

16

2 027

20

Hyrczawa

273

6

278

6

250

9

Mosty k. Jabłonkowa

3 975

820

3 997

729

3 830

559

Łomna Górna

429

128

394

112

352

68

Łomna Dolna

816

299

867

269

843

189

Boconowice

371

138

428

132

426

119

Bukowiec

1 347

523

1 356

455

1 339

340

Piosek

1 673

405

1 783

373

1 757

289

Pioseczna

(Jabłonków)

*

804

215

899

167

Jabłonków

10 413

2 549

5 934

1 228

5 732

902

Nawsie

(Jabłonków)

*

3 765

902

3 743

714

Gródek

1 682

818

1 756

751

1 768

554

Milików

1 253

600

1 300

534

1 275              

387

Koszarzyska

376

176

365

141

354

96

Nydek

1 907

588

1 952

518

1 900

378

Bystrzyca

4 856

1 683

4 991

1 481

5 197

1 254

Wędrynia

(Trzyniec)

*

3 842

1 353

4 137

1 078

Trzyniec

45 189

10 094

38 953

6 892

36 263

4 868

Ropica

(Trzyniec)

*

1 348

389

1 486

359

Rzeka

458

111

466

99

495

69

Ligotka Kameralna

998

283

1 097

235

1 250

186

Śmiłowice

569

208

581

153

714

155

Trzycież

983

198

996

187

981

128

Wielopole

198

48

206

39

281

37

Gnojnik

1 464

173

1446

166

1 479

161

Trzanowice

870

207

932

197

1 057

177

Toszonowice Górne

453

28

490

26

498

20

Toszonowice Dolne

246

3

279

10

325

10

 

Wyniki spisu ludności w 2011 roku – ogólna liczba mieszkańców w gminach, z tego narodowość polska, czeska, „morawska“, „śląska“, słowacka, niemiecka, romska / HU /

Výsledky sčítání lidu v roce 2011 – celkový počet obyvatel v obcích, z toho polská, česká, „moravká“. „slezská“, slovenská, německá, romská národnost

GMINA / OBEC

razem/celkem

Polska

czeska

morawska

śląska

słowacka

niemiecka

Romska

Bogumin

21 649

470

13 819

556

244

551

19

42

Rychwałd

7 093

137

4 740

166

73

150

4

0

Orłowa

29 896

751

18 469

1 011

245

1 172

15

9

Dąbrowa

1 310

49

781

25

5

44

0

0

Pietwałd

6 848

64

4 566

234

58

172

1

1

Lutynia Dolna

4 966

194

3 227

135

70

101

2

0

Dziećmorowice

3 953

86

2 603

152

41

98

5

7

Piotrowice k. K.

5 446

695

3 018

85

93

116

3

0

Karwina

56 897

3 226

33 816

1 136

472

3 065

39

84

Stonawa

1 728

335

791

22

22

51

1

0

Hawierzów

76 694

1 873

48 669

2 116

524

2 635

51

39

Sucha Górna

4 333

741

 2 364

80

23

126

2

1

Olbrachcice

3 795

669

2 109

76

41

93

0

0

Cierlicko

4 243

413

2 540

141

77

68

3

1

Kocobędz

1 122

178

674

2

14

22

1

0

Czeski Cieszyn

24 394

3 333

14 043

364

390

729

23

21

Błędowice Górne

2 027

20

1 430

70

11

40

1

0

Hyrczawa

250

9

188

0

2

7

0

0

Mosty k. Jabł.

3 830

559

2 422

21

52

59

1

0

Łomna Górna

352

68

201

0

9

3

0

0

Łomna Dolna

843

189

438

4

15

15

0

0

Boconowice

426

119

230

1

3

3

0

0

Bukowiec

1 339

340

750

1

13

11

0

0

Piosek

1 757

289

1 051

11

27

5

0

0

Pioseczna

899

167

533

9

23

10

0

0

Jabłonków

5 732

902

3 546

34

90

80

3

0

Nawsie

3 743

714

2 225

26

76

49

0

0

Gródek

1 768

554

837

14

34

15

0

0

Milików

1 275

387

668

2

17

8

 0             

0

Koszarzyska

354

96

172

3

8

3

2

0

Nydek

1 900

378

1 158

7

22

17

0

0

Bystrzyca

5 197

1 254

2 894

22

72

58

1

0

Wędrynia

4 137

1 078

2 198

17

61

50

1

0

Trzyniec

36 263

4 868

22 093

183

495

931

13

23

Ropica

1 486

359

817

4

11

26

0

0

Rzeka

495

69

320

4

2

12

0

0

Ligotka Kameralna

1 250

186

802

8

26

22

3

0

Śmiłowice

714

155

414

8

5

6

0

1

Trzycież

981

128

587

3

22

12

0

0

Wielopole

281

37

153

0

3

5

0

0

Gnojnik

1 479

161

966

15

15

29

1

0

Trzanowice

1 057

177

618

7

20

19

0

0

Toszonowice G.

498

20

311

4

5

18

1

0

Toszonowice D.

325

10

240

2

1

9

0

0

 

NARODOWOŚĆ – wyniki spisów ludności w Republice Czeskiej (Czechosłowacji) / HU / 

NÁRODNOST – výsledky sčítání lidu v České republice (Československu)

narodowość / národnost

1961

1970

1980

1991

2001

2011

mieszańcy razem / celkový počet obyvatel

13 745 577

14 344 987

15 283 095

15 567 666

10 230 060

10 436 560

jedna narodowość, z tego / jedná národnost, z toho

13 745 577

14 344 987

15 283 095

15 567 666

10 044 155

7 630 246

polska

67 552

65 132

68 176

61 542

51 968

39 096

czeska

9 069 222

9  318 019

9 791 122

8 426 070

9 249 777

6 711 624

„morawska“

0

0

0

1 360 155

380 474

521 801

„śląska“

0

0

0

45 223

10 878

12 214

słowacka

 3 836 213

4 199 902

4 676 378

4 819 948

193 190

147 152

niemiecka

140 402

85 663

61 129

53 418

39 106

18 658

romska

0

0

0

114 116

11 746

5 135

ukraińska

54 984

58 651

54 582

20 654

22 112

53 253

rusińska

0

0

0

18 648

1 106

739

wietnamska

0

0

0

421

17 462

29 660

węgierska

533 934

570 478

579 166

586 844

14 672

8 920

grecka

0

0

0

2 969

3 219

2 043

chorwacka

0

0

0

*)

1 585

1 125

dwie narodowości, z tego / dvě národnosti, z toho

0

0

0

0

12 978

163 648

czeska i polska

0

0

0

0

**)

2 804

„śląska“ i polska

0

0

0

0

**)

250

narodowość nieokreślona / národnost neuvedena

0

0

0

30 772

172 827

2 642 666

*) brak danych / údaje schází

**) brak danych / údaje schází

 

Plakietki do Spisu ludności 2021 r. wydane przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej

/ Plaketky ke Sčítání lidu 2021, které vydal Kongres Poláků v České republice

 

Spis ludności 2021 r. na łamach „Głosu“ – gazety Polaków w RC

Sčítání lidu 2021 v „Głosu“ – novinách Poláků v ČR

 

Pierwszy artykuł polemiczny ukazał się w „Głosie“ z 29.1.2021 r. „Bez patosu, z naciskiem na region“. Redakcja rozmawiała z Michałem Przywarą, dyrektorem Centrum Polskiego Kongresu Polaków w RC. – Przed dziesięciu laty działania w ramach kampanii „Postaw na polskość“ miały przede wszystkim charakter realny, chociaż prowadzono także pewne działania w internecie. Tym razem będą one zakrojone na szeroką skalę. To będzie pierwsza na Zaolziu tak rozbudowana kampania internetowa (…). Będzie to kampania o zasięgu ograniczonym do miejscowości na Zaolziu, w których mamy szansę uzyskać 10. proc. osób narodowości polskiej. Mamy już przygotowane krótkie filmy promujące nasz region. Mają pokazać jego piękno, wywołać pozytywne emocje. Chcemy podkreślić, że bez Polaków na Zaolziu, bez polskiej kultury nie będzie także naszej tutejszej gwary. Owszem, część osób narodowości czeskiej także jej używa, ale wiadomo, że kolejne pokolenia uczęszczające do czeskich szkół już o niej zapominają. Te filmiki są skierowane przede wszystkim do osób młodszych oraz o nieugruntowanej tożsamości zaolziańskiej, śląskiej, gorolskiej, tustelańskiej – powiedział Przywara. – Kampania przed dziesięciu laty była tylko w języku polskim, teraz będzie dwujęzyczna. Zarówno filmiki w internecie, jak i drukowane ulotki, będą polsko-czeskie. Reagujemy w ten sposób na sytuację, kiedy rośnie liczba małżeństw polsko-czeskich. Jedno z haseł będzie w gwarze, na wniosek niedawno utworzonej Rady Młodzieży przy Kongresie Polaków. Hasło #jeżechpolok może przemawiać do tych, dla których najważniejsza jest przynależność regionalna i gwara cieszyńska. Chcemy skłonić te osoby, aby wpisały narodowość polską, a nie na przykład śląską – dodaje.

    W „Głosie“ z 5.2.2021 r. mogliśmy przeczytać reakcję Mariana Siedlaczka. Jego zdaniem (…) Rada Młodzieży chce nas przekonać, że w kampanii „należy unikać patosu i przesadnego patriotyzmu, bo takie podejście bardziej drażni, niż zachęca“. Bum!!! Witamy w świecie lewackich teoryjek. Jeśli chcesz być trendy Europejczykiem, to musisz wiedzieć, że patriotyzm to faszyzm, a już przesadny patriotyzm! Chłopaki i dziewczęta, zapytajcie dziadków, czym dla nich jest patriotyzm. Jakim słowem określa się poczucie dumy narodowej, wynikającej z historii, dokonań przodków, pielęgnowania tradycji i języka ojczystego – pisze Siedlaczek. – Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku zaproponowałem Kongresowi Polaków slogan, mający być wiodącym w kampanii spisowej. Brzmiał on „Liczymy się!“, był zatem prosty w przekazie, wykorzystując przewrotną grę słów, motywując trochę poprzez ambicję, zrozumiały dla każdego. Slogan został nawet zamieszczony na teczkach z materiałami, które otrzymali delegaci ostatniego Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków. Przez kilka miesięcy nic się nie działo i teraz nagle… mamy to co mamy. – pisze dalej.

    Po opublikowanym artykule w „Głosie“ z 12.2.2021 r. odpowiada się na te zarzuty Józef Szymeczek, wiceprezes Kongresu Polaków w RC i historyk. – Aby zrozumieć cały kontekst, trzeba podkreślić, że kampania w stylu #jeżechpolok jest jedną ze ścieżek, które mają prowadzić do sukcesu w Spisie Ludności. A sukcesem jest dla nas przekonanie jak największej liczby osób o polskich korzeniach, by wpisały polską narodowość do formularza spisowego. Oficjalne hasło kampanii jest „Wpisuję polská“ i tego się trzymajmy, ale jeżeli jest taka potrzeba, to w poszczególnych środowiskach zamkniętych i rodzinach można stosować inne hasła, takie jak „Liczymy się“, „Jestem Polakiem. Jo też. Liczymy się“, czy też to z poprzedniej kampanii „Postaw na polskość“. To nie powinno się wzajemnie wykluczać, chcemy trafić do jak największej liczby osób. A pokazując im gwarę jako jedno z kryteriów polskości, wierzymy, że łatwiej do nich dotrzemy (…). Apeluję, aby nasi zasłużeni polscy działacze tak bardzo się nie podniecali niektórymi hasłami, bo niejedna z tych ścieżek prowadzących do celu nie dla nich jest przeznaczona.

 

První polemický článek „Bez patosu, z naciskiem na region“ (Bez patosu, s důrazem na region) byl zveřejněn v „Głosu“ z 29.1.2021. Redakce hovořila s Michalem Przywarou, ředitelem Polského centra Kongresu Poláků v ČR. – Před deseti lety akce v rámci kampaně „Postaw na polskość“ (Postav na polskost) měly především reálný rozměr, i když určité činnosti byly vedeny na internetu. Tentokrát budou velkoryse plánovány. To bude první na Zaolzí takto rozvětvená internetová kampaň (…). Kampaň bude omezena rozsahem pro obce na Zaolzí, kde máme šanci získat 10. proc. osob polské národnosti. Máme už připraveny krátké filmy promující náš region. Mají ukázat jeho krásu, vyvolat pozitivní emoce. Chceme zdůraznit, že bez Poláků na Zaolzí, bez polské kultury by nebylo rovněž našeho zdejšího nářečí. Ovšem, část osob české národnosti také ho používá, ale je známo, že další generace navštěvující české školy už na něho zapomínají. Tyto krátké filmy jsou nasměrovány především na osoby mladší a také o neutvrzené zaolzanské identitě, slezské, gorolské, tustelanské – řekl Przywara. – Kampaň před deseti lety byla pouze v polském jazyce, teď bude dvojjazyčná. Zároveň krátké filmy na internetu, jakož i tištěné letáky, budou polsko-české. Reagujeme tak na situaci, kdy roste počet polsko-českých manželství. Na návrh nedávno vzniklé Rady mládeže při Kongrese Poláků bude jedno z hesel v nářečí. Heslo #jeżechpolok může promlouvat k těm, pro které je nejdůležitější regionální příslušnost a těšínské nářečí. Chceme přimět tyto osoby, aby zapsaly polskou národnost, a ne například slezskou – dodává.

    V „Głosu“ z 5.2.2021 jsme mohli přečíst reakci Mariana Siedlaczka. Podle něho (…) Rada mládeže nás chce přesvědčit, že v rámci kampaně „máme se vyhýbat patosu a přehnaného vlastenectví, protože takový přístup víc dráždí, než povzbuzuje zachęca“. Bum!!! Vítáme ve světě levičáckých teorijek. Pokud chceš být trendy Evropanem, musíš vědět, že vlastenectví to je fašismus, a už přehnané vlastenectví! Chlapci a děvčata, zeptejte se dědů, čím pro ně je vlastenectví. Jakým slovem se stanovuje pocit národní hrdosti, vyplývající z dějin, činů předků, péči o tradici a mateřský jazyk – píše Siedlaczek. – Ještě v srpnu minulého roku jsem navrhl Kongresu Poláků heslo, které mělo být hlavní ve sčítací kampani. Znělo „Počítáme se!“, bylo proto jednoduché v odkaze, využívající pokryteckou hru slovíček, motivující trochu přes ctižádost, srozumitelné pro každého. Heslo bylo dokonce zveřejněno na složkách s materiály, které obdrželi delegáti posledního Valného shromáždění Kongresu Poláků. Po několik měsíců se nic nedělo a teď najednou… máme, co máme. – píše dále.

    Ve zveřejněném článku v „Głosu“ z 12.2.2021 odpovídá na tyto výtky Józef Szymeczek, místopředseda Kongresu Poláků v ČR a historik. – Abychom pochopili celý kontext, je nutno zdůraznit, že kampaň ve stylu #jeżechpolok je jednou ze stezek, které mají vést k úspěchu ve Sčítání lidu. A úspěchem je pro nás přesvědčit co největší počet osob o polských kořenech, aby zapsaly ve sčítacím formuláři polskou národnost. Oficiální heslo kampaně je „Wpisuję polská“ (Zapisují polská) a toho se držme, ale pokud je taková potřeba, potom v jednotlivých uzavřených společnostech a rodinách můžeme používat jiná hesla, taková jako „Liczymy się“ (Počítáme se), „Jestem Polakiem. Jo też. Liczymy się“ (Jsem Polákem. Jo tež. Počítáme se), nebo to z minulé kampaně „Postaw na polskość“ (Postav na polskost). To se vzájemně neodporuje, chceme dorazit do co největšího počtu osob. A když jim ukážeme nářečí jako jedno z kritérií polskosti, věříme, že lépe k nim dorazíme (…). Vyzývám naše zasloužilé polské funkcionáře, aby se tak moc nepodněcovali některými hesly, protože nejedna z těchto stezek vedoucích k cíli není pro ně určena.

 

Jak mawiał Imć Zagłoba – Kupą mości Panowie

 

Jedynie tak damy radę w tym niegodziwym kowidowym czasie zmobilizować większość naszych pobratymców do wpisania w formularzu Spisu Powszechnego narodowość polską.

    Nie dziwię się frustracji pana Siedlaczka, bo on już pewnikiem należy do starszego pokolenia i trudno mu rozumieć pokolenie młodszych. Lecz powinien raczej spróbować zrozumieć ich logikę rozważania, a nie obrażać się, że potraktowano jego pomysł odmownie. Nam wszystkim powinno zależeć, aby wspólnym szerokim frontem dotrzeć do każdego, by wpisał narodowość polską. Bo panowie z Centrum Polskiego Kongresu Polaków nie wzięli się z niczego, ale z inicjatywy „Wizji 2035“.

    Ja z osobistego spotkania z panem dr Michałem Przywarą zrozumiałem, to opracowanie strategiczne kampanii do Spisu Powszechnego 2021 r. już trwa przynajmniej od pół roku a zakres tych działań, w pełni profesjonalny, ma dwutorowy kierunek. Pierwszy poprzez polskie organizacje społeczne i włączenie ich członków do propagacji wpisania w arkuszu Spisu Powszechnego narodowość polską. Drugi zaś to ukierunkowany na tych chwiejnych i niezdecydowanych pakiet audiowizualnych, poprzez internet serwowanych odezw propagandowych.

    Co prawda wszystko to pięknie wygląda, bo z rozmachem przygotowane, tylko jedna sprawa jest dla mnie niezrozumiała. Jak będzie realizowane sprzężenie zwrotne dokumentujące, że adresat końcowy otrzymał te wszystkie informacje. Także mało uwagi zwraca się na dotarcie poprzez młodzież szkolną do swoich rodziców, krewnych i dziadków. To powiązanie emocjonalne ma wielką siłę przekonywania. Również sprawa formularzy spisowych w języku polskim nie jest dobrze wytłumaczona, bo takie są do dyspozycji, tylko trzeba ukierunkować naszych obywateli, by takie z internetu pobierali.

     Przekonany jestem, że jeszcze trochę czasu zostało, by my twardziele świadomi swojego obowiązku realizacji zamierzeń naszych przodków, nie pozwolili się zagłaskać na śmierć zapewnieniami, że ktoś za nas wszystko zrobi. Każdy wespół i wzespół, jak śpiewa Michnikowski, i z osobna powinien pytać się naszych znajomych, kolegów i przyjaciół czy postąpi jak mu nakazuje sumienie i wpisze narodowość polską.

    Z tradycyjnym okrzykiem „każda szabla jest potrzebna“ idziemy w bój chyba nasz nie ostatni.

Stanisław Gawlik

www.zwrot.cz

 

Jedině tak dokážeme v této mizerné covidové době zmobilizovat většinu našich soukmenovců k zápisu do archu Sčítání lidu polskou národnost.

    Nedivím se frustraci pana Siedlaczka, protože on už zcela jistě patří ke starší generaci a těžko chápe generaci mladou. Avšak měl by raději zkusit pochopit jejich logiku uvažování, a ne se urážet, že s jeho myšlenkou bylo naloženo odmítavě. Nám všem musí záležet, aby se společnou širokou frontou dostat ke každému, aby zapsal polskou národnost. Protože pánové s Polského centra Kongresu Poláků se nevzali z ničeho, ale z iniciativy „Vize 2035“:

    Já z osobního setkání s panem dr. Michalem Przywarou jsem pochopil, to příprava strategické kampaně na Sčítání lidu 2021 už trvá nejméně půl roku a okruh těchto činností, plně profesionální, má dvoukolejný směr. První přes polské společenské organizace a zapojením jejích členů do propagace zapisování do archu Sčítání lidu polskou národnost. Druhý je zase směřován na ty váhavé a nerozhodnuté balíkem audiovizuálních, internetem podávaných, propagačních výzev.

    I když to všechno vypadá pěkně, protože je s rozmachem připravené, pouze jedna záležitost je pro mně nepochopena. Jak bude probíhat zpětná vazba, dokumentující, že konečný adresát obdržel tyto všechny informace. Také malá pozornost je věnována s cílem uvědomění školní mládeží svých rodičů, příbuzných a prarodičů. Tato emocionální vazba má velkou přesvědčovací sílu. Rovněž záležitost sčítacích archů v polském jazyce není dobře vysvětlena, protože takové jsou k dispozici, pouze je nutno nasměrovat naše občany, aby takové je převzali z internetu.

     Jsem přesvědčen, že ještě trochu času zůstalo, abychom my, jádro vědomí si své povinnosti uskutečňovat záměry našich předků, nedovolili uhladit se na smrt ujištěními, že někdo to za nás udělá. Každý wespół i wzespół (spolu), jak zpívá Michnikovský, a zvlášť, je povinen ptát se našich známých, kolegů a přátel zda se zachová tak, jak mu to přikazuje svědomí a zapíše polskou národnost.

    Z tradičním pokřikem „každá šavle je nutná“ jdeme do našeho boje, asi ne posledního.

 

Koszarzyska: polsko-czeska świetlica szkolna

Košařiska: polsko-česká školní družina

 

W Koszarzyskach szkoła jest łączona, polsko-czeska. O jej funkcjonowaniu poinformowała na łamach www.zwrot.cz Aneta Mazur, kierowniczka świetlicy. Jak dzieci przyjęły naukę zdalną? Myślę, że daje im to poczucie, że ta świetlica nadal istnieje. Nasze dzieciaki bardzo lubią tutaj przychodzić. Zawsze musimy je wyganiać do domu. Więc teraz mają przynajmniej namiastkę świetlicy, wiedzą, że pani się odezwała, nie zapomniała o nich. Staramy się utrzymywać z nimi kontakt. Jak wyglądają wspólne zajęcia świetlicowe w takiej placówce? Świetlica teoretycznie jest podzielona na dwie grupy. Ja prowadzę polską część, a koleżanka czeską. Z tym, że bardzo dużo robimy razem. Często grupy się mieszają. Mamy też wiele kółek zainteresowań i sporo dzieci ze świetlicy chodzi na te kółka (…). Dzieci polskie z czeskimi na co dzień spędzają dużo czasu razem. Tak samo na wszystkich kółkach zainteresowań. Dzieci polskie są świadome swojej polskości i w jako sposób zwracają na to uwagę? Z tego co słyszę, jak rozmawiają między sobą, to niektórzy bardzo czują się Polakami. Widzę, że oni sobie to, że chodzą do polskiej szkoły uzmysławiają dosyć dobrze. Cieszą się, że umieją po polsku. Mówią „moja mamusia też chodziła do polskiej szkoły, bo my jesteśmy Polakami“. Nie mówię, że wszyscy, ale większość z nich na pewno. Czeską część traktują jako swoich kolegów, owszem, ale mają świadomość tego, że to jest inny dział w szkole. Wyraźnie rozróżniają: „My jesteśmy tutaj, jesteśmy polską szkołą, oni są na górze i są czeską szkołą. My tu mamy tak, oni mają trochę inaczej. My chodzimy na takie konkursy, oni mają inne“. A gdyby się przykładowo okazało, że Polacy nie czują się już Polakami, a w każdym razie nie podali to spisie ludności, czy groziłoby zamknięcie polskiej szkoły? Mogłoby być różnie. Jakby dzieci polskich było coraz mniej, to jest obawa, że mogłaby zaniknąć polska część szkoły. Mam jednak nadzieję, że na razie nam to nie grozi (…). Myślę, że również władzom gminy zależy, aby ta polsko-czeska szkoła tutaj nadal była. Myślę, że dla nich też jest to ważne i że jest to z korzyścią dla całej wsi. Znam osobiście czeskich rodziców, którzy bardzo sobie chwalą to, że jest mieszana szkoła. Mówią, że dobrze, że jest tak, że ich dzieci mają kontakt z dziećmi polskimi.

 

V Košařiskách škola je sloučená, polsko-česká. O jejím fungování informovala na stránkách www.zwrot.cz Aneta Mazur, ředitelka družiny. Jak děti přijaly on-line výuku? Myslím, že jim to dává pocit, že tato družina stále existuje. Naše děti velmi rády zde docházejí. Vždy je musíme vyhánět domů. Proto teď mají alespoň náhražku družiny, vědí, že jejich družinářka se ozvala, nezapomněla na ně. Snažíme se udržovat s nimi kontakt. Jak vypadají společné zájmové přednášky v takovém zařízení? Družina je teoreticky rozdělena na dvě skupiny. Já řídím polskou část, a kolegyně českou. S tím, že velmi mnoho děláme společně. Často se skupiny míchají. Máme také mnoho zájmových kroužků a hodně dětí z družiny dochází rovněž na tyto kroužky (…). Polské děti s českými tráví denně mnoho času společně. Stejně jako na všech zájmových kroužcích. Jsou si polské děti vědomy své polskosti a jakovým způsobem na to upozorňují? Z toho, co slyším, jak mezi sebou hovoří, někteří se velmi cítí Poláky. Vidím, že oni si uvědomují, že navštěvují polskou školu. Těší se, že umí polsky. Mluví: „moje maminka také navštěvovala polskou školu, protože my jsme Poláci“. Neříkám, že všichni, ale většina určitě. K české částí se chovají jako ke kamarádům, samozřejmě, ale jsou si vědomí, že je to jiné oddělení ve škole. Zřetelně odlišují: „My jsme tu, jsme polskou školou, oni jsou nahoře a jsou českou školou. My zde to máme tak, oni to mají trochu jinak. My se účastníme takové soutěže, oni jiné“. A kdyby se například ukázalo, že se Poláci už necítí Poláky, každopádně neuvedli to při sčítání lidu, hrozilo by uzavření polské školy? Mohlo by být různě. Kdyby polských dětí bylo čím dál méně, existuje obava, že by mohla zaniknout polská část školy. Avšak mám naději, že prozatím nám to nehrozí (…). Myslím, že rovněž vedení obce záleží, aby tato polsko-česká škola tu i nadále byla. Myslím, že je to pro ně důležité a že je to s prospěchem pro celou obec. Znám osobně české rodiče, kteří si velmi pochvalují, že škola je smíšená. Mluví, že je takto dobře, že jejich děti mají kontakt s polskými dětmi.

 

Projekty realizowane w gminach

 Akce prováděné v obcích

 
PIOSECZNA – Główna sieć kanalizacyjna w Piosecznej jest gotowa, podłączyć może się 180 domów. W gminie, która liczy 1036 obywateli, doniosłość całej akcji sobie uświadamiają, a urząd gminy jest obecnie w pełni do dyspozycji obywatelom, którzy planują podłączyć się. Kiedy ludzie chcą się podłączyć, muszą się również poddać procesowi administracyjnemu. – Pozwolenie na budowę zapłaciła gmina, tym samym motywujemy ludzi, aby do 30 kwietnia się podłączyli, w odwrotnym razie będą musieli wrócić pieniądze gminie. Gmina przekazała składkę w wysokości 300 koron na jeden metr kanalizacji – powiedział wójt Piosecznej, David Ćmiel. Obecnie 70 procent gospodarstw domowych znajduje się w określonym procesie podłączania do sieci kanalizacyjnej. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, 70 procent gminy będzie odkanalizowana, ale pozostanie ponad 100 domów, które jeszcze będą czekać na decyzję. / PÍSEČNÁ – Hlavní kanalizační řád je v Písečné hotov, napojit se může 180 domů. V obci s 1036 obyvateli si důležitost celé akce uvědomují a obecní úřad je v současné době plně k dispozici občanům, kteří se chystají napojit. Když se lidé chtějí připojit, musí podstoupit i administrativní proces. – Povolení stavby zaplatila obec, čímž lidí motivujeme, aby se do 30. dubna napojili, jinak budou muset peníze vrátit obci. Obec dává příspěvek na jeden metr napojení kanalizace ve výši 300 korun – řekl starosta Písečné, David Ćmiel. V současné době je 70 procent domácnosti v určitém procesu napojení se na kanalizační síť. Když vše dobře dopadne, 70 procent obce bude odkanalizováno, ale zůstane přes 100 domů, které je potřeba rovněž vyřešit.

 
OLBRACHCICE – Ministerstwo Finansów uchwaliło w 2020 roku projekt rewitalizacji terenów w Olbrachcicach, dotkniętych działalnością górniczą. – Jako jedyna gmina w powiecie udało nam się w ciągu czterech lat zrealizować wszystkie trzy projekty – most, odkanalizowanie dzielnicy Nowy Świat i dokończenie drogi na ulicy Dworcowej, które sfinansowały Ministerstwo Finansów RC za łączną sumę 23 mln. koron. Pomimo wszystkich ograniczeń epidemicznych w ubiegłym roku udało nam się zrealizować rekonstrukcję Domu Robotniczego i inne akcje – powiedział wójt gminy, Henryk Feber (PROAL). Kontynuacja modernizacji oświetlenia publicznego ulicy Pasieki, na frekwentowanej części ulicy Wyzwolenia położono nową nawierzchnię, naprawiono niemal pół kilometra chodników, powstało kilka miejsc parkingowych. / ALBRECHTICE – Ministerstvo financí schválilo v 2020 roce projekt revitalizace území v Albrechticích, dotčeného těžbou uhlí. – Jako jediné obci v okrese se nám podařilo během čtyř let realizovat všechny tři projekty – most, odkanalizování části Nový svět a dokončení komunikace na ulici Nádražní financovaných Ministerstvem financí ČR za celkem 23 mil. Kč. Přes veškerá epidemická omezení se nám v minulém roce dařilo realizovat rekonstrukci Dělnického domu a další akce – řekl starosta obce, Jindřich Feber (PROAL). Pokračovalo se v modernizaci veřejného osvětlení na ulici Pasecká, na frekventované části ulice Osvobození byl položen nový povrch, opraveno bylo téměř půl kilometru chodníku, vzniklo několik parkovacích míst.

 
LUTYNIA DOLNA – V 2020 roku przebiegały naprawy nawierzchni niektórych dróg. – Dużo dróg gminnych nie jest dziś majątkowo uregulowanych, dlatego gmina musi przed ich naprawą rozwiązywać sprawy własnościowe. Dlatego naprawione były ulice Łąkowa, Rychwałdzka i Na Wzgórzu – powiedział wójt gminy, Pavel Buzek. Gmina planuje naprawić również inne odcinki dróg, dlatego żąda właścicieli działek pod drogami, aby rozważyli przekazanie ich gminie. / DOLNÍ LUTYNĚ – V roce 2020 probíhaly opravy povrchů na některých komunikacích. – Mnoho místních komunikací není dnes majetkově vypořádáno, obec musí před jejich opravami řešit především jejich vlastnictví. Opraveny proto byly ulice Luční, Rychvaldská nebo Na Výšině. – řekl starosta obce Pavel Buzek. Obec plánuje opravy i jiných úseků a žádá vlastníky pozemků pod komunikacemi, zda by nezvážili darování jich obci.

 
KOCOBĘDZ – Gmina z 1400 mieszkańcami jest w ostatnich latach bardzo popularnym adresem. Zaletą jest wiejski spokój, przepiękny widok na Beskidy i polską część Cieszyna. Niedogodnością tylko mały sklepik z podstawowymi towarami. – W tym roku chcemy budować chodniki i może zaczniemy budować nowe miejsce do uprawiania sportów – powiedział wójt gminy, David Harok. Przed kilku laty gmina zaproponowała do odsprzedaży zaniedbany zamek. Jeden zainteresowany nawet się zgłosił, ale do umowy nie doszło. – Gmina przedsięweźmie kroki o wyłączenie zamku z ochrony zabytkowej. O ile by tak się stało, spróbuje zamek chociaż częściowo odremontować. Zamek mógłby zostać magnesem turystycznym całej gminy, podobnie jak Archeopark – dodał wójt. / CHOTĚBUZ – Obec s 1400 obyvateli je v posledních letech velmi vyhledávanou adresou. Výhodou je vesnický klid, nádherný výhled na Beskydy a polskou část Těšína. Nevýhodou jen malý obchůdek se základním zbožím. – Letos chceme budovat chodníky a snad začneme stavět nové sportoviště – řekl starosta obce David Harok. Před několika lety obec nabídla k prodeji chátrající zámek. Jeden zájemce se dokonce přihlásil, ale k dohodě nedošlo. – Obec podnikne kroky k vyjmutí zámku z památkové ochrany. Pokud by se tak stalo, pokusíme se zámek alespoň částečně opravit. Zámek by se mohl stát turistickým magnetem celé obce, podobně jako Archeopark – dodal starosta.

 

Szczyt czterech prezydentów

Konference na nejvyšší úrovní čtyř prezidentů

 

W Juracie na polskim Helu przebiegał 8. i 9.2.2021 r. szczyt prezydentów Grupy Wisegradzkiej – Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Republiki Czeskiej Miloša Zemana, Republiki Słowackiej Zuzany Čaputowej i Węgier Jánosa Ádera. Rozmowy prezydentów zdominował temat walki z koronawirusem. Prezydenci odsłonili tablicę pamiątkową z okazji jubileuszu 30-lecia Grupy Wisegradzkiej.

 

V Juratě na polském Helu probíhala 08. a 09.02.2021 konference prezidentů Visegrádské skupiny – Polské republiky Andrzeje Dudy, České republiky Miloše Zemana, Slovenské republiky Zuzany Čaputové a Maďarska Jánose Ádera. Rozhovory prezidentů zdominovalo téma boje s koronavírem. Prezidenti odhalili vzpomínkovou tabuli u příležitostí 30. výročí Visegrádské skupiny.

 

Prezydenci Grupy Visegradzkiej odsłaniają tablicę z okazji jubileuszu Grupy V4

Prezidenti Visegrádské skupiny odhalují tabuli u příležitosti jubilea Skupiny V4

 

Za łapówkę lekarzom grozi na Węgrzech więzienie

A hálapénz elfogadásáért Magyarországon börtön jár az orvosoknak

Za úplatky lékařům hrozí v Maďarsku vězení

 

Od 2021 roku na Węgrzech przestępstwem jest dawanie lub przyjmowanie łapówek w państwowej służbie zdrowia, przy czym grozi za nie aż rok więzienia. Jednocześnie w placówkach państwowych lekarze dostaną w kilku fazach podwyżki. Od początku roku lekarz z co najmniej 41-letnią praktyką będzie miał wynagrodzenie w wysokości 1,66 milionów forintów brutto (ponad 121 tysięcy koron). Młodzi lekarze zarabiają niemal pół miliona forintów brutto (ponad 36 tysięcy koron). Podwyżki będą mieć dalsze dwie fazy, które przebiegną w najbliższych dwu latach, a razem będą aż 120-procentowe.

 

A 2021-ik évtől Magyarországon a hálapénz felkínálása és elfogadása az állami egészségügyi rendszerben büntetendő, egy évig terjedő börtönböntetés jár érte. Ugyanakkor az állami egészségügyi rendszerben több fokozatban emelik majd  az orvosok fizetését. Az év elejétől a minimálisan 41-éves gyakorlattal rendelkező orvosok fizetése 1, 66 millió forintot (több mint 121 ezer koronát) tesz ki vastagon. A fiatal orvosok bruttó fizetése csaknem fél millió forintot (több mint 36 ezer koronát) tesz ki. A fizetések emelését az elkövetkező két évben még két további fázis követi és ezzel a növekedések elérik a 120 százalékot. („Právo“, 2021 január 25.)

                                                                                                                           

Od roku 2021 je v Maďarsku trestným činem poskytování či přijímání úplatků ve státním zdravotnictví, přičemž za ně hrozí až rok vězení. Ve státních zařízeních zároveň lékaři dostanou v několika fázích přidáno. Od začátku roku má lékař s minimálně 41letou praxí plat ve výši 1,66 milionů forintů hrubého (přes 121 tisíc korun). Mladí lékaři mají plat téměř půl milionů forintů hrubého (přes 36 tisíc korun). Zvyšování platů bude mít další dvě fáze, které proběhnou v nejbližších dvou letech, a cílem bude až 120procentní. („Právo“, 25.1.2021 r.)

 

Niemcy po Angeli Merkel

 Německo po Angele Merkelové

 

Kolejnym kanclerzem Niemiec, który zastąpi na tym stanowisku Angelę Merkel będzie zapewne Armin Laschet. Merkel była kanclerzem tak długo, że za jej czasów wychowała się niemal cała generacja. Walka o to kto ma ją zastąpić rozpoczęła się w grudniu 2018 roku, po jej rezygnacji z funkcji przewodniczącej CDU. Zastąpiła ją Annegret Kramp-Karrenbauer, była premier Saary, powszechnie uważana za kandydatkę na kolejną pani kanclerz. Jednak od początku było widać, że jej wybór to pomyłka. Ustąpiła w lutym 2020 roku. Potem wybuchła pandemia. Kolejne wybory przewodniczącego CDU była przekładane dwa razy. W końcu wyznaczono ostateczny termin – 16.1.2021 r. Wybór nie sprowadzał się do kwestii personalnych, dotyczył przede wszystkim kierunku, jaki ma obrać CDU. Po jednej stronie byli zwolennicy otwarcia granic dla uchodźców i koalicji z Zielonymi. Po drugiej byli ci, którzy uważali, że Merkel przesunęła partię za bardzo na lewo. Do boju stanęło trzech kandydatów: Friedrich Merz, Norbert Röttgen i Armin Laschet. Wygrana pierwszego z nich oznaczałaby bardzo wyraźne zerwanie z erą Merkel. Merz w 2002 roku stanął do walki o przywództwo w CDU i przegrał z Merkel. Potem nieustannie ją krytykował, choćby w czasie kryzysu uchodźczego w 2015 roku, domagając się bezzwłocznego zamknięcia granic. Ma bardzo konserwatywne poglądy, sprzeciwiał się m.in. karaniu za gwałt w małżeństwie. Przeciwnicy Merza w CDU twierdzą, że dąży do zmiany partii w kierunku AFD wersji mniej populistycznej. Ale Merz w drugiej turze głosowania zdobył 47 proc. głosów. Przegrał z Laschetem, który uzyskał 53 proc. Laschet był najbardziej „merkelowskim“ z kandydatów. Swoją kampanię prowadził jako rzecznik zgody. Ostrzegał, że stawką jest przetrwanie koalicji CDU i CSU w dotychczasowej formie. – Tylko CDU i CSU mogą zapewnić spójność naszego społeczeństwa. A to właśnie ona jest dziś w wielkim niebezpieczeństwie – mówił.

    Kim jest Armin Laschet, premier Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczący CDU. Niezbyt wysoki, nieco ponad 1,75 m. Jowialny, tryskający dowcipem niezbyt wysokich lotów, w sam raz na standardy Nadrenii Północnej-Westfalii. Syn górnika, żarliwy katolik, swoją przyszłą żonę, z którą ma trójkę dzieci, poznał w kościelnym chórze. Zanim zajął się polityką, redagował kościelną gazetę, a potem był szefem katolickiego wydawnictwa. Ogromne wrażenie na nim zrobiła polska Solidarność. Podkreślał, że gdyby nie Solidarność, prawdopodobnie nigdy nie doszłoby do zjednoczenia Niemiec. Często lobował na rzecz koalicji CDU z Zielonymi i przekonywał członków własnej partii, że starzejący się Niemcy potrzebują młodych imigrantów. Z drugiej strony zapowiadał, że nie okaże żadnej litości arabskim fundamentalistom w Niemczech. Przeciwnicy widzą w nim polityka bez solidnej wiedzy o świecie i na dodatek fatalnie zorganizowanego. W 2015 roku musiał zrezygnować ze stanowiska wykładowcy na uniwersytecie w Akwizgranie. Po egzaminie zgubił wszystkie testy studentów. Wystawił im oceny, twierdząc, że zrobił to na podstawie swoich notatek. Tyle, że oceny dostali również studenci, którzy w ogóle nie zgłosili się do egzaminu.

    W sierpniu 2020 roku Angela Merkel oświadczyła, że Laschet ma „odpowiednie narzędzia“, aby zostać kanclerzem. Od tej chwili wydawało się, że ma zwycięstwo w kieszeni. Słowa Merkel przekonały uczestników kongresu CDU. Ale nie przekonały niemieckich wyborców. Tuż przed głosowaniem 32 proc. z nich uważało, że najlepszym kandydatem na przewodniczącego CDU jest Röttgen, 29 proc. że Merz, a tylko 12 proc. wskazało Lascheta. Podobnie bardzo niewielu Niemców uważa, że Laschet nadaje się na kanclerza. Markus Söder, szef bratniej bawarskiej CSU ma blisko dwa razy lepsze notowania. Dlatego pozostaje zasadnicze pytanie: czy Laschet rzeczywiście zostanie kandydatem na kanclerza? Söder z CSU jest przecież od niego znacznie popularniejszy. Jednak doświadczenie historyczne przekonuje, że to Laschet będzie kandydatem, bo dotychczasowi dwaj kandydaci CSU – Strauss i Stoiber – ponieśli klęskę.

 

Dalším kancléřem Německa, který náhradí na tomto postu Angelu Merkelovou bude zajisté Armin Laschet. Merkelová byla kancléřem tak dlouho, že v její době vyrostla téměř celá generace. Boj o to kdo jí má nahradit byl zahájen v prosinci 2018, po jejím odstoupení z funkce předsedy CDU. Nahradila ji Annegret Kramp-Karrenbauerová, bývalá premiérka Saary, všeobecně považována za její nástupkyni ve funkci kancléřky. Avšak od začátku bylo vidět, že její volba byla omylem. Odstoupila v únoru 2020. Potom propukla pandemie. Další volby předsedy CDU byly dvakrát odkládaná. Nakonec byl určen konečný termín – 16.01.2021. Volba se neomezovala na personální záležitostí, týkala se především směru, jaký má CDU zvolit. Na jednu stranu zde byli příznivci otevření hranic pro utečence a koalice se Zelenými. Na druhou stranu byli ti, kteří se domnívali, že Merkelová posunula stranu moc nalevo. Boje se účastnili tři kandidáti: Friedrich Merz, Norbert Röttgen a Armin Laschet. Vítězství prvního z nich by znamenalo velmi výrazné ukončení éry Merkelové. Merz se přihlásil v roce 2002 do boje o vedení v CDU a s Merkelovou prohrál. Potom neustále ji kritizoval, třeba v období utečenecké krize v roce 2015, když se dožadoval okamžitého uzavření hranic. Má velmi konzervativní názory, stavěl se mj. proti trestání za znásilnění v manželství. Odpůrci Merze v CDU tvrdí, že usiluje o změnu strany směrem k méně populistické verzi AFD. Avšak Merz v druhém kole volby získal 47 proc. hlasů. Prohrál s Laschetem, který získal 53 proc. Laschet byl nejvíce „merkelovským“ z kandidátů. Svoji kampaň vedl jako mluvčí smíru. Varoval, že sázkou je zachování koalice CDU a CSU v současné formě. – Pouze CDU a CSU mohou zajistit celistvost naší společnosti. A právě ona je dnes ve velkém nebezpečí – řekl.

    Kdo je Armin Laschet, premiér Severního Nadrénska-Westfálska a předseda CDU. Nepříliš vysoký, trochu přes 1,75 m. Žoviální, vyzařující nepříliš nadprůměrným vtipem, akorát pro standardy Severního Nadrénská-Vestfálská. Syn horníka, horlivý katolík, svou budoucí ženu, se kterou má tří děti, se seznámil v církevním pěveckém sboru. Předtím než se zaměstnal politikou, redigoval církevní noviny, a potom byl šéfem katolického nakladatelství. Obrovský dojem udělala na něm polská Solidarita. Zdůrazňoval, že kdyby ne Solidarita, patrně nikdy by nebylo dosaženo sjednocení Německa. Často lobboval ve věci koalice CDU se Zelenými a přesvědčoval členy vlastní strany, že stárnoucí Němci potřebují mladé imigranty. Na druhou stranu ohlašoval, že nebude mít slitování k arabským fundamentalistům v Německu. Protivníci v něm vidí politika bez solidních znalostí o světě a navíc hrozně uspořádaného. V roce 2015 musel odstoupit z postu přednášejícího na univerzitě v Akvizgránu. Po zkouškách ztratil všechny testy studentů. Tvrdil, že je ohodnotil na základě svých poznámek. Toliko, že ohodnocení byli rovněž studenti, kteří vůbec se ke zkoušce nepřihlásili.

    V srpnu 2020 Angela Merkelová prohlásila, že Laschet má „vhodná nářadí“, aby se stal kancléřem. Od této chvíle se zdálo, že vítězství má v kapse. Slova Merkelové přesvědčily účastníky kongresu CDU. Ale nepřesvědčily německé voliče. Těsně před hlasováním 32 proc. z nich se domnívalo, že nejlepším kandidátem na předsedu CDU je Röttgen, 29 proc. že Merz, a pouze 12 proc. poukázalo na Lascheta. Obdobně velmi málo Němců se domnívá, že Laschet je vhodným kandidátem na kancléře. Markus Söder, šéf spřízněné bavorské CSU je téměř dvojnásobné dobře hodnocen. Proto zůstává nezodpovězena základní otázka: zda Laschet opravdu bude kandidátem na kancléře? Söder z CSU je přece od něho značně populárnější. Avšak historická zkušenost nás přesvědčuje, že to Laschet bude kandidátem, protože dosavadní dva kandidáti CSU – Strauss a Stoiber – byli poraženi.

 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel z premierem Nadrenii Północnej Westfalii Arminem Laschetem – sierpień 2020 r.

 Angela Merkel Németország kancellárja Armin Laschettal, Észak-Rajna-Vesztfália  miniszterelnökével – 2020 augusztusa

Kancléř Německa Angela Merkelová s premiérem Severního Nadrénska-Westfálska Arminem Laschetem – srpen 2020 (fot. Newsweek)

 

okres / období

kanclerz Niemieckiej Republiki Federalnej / kancléř Spolkové republiky Německo

Partia polityczna / politická strana

1949-1963

Konrad Adenauer

CDU

1963-1966

Ludwig Erhard

CDU

1966-1969

Jakob Kaiser

CDU

1969-1974

Willy Brandt

SPD

1874-1982

 Helmut Schmidt

SPD

1982-1998

Helmut Kohl

CDU

1998-2005

Gerhard Schröder

SPD

2005-2021

Angela Merkel

CDU

 

Rosja: Putin boi się Nawalnego

Rusko: Putin se obává Navalného

 

Rosyjskie służby specjalne próbowały otruć środkiem bojowym nowiczok Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty. Do zdrowia przywrócili go niemieccy lekarze. Czy Nawalny zrobił dobrze, wracając z Niemiec do Rosji. Na pewno zdawał sobie sprawę z konsekwencji. Gdyby wybrał życie na emigracji, straciłby szansę zostania liderem rosyjskiej opozycji. Po jego powrocie od razu go aresztowano. Rosjanie zobaczyli w nim bohatera, który w imię tego, co głosi, gotowy jest płacić najwyższą cenę.

    Kreml, najpierw przeprowadzając zamach na jego życie, a teraz wsadzając go do więzienia, pomaga Nawalnemu w budowaniu wizerunku nieustraszonego przeciwnika Władimira Putina. Aresztując go, władza wykazała się gigantyczną głupotą. W ten sposób potwierdziła swoją winę za jego otrucie i utraciła alibi w tej sprawie. Skutecznie robią z niego symbol opozycji. Do tej pory Nawalny wszystko, co mógł zrobić, to zorganizować niewielki mityng przeciwko władzy. Gdy władza zareagowała na jego powrót w taki, a nie inny sposób, zyskał o wiele większe możliwości.

    Wielka część społeczeństwa rosyjskiego, niezadowolona z uwięzienia Nawalnego, zapełniła rosyjskie miasta, również Moskwę i Petersburg. Zaplanowane, ale organizowane bez zezwolenia akcje protestacyjne, brutalnie rozpędziła ciężko uzbrojona policja. Za kratkami znalazło się ponad trzy tysiące ludzi, co jest rekordem za ostatnie dwadzieścia lat. Moskwa widziała już zdecydowanie większe demonstracje, ale nigdy w takiej atmosferze strachu. Wcześniej nikt nie ryzykował, dziś tam niejeden uczestnik idzie ze świadomością, że może być zatrzymany.

 

Ruské tajné služby chtěly otrávit bojovým prostředkem novičok Alexeje Navalného, ruského opozičníka. Uzdravovat ho museli němečtí lékaři. Zda Navalný udělal dobře, když se vrátil z Německa do Ruska. Určitě si uvědomoval konsekvence. Kdyby zvolil život v emigraci, propásl by příležitost být lídrem ruské opozice. Po jeho návratu byl okamžitě uvězněn. Rusové spatřili v něm hrdinu, který za své názory je připraven obětovat cenu nejvyšší.

    Kreml, nejdříve když do chtěl zavraždit, a teď, když ho uvěznil, pomáhá Navalnému budovat charisma protivníka Vladimíra Putina. Jeho uvěznění bylo gigantickou hloupostí. Tímto způsobem potvrdil svou vinu za jeho otrávení a ztratil alibi v této věci. Úspěšně z něho dělají symbol opozice. Doteď Navalný mohl pouze uspořádat nevelký míting proti vládě. Když vláda zareagovala na jeho návrat, jak zareagovala, a nikoliv jinak, získal o hodně větší možností.

    Velká část ruské společnosti, nespokojená s uvězněním Navalného, zaplavila ruská města, včetně Moskvy a Petrohradu. Plánované, avšak nepovolené, protestní akce, tvrdě rozháněli těžkooděnci. Za mřížemi skončilo přes tři tisíce lidí, což je rekord za posledních dvacet let. Moskva rozhodně zažila už větší demonstrace, ale nikdy v takovém ovzduší strachu. Dříve nikdo neriskoval, dnes tam mnozí šli s vědomím, že mohou být zadrženi.

 

W centrum Moskwy w protestach wzięło udział około 50 tysięcy demonstrantów. Policja surowo wystąpiła.

 A Moszkva központjában zajló tiltakozásokon becslések szerint kb. 50 ezer tüntető vett részt. A rendőrség keményen közbeavatkozott.

 V centru Moskvy se protestů podle odhadů účastnilo asi 50 tisíc demonstrantů. Policie tvrdě zakročila. (fot. ČTK)

 

Aleksiej Nawalny eskortowany po przesłuchaniu w sądzie w dniu 8.1.2021 r.

 Alexej Navalnýt elszállítják a bírósági kihallgatása után, 2021 január 8-án.

 Alexej Navalný je eskortován po výslechu u soudu dne 8.1.2021. (fot. Newsweek)

 

Pożegnaliśmy / Rozloučili jsme se

 

Ryszard Kotys, właściwie Kotas (1932-2021), polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy. Występował kolejno w teatrach w Kielcach Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Tarnowie, Białymstoku, Opolu i Łodzi. W ciągu ponad 65 lat kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach. Popularność przyniosła mu rola Mariana Paździocha w serialu „Świat według Kiepskich“. / Ryszard Kotys, ve skutečnosti Kotas (1932-2021), polský filmový, televizní, divadelní a dabingový herec. Hrál postupně v divadlech v Kielcích, Gdaňsku, Vratislavi, Krakově, Tarnově, Bialymstoku, Opolí a Lodzi. Za 65 let své kariéry zahrál ve více jako 40 seriálech a více jak 150 filmech. Popularitu získal rolí Mariana Paździocha v seriálu „Svět podle Kiepských“.

 

Andrej Hryc (1950-2021), słowacki aktor polskiego pochodzenia, współpracujący z polskimi i czeskimi twórcami, zagrał w przeszło 50 filmach, często obsadzany był w filmach historycznych, grał np. w filmie „Báthory“ (2008), był częstym gościem imprez organizowanych przez Klub Polski na Słowacji. / Andrej Hryc (1950-2021), slovenský herec polského původu, spolupracující s polskými a českými tvůrci, hrál ve více jak 50 filmech, často byl obsazován v historických filmech, hrál např. ve filmu „Báthory“ (2008), byl častým hostem akcí pořádaných Polským klubem na Slovensku.

 

Maria Koterbska (1924-2021), polska piosenkarka zamieszkała w Bielsku-Białej, największą popularność zdobyła w latach pięćdziesiątych, wykonawczyni takich przebojów jak „Karuzela“, „Złoty pierścionek“, „Parasolki“. / Maria Koterbska (1924-2021), polská zpěvačka bydlící v Bielsko-Biala, největší popularitu získala v padesátých letech, interpretka takových šlágru, jako „Kolotoč“, „Zlatý prstýnek“, „Deštníky“.

 

Krzysztof Kowalewski (1937-2021), jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, odtwórca ról w filmach Jerzego Hoffmana na podstawie trylogii Henryka Sienkiewicza „Potop“ (1974) – Rocha Kowalskiego i „Ogniem i Mieczem“ (1999) – Onufrego Zagłoby. Był przede wszystkim aktorem komediowym, grał w takich filmach, jak „Nie ma róży bez ognia“, „Brunet wieczorową porą“, „Dezerterzy“, „Rozmowy kontrolowane“, „Ryś“. / Krzysztof Kowalewski (1937-2021), jeden z nejpopulárnějších polských herců, hrál postavy ve filmech Jerzyho Hoffmana podle trilogie Henryka Sienkiewicze „Potopa“ (1974) – Rocha Kowalského a „Ohněm a mečem“ (1999) – Onufrého Zagłoby. Byl především hercem komedii, hrál ve filmech jako „Není růže bez ohně“, „Tmavovlásek večerní dobou“, „Dezertéři“, „Kontrolované hovory“, „Rys“.

 

Zmarł Ryszard Szurkowski

 Zemřel Ryszard Szurkowski

 

W wieku 75 lat zmarł Ryszard Szurkowski, polski kolarz szosowy, trener i działacz sportowy. Był czterokrotnym zwycięzcą Wyścigu Pokoju, dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim i czterokrotnym medalistą mistrzostw świata. / Ve věku 75 let zemřel Ryszard Szurkowski, polský silniční cyklista, trenér a sportovní funkcionář. Byl čtyřnásobným vítězem Závodu míru, dvojnásobným stříbrným medailistou olympiády a čtyřnásobným medailistou mistrovství světa.

 

W 1972 roku jeden z etapów Wyścigu Pokoju miał metę w Trzyńcu. W dniu przerwy przed następnym etapem polscy kolarze m.in. Ryszard Szurkowski, odwiedzili Polską Dziewięcioletnią Szkołę Podstawową w Karwinie-Nowym Mieście. 

V roce 1972 jedna etapa Závodu Míru měla cíl v Třinci. V následujícím dnu volna před další etapou polští cyklisté navštívili Polskou základní devítiletou školu Karviná-Nové Město.

 

Sukces polskiego sportowca 

Úspěch polského sportovce

 

W związku z ostatnimi sukcesami Martyny Gąsienicy-Daniel w narciarstwie alpejskim wzrosło w Polsce zainteresowanie tym sportem. Sportsmenka była 11. w slalomie gigancie w Pucharze Świata we włoskim Kronplatz. Jej trener mówi, że Polkę stać już na walkę z całą światową czołówką. / S ohledem na poslední úspěchy Maryny Gąsienicy-Danielové v alpském lyžování stoupl v Polsku zájem o tento sport. Sportovkyně byla 11. v obřím slalomu ve Světovém poháru v italském Kronplatz. Její trenér říká, že Polka ji již schopna bojovat s celou světovou špičkou.

 

Maryna Gąsienica-Daniel podczas drugiego przejazdu PŠ w Kronplatz 

Maryna Gąsienica-Danielová během druhého kola SP v Kronplatz

 

Autor rysunku: Kasia Pyszko, uczeń Polskiej Szkoły Podstawowej w Jabłonkowie 

Autor obrázku: Katka Pyszko, žák Polské základní školy Jablunkov

 

Autor rysunku na okładce: M. Słowiaczek, uczeń Polskiej Szkoły Podstawowej w Jabłonkowie 

Autor obrázku na obálce: M. Słowiaczek, žák Polské základní školy Jablunkov

 

*************************************************************************************************************

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 25.2.2021, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku