************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 107  (1/2021)                    12.1.2021 r.

***********************************************************************************************************


 Na zdjęciu: Władysław Heczko, Władysław Drong, Tadeusz Toman, Stanisław Gawlik, Paweł Wania Zdzisław Mikula 

podczas obrad zarządu i rady nadzorczej organizacji pożytku publicznego Koexistencia opp. 8.12.2020 r. w Kocobędzu 

Na snímku: Vladislav Heczko, Władysław Drong, Stanislav Gawlik,  Tadeusz Toman, Pavel Wania, Zdislav Mikula 

na jednání správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. 8.12.2020 v Chotěbuzi („WTZ“)

 

Nekrolog – zmarł inż. Józef Pietrus

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie z powodu śmierci śp. inż. Józefa Pietrusa

składają działacze Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

 

 

Wszystkich  działaczy i sympatyków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA 

zasmuciła wiadomość o zgonie długoletniego działacza naszego ruchu śp. inż. Józefa Pietrusa,

 

śp. inż. Józef Pietrus (25.12.1937 - 7.11.2020)

 

który z COEXISTENTIĄ  był związany od 1998 roku.W jego osobie tracimy zasłużonego i ofiarnego działacza.

Cześć jego pamięci.

 

Termin wyborów parlamentarnych 

Termín sněmovních voleb

 

Wybory do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej odbędą się 8. i 9.10.2021 r. O decyzji prezydenta republiki poinformował jego rzecznik, Jiří Ovčáček. Prezydent Miloš Zeman w orędziu noworocznym powiedział, że zamierza partiom politycznym użyczyć dostatek czasu na kampanię. – Z tym, że oczywiście będzie to kampania poniekąd inna mniej kontaktowa. Z powodu covid-19 będą partie musiały bardziej liczyć na środki techniczne niż na kontakt z wyborcami.

    Poprzednie wybory parlamentarne przebiegały w Republice Czeskiej 20. i 21.10.2031 r.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat 8.-9.10.2021. O rozhodnutí prezidenta republiky informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident Miloš Zeman v novoročním poselství řekl, že chce politickým stranám dopřát dost času na kampaň. – S tím, že samozřejmě to bude kampaň poněkud jiná, méně kontaktní. Kvůli covidu-19 budou muset strany spoléhat více na technické prostředky než na kontakt s voliči.

    Poslední sněmovní volby se v České republice konaly 20.-21.10.2017.

 

Zebranie Koexistencji opp. 

Schůze Koexistencie o.p.s.

 

Obrady przebiegały we wtorek 8.12.2020 r. w Domu PZKO w Kocobędzu. Na obrady byli zaproszeni: dyrektor Koexistencii opp. inż. Tadeusz Toman, członkowie zarządu: Zoltan Domonkos, Władysław Drong, dr inż. Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Paweł Wania, członek rady nadzorczej: inż. Arpad Kosár, kandydaci do zarządu: Władysław Heczko, inż. Zdzisław Mikula, inż. Józef Toboła Rokowanie zarządu miało kworum. Rokowanie rady nadzorczej miało kworum. Zarząd i rada nadzorcza uczciła pamięć członka rady nadzorczej, inż. Józefa Pietrusa, który zmarł 7.11.2020 r.

    Zarząd przystąpił do wyboru przewodniczącego zarządu i członków zarządu. Obrady przyjęły informację  rezygnacji z członkostwa w zarządzie inż. Tadeusza Kornuty. Przewodniczącym zarządu wybrano jednogłośnie Zoltána Domonkosa. Członkami zarządu wybrano jednogłośnie Władysława Dronga, Władysława Heczkę, inż. Zdzisława Mikulę, Władysława Niedobę, inż. Józefa Tobołę. Rada nadzorcza przystąpiła do wyboru przewodniczącego rady nadzorczej i członków rady nadzorczej. Obrady przyjęły informację o rezygnacji z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej inż. Bogusława Kalety, CSc. Przewodniczącym rady nadzorczej wybrano dr inż. Stanisława Gawlika. Członkami rady nadzorczej wybrano inż. Arpáda Kosára, Pawła Wanię. Członkowie zarządu i rady nadzorczej podpisali zgodę na opracowanie danych osobowych według ustawy nr 110/2019 Dz.U., o opracowaniu danych osobowych.

    Uchwalono plan pracy na następny okres – wydanie 6 numerów gazety „WTZ“, według możliwości odbycie prelekcji, które były zaplanowane na 2020 rok, temat prelekcji: polskie szkolnictwo narodowościowe w Republice Czeskiej, dwujęzyczność, spis powszechny, konferencja prasowa na temat „COEXISTENTIA w zarządach i radach gmin“, współpraca z Sekcją Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO, współpraca z Międzygeneracyjnym Uniwersytetem Regionalnym PZKO. Uchwalono sprawozdanie finansowe za 2020 rok i budżet na 2021 rok.

 

Jednání se konalo v úterý 8.12.2020 v Domě PZKO Chotěbuz. Na jednání byli pozvání: ředitel Koexistencie o.p.s. Ing. Tadeusz Toman, členové správní rady: Zoltán Domonkos, Vladislav Drong, Dr. Ing. Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba, Pavel Wania, člen dozorčí rady: Ing. Arpád Kosár, kandidáti do správní rady: Vladislav Heczko, Ing. Zdislav Mikula, Ing. Josef Tobola. Jednání správní rady bylo usnášení schopné. Jednání dozorčí rady bylo usnášení schopné. Správní rada a dozorčí rada minutou ticha uctila památku člena dozorčí rady, Ing. Josefa Pietruse, který zemřel 7.11.2020

    Správní rada přistoupila k volbě předsedy správní rady a členů správní rady. Jednání přijalo informaci o rezignaci z členství ve správní radě Ing. Tadeusze Kornuty. Předsedou správní rady byl zvolen jednohlasně Zoltán Domonkos. Členy správní rady byli zvolení jednohlasně Vladislav Drong, Vladislav Heczko, Ing. Zdislav Mikula, Vladislav Niedoba, Ing. Josef Tobola. Dozorčí rada přistoupila k volbě předsedy dozorčí rady a členů dozorčí rady. Jednání přijalo informaci o rezignaci z funkce předsedy dozorčí rady Ing. Bohuslava Kalety, CSc. Předsedou dozorčí rady byl zvolen jednohlasně Dr. Ing. Stanislav Gawlik. Členy dozorčí rady byli zvoleni jednohlasně Ing. Arpád Kosár, Pavel Wania. Členové správní rady a dozorčí rady podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

    Byl schválen plán práce na následující období – vydání 6 čísel novin „WTZ“, podle možností uskutečnění přednášek, které byly plánované na rok 2020, téma přednášek: polské národnostní školství v České republice, dvojjazyčnost, sčítání lidu, tisková konference na téma „COEXISTENTIA v radách a zastupitelstvech obcí“, spolupráce se Sekci regionálních dějin Hlavního výboru PZKO, spolupráce s Mezigenerační regionální univerzitou PZKO. Byly schváleny: finanční zpráva za rok 2020 a rozpočet na rok 2021.

 

Bogumiński VIADRUS kończy 

Bohumínský VIADRUS končí

 

Tradycja kaloryferów żeliwnych, które produkowane są w Boguminie nieprzerwanie od 1890 roku, ma być zakończona. Spółka VIADRUS poinformowała również o końcu kotłów żeliwnych, których historia sięga do 1928 roku. Z krokami tymi są związane masowe zwolnienia, zakład ma opuścić 227 pracowników. – Już dłuższy czas jest oczywiste, że produkty VIADRUSA, zwłaszcza kotły żeliwne na paliwo stałe, tak samo jak sam proces produkcji, nie mogą w pełni wytrzymać ze swej istoty w konkurencji z nowoczesnymi trendami ekologicznymi w dziedzinie techniki grzewczej – poinformował przewodniczący zarządu VIADRUSA, Petr Teichmann. Kierownictwo firmy tym samym uderza w pakiet postanowień Komisji Europejskiej, która forsuje zachowawczą i ekologiczną gospodarkę w Europie. Będzie VIADRUS jedną z pierwszych „ofiar“ Zielonej Karty dla Europy? VIADRUS dotąd produkował rocznie 25 tysięcy kotłów i 300 tysięcy kaloryferów. Firma osiągnęła w 2019 roku utarg 925 milionów koron. Powodziło się jej również w 2020 roku wbrew ogólnoświatowym ograniczeniom koronawirusowym. Dlatego decyzja o zakończeniu produkcji przyszła jak grom z jasnego nieba – powiedział przewodniczący związków zawodowych, Aleš Spiewok. Dodał, że związkowcy zasadniczo nie zgadzają się z zakończeniem produkcji kotłów i kaloryferów. Do sytuacji ustosunkowała się również właścicielka areału przemysłowego, do którego należą oprócz VIADRUSA również MS UTILITIES end SERVICES (usługi) i BONATRANS (kolejowe zestawy kołowe), Jitka Cechlowa-Komárkowa. – Ogólnoeuropejskie dążenie i podjęte kroki w kierunku zdrowszego środowiska naturalnego i zdrowszych technologii we wszystkich dziedzinach ekonomiki przybrała na dynamice po przyjęciu Zielonej Karty dla Europy razem z niedawno opublikowanymi nowymi celami klimatycznymi. Pomimo wszystkich inwestycji do rozwoju produkcja kotłów na paliwo stałe w spółce VIADRUS stała się nie do utrzymania.

 

Tradice litinových radiátorů, které se v Bohumíně vyrábí nepřetržitě od roku 1890, má skončit. Společnost VIADRUS oznámila rovněž konec litinových kotlů, jejichž historie sahá do roku 1928, S těmito kroky souvisí i hromadné propouštění, má se dotknout 227 zaměstnanců. – Delší dobu je zřejmé, že výrobky VIADRUSU, zejména litinové kotle na tuhá paliva, stejně jako samotný způsob výroby, nemohou ze své povahy plně obstát proti moderním ekologickým trendům v oblasti vytápění – oznámil předseda představenstva VIADRUSU Petr Teichmann. Vedení firmy tím naráží na balíček opatření Evropské komise, která prosazuje udržitelné a ekologické hospodářství v Evropě. Stane se VIADRUS jednou z prvních českých „obětí“ Zelené dohody pro Evropu? VIADRUS dosud ročně vyráběl 25 tisíc kotlů a 300 tisíc radiátorů. Firma dosáhla v roce 2019 tržeb 925 milionů korun. A dařilo se jí i v roce 2020 navzdory celosvětovým koronavirovým omezením. Rozhodnutí o ukončení výroby proto zaskočilo zaměstnance. – Několik roků jsme dělali všechno proto, abychom měli našlapáno do dalších let. Všechny nové výrobky splňují nejpřísnější limity, pátou emisní třídu. Rozhodnutí o ukončení výroby proto přišlo jako blesk z čistého nebe – řekl předseda odborové organizace Aleš Spiewok. Dodal, že odboráři s ukončením výroby kotlů a radiátorů zásadně nesouhlasí. K situaci se vyjádřila rovněž majitelka průmyslového areálu, který kromě VIADRUSU tvoří MS UTILITIES end SERVICES (služby) a BONATRANS (železniční dvojkolí), Jitka Cechlová-Komárková. – Celoevropská snaha a posun k životnímu prostředí šetrnějším a zdravějším technologiím ve všech odvětvích ekonomiky nabyla na dynamice po přijetí Zelené dohody pro Evropu včetně nedávno publikovaných nových klimatických cílů. Navzdory všem investicím do vývoje výroba kotlů na tuhá paliva se ve společnosti VIADRUS stála bohužel nadále neudržitelnou („Bohumínské městské noviny OKO“).

 

Książka o Czytelni w Jabłonkowie 

Kniha o Čítárně v Jablunkově

 

Pierwsza Czytelnia została założona w Cieszynie 7.12.1861 r. Była ona bodźcem do zakładania dalszych Czytelni na Śląsku Cieszyńskim. Jedną z nich była Czytelnia Katolicko-Ludowa w Jabłonkowie, założona 1.5.1870 r. Głównymi inicjatorami założenia Czytelni byli ks. Teodor Janik, tkacz Adam Sikora oraz kilku innych działaczy. Dokumenty i zdjęcia zamieszczone przez autora w publikacji prezentują rozbudowę Czytelni i jej działalność – wykaz protokołów z zebrań zarządu, spisy książek i czytelników, jakie gazety były do dyspozycji, opis imprez, lista odegranych przedstawień teatralnych – w ciągu 36 lat odegrano 101 tytułów, spis aktorów, afisze przedstawień. Książka zawiera również sprawozdania z jubileuszy Czytelni. W czasie drugiej wojny światowej w Czytelni były magazyny, pod koniec wojny przeniesiono tu jedną z największych ubezpieczalni niemieckich. Po wojnie, w 1948 roku, Czytelnia stała się siedzibą Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Tutaj też powstał chór męski Gorol. Czytelnię pożegnano w 1979 roku, burzenie nastąpiło 22.7.1979 r. – Stara Czytelnia nie umarła. Pozostaje wciąż żywa w pamięci wielu z nas – napisał w książce Jan Ryłko, prezes Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie.

 

První Čítárna byla založena v Těšíně 7.12.1861. Byla podnětem k zakládání dalších Čítáren v Těšínském Slezsku. Jednou z nich byla Katolicko-lidová čítárna v Jablunkově, která byla založena 1.5.1870. Hlavními iniciátory vzniku Čítárny byli kn. Teodor Janik, tkadlec Adam Sikora a několik dalších funkcionářů. Dokumenty a fotografie zveřejněné autorem v publikaci ukazují výstavbu Čítárny a její činnost – seznam zápisů schůzí, seznam knih a čtenářů, jaké noviny byly k dispozici, popis akcí, listina odehraných divadelních představení – během 36 let bylo odehráno 101 titulů, seznam herců, plakáty divadelních her. Kniha obsahuje rovněž zprávy z jubileí Čítárny. Během druhé světové války v Čítárně byly sklady, koncem války zde byla přemístěna jedna z největších německých pojišťoven. Po válce, v roce 1948, se Čítárna stala sídlem Sdružení polské mládeže a Polského kulturně-osvětového svazu. Vznikl zde také mužský pěvecký sbor Gorol. S Čítárnou jsme se rozloučili v roce 1979, demolice proběhla 22.7.1979. – Stará Čítárna nezemřela. Zůstává stále živá v paměti mnohých z nás – napsal v knize Jan Ryłko, předseda Místní skupiny PZKO Jablunkov.

 „Przed 150 laty powstała Czytelnia Katolicko Ludowa w Jabłonkowie, autor: Stanisław Gawlik 

„Před 150 lety vznikla Katolicko lidová čítárna v Jablunkově“, autor: Stanislav Gawlik

 

„Inicjatywy PZKO 2020“

 

Rozstrzygnięty został konkurs „Inicjatywy PZKO 2020“, zorganizowany przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC i redakcję „Zwrotu“. Po podliczeniu głosów oddanych w internecie i na kuponach drukowanych w „Głosie“ ogłoszono wyniki: 1. miejsce ex equo otrzymały zespoły taneczne – folklorystyczny Bystrzyca i regionalny Błędowice, 2. miejsce Miejscowe Koło PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu. Tegoroczną edycję wsparła fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie z projektu finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

    Miejscowe Koło PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu do Inicjatyw zgłoszono za ogłoszenie konkursu tworzenia dekoracji świątecznych kierowanego do okolicznych polskich szkół oraz zorganizowanie „jajecznicowego“ konkursu fotograficznego. Koło należy do tych najbardziej aktywnych. W ubiegłym roku jego członkowie, Tadeusz Guziur i Tomasz Szeliga, byli nominowani za organizację otwartych mistrzostw PZKO w tenisie stołowym i międzynarodowego turnieju piłkarskiego z udziałem zaprzyjaźnionych drużyn z Grodkowa i Chałupek. Drugą nominację Koło otrzymało za organizację Jarmarku Wielkanocnego i Jarmarku Świątecznego. W bieżącym roku ze względu na obostrzenia epidemiczne nie można było zorganizować tradycyjnego smażenia jajecznicy, dlatego postanowiono zorganizować „wirtualną“ edycję imprezy. Członkowie we własnym zakresie organizowali smażenie jajecznicy w domu z rodziną, a zdjęcia wysłali na podany adres e-mailowy. Zarząd Koła wybrał później trzy najciekawsze zdjęcia. Natomiast na konkurs tworzenia dekoracji świątecznych napłynęło 27 prac. Przesłały je dzieci z polskich przedszkoli w Hawierzowie-Błędowicach, Lutyni Dolnej, Orłowy-Lutyni, Suchej Górnej i Karwiny-Frysztatu oraz z przedszkola Diakonii Śląskiej w Boguminie. Dotarły też prace z polskich szkół z Hawierzowa-Błędowic, Orłowy-Lutyni, Suchej Górnej oraz diakonijnej szkoły w Boguminie.

 

Byla rozhodnuta soutěž „Inicjatywy PZKO 2020“, uspořádaná Polským kulturně-osvětovým svazem v ČR a redakci „Zwrot“. Po sečtení hlasů odevzdaných na internetu a na kupónech otištěných v „Głosu“ byly vyhlášeny výsledky: 1. místo získaly ex equo taneční soubory – folklorní Bystrzyca a regionální Błędowice, 2. místo Místní skupina PZKO Bohumín-Skřečoň. Letošní ročník podpořila fundace Pomoc Polákům na východě z projektu financovaného z prostředků Kanceláře předsedy vlády Polské republiky.

    Místní skupina PZKO Bohumín-Skřečoň byla přihlášena do Iniciativ za uspořádání soutěže ve vytváření svátečních dekorací, zamířené do okolních polských škol a také uspořádání „vaječínové“ fotografické soutěže. Skupina patří do těch aktivnějších V minulém roce její členové, Tadeusz Guziur a Tomasz Szeliga, byli nominování za uspořádání otevřeného mistrovství PZKO ve stolním tenise a mezinárodního fotbalového turnaje za účastí spřátelených mužstev z Grodkova a Chalupek. Druhou nominaci Skupina získala za pořádání Velikonočního jarmarku a Svátečního jarmarku. V letošním roce s ohledem na epidemická omezení nebylo možno uspořádat tradiční smažení vaječiny. Proto bylo rozhodnuto uspořádat „virtuální“ ročník akce. Členové pořádali smažení vaječiny doma s rodinou, a fotografie zaslali na uvedenou e-mailovou adresu. Výbor skupiny později ohodnotil tři nejzajímavější fotografie. Naopak na soutěž vytváření svátečních dekorací přišlo 27 prací. Zaslaly je děti z polských mateřských škol Havířov-Bludovice, Dolní Lutyně, Orlová-Lutyně, Horní Suchá a Karviná-Fryštát a z mateřské školy Slezské diakonie Bohumín. Dorazily také práce z polských škol Havířov-Bludovice, Orlová-Lutyně, Horní Suchá a diakonijní školy v Bohumíně.

 W Miejscowym Kole PZKO w Skrzeczoniu ostatnią imprezę przed wybuchem pandemii było spotkkanie z redaktor Otylią Tobołą w dniu 28.2.2020 r.

V Místní skupině PZKO Skřečoň poslední akcí před výbuchem pandemie bylo setkání s redaktorkou Otytii Toboła dne 28.2.2020 (www.zwrot.cz)

 

Daniel Kadłubiec laureatem Nagrody im. Szersznika 

Daniel Kadłubiec laureátem Ceny Szersznika

 

Karol Daniel Kadłubiec został laureatem Nagrody im. ks. Leopolda Jana Szersznika. Niestety, w związku z sytuacją epidemiczną w 2020 roku, nie będzie uroczystej gali w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Nagroda trafiła do trzech osób, również do Piotra Gruchela, bardzo utalentowanego cieszyńskiego muzyka, szefa kapeli ZPiT Ziemi Cieszyńskiej oraz Urszuli Korzonek, poetki i pisarski ze Skoczowa. Nagroda im. Szersznika to najwyższe wyróżnienie samorządu terytorialnego Śląska Cieszyńskiego powiatu cieszyńskiego w dziedzinie kultury. Przyznawana jest od 2002 roku.

 

Karol Daniel Kadłubiec se stal laureátem Ceny kn. Leopolda Jana Szersznika. Bohužel, s ohledem na epidemickou situaci v roce 2020, nebude uspořádán slavnostní večer v Muzeu Těšínského Slezska. Cena se dostala třem osobám, také Piotru Gruchelovi, velmi talentovanému těšínskému hudebníku, šéfovi kapely Souboru písní a tanců Těšínska (ZPiT Ziemi Cieszyńskiej) a také Urszuly Korzonek, básnířky a spisovatelky ze Skočova. Cena Szersznika je nejdůležitějším vyznamenáním obecní samosprávy Těšínského Slezska těšínského okresu v oblasti kultury. Je udělována od roku 2002.

 Karol Daniel Kadłubiec (www.zwrot.cz)

 

Szkoły polonijne w okresie pandemii 

Polonijní školy v období pendémie

 

Na stronach internetowych www.zwrot.cz zamieszczono raport poświęcony oświacie polonijnej podczas pandemii. Raport opracowany był przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska a omawiany podczas konferencji on-line zorganizowanej przez Kongres Oświaty Polonijnej. Polskie szkoły w Republice Czeskiej reprezentowała Monika Pláškowa, dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej.

    W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Kongres wzięli udział dyrektorzy szkół polonijnych i polskich za granicą oraz polonijnych placówek oświatowych za granicą. Respondenci pochodzili z 21 krajów Europy i Ameryki, w sumie 225 osób z 28 krajów. Z ankiet przeprowadzonych wśród dyrektorów szkół wynika, że ponad połowa badanych szkół podczas pandemii realizowała naukę stacjonarnie a połowa pracowała on-line. Oznacza to, że czasem szkoły podejmowały pracę posługując się obiema formami pracy z uczniami.

 

Na internetových stránkách www.zwrot.cz byl zveřejněna souhrnná zpráva věnována polonijnímu vzdělávání během pandemie v polských školách za hranicemi země. Souhrnná zpráva byla zpracována Sdružením Wspólnota Polska a projednávána během konference on-line uspořádané Kongresem polonijního vzdělávání (Kongres Oświaty Polonijnej). Polské školy v České republice zastupovala Monika Plášková, ředitelka Základní školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá.

    Průzkumu prováděného Kongresem se zúčastnili ředitelé polonijních a polských škol za hranicemi země a polonijních vzdělávacích institucí za hranicemi země. Účastníci pocházeli z 21 zemí Evropy a Ameriky, celkem 225 osob z 28 zemí. Z dotazníků vyplněných řediteli škol vyplývá, že více jak polovina škol v období pandemie uskutečňovala stacionární formu výuky a polovina pracovala on-line. To znamená, že někdy školy používaly obě formy práce s žáky.

 Wykres – nauka w szkołach podczas pandemii 

Výkres – výuka ve školách v období pandemie (Raport – Oświata polonijna podczas pandemii)

 

Dolna Łomna i Górna Łomna: ścieżka rowerowa

Dolní Lomná a Horní Lomná: cyklostezka

 

Ścieżka rowerowa łącząca Łomną Górną i Łomną Dolną i kopiująca nurt rzeki Łomnianki jest idealna dla początkujących kolarzy. Po drodze kolarze będą mijać ośrodek URSUS, który należy do sieci ośrodków informacyjnych CHKO Beskidy, gdzie znajduje się kilka ekspozycji nastawionych na przyrodę beskidzką. W przeciągu roku dla zwiedzających jest zawsze przygotowany szereg prelekcji, wystaw i innych akcji. Regularnie organizowane są również podmiejskie obozy skierowane na tematykę ochrony przyrody. Ścieżka rowerowa stopniowo doprowadzi turystów do centrum gminy Łomna Dolna. Od wielofunkcyjnego boiska w kierunku na Łomną Górną prowadzi krótki odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż drogi III. klasy. Również w tych miejscach jest dostatecznie szeroka, podwyższona wobec drogi. Nikt nie musi obawiać się, że będzie mijać pieszych. Ścieżka rowerowa kończy na granicy gminy Łomna Dolna z Łomną Górną. W przyszłości przebiegnie budowa kolejnego odcinka, aż do Łomnej Górnej. Gmina uzyskała dotację na budowę z Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej. W okresie zimowym ścieżkę rowerową można wykorzystać dla narciarstwa biegowego.

 

Cyklostezka propojující Horní Lomnou a Dolní Lomnou a kopírující tok řeky Lomné je ideální pro začínající cyklisty. Po cestě cyklisté budou míjet středisko URSUS, které patří do sítě informačních středisek CHKO Beskydy, kde se nachází několik expozic zaměřených na beskydskou přírodu. V průběhu roku je pro návštěvníky vždy připravena řada přednášek, výstav a dalších akcí. Pravidelně také pořádají příměstské tábory zaměřené na tématiku ochrany přírody. Postupně cyklostezka zavede turisty do centra obce Dolní Lomná. Od víceúčelového hřiště dál směrem k Horní Lomné vede krátký úsek cyklostezky podél silnice III. třídy. I v těchto místech je však dostatečně široká, vyvýšená oproti silnici. Nikdo se nemusí obávat, že se bude míjet s chodci. Cyklostezka končí na hranici obce Dolní Lomná s Horní Lomnou. V budoucnu proběhne výstavba dalšího úseku, až do Horní Lomné. Obec získala na výstavbu dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V zimním období je možno cyklostezku využít pro běžecké lyžování.

 Ścieżka rowerowa łączy Łomną Górną i Dolną 

Cyklostezka propojuje Horní a Dolní Lomnou (Trzyniecki-Třinecký hutnik)

 

Karwina: budowa obwodnicy 

Karviná: výstavba obchvatu

 

Budowniczowie pracują intensywnie na budowie południowozachodniej obwodnicy Karwiny. Bazę technicy i kierownicy poszczególnych wydziałów mają w Bielidle. Tylko kilkadziesiąt metrów stąd nowa droga będzie się łączyć z aktualną Ulicą Dworcową, która dziś w kierunku od dworca nagle skręca w lewo w kierunku miasta. – W tym miejscu będzie nowa droga, która przedłuży Ulicę Dworcową, lekko wznosić się, aby dostała się na nasyp, po którym cała obwodnica poprowadzi – powiedział Pavel Brumek, kierownik budowy firmy Skanska. Miejsce to z punktu widzenia komunikacyjnego ulegnie znacznej zmianie. Z powodu budowy nowej drogi będą musieli budowniczowie zasypać część jeziora. Większość z niespełna trzech kilometrów nowej drogi poprowadzi po nasypie. Ten będzie w wysokości od pięciu do 12 metrów. Na części trasy będą zbudowane ekrany dźwiękochłonne. Trasa nowej drogi kopiuje linię kolejową, a kiedy przekroczy rzekę, prowadzi aż w kierunku mostu darkowskiego niemal równolegle z nurtem rzeki. Budowę mostu przez Olzę chcą budowlańcy rozpocząć w pierwszej połowie 2021 roku. Koło mostu darkowskiego powstanie przejście podziemne dla pieszych. Aktualny termin zakończenia całej budowy jest w planowany w styczniu 2023.

 

Stavbaři intenzivně pracují na budování jihozápadního obchvatu Karviné. Základnu mají technici a vedoucí jednotlivých úseků na Bělidle. Jen pár desítek metrů odtud se bude nová silnice napojovat na současnou Nádražní ulici, která dnes ve směru od nádraží se prudce stáčí doleva směrem k městu. – V tomto místě bude nová silnice, která prodlouží ulici Nádražní, lehce stoupat, aby se dostala na náspy, po kterých celý obchvat povede – řekl Pavel Brumek, stavbyvedoucí společnosti Skanska. To místo se po stránce dopravní hodně změní. Kvůli nové silnici museli stavbaři zasypat část jezera. Většina z necelých tří kilometrů nové silnice povede po násypu. Ty budou ve výši od pěti do 12 metrů. Na části trasy vyrostou protihlukové stěny. Trasa nové silnice kopíruje železniční trať, a když překročí řeku, vede až k darkovskému mostu téměř souběžně s tokem řeky. Se stavbou mostu přes Olzu chtějí stavbaři začít v první polovině roku 2021. U darkovského mostu vznikne podchod pro pěší. Aktuální termín dokončení celé stavby je v lednu 2023.

 Prace budowlane na obwodnicy Karwiny są w pełnym toku 

Stavební práce na obchvatu Karviné jsou v plném proudu (www.deník.cz)

 

Wójtowie bilansowali 
Starostové hodnotili

Ewa Kawulok (COEX), wójt Milikowa / starostka Milíkova – Priorytetem numer jeden była w bieżącym roku dla naszej gminy budowa kanalizacji. Jedna z największych inwestycji w ostatnim okresie pomyślnie zmierza do finiszu. Dokończyć jeszcze musimy krótki odcinek i główna nitka kanalizacyjna w centrum gminy będzie gotowa. Również oczyszczalnia ścieków jest już z większej części wyposażona, o ile pogoda będzie sprzyjać, chcemy rozpocząć budowę powierzchni utwardzonych a następnie uporządkować teren koło oczyszczalni ścieków. Na drogi gminne, pod którymi prowadzą rury kanalizacyjne, położyliśmy nową warstwę bitumiczną. Udało nam się zmodernizować budynek czeskiego przedszkola, wymieniliśmy instalację elektryczną, wymalowaliśmy pomieszczenia i położyli w nich nowe dywany. Stopniowo wymieniamy niefunkcyjne źródła światła oświetlenia publicznego, stare oprawy oświetleniowe zastępujemy nowymi led światłami z oszczędnym programem nocnym. Przeprowadziliśmy odwiert badawczy w związku z planowaną budową wodociągu w lokalizacji Sztefki. / Prioritou číslo jedna pro naší obec letos bylo dokončení stavby kanalizace. Jedna z největších investic v posledním období míří zdárně k finiši. Ještě musíme dokončit krátký úsek a hlavní kanalizační řád v centru obce bude hotový. Také čistírna odpadních vod už je z velké částí vystrojena, pokud nám bude přát počasí, chceme se pustit do stavby zpevněných ploch a následných terénních úprav kolem přečerpávacích stanic. Na obecní cesty, pod kterými vede kanalizační potrubí, jsme položili nový živičný povrch. Podařilo se nám zmodernizovat budovu české mateřské školy, vyměnili jsme elektroinstalaci, vymalovali místnosti a položili v nich nové koberce. Postupně měníme nefunkční zdroje veřejného osvětlení, staré svítilny nahrazujeme ledkovými s úsporným nočním programem. Zhotovili jsme průzkumný vrt na vodovod do lokality Štefki.

Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS), wójt Mostów koło Jabłonkowa / starosta Mostů u Jablunkova – Pomyślnie zakończyła się modernizacja jednego z pawilonów szkoły podstawowej. Obywatele mogą wybierać gotówkę z bankomatu koło Urzędu Gminy. Do majątku gminy przeszła była cukiernia U Tadka, również były hotel na Szańcach. W przedszkolu Środek funkcjonuje nowa klasa, obywatele mają do dyspozycji poszerzoną ofertę programową w ramach telewizji naziemnej. Między szkołą a cmentarzem powstało nowe miejsce odstawcze dla 60 samochodów. Częścią składową przestrzeni między byłą szkołą, boiskiem i salą gimnastyczną Sokoła jest również nowy chodnik. Kolejny chodnik, w tym przystanek autobusowy, wybudowaliśmy na Szańcach, gdzie otworzyliśmy wizytowe centrum informacyjne i odnowili kamienny mur. Ukończyliśmy budowę kanalizacji i wodociągu w lokalizacji Połomski i wodociągu w lokalizacji Szrogi, unowocześniliśmy zbiorniki wody i naprawili drogi gminne. / Do zdárného konce dospěla modernizace jednoho z pavilonu základní školy. Občané si nově vybírají hotovost z bankomatu u obecního úřadu. Do majetku obce přešla bývalá cukrárna U Tadka, a také bývalý hotel na Šancích. V mateřské škole Střed funguje nová třída, občané mají k dispozici rozšířenou programovou nabídku v rámci pozemního vysíláni. Mezi školou a hřbitovem vznikla odstavná plocha pro 60 aut. Součástí zvelebeného prostranství mezi bývalou školu, hřištěm a sokolovnou je také nový chodník. Další chodník včetně autobusové zastávky jsme postavili na Šancích, kde jsme otevřeli návštěvnické centrum a obnovili kamenné zdivo. Dokončili jsme stavbu kanalizace a vodovodu v lokalitě Polomská a vodovodu v lokalitě Šragi, zmodernizovali jsme vodojemy a opravili obecní cesty.
Kamil Kawulok (SNK Salajčané), wójt Łomnej Górnej / starosta Horní Lomné – Przede wszystkim ożywiliśmy letnią dekorację kwiatową, przy czym inspirowaliśmy się sąsiednią Łomną Dolną. Dalej staraliśmy się utrzymywać rośliny drzewiaste głównie w centrum gminy, tak aby nie rosły jak się im podoba, ale aby były ozdobą miejsca, na którym rosną. Głównym celem jest to, aby pierwsze wrażenie gości odwiedzających gminę było od początku pozytywne. W listopadzie zakończyliśmy budowę oświetlenia publicznego, konkretnie ulicy koło urzędu i w lokalizacji Stołygi. Przebiegła naprawa płotu boiska wielofunkcyjnego i płotu koło byłej polskiej szkoły, w tym wyasfaltowanie powierzchni przed nią. Zaczęliśmy czyścić skwerek naprzeciwko pensjonatu Koło Studzianki od opadających roślin drzewiastych. Na jesieni finiszowaliśmy również z budową drewnianego kiosku w areale boiska, tym samym skompletowaliśmy zaplecze dla organizowania imprez sportowych i towarzyskich w tym miejscu. / Hlavně jsme oživili letní květinovou výzdobu, k čemuž jsme se inspirovali sousední Dolní Lomnou. Dále jsme se snažili udržovat dřeviny hlavně v centru obce, aby nerostly, jak se jim zlíbí, ale aby byly ozdobou místa, na kterém rostou. Hlavním cílem bylo, aby první dojem návštěvníků obce byl od začátku pozitivní. V listopadu jsme dokončili stavbu veřejného osvětlení, a to v ulici poblíž úřadu a v lokalitě Stołygi. Proběhla oprava oplocení víceúčelového hřiště a oplocení kolem bývalé polské školy, včetně asfaltové plochy před ní. Začali jsme čistit parčík naproti penzionu U Studánky od náletových dřevin. Na podzim jsme finišovali i se stavbou dřevěného prodejního stánku v areálu u hřiště, čímž jsme téměř zkompletovali zázemí pro pořádání sportovních a společenských akcí v tomto místě.
Jan Konečný (Sdružení nezávislých kandidátů), wójt Nydka / starosta Nýdku – Największą tegoroczną inwestycją, która ale jeszcze nie była zakończona, jest budowa drzewiónki, czyli inaczej kopia posiadłości nr 78. Budowa pochłonie mniej więcej 12 milionów koron. Dziewięćdziesiąt procent kosztów będzie wykorzystanych z dotacji, resztę dopłaci gmina. W drzewiónce powstanie centrum informacyjne, muzeum i miejsce dla mniejszych imprez gminnych. Ani kolejna wielka akcja inwestycyjna jeszcze nie jest zakończona. Jest nią budowa nowego wyłazu Strażak. W ubiegłym roku zregenerowaliśmy trawę na boisku piłkarskim. Najpierw daliśmy obciąć warstwę starej trawy a później na powierzchnię nasypaliśmy 150 ton piasku, który zmieszał się ze skałą odkrywkową. Później wszystko zrównaliśmy, uwalcowaliśmy i na koniec nanieśli substrat, na którym zasialiśmy jakościowy trawnik. Akcja ta wyszła mniej więcej na pół miliona koron. Ale była już naprawdę konieczna. / Největší letošní investici, která ale ještě neskončila, je výstavba dřevěnice, jinými slovy kopie usedlostí čp. 78. Výstavba vyjde zhruba na 12 milionů korun. Devadesát procent nákladů půjde z dotací, zbytek doplatí obec. V dřevěnce vznikne informační centrum, muzeum i místo pro menší obecní akce. Ani další velká investiční akce ještě není hotova. Je jí výstavba nového výleziště Požárník. Minulý rok jsme provedli velkou regenerací trávníků na fotbalovém hřišti. Nechali jsme nejprve strhnout vrstvu staré trávy a pak na povrch nasypali 150 tun písku, který se promíchal s povrchovou horninou. Pak se vše srovnalo, uválcovalo a nakonec jsme nanesli substrát, na kterém jsme zaseli kvalitní trávník. Tato akce nás vyšla zhruba na půl milionů korun. Byla ale už opravdu nutná.
Marian Lebiedzik (ČSSD), wójt Piotrowic koło Karwiny / starosta Petrovic u Karviné – Epidemia miała wpływ nie tylko na nasze codzienne życie, ale również na życie w gminie i jej aktywności. Najbardziej to było widoczne w tradycyjnie bogatym życiu kulturalnym i towarzyskim. Intensywne opady deszczu doprowadziły kilka razy do wylania Piotrówki, z powodu powodzi trzeba było naprawić drogi i mostki. Na wiosnę były oddane do użytku klasopracownie i przestrzenie do kształcenia politechnicznego i aktywności pozaszkolne. Koło Urzędu Gminy rozszerzono przestrzeń utwardzoną. Zagajono naprawę kolumbarium na cmentarzu. Przed końcem roku zakończono przebudowę skrzyżowania koło wiaduktu i drogi do składowiska zbiorczego. / Epidemie ovlivnila nejen život každého z nás, ale také život v obci a její aktivity. Nejvýrazněji se to promítlo do tradičně bohatého kulturního a společenského života. Intenzivní srážky vedly několikrát k vylití Petrůvky, kvůli povodni bylo nutno komunikace a mostky následně opravit. Na jaře byly dokončeny učebny a prostory pro polytechnickou výuku a mimoškolní aktivity. U Obecního úřadu byla rozšířena zpevněná plocha. Byla zahájena oprava kolumbária na hřbitově. Před koncem roku byla dokončena úprava křižovatky u viaduktu a komunikace ke sběrnému dvoru.
Ivo Sztefek (Nezávislí Godula), wójt Ligotki Kameralnej / starosta Komorní Lhotky – Zaraz na początku roku dokończyliśmy rekonstrukcję i przybudówkę przedszkola. Koszty osiągnęły 24 milionów koron, z tego ponad 18 milionów pokryła dotacja. W czerwcu zakończyliśmy kanalizację w dwu częściach gminy. Udało nam się również naprawić dwa mosty. Jeden był już w stanie awaryjnym, a stan drugiego również wymagał naprawy. W listopadzie zakończyliśmy rekonstrukcję i przedłużenie chodnika koło szkoły podstawowej, gdzie powstało również nowe przejście dla pieszych i daszek koło przystanku autobusowego, który przesunęliśmy. / Hned na začátku roku jsme završili rekonstrukci a přístavbu budovy mateřské školy. Náklady dosáhly 24 milionů korun, z toho před 18 milionů pokryla dotace. V červnu jsme dokončili kanalizaci ve dvou částech obce. Podařilo se nám také opravit dva mosty. Jeden už byl v havarijním stavu a stav druhého už také opravu vyžadoval. V listopadu pak dospěla do finále rekonstrukce a prodloužení chodníku u základní školy, kde vznikl také nový přechod pro chodce a přístřešek u autobusové zastávky, kterou jsme posunuli.

 

Wójt opowiedział historyjkę 

Starosta vyprávěl historku

 

Wójt Bystrzycy, Roman Wróbel (Jasně-čitelně-srozumitelně) opowiedział redakcji „Hutnik Trzyniecki“ historyjkę, w którą nikt nie chce mu uwierzyć. – Przed 38 laty na wyższej uczelni anatomię wykładał nam uznawany seksuolog, Radim Uzel. Na wykładach z nim można było pęknąć ze śmiechu! – przypominał sobie Wróbel, o którym Uzel wiedział, że jest kulturystą. – Dlatego podczas omawiania mięśni ciała ludzkiego postawił mnie przed zapełnioną aulę. Pokazywał na mnie główne grupy mięśniowe. Ja napinałem mięśnie, pot ciekł prądem, wszystkim się to bardzo podobało, głównie koleżankom z klasy. Pan docent pokazywał linijką i opisywał poszczególne mięśnie po czesku i po łacinie. Żarty z mojego punktu widzenia skończyły się w chwili, kiedy zaczął opisywać męskie organy płciowe – zakończył Wróbel, który cieszył się, że miał przynajmniej slipy.

 

Starosta Bystřice Roman Wróbel (Jasně-čitelně-srozumitelně) vyprávěl redakci „Třinecký hutník“ historku, kterou mu prý nikdo nechce věřit. – Před 38 lety nám na vysoké škole přednášel anatomii uznávaný sexuolog Radim Uzel. Přednášky s ním, to byla sranda k popukání! – vzpomínal Wróbel, o kterém Uzel věděl, že je kulturistou. – Proto mě při probírání svalstva lidského těla vytáhl před zaplněnou aulu. Ukazoval na mně hlavní svalové skupiny. Já napínal svalstvo k prasknutí, pot tekl proudem, všem se to hrozně líbilo, hlavně spolužačkám. Pan docent ukazoval pravítkem a popisoval svalstvo v češtině a latině. Legrace z mého pohledu skončila v okamžiku, kdy začal popisovat mužské pohlavní orgány – uzavřel Wróbel, který byl rád, že měl alespoň slipy.

 Roman Wróbel jako kulturysta 

Roman Wróbel jako kulturista

 

USA: wybory prezydenckie 

USA: prezidentské volby

 

W wyborach prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, które przebiegły 3.11.2020 r., zwyciężył kandydat demokratów, Joe Biden, stosunkiem głosów elektorskich 306:232, pokonując urzędującego prezydenta Donalda Trumpa. Biden zwyciężył w decydujących stanach – Pensylwanii, Michigan, Wiskonsis, Georgii i Arizonie. Wybory przyniosły sporo emocji, a korespondencyjna forma głosowania, z powodu pandemii, wywołała sporo kontrowersji. Urzędujący prezydent protestował, ale wynik wyborów nie budzi wątpliwości.

Z ostatniej chwili: Światową opinię publiczną zaskoczyły zamieszki na Kapitolu w dniu 6.1.2021 r., które opóźniły formalne głosowanie Kongresu w celu potwierdzenia zwycięstwa Joego Bidena i doprowadziły do ewakuacji członków Izby Reprezentantów i senatorów. Zwolennicy Donalda Trumpa zaatakowali służby porządkowe i wdarli się do budynku federalnego. Zginęło pięć osób. Uczestnicy zamieszek włamali się przez okna i drzwi Kapitolu, plądrując pomieszczenia zabytkowego budynku. Szturm i okupacja Kapitolu przez zwolenników Donalda Trumpa – to było więcej niż terroryzm, to było fizyczne przerwanie konstytucyjnych działań parlamentu USA, to była próba zamachu stanu i siłowego przejęcia władzy – ocenia większość europejskich politologów i amerykanistów. „Najważniejszą niewiadomą“ jest teraz to, czy Donald Trump podzieli partię republikańską i stworzy coś na wzór partii faszystowskiej. Byłaby to partia wodzowska z radykalną ideologią i bezgranicznym posłuszeństwem wobec Trumpa.

 

Ve volbách na prezidenta Spojených států amerických, které proběhly 3.11.2020, zvítězil kandidát demokratů, Joe Biden, poměrem elektorských hlasů 306:232, když porazil úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa. Biden zvítězil v rozhodujících státech – Pensylvánii, Michigan, Viskonsis, Georgii a Arizoně. Volby přinesly hodně emocí a korespondenční forma hlasování, z důvodu epidemie, způsobily hodně kontroverzí. Úřadující prezident protestoval, ale výsledek voleb nevzbuzuje výhrady.

Aktuálně: Světové veřejné mínění překvapily výtržnosti na Kapitolu dne 6.1.2021, které zpozdily formální hlasování Kongresu o potvrzení vítězství Joe Bidena a přinutily k evakuaci členy Sněmovny reprezentantů a senátory. Příznivci Donalda Trumpa zaútočili na pořádkové síly a vnikli do federální budovy. Zahynulo pět osob. Účastníci nepokojů vtrhli okny a dveřmi Kapitolu a pustošili místnosti historicky památkové budovy. Útok a okupace Kapitolu příznivci Donalda Trumpa – to bylo něco více jako terorismus, to bylo fyzické přerušení ústavnosti parlamentu USA, to byl pokus o převrat a silové převzetí moci – hodnotí většina evropských politologů a amerikanistů. „Největší neznámou“ je teď to, zda Donald Trump rozdělí republikánskou stranu a vytvoří něco na vzor fašistické strany. Byla by to strana autoritářská s radikální ideologií a bezmeznou poslušností vůči Trumpovi. 

 Joe Biden prezydentem USA 

Joe Biden americkým prezidentem

 

Brexit: umowa Unia Europejska – Wielka Brytania podpisana 

Brexit: dohoda Evropská unie – Velká Británie podepsána

 

W dniu 24.12.2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Wielką Brytanią. Komisja Europejska przygotowała specjalną stronę internetową, na której znaleźć można legislację unijną i odnośniki do aktów prawnych, między innymi dotyczących podróżowania do Wielkiej Brytanii, nie tylko informacje o zasadach przekraczania granicy, ale i leczeniu, prowadzeniu pojazdów czy ubezpieczeniu w Wielkiej Brytanii po 1.1.2021 r. Reprezentanci wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej jednogłośnie poparli umowę, która między innymi reguluje przyszłe stosunki handlowe z Wielką Brytanią. Umowa zawarta w okresie świąt w ten sposób zaczyna obowiązywać od 1.1.2021 r. nawet bez zgody Parlamentu Europejskiego, który będzie ją uchwalał dodatkowo w styczniu 2021 roku. Parlament brytyjski umowę ratyfikował 30.12.2020 r.

 

Dne 24.12.2020 Evropská unie a Velká Británie dosáhly dohodu ve věci smlouvy o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unii a Velkou Británii. Evropská komise připravila speciální internetovou stránku, na které je zveřejněna unijní legislace a odkaz na zákonná ustanovení, mezi jinými týkající se cestování do Velké Británie, nejen informace o pravidlech překračování hranice, ale i léčení, řízení vozidel nebo pojištění ve Velké Británii po 1.1.2021. Zástupci všech 27 členských států Evropské unie jednomyslně podpořili dohodu, která mezi jinými upravuje i budoucí obchodní vztahy s Velkou Británii. Uzavřená na vánoce úmluva tak může vstoupit v platnost od 1.1.2021 i bez souhlasu Evropského parlamentu, který ji bude schvalovat až dodatečně v lednu roku 2021. Britský parlament smlouvu schválil 30.12.2021. 

 

Nowy środek Unii Europejskiej 

Nový střed Evropské unie

 

Kiedy Wielka Brytania odeszła z Unii Europejskiej, również środek Unii Europejskiej przesunął się w kierunku na wschód. Ten był ustalony na nowo w wiosce Gadheim w Bawarii. Już z wyprzedzeniem wybudowano tu na polu wielki obelisk z okazji tego nowego wydarzenia. Tradycje wielkanocne nie różnią się tu od czeskich. Kluczowym składnikiem lokalnych kolacji wigilijnych jest tu również sałatka ziemniaczana. Na stole wigilijnym nie brakuje obtaczany karp lub kotlet z tą sałatką. Ale między ulubione specjały należy również zaliczyć parówki ze sałatką, kaczkę lub gęś z knedlami. Jednak najpopularniejsze są białe bawarskie kiełbaski z sałatką.

 

Když Velká Británie odešla z Evropské unie, posunul se směrem na východ i střed Evropské unie. Ten byl nově stanoven ve vesničce Gadheim v Bavorsku. Už s předstihem tu v poli postavili velký památník této nové události. Vánoční tradice se tu neliší od českých. Klíčovou součástí místních štědrovečerních večeří je i tady bramborový salát. Na vánočním stole nechybí obalovaný kapr nebo řízek s tímto salátem. Ale mezi oblíbené speciality patří i párečky se salátem, kachna nebo husa s knedlíky. Úplně nejoblíbenější jsou bílé bavorské klobásy se salátem.

 Środek Unii Europejskiej – po wystąpieniu Wiekiej Brytanii – znajduje się obecnie w Bawarii, w wiosce Gadheim 

Střed Evropské unie – po vystoupení Velké Británie – se nyní nachází v Bavorsku, ve vesničce Gadheim

 

Powiedzieli 

Řekli

 

Polski konserwatysta głosujący na PiS powie tak: najpierw każecie zamykać kopalnie, potem wprowadzicie małżeństwa i adopcje homoseksualne, w końcu wyrugujecie religię z życia publicznego. – Unia Europejska niczego nie narzuca. Ale to w Polsce zachodzi zmiana – dzięki Polakom. To nie Unia zadecyduje, czym skończy się łamanie praworządności w Polsce i na Węgrzech. O tym i o innych kwestiach rozstrzygną obywatele tych krajów. Oni nadadzą swoim krajom nowy kierunek. Widzę, jak wiele kobiet staje w Polsce w obronie swoich praw. Nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach. Domagają się poszanowania różnorodności. Młodzi ludzie wyszli na ulice, to oni dokonują wyboru za swój kraj. Mogą być tym kim chcą, i nikt nie będzie i mówił, jak mają żyć. Jestem katolikiem. Religia to dziś zbiór zasad, według których wierzący człowiek powinien postępować w ramach obowiązującego prawa. Ale to nie znaczy, że ma nakazywać innym, jak mają żyć. Wolność religii polega na tym, by móc wyznawać to, co się chce, a nie narzucać swoje zasady innym – odpowiedział na pytanie redaktora „Gazety Wyborczej“ Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. / Polský konzervatista, který volí PiS, řekne takto: nejdříve chcete zavírat doly, potom zavádíte homosexuální manželství a adopce, nakonec vymýtíte náboženství z veřejného života. – Evropská unie nic nenařizuje. To v Polsku nastává změna – díky Polákům. To nerozhoduje Unie, čím skončí porušování zákonů v Polsku a Maďarsku. O tom a o jiných záležitostech rozhodují občané těchto zemí. Oni dávají svým zemím nový směr. Vidím jak mnoho žen se v Polsku staví na obranu svých práv. Nejen ve Varšavě, ale také v jiných městech. Požadují úctu k rozmanitostí. Mladí lidé vyšli do ulic, to provádějí volbu pro svoji zemi. Mohou být kým chtějí, a nikdo jim nebude mluvit, jako mají žít. Jsem katolíkem. Náboženství je dnes souborem zásad, podle kterého věřící člověk má postupovat v rámci platných zákonů. Ale to neznamená, že má nařizovat jiným, jako mají žít. Svoboda náboženství spočívá v tom, aby moci věřit v to, co se chce, a nikoliv vnucovat své zásady jiným – řekl na otázku „Gazety Wyborczé“ Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise. 

 

Na pytanie redakcji „Deník“ dotyczące powrotu wychowania fizycznego do szkół wypowiedział się Milan Hnilička, dyrektor Narodowej Agentury Sportowej (Národní sportovní agentura) i doradca premiera Andreja Babiša, powiedział – Byłbym bardzo zadowolony, gdyby wychowanie fizyczne ponownie wróciło do szkół, ale nie mam na to żadnego wpływu, chodzi o kompetencje ministerstw zdrowia i szkolnictwa. Ściśle współpracuję z grupą lekarzy, którzy zajmują się aparatem ruchowym, i ich ostrzeżeniom rozumiem. To częścią mojej argumentacji, ale przypominam, że to rozumieją również epidemiolodzy. Jednak dla nich podstawowym argumentem jest rozszerzanie epidemii i niestety podczas sportu spotyka się dużo ludzi. Na szczęście dzięki testowaniu restrykcje można ograniczyć, chodzi przede wszystkim o noszenie maseczek, jednak uprawianie sportu z nimi jest naprawdę bardzo trudne… W weekend wypróbowałem to przy tenisie, i naprawdę nie jest to możliwe. Musimy po prostu nieustannie uwzględniać wszystkie za i przeciw. Przed covidem znacznie zwiększyliśmy wielkość finansów do sportu, aby nie wyrastała nam otyła generacja. Popieraliśmy wprowadzenie trzeciej lekcji wychowania fizycznego. No a teraz nie mamy ani jednej. Moim zdaniem rozluźnienie restrykcji w szkolnictwie miałoby iść ręka w rękę z zezwoleniem lekcji wychowania fizycznego. / Na dotaz redakce „Deníku“ k otázce návratu tělocviku do škol se vyjádřil Milan Hnilička, ředitel Národní sportovní agentury a poradce premiéra Andreje Babiše, řekl – Byl bych moc rád, kdyby se tělocvik zase vrátil do škol, ale nemám na to žádný vliv, jde o kompetenci ministerstev zdravotnictví a školství. Těsně spolupracuji se skupinou lékařů, kteří se zabývají pohybovým aparátem, a jejich varování rozumím. Je to součást mé argumentace, ale připomínám, že to vnímají i epidemiologové. Pro ně je ovšem zásadním hlediskem šíření nákazy a bohužel při sportu se setkává hodně lidí. Naštěstí díky testování se restrikce mohou zmírnit, což se týká hlavně roušek, s nimiž je sportování opravdu velmi obtížné… O víkendu jsem si to vyzkoušel při tenisu, a to opravdu nejde. Musíme zkratka neustálé poměřovat všechna pro a proti. Před covidem jsme citelně zvýšili objem financí do sportu, aby nevyrůstala obézní generace. Podporovali jsme zavádění třetí hodiny tělocviku. No a teď nemáme ani jednu. Podle mě by rozvolňování restrikcí ve školství mělo jít ruku v ruce s povolením hodin tělocviku.

 

Jaki wynalazek najbardziej zmienił człowieka? I co najbardziej pogorszyło nasz los? – Wynalezienie rolnictwa całkowicie nas zmieniło i jednocześnie znacznie utrudniło życie przeciętnego człowieka. Starożytni rolnicy pracowali ciężej niż łowcy-zbieracze, gorzej się od nich odżywiali. Zaczęli być też wykorzystywani przez potężne elity. Królowie i niewolnicy pojawili się dopiero wraz z nastaniem rolnictwa. Większość naszych chorób zakaźnych pochodzi od zwierząt hodowlanych i szybko rozprzestrzeniały się w zatłoczonych wioskach i miastach. Łowcy-zbieracze nie hodowali zwierząt ani nie sprzedawali ich na targowiskach, więc mieli mniejsze szanse się zarazić. Nawet gdyby ktoś złapał nowego wirusa od dzikiego zwierzęcia, chory nie byłby w stanie zarazić wielu innych, bo ludzie ciągle funkcjonowali w malutkich grupach. Nawet dziś w krajach rozwijających się egzystencja setek milionów ludzi jest bardziej ponura od życia łowców-zbieraczy z epoki kamiennej. Owszem, mieszkają w domach i mogą oglądać telewizję, jednak większość czasu spędzają na 12-godzinnych zmianach, 7 dni w tygodniu, w hałaśliwych i zanieczyszczonych fabrykach, wykonując przygnębiającą i monotonną pracę. Gdyby ich przodkowie z epoki kamiennej ujrzeli takie warunki życia, o wiele bardziej woleli by iść do lasu w poszukiwaniu grzybów i jelenia – powiedział Yuval Noah Harari, urodzony w 1976 roku, izraelski historyk, filozof, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. / Jaký vynález nejvíce změnil člověka? A co nejvíce zhoršilo jeho osud? – Vynález zemědělství úplně nás změnil a současně značně ztížil život průměrného člověka. Starověcí rolníci pracovali tíž než lovci-sběrači, hůře se od nich stravovali. Začali být využívání mohutnými elitami. Králové a nevolníci se objevili teprve se vznikem zemědělství. Většina našich nakažlivých nemocí pochází od zemědělských zvířat a rychle se rozšířila v přeplněných vesnicích a městech. Lovci-sběrači nepěstovali zvířata ani je neprodávali na tržištích, proto měli menší šance se nakazit. I kdyby se někdo nakazil novým vírem od divokého zvířete, nemocný by nemohl nakazit mnoho jiných, protože lidé fungovali v malých skupinách. Dokonce dnes v rozvojových zemích existence stovek milionů lidí je více chmurná od života lovců-sběračů. Zajisté, bydlí v domech a mohou sledovat televizi, avšak většinu času tráví na 12-hodinových směnách, 7 dnů v týdnů, v hlasitých a znečištěných fabrikách, když provádí depresivní a monotónní práci. Kdyby jejich předci z doby kamenné spatřili takové životní podmínky, raději by šli do lesa sbírat houby a lovit jeleny – řekl Yuval Noah Harari, narozen v roce 1976, izraelský historik, filozof, profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

 

Pożegnaliśmy w 2020 roku

 

Ewa Demarczyk (1941-2020) – polska wokalistka związana z kabaretem „Piwnica pod Baranami“ / polská zpěvačka spojená s kabaretem „Piwnica pod Baranami“, Kirk Douglas (1916-2020) – aktor amerykański tzw. złotej ery Hollywood, laureat Akademii za całokształt swej twórczości / americký herec tzv. zlatého období Hollywood, laureát Akademie za celoživotní dílo, Dariusz Gnatkowski (1961-2020) – polski aktor, od 1999 roku odgrywał Bonczka w serialu pt. „Świat według Kiepskich“ / polský herec, od roku 1999 hrál Bonczka v seriálu „Świat według Kiepskich“, Emil Karewicz (1923-2020) – polski aktor, który zasłynął rolami w „Krzyżakach“ czy serialu „Stawka większa niż życie“ / polský herec, proslavil se rolí v „Křižácích“ nebo seriálu „S nasazením života“, Paweł Królikowski (1961-2020) – polski aktor, serialowy Kusy z „Rancza“ / polský herec, v seriálu „Ranczo“ hrál Kusého, Jaroslav Kubera (1948-2020) – przewodniczący czeskiego Senatu / předseda českého Senátu, Jiří Menzel (1938-2020) czeski reżyser, laureat Oscara za film na motywach powieści Bohumila Hrabala „Pociągi pod specjalym nadzorem“ / český režisér, laureát Oscara za film na základě románu Bohumila Hrabala „Ostře sledované vlaky“, Ennio Morricone (1928-2020) – włoski kompozytor i dyrygent / italský skladatel a sbormistr, Krzysztof Penderecki (1933-2020) – polski kompozytor, któremu sławę przyniósł „Tren ofiarom Hiroszimy“ / polský hudební skladatel, kterého proslavil „Žalozpěv obětem Hirošimy“, Wojciech Pszoniak (1942-2020) – polski aktor, znany z roli Moryca w „Ziemi obiecanej“ Andrzeja Wajdy / polský herec, známý z role Morice v „Zaslíbené zemi“ Andrzeje Wajdy, Piotr Szczepanik (1942-2020) – polski piosenkarz i gitarzysta / polský zpěvák a kytarista.

Dariusz Gnatkowski    Wojciech Pszoniak

 

Helena Celarkowa (Rychwałd, 97), Antoni Klus (Jabłonków, 89), Maria Piskorzowa (Karwina-Łąki, 92), Eugeniusz Matuszyński (Karwina, 76) – działacz PZKO, radny COEXISTENTII, Maria Wałach (Niebory, 80), inż. Bodan Kubiczek (Wędrynia, 61) – inspektor-elektryk kontroli technicznej, Zbigniew Szturc (Bystrzyca, 47), Roman Kraina (Czeski Cieszyn-Sibica, 59), Lidia Pawlas (Hawierzów, 90) – nauczycielka, inż. Leo Kocur (Bystrzyca, 90), Olga Małyszowa (Sucha Górna, 93), Leonard Onderek (Mosty koło Jabłonkowa, 68), Emilia Myrdoczowa (Trzyniec-Kanada, 97), Edwin Cieślar (Orłowa-Łazy, 99), Bolesław Kuczera (Karwina-Nowe Miasto, 78), Olga Polokowa (Sucha Górna, 91), Władysław Żebrok (Olbrachcice, 86), Zofia Mulkowa (Rychwałd, 95), Jan Niedoba (Jabłonków, 88), Gabriel Kalina (Olbrachcice, 76), Jadwiga Mrózkowa, Emilia Pawlusowa (Bystrzyca, 92), Jan Konieczny (Orłowa, 72), Helena Gawlowska (Sucha Średnia, 93), MUDr Kazimierz Kula (Trzyniec, 75), Stanisław Sikora (Łomna Dolna, 55), Władysław Stolorz (Marklowice Dolne, 86) – były kierownik organizacyjny zespołu tanecznego „Górnik“, Hilda Hlaváčowa (Orłowa, 88), Jan Kadłubiec (Milików, 87), Helena Wałach (Czeski Cieszyn, 93), JUDr Wanda Krygiel (pochodząca z Hawierzowa, zamieszkała w Pradze, 68), inż. Bolesław Łakota (Wędrynia, 84), Aniela Kawulok (Czeski Cieszyn, 96), Pavla Macurowa (Oldrzychowice, 97), mgr Hildegarda Śliż (Czeski Cieszyn, 84) – nauczycielka, Marta Pytlowa (Trzyniec, 89), Danuta Walczysko (Wędrynia) – emerytowana nauczycielka, Andrzej Wygrys, Mirosława Czerna (Skrzeczoń, 83), inż. Tadeusz Kiedroń (Sucha Górna, 88) – elektryk, Emilia Szostokowa (84), inż. Piotr Szotkowski, Otokar Winkler (Karwina-Granice, 83) – nauczyciel, działacz PZKO, dyrygent, Adolf Prymus (Olbrachcice, 96), inż. Władysław Przybyła (Karwina, 87), Jerzy Lanc (Oldrzychowice, 73), Daniela Welszarowa (82), inż. René Urbaniec (Karwina-Mizerów, 43), Alina Zalupska (Karwina-Nowe Miasto, 81), Jan Malik (Dąbrowa, 85), Piotr Buryjan (Czeski Cieszyn-Mosty, 67), Terezia Siedlaczkowa (Guty, 85), ks. dr hab. Mgr ThLIc. Walerian Bugel (Czeski Cieszyn, 52), Emilia Owczarzy (Karwina-Mizerów, 80) – nauczycielka, Halina Klimasowa (Sucha Górna, 66) – działaczka PZKO, Anna Janiczkowa (90), Stanisława Ryłko (Jabłonków, 89) – nauczycielka, Marta Bystroń (Hawierzów-Błędowice, 88), Jerzy Pilch (67) – pisarz i dramaturg pochodzący z Wisły, Franciszek Suchanek (Kocobędz, 61), Marie Šipulowa (Olbrachcice, 73), Adolf Góral (Karwina-Nowe Miasto, 78), Bronisław Liberda (Czeski Cieszyn, 82) – artysta-malarz, grafik, kierownik artystyczny Teatru Lalek „Bajka“, Eugenia Kazikowa (Karwina, 91), Stanisław Macoszek (Czeski Cieszyn, 68), Anna Pomykacz (Oldrzychowice, 80), Stanisław Kantor (Milików, 72) – działacz PZKO, Vanda Klimoszkowa (Hawierzów-Żywocice, 79), Władysław Żwak (70), Elżbieta Hermanowa (Karwina-Nowe Miasto, 92), Tadeusz Puchała (Karwina-Raj, 84) – działacz PZKO, Anna Pyszko (Nawsie, 87), Franciszek Bijok (Karwina-Granice, 88), Anna Dzikowa (Sucha Średnia, 97), inż. Stanisław Rusz (Bystrzyca, 92), dr Werner Bernatik – pedagog Wyższej Szkoky Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Henryk Paździora (Sucha Górna), Władysław Szczyrba (Czeski Cieszyn, 80), Witold Rybicki (Czeski Cieszyn, 92) – aktor i reżyser Teatru Cieszyńskiego, Vilém Lazar (Trzyniec-Podlesie, 67), Tadeusz Tomala (Darków, 68), Fryderyka Suchanek, Tomáš Kotaba (Czeski Cieszyn-Mistrzowice, 67), Ludmila Makówkowa (Olbrachcice, 97), Adolf Jakubek (Trzyniec-Sosna, 65), Irena Gałuszkowa (Karwina-Frysztat, 93), Ludwik Mandrysz (Czeski Cieszyn, 86), Zofia Delongowa (Olbrachcice, 80) – nauczycielka, Irena Kantorowa (Milików), Wiesław Nożka (Łąki, później zamieszkały w Divišovie, 74), Bolesław Grim (Karwina-Mizerów, 91), inż. Jerzy Kohót (Trzyniec, 80), Vilém Pytlik (Olbrachcice, 94), Jana Chorzempowa (Karwina, 68), inż. Stanisław Folwarczny (Błędowice, ostatnio zamieszkały w Czeskim Cieszynie, 80), Zuzanna Hilda Kadłubcowa (Mistrzowice, 80), Janina Przybyłowa (Karwina, 82), Józef Staniek (Ligotka Kameralna, 91), Marta Raszykowa (Czeski Cieszyn, 84), Irena Rybicka, mgr Renata Stala (Karwina-Raj, 52), Władysław Jaworski (Trzyniec-Kanada, 88), Jan Szarek (84) – biskup, były zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Fryderyka Słowikowa (Karwina-Nowe Miasto, 93), Helena Śliwka (Trzyniec, 79), Anna Heczkowa (Trzyniec, 85), Adolf Bocek (Trzyniec-Kanada, 92), Helena Fierlowa (Czeski CIeszyn, 82), Anna Mrózkowa (Leszna Górna, 85), Emilia Bielanowa (Czeski Cieszyn, 73), Józef Tadeusz Pilich (Łomna Dolna, 87) – działacz PZKO, prezes Rodziny Katyńskiej w Republice Czeskiej, Waleria Žabkowa (Czeski Cieszyn, 76), Anna Klusowa (Trzyniec, 87), Józef Filipek (Pioseczna, 82), Jana Chorzempowa (Karwina-Granice, 73), Bronisława Recmaniok (Olbrachcice, 82), Stanisław Chorzempa (Karwina-Nowe Miasto, 69), Vladislav Novotný (Czeski Cieszyn, 82), Rudolf Fierla (Karwina, 79), Leszek Branny (Czeski Cieszyn, 82) – działacz PZKO, Karol Żyła (Orłowa-Lutynia, 73), inż. Lech Gojniczek (Trzyniec, 70), Tadeusz Pawera (Ropica, 88), Henryk Huczała (Trzyniec, 80) – działacz PZKO, Marta Chlebikowa (Ropica, 72), Otto Kopytko (Lutynia Dolna, 80), Roman Podleśny (72), inż. Józef Pietrus (Hawierzów, 83) – dzałacz PZKO i COEXISTENTII, Bogusław Wróbel (Stonawa, 83), Leo Żebrok (Stonawa, 84), inż Oton Kloza (Olbrachcice, 88), Wojciech Dębowski – wieloletni Prezes Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Emilia Kolarzowa (Karwina-Nowe Miasto, 86), Helena Lachowa (Mosty koło Jabłonkowa, 85), Fryderyka Noremberczykowa (Karwina, 78), Josef Szoglik (Karwina-Mizerów, 81), Anna Szuścikowa (Karwina-Raj, 86), inż. Leon Buba (Oldrzychowice, 82), Karol Chyrowski (Karwina-Mizerów, 85), Odonia Charvát (88) – nauczycielka, działaczka PZKO, Eugeniusz Charwot (Sucha Górna, 92), Anna Kocurowa (Karwina-Łąki, 88), Mieczysław Molenda, Gabriel Bonek (Czeski Cieszyn-Sibica, 70), MUDr Alfred Bojko (Olbrachcice, 90), Władysław Fukała (Sucha Górna, 86), Anna Sikorowa (Trzyniec-Łyżbice), ks. prałat Adam Rucki (Czeski Cieszyn, 70), Anna Fabera (Sucha Górna, 95), Maria Sojkowa (Czeski Cieszyn-Kocobędz-Ligota, 93), Anna Szebestowa (Karwina-Stare Miasto, 87), Antoni Worek (Bystrzyca, 84) – dyrektor szkoły, Henryk Mendrok (Leszna Dolna-Sosna), Bogdan Bubik (70, Czeski Cieszyn), Rudolf Dudek (78, Stronawa), Anna Kaleta-Rzymanowa – jedna z założycielek Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, Zbigniew Brzuska (Hlučín, 85).

 

Sukces polskiego sportowca 

Úspěch polského sportovce

 

Pierwsze miejsce w Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich uzyskał Kamil Stoch, a miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli jeszcze Dawid Kubacki (3.), Piotr Żyła (5.) i Andrzej Stękała (6.). Kamil Stoch zwyciężył już po raz trzeci. / První místo na Turnaji čtyř můstku ve skocích na lyžích získal Kamil Stoch, a místa v první desítce obsadili ještě Dawid Kubacki (3.), Piotr Żyła (5.) a  Andrzej Stękała (6.). Kamil Stoch zvítězil už po třetí.

 Kamil Stoch zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni 

Kamil Stoch zvítězil na Turnaji čtyř můstků

 

Dziękujemy za pomoc prawną adwokatom Mgr. Jakubowi Sembolowi i Mgr. Bogdanowi Hajdukowi  

Děkujeme za právní pomoc advokátům mgr. Jakubovi Sembolovi a mgr. Bogdanovi Hajdukovi

 

Do ławek szkolnych po wakacjach wrócili tylko uczniowie klas pierwszych i drugich szkół podstawowych 

Do školních lavic po prázdninách se vrátili pouze žácí prvních a druhých ročníků (www.zwrot.cz)

 

*************************************************************************************************************

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 12.1.2021, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku