*******************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 106  (6/2020)                       10.11.2020 r.

*******************************************************************************************************

 

Podczas uroczystości wspomnieniowych 81. rocznicy mordu 12 Polaków w lesie za kopalnią Barbara w Karwinie wystąpił chór mieszany Sucha – 18.9.2020 r. 

Během vzpomínkových slavností 81. výročí vraždy 12 Poláků v lese za dolem Barbora v Karviné vystoupil smíšený pěvecký sbor Sucha – 18.9.2020 („WTZ“)

zobacz inne zdjęcia z uroczystości

 Zdjęcia z imprezy wspomnieniowej w Karwinie – 18.9.2020 r. 

Snímky ze vzpomínkové slavnosti v Karviné – 18.9.2020 („WTZ“)

 

Wójt Stonawy nowym senatorem 

Starosta Stonavy je novým senátorem

 

Sześćdziesięcioośmioletni wójt Stonawy, Andrzej Feber (ANO), wybrany był nowym senatorem. W drugiej turze wyborów uzyskał 50,62 procent głosów, tymczasem broniący mandatu senatorskiego lekarz, Radek Sušil (ČSSD), uzyskał 49,37 procent głosów. Frekwencja wyborcza była w obwodzie senackim nr 75 historycznie najniższa – 7,72 procenta. Najniższa była w Orłowej – 4,76 procent, najwyższa w Stonawie niemal 27 procent. Wynik drugiej tury jest bardzo nieznaczny, Andrzej Feber zwyciężył różnicą 86 głosów. – Dokładnie tego się spodziewałem, ponieważ wyborcy w karwińskiem są lewicowi – powiedział Andrzej Feber, który jest jedynym reprezentantem ruchu politycznego ANO z 27 nowo wybranych senatorów. – Jak tego osiągnąłem? Przekonałem wyborców działalnością, którą prowadzę od 30 lat w polityce komunalnej.

     Andrzej Feber był już senatorem w latach 2000-2006, wtedy reprezentował Unię Wolności. Praca w Senacie nie będzie dla niego nowością, dlatego szybko urządzi się i włączy się do pracy. Chce poświęcić się przede wszystkim polityce regionalnej. To co obiecałem wyborcom, będę się starał spełnić – zapewnia Feber. A obiecałem, że postaram się o nasz region w Pradze. To jest dokładnie szansa dla senatora z tego regionu.

    Przez najbliższe dwa lata w Senacie będzie dwóch przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej. W 2016 roku senatorem w obwodzie nr. 73 Frydek Mistek został wybrany Jerzy Cieńciała. („OSN“). Andrzej Feber zapewnia, że będzie bronił w Pradze także polskich interesów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Osmašedesátiletý starosta Stonavy, Ondřej Feber (ANO), je novým senátorem. Ve druhém kole voleb získal 50,62 procent hlasů, zatímco senátorské křeslo obhajující lékař, Radek Sušil (ČSSD), získal 49,37 procent hlasů. Volební účast byla v senátním obvodu č. 75 historicky nejnižší – 7,72 procenta. Nejnižší byla v Orlové – 4,76 procenta, nejvyšší ve Stonavě téměř 27 procent. Výsledek druhého kola je velmi těsný, Ondřej Feber zvítězil rozdílem 86 hlasů. – Přesně takový jsem čekal, protože voliči na karvinsku jsou levicoví – říká Ondřej Feber, který je jediným reprezentantem politického hnutí ANO z 27 nově zvolených senátorů. – Jak jsem toho dosáhl? Přesvědčil jsem voliče činností, kterou jsem 30 let odváděl v komunální politice.

    Ondřej Feber byl senátorem už v letech 2000-2006, tehdy za Unii svobody. Práce v Senátu není pro něho nová, proto se rychle zařídí a začne pracovat. Chce se věnovat především regionální politice. – Spousta lidí v Praze vůbec nezná naše problémy, které tady potřebujeme řešit. A to je přesně šance pro senátora z tohoto regionu.

    Po dobu příštích dvou let budou v Senátu pracovat dva zástupci polské národnostní menšiny – v roce 2016 byl v obvodu 73 Frýdek Místek zvolen senátorem Jiří Cieńciała („OSN“). Ondřej Feber ujistit, že bude v Praze bránit rovněž polské zájmy, pokud bude taková potřeba.

 

Andrzej Feber, nowy senator za obwód nr 75 Karwina

Ondřej Feber, nový senátor za obvod č. 75 Karviná

 

Zebranie Rady Republikowej COEX – 18.9.2020 r. 

Schůze Republikové rady COEX – 18. 9. 2020

 

Zebranie odbyło się w świetlicy Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich w Ostrawie. Oprócz spraw organizacyjnych omawiano temat wyborów wojewódzkich, wyborów senackich i spisu powszechnego, jaki przebiegnie w 2021 roku. Niektórzy członkowie brali udział w zebraniu zdalnie. Przyjęto uchwałę. / Schůze se konala v klubovně Svazu Maďarů žijících v českých zemích v Ostravě. Kromě organizačních záležitostí bylo projednáno téma krajských voleb, senátních voleb a sčítání lidu, které proběhne v roce 2021. Někteří členové se účastnili jednání on-line. Bylo přijato usnesení.

 

Uchwała Rady Republikowej (dalej RR) ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) z 18.9.2020 r. 

Usnesení Republikové rady (dále RR) politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) ze dne 18. 09. 2020

 

RR COEX wzięła do wiadomości informację o doręczonej i wysłanej korespondencji, / RR COEX bere na vědomí informaci o došlé a odeslané korespondenci,

RR COEX wzięła do wiadomości informację sekretarza Rady Wykonawczej COEX, Tadeusza Tomana, o opracowaniu wykazu właścicieli pieczątek COEX i zobowiązuje go uzupełnić powyższy wykaz, według uchwały Rady Wykonawczej COEX, / RR COEX bere na vědomí informaci tajemníka Výkonné rady COEX Tadeusze Tomana o zpracování seznamu vlastníků razítek COEX a ukládá mu doplnit tento seznam, dle usnesení Výkonné rady COEX,

RR COEX popiera w wyborach do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego 2.-3.10.2020 r. kandydatów Bogusława Niemca, Andrzeja Szyję i Bogusława Raszkę na liście kandydackiej KDU-ČSL, / RR COEX podporuje ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 2.-3. 10. 2020 kandidáty Bohuslava Niemce, Andrzeje Szyju a Bohuslava Raszku na kandidátní listině KDU-ČSL,

RR COEX popiera w pierwszej turze wyborów 2.-3.10.2020 r. do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej kandydata, Andrzeja Febera, / RR COEX podporuje v prvním kole voleb 2.-3. 10. 2020 do Senátu Parlamentu České republiky v obvodu 75-Karviná kandidáta Ondřeje Febera,

RR COEX uchwala udział delegacji COEX w spotkaniu, o ile będzie uzgodnione, z kandydatem do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego, Marianem Lebiedzikiem , / RR COEX schvaluje účast delegace COEX na setkání, pokud bude uspořádáno, s kandidátem do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, Marianem Lebiedzikem,

RR COEX upoważnia sekretarza Rady Wykonawczej COEX, Tadeusza Tomana, opracować list na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RC w sprawie organizacji spisu powszechnego w 2021 roku, według uchwały Rady Wykonawczej COEX, / RR COEX zmocňuje tajemníka Výkonné rady COEX Tadeusze Tomana zpracovat dopis Ministerstvu vnitra ČR ve věci organizace sčítání lidu v roce 2021, dle usnesení Výkonné rady COEX,

RR COEX wzięła do wiadomości informację członka RR COEX, Józef Toboły, o udziale w uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Piotrowicach koło Karwiny w dniu 19.8.2020 r., / RR COEX bere na vědomí informaci člena RR COEX Josefa Toboly o účastí na slavnosti u Pomníku slezských povstalců v Petrovicích u Karviné dne 19. 8. 2020,

RR COEX wzięła do wiadomości informację przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej COEX, Stanisława Gawlika, o przesłaniu listów o wsparcie implementacji nazw szkół na Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego RC i Urząd Rządu RC, / RR COEX bere na vědomí informaci předsedy Polské národní sekce COEX Stanislava Gawlika o zaslání dopisů o podporu implementace názvů škol Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Úřadu vlády ČR,

RR COEX wzięła do wiadomości informację sekretarza Rady Wykonawczej COEX, Tadeusza Tomana, o przesłaniu listu z podziękowaniem Związkowi Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich, za umożliwienie transportu delegacji Polskiej Sekcji Narodowej COEX do Mirowa na uroczystość w dniu 13.6.2020 r., / RR COEX bere na vědomí informaci tajemníka Výkonné rady COEX Tadeusze Tomana o zaslání děkovného dopisu Svazu Maďarů žijících v českých zemích za umožnění dopravy delegace Polské národní sekce COEX do Mírova na slavnost dne 13. 6. 2020,

RR COEX upoważniła członka RR COEX, Bogusława Kaletę, aby opracował list do stowarzyszeń polskiej mniejszości narodowej i wybitnych osobistości z żądaniem, aby przesłali akceptację materiału „Analiza i synteza...”, / RR COEX zmocnila člena RR COEX Bohuslava Kaletu, aby zpracoval dopisy pro spolky polské národnostní menšiny a významné osobnosti se žádosti, aby zaslaly dobrozdání k materiálu „Analýza a syntéza...”,

RR COEX zobowiązuje Radę Wykonawczą COEX, aby przygotowała organizacyjnie obrady Kongresu COEX w maju lub czerwcu 2021 roku, / RR COEX ukládá Výkonné radě COEX, aby připravila organizačně jednání Kongresu COEX v květnu nebo červnu 2021 roku,

RR COEX upoważnia Radę Wykonawczą COEX, aby zawnioskowała obsadę personalną organów kierowniczych COEX – przewodniczącego, pierwszego zastępcę przewodniczącego na kadencję wyborczą 2021-23. / RR COEX zmocňuje Výkonné radu COEX, aby navrhla personální obsazení řídicích orgánů COEX – předsedy, prvního místopředsedy na volební období 2021-23.

 

Referendum w Mostach koło Jabłonkowa 

Referendum v Mostech u Jablunkova

 

Mieszkańcy Mostów koło Jabłonkowa nie chcą skróconej nazwy swojej gminy. Tak zadecydowali w referendum, które odbyło się równolegle z wyborami 2.-3.10.2020 r. Udział w głosowaniu wzięło niemal 55 procent mieszkańców (wymóg ustawowy to minimum 35 procent). Zdecydowana większość zagłosowała przeciwko zmianie nazwy gminy z Mostów koło Jabłonkowa na Mosty. Za było 207 osób, przeciw 1458.

 

Občané Mostů u Jablunkova si nepřejí zkrácený název své obce. Rozhodli tak v referendu, které se konalo společně s volbami 2.-3. 10. 2020. Referenda se zúčastnilo téměř 55 procent občanů (zákonný požadavek je alespoň 35 procent). Rozhodná většina hlasovala proti změně názvu z Mostů u Jablunkova na Mosty. Pro bylo 237 osob, proti 1458.

 

Wybory do Senatu Parlamentu RC 

Volby do Senátu Parlamentu ČR, 2.-3.10.2020 r. (I tura / I. kolo), 9.-10.10.2020 r. (II tura / II. kolo)

 

Wyniki wyborów do Senatu Parlamentu RC w obwodzie nr 75 (I tura)  

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obvodě č 75 (I. kolo)

 

Obwód / obvod 75 (KARVINÁ / KARWINA) – Karviná (Karwina) + Orlová (Orłowa) + Petrovice u Karviné (Piotrowice koło Karwiny) + Dětmarovice (Dziećmorowice) + Doubrava (Dąbrowa) + Stonava (Stonawa) + Albrechtice (Olbrachcice) + Horní Suchá (Sucha Górna) + Těrlicko (Cierlicko):

imię i nazwisko kandydata / jméno a příjmení kandydáta

volební strana / partia wyborcza

wynik / výsledek

pořadí / kolejność

Miroslav Chlubna

NEZÁVISLÍ

9,57 %

4.

Zdena Černínová

KSČM

5,67 %

7.

Ondřej Feber

Hnutí ANO 2011

26,12 %

1.

Naděžda Franková

SPD

7,35 %

6.

Radi Kravčík

Česká pirátská strana

10,94 %

3.

Lubomír Kuznik

Volba pro kraj

2,93 %

10.

Eliška Lazarová

Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020

1,53 %

11.

Marian Lebiedzik

Dobrá volba 2016 s podporou KDU-ČSL

7,51 %

5.

Daniel Placzek

Hnutí občanů Trikolóra

3,66 %

9.

Radomír Prus

nezávislý kandidát

5,22 %

8.

Radek Sušil

ČSSD

14,88 %

2.

Radoslav Štědroň

Jednotní

0,33 %

13.

Karel Světnička

Moravská a slezská pirátská strana

1,05 %

12.

 

Wyniki wyborów do Senatu Parlamentu RC w obwodzie nr 75 (II tura)  

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obvodě č 75 (II. kolo)

 

Obwód / obvod 75 (KARVINÁ / KARWINA) – Karviná (Karwina) + Orlová (Orłowa) + Petrovice u Karviné (Piotrowice koło Karwiny) + Dětmarovice (Dziećmorowice) + Doubrava (Dąbrowa) + Stonava (Stonawa) + Albrechtice (Olbrachcice) + Horní Suchá (Sucha Górna) + Těrlicko (Cierlicko):

imię i nazwisko kandydata / jméno a příjmení kandidáta

volební strana / partia wyborcza

wynik / výsledek

pořadí / kolejność

Andrzej Feber

Hnutí ANO 2011

50,62 %

1.

Radek Sušil

ČSSD

49,37 %

2.

 

gmina / obec

Andrzej Feber

Radek Sušil

Karwina (Karviná) – 43 151

1 756

49,10 %

1 820

50,89 %

Orłowa (Orlová) – 24 199

585

51,22 %

557

48,77 %

Piotrowice koło Karwiny (Petrovice u Karviné) – 3 998

129

32,16 %

272

67,83 %

Cierlicko (Těrlicko) – 3 818

184

56,79 %

140

43,20 %

Sucha Górna (Horní Suchá) – 3 598

153

56,25 %

119

43,75 %

Dziećmorowice (Dětmarovice) – 3 570

117

48,95 %

122

51,04 %

Olbrachcice (Albrechtice) – 3 140

150

46,15 %

175

53,84 %

Stonawa (Stonava) – 1 451

295

76,42 %

91

23,57 %

Dąbrowa (Doubrava) – 1015

43

57,33 %

32

42,66 %

 

Wyniki wyborów do Senatu Parlamentu RC w poszczególnych obwodach (I tura)  

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v jednotlivých obvodech (I. kolo)

 

*

obwód wyborczy / volební obvod

frekwencja wyborcza / volební účast

awans do drugiej tury z 1. miejsca / postup do druhého kola z 1. Místa

awans do drugiej tury z 2. miejsca / postup do druhého kola z 2. místa

3.

Cheb

30,69 %

Miroslav Plevný (STAN)

Jaroslava Brožová-Lampertová (ANO)

6.

Louny

34,11 %

Ivo Trešl (STAN)

Vladimír Drápal (ODS)

9.

Plzeň-město

39,08 %

Lumír Aschenbrenner (ODS)

Daniel Kůs (Piráti)

12.

Strakonice

35,44 %

Tomáš Fiala (ODS)

Luboš Peterka (KDU-ČSL)

15.

Pelhřimov

36,17 %

Milan Štěch (ČSSD)

Jaroslav Chalupský (Svobodní)

18.

Příbram

38,63 %

Petr Štěpánek (STAN)

Jiří Burian (ODS)

21.

Praha 5

38,88 %

Michael Žantovský (TOP09)

Václav Láska (SEN11)

24.

Praha 9

33,46 %

David Smoljak (STAN)

Eduard Stehlík (ODS)

27.

Praha 1

38,58 %

Miroslava Němcová (ODS)

Václav Hampl (KDU-ČSL)

30.

Kladno

37,97 %

Adéla Šípová (Piráti)

Petr Bendl (ODS)

33.

Děčín

30,28 %

Zbyněk Linhart (STAN), wynik / výsledek: 52,77 %

36.

Česká Lípa

31,70 %

Jiří Vosecký (SLK)

Vít Vomáčka (ODS)

39.

Trutnov

37,13 %

Jan Sobotka (STAN)

Jan Jarolím (ANO)

42.

Kolín

39,25 %

Petr Kárník (STAN)

Igor Karen (ANO)

45.

Hradec Králové

42,56 %

Jiří Mašek (ANO)

Jan Holásek (HDK)

48.

Rychnov nad Kněžnou

38,84 %

Miroslav Antl (Za občany)

Jan Grulich (TOP09)

51.

Žďár nad Sázavou

37,81 %

Josef Klement (KDU-ČSL)

Michal Šmarda (ČSSD)

54.

Znojmo

33,42 %

Tomáš Třetina (TOP 09)

57.

Výškov

39,50 %

Jaroslav Klaška (KDU-ČSL)

Karel Zitterbart (STAN)

60.

Brno-město

47,20 %

Roman Kraus (ODS)

Alena Šabatová (SZ)

63.

Přerov

34,93 %

Jitka Seitlová (KDU-ČSL)

Petr Vrána (ANO)

66.

Olomouc

36,21 %

Marek Ošťádal (STAN)

Jan Zahradníček (ANO)

69.

Frýdek-Místek

36,12 %

Jiří Carbol (KDU-ČSL)

Helena Pešatová (STAN)

72.

Ostrava-město

34,72 %

Zdeněk Jiříček (ANO)

Ondřej Šimetka (ODS)

75.

Karviná

26,44 %

Andrzej Feber (ANO)

Radek Sušil (ČSSD)

78.

Zlín

43,93 %

Tomáš Goláň (SEN11)

Pavel Stodůlka (NEZ)

81.

Uherské Hradiště

37,69 %

Ivo Valenta (Soukromníci)

Josef Bazala (KDU-ČSL)

* obwód wyborczy / volební obvod

 

Wyniki wyborów do Senatu Parlamentu RC w poszczególnych obwodach (II tura)  

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v jednotlivých obvodech (II. kolo)

 

*

Obwód wyborczy / volební obvod

frekwencja wyborcza / volební účast

Wybrany na senatora / zvolen senátorem

wynik / výsledek

3.

Cheb

10,77 %

Miroslav Plevný (STAN)

70,31 %

6.

Louny

14,98 %

Ivo Trešl (STAN)

58,39 %

9.

Plzeň-město

14,04 %

Lumír Aschenbrenner (ODS)

59,33 %

12.

Strakonice

15,00 %

Tomáš Fiala (ODS)

50,13 %

15.

Pelhřimov

14,91 %

Jaroslav Chalupský (Svobodní)

52,43 %

18.

Příbram

13,69 %

Petr Štěpánek (STAN)

70,18 %

21.

Praha 5

25,48 %

Václav Láska (SEN11)

54,37 %

24.

Praha 9

19,54 %

David Smoljak (STAN)

54,85 %

27.

Praha 1

24,94 %

Miroslava Němcová (ODS)

63,96 %

30.

Kladno

16,76 %

Adéla Šípová (Piráti)

67,13 %

36.

Česká Lípa

11,40 %

Jiří Vosecký (SLK)

52,87 %

39.

Trutnov

16,49 %

Jan Sobotka (STAN)

74,58 %

42.

Kolín

16,24 %

Pavel Kárník (STAN)

79,48 %

45.

Hradec Králové

20,31 %

Jan Holásek (HDK)

70,23 %

48.

Rychnov nad Kněžnou

18,39 %

Jan Grulich (TOP09)

59,65 %

51.

Žďár nad Sázavou

19,01 %

Josef Klement (KDU-ČSL)

59,81 %

54.

Znojmo

20,67 %

Tomáš Třetina (TOP09)

54,57 %

57.

Výškov

14,43 %

Karel Zitterbart (STAN)

50,08 %

60.

Brno-město

19,77 %

Roman Kraus (ODS)

57,71 %

63.

Přerov

18,49 %

Jitka Seitlová (KDU-ČSL)

55,90 %

66.

Olomouc

18,49 %

Marek Ošťádal (STAN)

68,76 %

69.

Frýdek-Místek

14,41 %

Helena Pešatová (STAN)

54,03 %

72.

Ostrava-město

12,04 %

Ondřej Šimetka (ODS)

67,89 %

75.

Karviná

7,72 %

Andrzej Feber (ANO)

50,62 %

78.

Zlín

17,08 %

Toláš Goláň (SEN11)

58,94 %

81.

Uherské Hradiště

21,85 %

Josef Bazala (KDU-ČSL)

60,78 %

* obwód wyborczy / volební obvod

 

Skróty partii wyborczych / Zkratky volebních stran:

Piráti = Česká pirátská strana

SEN11 = Hnutí Senátor 2011

STAN = Starostové a nezávislí

HDK = Hradecký demokratický klub

NEZ = Nezávislí

SZ = Strana zelených

 

Wybory do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego – 2.-3.10.2020 r. 

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – 2.-3. 10. 2020

 

Partia wyborcza / volební strana

Wynik wyborczy / volební výsledek

Liczba mandatów / počet mandátů

Hnutí ANO 2011

95 339 (30,24 %)

24

Koalice ODS + TOP 09

43 637 (13,84 %)

10

Česká pirátská strana

37 413 (11,86 %)

9

KDU-ČSL

30 190 (9,57 %)

7

SPD – Svoboda a přímá demokracie

24 235 (7,68 %)

6

ČSSD

21 927 (6,95 %)

5

KSČM

18 577 (5,89 %)

4

Koalice STAN + Zelení + NEZÁVISLÍ

13 575 (4,3 %)

0

Hnutí občanů Trikolora

8 751 (2,77 %)

0

Starostové pro kraj

7 966 (2,52 %)

0

Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020

2 656 (0,84 %)

0

Demokratická strana zelených – za práva zvířat

2 136 (0,67 %)

0

VOK – Volba pro kraj

2 098 (0,66 %)

0

Pro krásný kraj – koalice Občanská demokratická aliance + Hlas + SNK Evropští demokraté

1 778 (0,56 %)

0

Moravská a slezská pirátská strana

1 773 (0,56 %)

0

Jednotní

764 (0,24 %)

0

Rozmuní

732 (0,23 %)

0

Moravané

663 (0,21 %)

0

Dělnická strana sociální spravedlnosti

640 (0,20 %)

0

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

392 (0,12 %)

0

 

gmina / obec

Bogusław Niemiec (KDU-ČSL)

Andrzej Szyja (KDU-ČSL)

Bogusław Raszka (bezp.)

Stanisław Folwarczny (ODS)

Mosty koło Jabłonkowa (Mosty u Jablunkova)

15

3

18

19

Herczawa (Hrčava)

0

0

1

0

Bukowiec (Bukovec)

12

3

15

2

Piosek (Písek)

24

3

9

5

Pioseczna (Písečná)

3

2

1

9

Łomna Górna (Horní Lomná)

1

1

2

0

Łomna Dolna (Dolní Lomná)

5

7

9

12

Boconowice (Bocanovice)

2

0

2

4

Jabłonków (Jablunkov)

59

22

25

22

Nawsie (Návsí)

14

3

14

26

Milików (Milíkov)

7

10

18

3

Koszarzyska (Košařiska)

7

0

2

6

Gródek (Hrádek)

9

1

4

10

Bystrzyca (Bystřice)

35

6

33

72

Nydek (Nýdek)

20

3

23

32

Wędrynia (Vendryně)

36

15

152

28

Trzyniec (Třinec)

212

46

91

150

Ropica (Ropice)

27

5

6

24

Wielopole (Vělopolí)

5

0

0

7

Śmiłowice (Smilovice)

18

0

0

5

Ligotka Kameralna (Komorní Lhotka)

23

0

0

3

Trzycież (Střítež)

5

1

0

7

Rzeka (Řeka)

0

1

0

3

Gnojnik (Hnojník)

22

6

8

4

Trzanowice (Třanovice)

10

3

1

16

Czeski Cieszyn (Český Těšín)

147

26

17

467

Kocobędz (Chotěbuz)

16

5

4

20

Cierlicko (Těrlicko)

51

1

1

18

Olbrachcice (Albrechtice)

53

20

2

34

Sucha Górna (Horní Suchá)

42

12

2

19

Stonawa (Stonava)

8

15

0

13

Karwina (Karviná)

37

113

1

141

Piotrowice koło Karwiny (Petrovice u Karviné)

8

15

0

13

Dziećmorowice (Dětmarovice)

0

0

0

6

Orłowa (Orlová)

22

13

3

35

Dąbrowa (Doubrava)

2

2

0

3

Hawierzów (Havířov)

617

22

8

129

Błędowice Dolne (Dolní Bludovice)

24

0

0

3

Pietwałd (Petřvald)

8

3

0

5

Rychwałd (Rychvald)

5

2

1

17

Lutynia Dolna (Dolní Lutyně)

9

10

4

20

Bogumin (Bohumín)

9

2

1

12

SUMA 1629 402 478 1424

 

Skład Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego 2020-2024 

Složení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 2020-2024

 

partia wyborcza / volební strana

radni / členové zastupitelstva

Hnutí ANO 2011

Ivo Vondrák, Jaroslav Kania, Jan Krkoška, Ondřej Němeček, Šárka Šimoňáková, Radek Podstawka, Igor Hendrych, Kateřina Sebestová, Martin Gebauer, Stanislav Kopecký, Josef Bělica, Miroslav Otisk, Jan Veřmířovský, Petra Tesková, Robert Sivulka, Lukáš Oprchalský, Jan Tabášek, Zdeněk Karásek, Vlastimil Janiczek, Róbert Masarovič, Simona Horáková, Michal Kokošek, Lenka Holková, Radovan Hořínek

Koalice ODS + TOP 09

Jakub Unucka, Stanisław Folwarczny, Zdeňka Němečková-Crkvernjaš, Monika Klapková, Radek Kaňa, Vladimír Návrat, Josef Alexander Matera, Václav Dobrozemský, Patrik Schramm, Zbyněk Gajdacz

Česká pirátská strana

Zuzana Klusová, Arnošt Žídek, Jan Nezhyba, Jiří Demel, Leonard Varga, Pavel Kořízek, Martina Dušková, Jakub Dedek, Ondřej Ručka

KDU-ČSL

Lukáš Curylo, Monika Brzesková, Jiří Navrátil, Jiří Carbol, Bogusław Niemiec, Vít Slováček, Marcel Sikora

SPD – Svoboda a přímá demokracie

Pavel Staněk, Irena Bláhová, Josef Kuchta, Marek Vysocký, David Dudzik, Tomáš Miczka

ČSSD

Petr Kajnar, Jan Wolf, Michal Pobucký, Kateřina Chybidziurová, Jaroslav Dvořák

KSČM

Josef Babka, Miroslav Hajdušík, Alena Grosová, Ivan Strachoň

 

Wyniki listy KDU-ČSL 

Výsledky kandidátky KDU-ČSL

 

1.

Mgr. Et Mgr. Lukáš Curylo (Ostrava)

3 195

* (1 mandat)

2.

Bc. Jiří Navrátil, MBA (Mořkov)

2 402

* (3 mandat)

3.

Ing. Vít Slováček (Czeski Cieszyn)

1 146

(6 mandat)

4.

Marcel Sikora (Frýdek Místek)

1 192

(7 mandat)

5.

Ing. Michal Jedlička (Opava)

1 046

6.

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. (Ostrava)

1 202

7.

Mgr. Monika Brzesková (Kravaře)

2 517

* (2 mandat)

8.

Ing. Bohuslav Niemiec (Hawierzów)

1 929

* (5 mandat)

9.

Ing. Jiří Carbol (Dobrá)

1 979

* (4 mandat)

10.

Ing. Dana Forišková, Ph.D. (Příbor)

540

11.

Ing. Karel Siuda (Krnov)

405

12.

Stanislav Šimíček (Kopřvnice)

660

13

Ing. Eva Šilerová (Hawierzów)

441

14.

Mgr. Petra Řezáčová (Hlučín)

658

15.

Martin Kleinwachter (Frýdek Místek)

591

16.

Bc. Věra Pražáková (Ostrava)

345

17.

Mgr. Marcel Jedelský (Slezské Rudoltice)

237

18.

Ing. Václav Pomikálek, MBA (Studénka)

190

19.

Ing. Jiří Hamrozi (Jabłonków)

1 217

20.

Mgr. Pavlína Stankeyová (Ostravice)

342

21.

Ing. Petr Kudela (Ostrava)

995

22.

Mgr. Marcela Staňková, DiS, MBA (Rýmařov)

225

23.

Ing. Petr Baránek (Ludgeřovice)

137

24.

Ing. Dominik Jurčo (Hawierzów)

267

25.

Mgr. Zuzana Filipková, PhD. (Kocobędz)

751

26.

Jaroslav Perútka (Nový Jičín)

378

27.

Ing. Miroslav Paul (Ostrava)

86

28.

Bc. Andrea Matýsková (Bohuslavice)

354

29.

Bc. Tomáš Surovka (Krnov)

190

30.

MUDr. Sylva Gistingerová (Pržno)

158

31.

Mgr. Elene Vahalíková (Odry)

199

32.

Mgr. Vladislav Szkandera (Orłowa)

550

33.

Mgr. Martin Šrubař (Vítkov)

257

34.

Mgr. Ilja Racek, Ph.D. (Ostrava)

286

35.

Ing. Jaromír Krejčok (Sedliště)

160

36.

MVDr. Pavla Lowenthelová (Krnov)

194

37.

Mgr. Zita Kučová (Frenštát pod Radhoštěm)

223

38.

Mgr. Andrzej Szyja (Karwina)

419

39.

MUDr. Ivan Drábek (Oprava)

236

40.

Mgr. Pavel Stuchlý (Ostrava)

226

41.

Bc. Věra Golová (Čeladná)

204

42.

Mgr. Jiří Adamec (Nový Jičín)

361

43.

Ing. Jana Jílková (Bruntál)

56

44.

Ing. Markéta Vyvlečková (Czeski Cieszyn)

182

45.

Ing. Eduard Dvorský (Ostrava)

104

46.

Tomáš Hájovský (Hlučín)

253

47.

MUDr. Jaroslav Januška, PhD. (Ostrava)

204

48.

Stanislav Štefek, DiS (Příbor)

344

49.

Jana Chlebková (Wędrynia)

294

50.

Mgr. Štěpánka Křehlíková, DiS (Krnov)

135

51.

Ing. Jaroslav Berger (Horní Lhota)

74

52.

Ing. Jiří Spratek (Šenov)

154

53.

Markéta Nováčková, DiS (Ostrava)

162

54.

Mgr. Kateřina Cubrová (Trzyniec)

305

55.

MUDr. Hana Burianová (Bílovec)

130

56.

Ing. Tomáš Bařák (Stonawa)

153

57.

Jiří Kuna (Václavov u Bruntálu)

52

58.

Jarmila Lišková (Paskov)

46

59.

Robert Osmančík (Kozmice)

174

60.

Ing. Petr Jiříček (Klimkovice)

116

61.

Ing. Michal Král (Vřesina)

72

62.

Bohuslav Raszka (Wędrynia)

496

63.

Ing. Ladislav Kubín (Slavkov)

181

64.

Ing. Vladimír Tlach (Ostrava)

25

65.

Petr Odlevák (Frýdlant nad Ostravicí)

60

R1

Ing. Jan Stejskal (Krnov)

115

R2

Oldřich Šindler (Odry)

169

R3

Bc. Martin Hořínek (Hradec nad Moravicí)

203

R4

Mgr. Ondřej Lamcha (Ostrava)

71

R5

Mgr. Veronika Enenklová (Hawierzów)

424

 

Bystrzyca: Kącik poetki Anieli Kupiec 

Bystřice: Koutek básnířky Aniely Kupiec

 

W Muzeum i Centrum Informacji Turystycznej można obejrzeć kącik poetki Anieli Kupiec. Podczas jego otwarcia jej córka, Ewa Matloch, opowiadała o życiu swojej mamy. – Moja mama nie była na pierwszym planie mamą, ale poetką, pisarką, reżyserką, chórzystką i działaczką społeczną. Oprócz tego była dużym miłośnikiem przyrody, hodowała pszczoły, umiała rozróżnić wszystkie rodzaje ptaków, uwielbiała zwierzęta: psy, koty, konie, krowy. Koło naszego domu zawsze wszystko kwitło: mieczyki, astry, róże – powiedziała.

 

V Muzeu a informačním turistickém centru je možno zhlédnout koutek básnířky Aniely Kupiec. Během jeho otevření její dcera, Ewa Matloch, vyprávěla o životě své matky. – Moje matka nebyla především mámou, ale básnířkou, spisovatelkou, režisérkou, sboristkou a funkcionářkou. Kromě toho byla velkým milovníkem přírody, pěstovala včely, uměla rozeznat všechny druhy ptáků, obdivovala zvířata: psy, kočky, koně, krávy. Kolem našeho domu vždy všechno kvetlo: gladioly, astry, růže – řekla.

 

Kącik poetki Anieli Kupiec 

Koutek básnířky Anieli Kupiec (www.zwrot.cz)

 

Gnojnik: uczniów przybywa, a kuchnia ciasna 

Hnojník: počet žáků roste, a kuchyň stísněná

 

Gmina Gnojnik otrzymała w 2020 roku dotację cztery miliony koron na rekonstrukcję kuchni w polskiej szkole podstawowej. Rekonstrukcji na razie nie będzie, a dotację musi gmina wrócić Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Ciasna kuchnia i przygotowalnia posiłków już przez dłuższy czas woła po rekonstrukcji. Dlatego gmina żądała o dotację z planem zrekonstruować tylko przygotowalnię posiłków, a nie samą kuchnię. – Jednak projektant zaplanował kompleksową rekonstrukcję z tym, że nie ma sensu robić połowicznie. Budżet wynosił około pięciu milionów koron, dlatego wszystko wskazywało, że akcję można będzie przeprowadzić – powiedział wójt Gnojnika, Miroslav Molin. – Jednak termin był szubieniczny, co więcej planowane wydatki w końcu wyliczono na osiem milionów koron, i to bez klimatyzacji, która całą rekonstrukcję przedroży – uzupełnił. Wójt gminy jest przekonany, że naprawę obu pomieszczeń, kuchni i przygotowalni posiłków, można przeprowadzić dużo taniej. Dla gminy aktualnie priorytetem są mieszkania komunalne, niezbędna jest naprawa dwu mostów. Dyrektor polskiej szkoły podstawowej im. Jana Kubisza sytuacja ta nie cieszy. Szkoła walczy z ciasnymi warunkami już długo. W szkole uczniów przybywa, dlatego stan ten jest nie do utrzymania. Obecnie w kuchni przygotowuje się 230 obiadów dziennie. Perspektywa jest taka, że posiłków będzie przybywać. – Kucharki nie skarżą się, ale zasłużyłyby na lepsze warunki pracy – powiedziała dyrektor szkoły Grażyna Sikora.

 

Obec Hnojník získala v 2020 roce dotaci čtyři miliony korun na rekonstrukci kuchyně v polské základní škole. Rekonstrukce se zatím nekoná a dotace se vrací zpět na ministerstvo pro místní rozvoj. Stísněná kuchyně a vedlejší přípravna jídel volá po rekonstrukci již delší dobu. Proto obec žádala o dotaci s plánem nechat zrekonstruovat pouze přípravnu jídel, a ne samotnou kuchyň. – Projektant nám však vytvořil studii na kompletní rekonstrukci s tím, že nemá smysl dělat věci polovičatě. Rozpočet byl kolem pěti milionů korun, takže to vypadalo, že akce by se mohla uskutečnit – řekl starosta Hnojníku Miroslav Molin. – Avšak termín byl šibeniční, navíc předpokládané výdaje byly nakonec spočítány na osm milionů korun, a to ještě bez vzduchotechniky, která celou rekonstrukci prodraží – doplnil. Starosta obce je přesvědčen, že se oprava obou místností, kuchyně i přípravny, dá udělat daleko levněji. Pro obec současně mají prioritu obecní byty, nevyhnutelná je oprava dvou mostů. Ředitelku polské základní školy Jana Kubisze tento stav netěší. Škola bojuje se stísněnými podmínkami už dlouho. Ve škole přibývají žáci, proto tento stav je neudržitelný. Nyní se v kuchyni připravuje 230 obědů denně. Výhled je takový, že jídel bude přibývat. – Kuchařky si nestěžují, ale zasloužily by si lepší prostředí pro práci – řekla ředitelka školy Grażyna Sikora.

 

Kucharki w tej małej kuchni przygotowują 230 obiadów 

Kuchařky v této malé kuchyni připravují 230 obědů (Trzyniecki-Třinecký hutnik)

 

Cieszynianka sprząta Beskidy 

Cieszynianka uklízí Beskydy

 

Cenne tereny przyrodnicze z szeregiem roślin chronionych w okolicach Jabłonkowa upiększali członkowie Cieszynianki z Piotrowic koło Karwiny, jednej z organizacji Czeskiego Związku Obrońców Przyrody (Český svaz ochránců přírody), razem z ochotnikami współpracującymi z tą organizacją. Akcja o nazwie Gorol Kemp przebiegła na początku września. – Rozpoczęliśmy w Mostach koło Jabłonkowa skąd przenieśliśmy się na teren Piosecznej i Piosku, a później w okolice Jasienia w Nawsiu – powiedział współzałożyciel organizacji, Tomasz Krajča. Uczestnicy prac społecznych kosili i grabili łąki, na których rosną rośliny chronione, na przykład orchidee. Usuwali biomasę, aby obniżyć poziom azotu w glebie, jak również likwidowali nieoryginalne gatunki roślin. – Wykorzystywaliśmy kosiarki, ponieważ kosy ręczne na młodych drzewkach zniszczyłyby się. Likwidowaliśmy mimozy, trzcinę porośniętą krzakami. Na torfowisku, gdzie rosną, używaliśmy maczet, kleszczy i piłek, przy pomocy których wycinaliśmy olchy – uzupełnił. Pracownicy tymczasowi natrafili na rzadką turzycę pchlą. Ta roślinka chroniona dorasta maksymalnie do 25 centymetrów.

    ČSOP jest największą organizacją ochrony przyrody w Republice Czeskiej, ma 7 tysięcy członków. W naszym regionie są to przede wszystkim studenci Uniwersytetu Ostrawskiego.

 

Cenné přírodní lokality s řadou chráněných rostlin v okolí Jablunkova operovávali členové Cieszynianky z Petrovic u Karviné, jedné z organizaci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), společně s dobrovolníky spolupracujícími s touto organizací. Akce s názvem Gorol camp se uskutečnila začátkem září. – Začali jsme v Mostech u Jablunkova, odkud jsme se přesunuli na území Písečné a Písku, a následně do okolí Jasení v Návsí – řekl spoluzakladatel organizace Tomasz Krajča. Brigádníci kosili a hrabali louky, na kterých rostou chráněné druhy rostlin, například orchideje. Odklízeli biomasu, aby se snížil podíl dusíku v půdě, a také likvidovali nepůvodní druhy rostlin. – Používali jsme křovinořezy, protože ruční kosa by se na mladých stromcích zničila. Likvidovali jsme netykavky a třtinu křovištní. Na rašeliništích, kde rostou rosnatky, jsme používali mačety, kleště a pilky, pomoci kterých jsme vyřezávali olše – doplnil. Brigádníci narazili na vzácnou ostřici blešní. Tato chráněna rostlinka dorůstá maximálně do 25 centimetrů.

    ČSOP je největší organizací ochránců přírody v České republice, čítá 7 tisíc členů. V našem regionu jsou to především studenti Ostravské univerzity.

 

Uczestnicy Gorol Kempu natrafili na liczne rośliny chronione 

Brigádníci Gorol Campu narazili na spoustu chráněných rostlin (Trzyniecki-Třinecký hutník)

 

Rychwałd: Staw Herzmanicki 

Rychvald: Heřmanický rybník

 

Staw Herzmanicki, który ogłoszono w 2013 roku pamiątką przyrody, zawiera system zbiorników wodnych na terenie Ostrawy-Herzmanic, Rychwałdu i Bogumina-Zabłocia. Chodzi o cztery stawy (również Nowy staw, Leśnik i Zabłocki Staw) z porostami eutroficznych wód stałych. Wokół przebiega ścieżka naukowa o długości trzech kilometrów z pięcioma tablicami informacyjnymi, podestem i punktem obserwacyjnym ptaków.

 

Heřmanický rybník, který byl v roce 2013 vyhlášen přírodní památkou, zahrnuje soustavu vodních nádrží na území Ostravy-Heřmanic, Rychvaldu a Bohumína-Záblatí. Jedná se o čtyři rybníky (také Nový stav, Lesník a Záblatský rybník) s porosty rákosin eutrofních stojatých vod. Kolem vede naučná stezka v délce tří kilometrů s pěti informačními tabulemi, odpočívadlem a ptačí pozorovatelnou.

 

Staw Herzmanicki 

Heřmanický rybník (www.deník.cz)

 

Hawierzów: Miasto w stylu sorelo 

Havířov: Město v sorelovém stylu

 

Hawierzów, najmłodsze miasto na Śląsku, posiada unikatową urbanistykę i architekturę. Jego dzielnicę, wybudowaną w latach 50-tych w stylu realizmu socjalistycznego, ogłoszono w 1992 roku strefą chronioną o nazwie Sorelo. Rozpościera się między lasem parkowym Stromówka i meandrami Łucyny. Teren Sorelo jest bardzo cennym i nadczasowym rozwiązaniem urbanistycznym – szerokie bulwary i obok nich zamknięte podwórza, wybudowane z podkreśleniem na symetrię, z bogatą dekoracją i liczną zielenią. Oprócz Hawierzowa z takiego stylu architektonicznego są znane Ostrawa-Poruba, Karwina-Nowe Miasto i Trzyniec-Łyżbice.

 

Havířov, nejmladší město ve Slezsku, má unikátní urbanismus a architekturu. Jeho část, postavená v 50. letech ve stylu socialistického realismu, byla vyhlášena v roce 1992 chráněnou zónou s názvem Sorela. Rozprostírá se mezi lesoparkem Stromovka a meandrami Lučiny. Oblast Sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením – širokými bulváry a vedle toho uzavřenými dvory, vystavěnými s důrazem na symetrii, s bohatou výzdobou a s velkým množstvím zeleně. Kromě Havířova jsou tímto architektonickým stylem významné také Ostrava-Poruba, Karviná-Nové Město a Třinec-Lyžbice.

 

Hawierzowska Sorela 

Havířovská Sorela (www.deník.cz)

 

Trzanowice: budowa chodników 

Třanovice: výstavba chodníků

 

Znacznie bezpieczniej będą czuć się piesi w Trzanowicach. Gmina ze stosunkowo dużym natężeniem ruchu pojazdów przygotowuje budowę dwu chodników i przedłużenie ścieżki rowerowej. – Pierwszy chodnik o długości dwa i pół kilometra będzie prowadził z centrum gminy w kierunku Toszonowic. Pieszym oświetli drogę aktualne oświetlenie koło drogi I/648 – powiedział wójt gminy, Jiří Tomiczek. Nowy chodnik razem z oświetleniem powstanie również w kierunku osady Dolina. Na drodze II/474 w kierunku na Cierlicko przebiega obecnie budowa ścieżki przeznaczonej tak dla pieszych, jak i rowerzystów. Chodzi o odcinek o długości 780 metrów, który będzie oświetlony. Perspektywicznie liczy się z połączeniem Trzanowic i Cierlicka ścieżką rowerową lub chodnikiem. Chodzi o wspólny projekt obu gmin.

 

O poznání bezpečněji se budou cítit chodci v Třanovicích. Obec s poměrně vysokou intenzitou dopravy připravuje výstavbu dvou chodníků a prodloužení cyklostezky. – První chodník v délce půldruhého kilometru povede z centra obce směrem na Tošanovice. Chodcům osvětlí cestu stávající osvětlení vedoucí podél silnice I/648 – řekl starosta obce Jiří Tomiczek. Nový chodník i včetně osvětlení vznikne rovněž ve směru do lokality Dolina. Na silnici II/474 ve směru na Těrlicko probíhá nyní výstavba stezky určené pro společný pohyb chodců a cyklistů. Jedná se o úsek v délce 780 metrů, který bude osvětlený. Výhledově se počítá s propojením Třanovic a Těrlicka cyklostezkou nebo chodníkem. Jedná se o společný projekt obou obcí.

 

Nowy chodnik w kierunku Toszonowic i budowa ścieżki rowerowej 

Nový chodník směrem na Tošanovice a výstavba cyklostezky (Trzyniecki-Třinecký hutnik)

 

10 najważniejszych bitew, które zaważyły na losach świata 

10 největších bitev, které rozhodly o dějinách světa

 

W historii wojen stoczono tysiące bitew, które miały mniejszy lub większy wpływ na dzieje świata. Jednakże rezultat kilku z nich miał kluczowe znaczenie dla historii ludzkości. Gdyby ich wynik był inny, historia świata potoczyłaby się zupełnie inaczej.

Bitwa pod Maratonem (12.9.490 r. p. n. e.). Stronami konfliktu były Ateny i Persja. Zwycięstwo Aten miało decydujący wpływ na zatrzymanie perskiej agresji na Grecję i umożliwiło dalszy rozwój greckiej kultury.

Bitwa w Lesie Teutoburskim (wrzesień 9 r. n. e.). Zwycięstwo plemion germańskich nad Cesarstwem Rzymskim. Wynik bitwy miał wpływ na zatrzymanie rzymskiej ekspansji w Germanii. Porażka zniechęciła Cesarstwo Rzymskie do dalszych kosztownych wojen. Tym samym Germania pozostała poza wpływem Imperium Rzymskiego.

Bitwa pod Poitiers (25.10.732 r.). Zwycięstwo Franków pod dowództwem Karola Młota nad Arabami zatrzymało arabski podbój Europy.

Klęska Wielkiej Armady (8.8.1588 r.). Zwycięstwo Wielkiej Brytanii nad ogromną flotą wojenną wystawioną przez króla Hiszpanii i Portugalii. W wyniku tego zwycięstwa zatrzymano hiszpańską ekspansję w Europie. Obserwujemy początek budowy Imperium Brytyjskiego.

Bitwa pod Połtawą (8.7.1709 r.). Zwycięstwo Rosji nad wojskami szwedzkimi. Załamanie szwedzkiej ekspansji w Europie. Rosja staje się mocarstwem. Bitwa została stoczona na terenie dzisiejszej Ukrainy i toczona była o dominację w rejonie Morza Bałtyckiego.

Bitwa pod Saratogą (17.9.-8.10.1777 r.). Zwycięstwo Stanów Zjednoczonych nad Wielką Brytanią. Wojna udowodniła, że amerykańska armia ochotnicza może pokonać wojska brytyjskie. Francja włącza się do wojny po stronie Stanów Zjednoczonych.

Bitwa pod Waterloo (18.6.1815 r.). Zwycięstwo koalicji antyfrancuskiej nad wojskami Napoleona Bonaparte. Kres wojen napoleońskich i francuskiej dominacji w Europie. Wynik bitwy miał wpływ na dzieje świata w XIX i XX wieku. Na kongresie wiedeńskim ustalono nowy ład w Europie w następnych stu latach. Oznaczał on kres polskich marzeń o odzyskaniu niepodległości.

I. bitwa pod Marną (5.-9.9.1914 r.). Zwycięstwo Francji i Wielkiej Brytanii nad wojskami Cesarstwa Niemieckiego. Zwycięstwo uniemożliwiło niemieckiej armii zrealizowanie planu błyskawicznego zniszczenia francuskiej armii, co mogło doprowadzić do zwycięstwa Niemiec w pierwszej wojnie światowej.

Bitwa Warszawska (13.-25.9.1920 r.). Zwycięstwo Polski nad wojskami bolszewickiej Rosji. Bitwa była przełomowym momentem wojny polsko-bolszewickiej. Zatrzymała sowiecką ekspansję w Europie. Położyła kres planom rozszerzenia rewolucji bolszewickiej poza Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republikę Radziecką.

Bitwa stalingradzka (23.8.1942-2.2.1943 r.). Zwycięstwo Armii Czerwonej nad hitlerowskimi Niemcami przesądziło wyniku drugiej wojny światowej. Niemcy ponoszą olbrzymie straty mające wpływ na walki także na froncie zachodnim.

 

V dějinách válek bylo svedeno tisíce bitev, které měly menší nebo větší vliv na dějiny světa. Avšak výsledek několika z nich měl klíčový význam pro dějiny lidstva. Kdyby jejich výsledek byl jiný, dějiny světa by se dostaly úplně jinde.

Bitva u Maratonu (12. 9. 490 p. n. l.). Stranami konfliktu byly Atény a Peršsko. Vítězství Atén mělo rozhodující vliv na zastavení perské agrese proti Řecku a umožnilo další rozvoj řecké kultury.

Bitva v Teutoburském lese (září 9 n. l.). Vítězství germánských kmenů nad Římskou říší. Výsledek bitvy měl vliv na zadržení římské expanse v Germánii. Porážka odradila Římskou říší od dalších nákladných válek. Tímto Germánie zůstala mimo vliv Římského impéria.

Bitva u Poitiers (25. 10. 732). Vítězství Franků pod velením Karla Mlota nad Araby zadrželo arabské dobytí Evropy.

Porážka Velké armády (8. 8. 1588). Vítězství Velké Británie nad obrovským válečným loďstvem postaveným králem Španělska a Portugalska. Výsledkem tohoto vítězství bylo zadržení španělské expanse v Evropě. Pozorujeme začátek výstavby Britského impéria.

Bitva u Poltavy (8. 7. 1709). Vítězství Ruska nad švédskou armádou. Zlom švédské expanse v Evropě. Rusko se stává mocností. Bitva se odehrála na území dnešní Ukrajiny a byla svedena o nadvládu v regionu Baltského moře.

Bitva u Saratogy (17. 9.-8. 10. 1777). Vítězství Spojených států nad Velkou Británií. Bitva dokázala, že americká armáda složená z dobrovolníků může porazit britská vojska. Francie se do bojů zapojila na straně Spojených států.

Bitva u Waterloo (18. 6. 1815). Vítězství protifrancouzské koalice nad vojsky Napoleona Bonaparte. Konec napoleonských válek a francouzské nadvlády v Evropě. Výsledek bitvy měl vliv na dějiny světa v XIX a XX století. Na vídeňském kongresu byl dohodnut nový pořádek v Evropě na následujících sto let. Znamenal konec polského snu o znovunabytí nezávislosti.

I. bitva u Marny (5.-9. 9. 1914). Vítězství Francie a Velké Británie nad vojsky Německé říše. Vítězství znemožnilo německé armádě uskutečnit plán bleskového zničení francouzské armády, což mohlo přivést vítězství Německa v první světové válce.

Varšavská bitva (13.-25. 9. 1920). Vítězství Polska nad bolševickým Ruskem. Bitva byla průlomovým momentem polsko-bolševické války. Zadržela sovětskou expansi v Evropě. Učinila přítrž plánům rozšíření bolševické revoluce mimo Ruskou federativní socialistickou sovětskou republiku.

Bitva u Stalingradu (23. 8. 1942-2. 2. 1943). Vítězství Rudé armády nad hitlerovským Německem rozhodlo o výsledku druhé světové války. Německo utrpělo obrovské ztráty, které měly vliv na boje rovněž na západní frontě.

 

Covid czy grypa? 

Covid nebo chřipka?

 

Łamanie w kościach, dreszcze i podwyższona temperatura nie muszą świadczyć o tym, że zaraziliśmy się koronawirusem. Możemy mieć grypę, którą po pierwszych objawach łatwo pomylić, i wpaść w panikę.

    Obydwie choroby wywołują wirusy. Z tym, że grypę 3 wirusy (A, B i C) należące do rodziny ortomyksowirusów – wirus C odpowiada za zachorowania o lżejszym przebiegu a A i B są ciężkie. Natomiast chorobę COVID-19 wywołuje wirus grypo podobny – koronawirus z Wuhan 2019 nCOV. I grypa, i COVID-19 przenoszone są drogę kropelkową. Zarażamy się, gdy nosiciel wirusa kaszle, kicha, gdy dotkniemy czegoś, co miało kontakt z jego śliną, a potem naszej twarzy – ust, nosa i oczu.

    Aby uniknąć zakażenia obydwoma wirusami, musielibyśmy całkowicie odizolować się od innych osób To, niestety, dla wielu z nas jest praktycznie niewykonalne. Można jednak zminimalizować ryzyko zakażenia: 1) myj ręce ciepłą wodą i mydłem przez 30-60 sekund, 2) zawsze gdy wrócisz ze sklepu, spaceru, gdy odbierasz przesyłkę pocztową, zanim zaczniesz przygotowywać posiłek, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety – porządne mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia o połowę, 3) gdy wychodzisz z domu, zabieraj ze sobą płyn do dezynfekcji, używaj go zawsze po tym, gdy miałeś styczność z powierzchnią, której dotykał ktoś inny, 4) zachowuj minimum 1,5 metra dystansu społecznego, unikaj przebywania wśród obcych w mniejszej odległości, 5) gdy wychodzisz z domu, zakładaj maseczkę – wszędzie tam, gdzie nie da się zachować dystansu.

    Grypa rozwija się szybko. Od momentu wniknięcia wirusa do organizmu mijają 18-72 godziny. Objawy to: gorączka powyżej 38 OC, złe samopoczucie, ból głowy, mięśni i stawów, ogólne „rozbicie“ oraz objawy ze strony układu oddechowego: kaszel, ból gardła, duszność. W COVID-19 od zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów może minąć 10 dni (zwykle to 5-7 dni). Dolegliwości to: wysoka gorączka powyżej 38,5 OC, ból mięśni, ból głowy i gardła, kłopoty z oddychaniem i charakterystyczny suchy kaszel. Wśród innych objawów są: biegunki, zanik węchu i smaku oraz zapalenie spojówek.

    I grypa i COVID-19 mogą mieć łagodny lub ciężki przebieg. Na ten drugi narażone są osoby starsze, przewlekle chore i z zaburzeniami odporności. W przypadku COVID-19 zakażenie może być bezobjawowe. Koronawirus powoduje więcej zgonów. W wyniku niewydolności oddechowej umiera ok. 3 procent chorych. W przypadku grypy ok. 1 procent zakażonych.

 

Lámaní v kostech, zimnice a zvetšená teplota nemusí ještě svědčit o tom, že jsme se nakazili koronavírem. Můžeme mít chřipku, kterou je možno po prvních projevech splést a propadnout panice.

    Obě nemoci vyvolávají víry. S tím, že chřipku 3 víry (A, B a C), které patří do rodiny ortomyxovírů. Naopak nemoc COVID-19 vyvolává vír obdobný chřipce – koronavír z Wuhan 2019 nCOV. Jak chřipka, tak COVID-19 jsou přenášeny kapénkovou cestou. Nakazíme se, když přenášeč víru kašle, kýchá, když se dotkneme něčeho, co mělo kontakt s jeho slinou, a potom naší tváře – úst, nosu a očí.

    Abychom se vyhnuli nákaze oběma víry, museli bychom se úplně izolovat od jiných osob. To je, bohužel, prakticky nemožné. Avšak můžeme minimalizovat riziko nákazy: 1) myjte si ruce teplou vodou a mýdlem po dobu 30-60 sekund, 2) vždy, když se vrátíš z obchodu, procházky, když přebíráš listovní zásilku, než začneš připravovat občerstvení, před jídlem, po použití WC – pořádné mytí rukou zmenšuje riziko nákazy na polovinu, 3) když vycházíš z domu, vezmi si tekutou dezinfekci, použij ji vždy, když jsou měl styk s povrchem, kterého se dotýkal někdo jiný, 4) dodržuj alespoň 1,5metrový společenský odstup, vyhýbej se pobytu mezi cizími lidmi v menší vzdálenosti, 5) když vycházíš z domu, nasazuj roušku – všude tam, kde není možno dodržet odstup.

    Chřipka se vyvíjí rychle. Od doby vniknutí víru do organismu uplyne 18-72 hodin. Projevy to: horečka přes 38 OC, slabost, bolesti hlavy, svalů a kloubů, obecné „rozlámání“ a také projevy ze strany dýchacích cest: kašel, bolest v krku, dušnost. U COVID-19 od nákazy do objevení se prvních příznaků nákazy může uplynout 10 dnů (obvykle 5-7 dnů). Zdravotní potíže to: vysoká horečka přes 38,5 OC, bolest svalů, bolesti hlavy a krku, potíže s dýcháním a charakteristický suchý kašel. Mezi jiné potíže patří: průjem, ztráta čichu a chutě, zápal spojivek.

     Jak chřipka, tak COVID-19 mohou mít mírný nebo těžký průběh. Tomu druhému jsou vystaveny osoby starší, dlouhodobě nemocné a s poruchou imunity. V případě COVID-19 nákaza může být bezpříznaková. Koronavír způsobuje větší smrtnost. V případě nedostatečnosti dýchání umírá asi 3 procenta nemocných. V případě chřipky je to asi 1 procento nakažených.

 

Korepondencja w sprawie nazewnictwa polskich szkół, MSMiWF 

Dopisy ve věci názvosloví polských škol, MŠMT

 

    Vážený pane předsedo, děkuji za Vaší důvěru, se kterou jste se na nás obrátil se žádosti o podporu implementace názvů škol Polského národnostního školství v České republice a označení budov škol PNŠ v ČR také v jazyce Polské národnostní menšiny v ČR.

    Základní pravidla pro tvorbu názvů škol a školských zařízení jsou upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zde se v § 8a uvádí: (1) Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součástí, vykonávající činnost podle § 8 odst. 7, musí obsahovat vždy a) označení příslušného druhu nebo typu školy, kromě mateřské školy uvedené v § 34 odst. 8, pokud vykonává činnost školy, b) označení příslušného typu školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči, pokud vykonává činnost tohoto školského zařízení, c) označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení, které není uvedeno v písmeni b), pokud vykonává činnost pouze tohoto školského zařízení. (2) Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součástí, vykonávající činnost podle odstavce 1 písm. a) a b), může dále obsahovat označení všech druhů nebo typů školských zařízení, pokud vykonává činnost těchto školských zařízení. (3) Součástí názvů může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li ministerstvem udělen.“

    Název školy tedy musí obsahovat slova „mateřská škola“ nebo „základní škola“ nebo označení jiného druhu nebo typu školy, jejíž činnost vykonává. Konkrétní podobu názvu školy vždy volí její zřizovatel a MŠMTV nemá kompetenci do tohoto procesu zasahovat, a to ani u škol s polským jazykem vyučovacím. Při zařazení školy do školského rejstříku se ověřuje, zda je název školy v souladu se zákonným rámcem.

    Vzhledem k výše uvedenému MŠMTV neuvažuje o intervenci do kompetencí zřizovatelů v určování názvů jimi zřizovaných škol. Doufám, že naši odpověď přijmete s pochopením. S pozdravem Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 21. 9. 2020.

 

Szanowny Panie Przewodniczący, dziękuję Panu za zaufanie, z którym zwrócił się Pan do nas z żądaniem o wsparcie implementacji nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej i oznaczenie budynków szkół SPMN w RC również w języku Polskiej Mniejszości Narodowej w RC.

    Podstawowe reguły tworzenia nazw szkół i placówek szkolnych są uregulowane ustawą nr 561/2004 Dz. U., kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym fachowym i innym (ustawa szkolna), w brzmieniu późniejszych przepisów. Ta w § 8a wymienia: (1) Nazwa osoby prawnej i jednostki organizacyjnej państwa lub jego części, wykonującej zadania szkoły, według § 8, ust. 7, musi zawierać zawsze a) oznaczenie określonego rodzaju lub typu szkoły, oprócz przedszkola, wymienione w § 34, ust. 8, o ile wykonuje zadania szkoły, b) oznaczenie określonego typu placówki szkolnej dla prowadzenia wychowania instytutowego lub ochronnego lub placówki szkolnej dla prewencyjnej opieki wychowawczej, o ile wykonuje zadania tej placówki szkolnej, c) oznaczenie określonego rodzaju lub typu placówki szkolnej, która nie jest określona pod literą b), o ile wykonuje zadania tylko tej placówki szkolnej. (2) Nazwa osoby prawnej i jednostki organizacyjnej państwa lub jego części, wykonującej zadania według ustępu 1, litera a) i b), może zawierać również oznaczenie wszystkich rodzajów lub typów placówek szkolnych, o ile wykonuje zadania tych placówek szkolnych. (3) Części składową nazwy może być uściślającą przydawkę, ewentualnie nazwę honorową, o ile jest przez ministerstwo udzielona.“

    Nazwa szkoły musi więc zawierać słowa „przedszkole“ lub „szkoła podstawowa“ lub oznaczenie innego rodzaju lub typu szkoły, której zadania pełni. Konkretną postać nazwy szkoły zawsze wybiera jej założyciel i MSMWF nie jest kompetentne do tego procesu ingerować, a to ani w wypadku szkół z polskim językiem nauczania. Przy zaszeregowaniu szkoły do rejestru szkolnego sprawdza się, czy nazwa szkoły jest zgodna z ramami prawnymi ustawy.

    Ze względu na powyższe MSMWF nie rozważa interwencji do kompetencji założycieli w określaniu nazw przez nie zakładanych szkół. Mam nadzieję, że naszą odpowiedź przyjął Pan ze zrozumieniem. Z pozdrowieniem Mgr. Svatopluk Pohořelý, kierownik wydziału kształcenia podstawowego Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego, 21.9.2020 r.

Nie odpowiedział na konkretne pytania i wymienił ustawy, które my znamy! B. K.

 

    Vážený pane předsedo, děkuji Vám za důvěru, se kterou se na mě obracíte ve věci podpory implementace sjednocených názvů škol polského národnostního školství v České republice.

    Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 8a stanovuje, co musí název právnické osoby a organizační složky státu nebo jeho součásti, vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, obsahovat. Je tedy na zřizovateli školy nebo školského zařízení, jaký název, v souladu se zákonnými podmínkami, zvolí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a bohužel ani já, nemá kompetence do procesu volby názvu zasahovat.

    Po prostudování Vámi zaslaných podkladů Váš podnět však plně chápu a podporuji. Jsem proto ochotna podpořit Váš záměr při vyjednávání se zřizovateli škol a školských zařízení polského národnostního školství. Pro stanovení formy mé podpory se prosím obraťte na Mgr. Kláru Jůnovou (junova.klara@vlada.cz), tajemnici Rady vlády pro národnostní menšiny, která s Vámi možnosti podpory prodiskutuje. V závěru si Vám také dovoluji doporučit, abyste s Vašim podnětem seznámili zástupce polské národnostní menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny, kteří mohou danou věc otevřít na příštím jednání Rady vlády pro národnostní menšiny, které se očekává v prosinci tohoto roku.

    S pozdravem a přáním pevného zdraví prof. JUDr. Helena Válková, CSc., zmocněnkyně vlády pro lidská práva. V Praze, 12. 10. 2020.

 

Szanowny Panie Przewodniczący, dziękuję Panu za zaufanie, z którym zwrócił się Pan do nas z żądaniem o wsparcie implementacji nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej.

    Ustawa nr 561/2004 Dz. U., kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym fachowym i innym (ustawa szkolna), w brzmieniu późniejszych przepisów, w swoim § 8a określa, co musi zawierać nazwa osoby prawnej i jednostki organizacyjnej państwa lub jego części, wykonującej zadania szkoły lub placówki szkolnej. Jest więc na założycielu szkoły lub placówki szkolnej, jaką nazwę, w zgodzie z warunkami ustawowymi, wybierze. Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego i niestety ani ja, nie mamy kompetencji, aby do tego procesu wyboru nazwy ingerować.

    Po przestudiowaniu przesłanych przez Pana podkładów jednak podniet Pana rozumiem i popieram. Jestem chętna wesprzeć Pana projekt podczas omawiania z założycielami szkół i placówek szkolnych polskiego szkolnictwa narodowościowego. Dla określenia formy mego wsparcia proszę zwrócić się do Mgr Klary Jůnowej (junova.klara@vlada.cz), sekretarz Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych, która z Panem możliwości poparcia przedyskutuje. Kończąc, proponuję Panu, aby zaznajomił Pan reprezentantów polskiej mniejszości narodowej w Radzie Rządu ds. Mniejszości Narodowych, którzy mogą daną sprawę otworzyć na następnych obradach Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych, które są zaplanowane na grudzień tego roku.

    Z pozdrowieniem i życzeniem pełnego zdrowia prof. JUDr. Helena Válková, CSc., pełnomocnik rządu ds. Praw człowieka. W Pradze, 12.10.2020 r.

Bardzo konstruktywne podejście do sprawy. B. K.

 

W skrócie 
Krátce

 

Rzadko się zdarza, aby szef rządu przepraszał naród. Tak się stało w Republice Czeskiej Premier Andrej Babiš przeprosił Czechów za błędy popełnione w walce z pandemią. Słowo „przepraszam“ padło pięciokrotnie. Babiš tłumaczył, że błędy wynikały w przekonania, że Czechom udało się całkowicie pokonać koronawirusa. Obecnie są jednym z najbardziej dotkniętych pandemią państw świata. Do pomocy czeskiej ochronie zdrowia skierowano kilkuset lekarzy z państw NATO. / Málokdy se stává, aby předseda vlády se omlouval národu. To se stalo v České republice. Premiér Andrej Babiš se omluvil Čechům za chyby spáchané v boji proti pandemii. Slovo „omlouvám se“ zaznělo pětkrát. Babiš vysvětloval, že chyby vyplývaly z přesvědčení, že se Čechům podařilo úplně porazit koronavír. Dnes je jedním z nejvíce zasažených států světa. Na pomoc českém zdravotnictví přispěchalo několik stovek lékařů ze států NATO.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrza w Polsce przepisy aborcyjne, wyprowadził na ulice setki tysięcy protestujących. Polski dyktator, prezes rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, nie spodziewał się tak zmasowanego protestu. Na ulice wyszli mieszkańcy nie tylko Warszawy, Krakowa, czy Gdańska, ale również małych miast i miasteczek. Rządzący w Polsce dotąd radzili sobie z protestami przeciw łamaniu konstytucji. Teraz mają większy problem, bo w przypadku zakazu aborcji nawet przy ciężkim uszkodzeniu płodu, protestują również dotychczasowi zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. / Rozsudek Ústavního soudu, který zpřísňuje v Polsku zákony týkající se přerušení těhotenství, vyvedl do ulic stovky tisíc protestujících. Polský diktátor, předseda vládní strany Právo a spravedlnost, Jaroslaw Kaczyński, neočekával tak masový protest. Do ulic se vydali nejen občané Varšavy, Krakova nebo Gdaňska, ale rovněž malých měst a městeček. Vláda v Polsku si dosud dobře radila s protesty proti porušování ústavy. Teď má větší problém, protože proti rozsudku o zákazu přerušení těhotenství dokonce při těžkém poškození plodu, protestují dosavadní příznivci Práva a spravedlnosti.

Data 3 listopada – to termin w którym co cztery lata Stany Zjednoczone wybierają prezydenta. Sondaże przedwyborcze faworyzowały kandydata demokratów, Joe Bidena, ale tak było również przed czterema laty, kiedy faworytką wyborów była Hillary Clinton, a wybrany był Donald Trump. Przed oddaniem tego numeru do druku trwało zliczanie głosów, również korespondencyjnych. Wynik wyborów nie był znany, choć nieznaczną przewagę w decydujących stanach – Pensylwanii, Michigan i Wiskonsis miał Joe Biden. W następnym numerze „WTZ“ przedstawimy oficjalne wyniki. / Datum 3 listopadu – to je termín kdy co čtyři roky Spojené státy volí prezidenta. Předvolební průzkumy favorizovaly kandidáta demokratů, Joe Bidena, ale tak bylo rovněž před čtyřmi roky, kdy favoritkou voleb byla Hillary Clinton, a zvolen byl Donald Trump. Před odevzdáním tohoto čísla do tisku probíhalo sčítání hlasů, také korespondenčních. Výsledek voleb nebyl znám, i když nevelkou převahu v rozhodujících státech – Pensylvánii, Michigan a Viskonsis měl Joe Biden. V příštím čísle „WTZ“ zveřejníme oficiální výsledky. 

 

Sukces polskiego sportowca 

Úspěch polského sportovce

                          19letnia polska tenisistka Iga Świątek zwyciężyła w turnieju French Open 2020. Została

pierwszym w historii polskim zwycięzcą turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej.

/ 19-letá polská tenistka Iga Świątek zvítězila v turnaji French Open 2020. Stala se prvním

polským vítězem grandslamové dvouhry v dějinách.

 

*************************************************************************************************************

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 6.11.2020, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku