*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 105  (5/2020)                       2.9.2020 r.

*************************************************************************************************************

 

Odsłonięto pomnik, który dzieli mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 

Byl odhalen pomník, který rozděluje občany Těšína a Českého Těšína

 

Przed budynkiem Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie odsłonięto we wtorek 28.7.2020 r. pomnik słupa granicznego, „dzieło sztuki“ rzeźbiarza, Martina Kuchařa. Według napisu na cokole, ma on przypominać „100-lecie wytyczenia granic państwowych Czechosłowacji na Śląsku Cieszyńskim, Orawie i Spiszu oraz powstania miasta Czeski Cieszyn“. Oprócz dyrektora Muzeum, Zbyška Ondřeky, w odsłonięciu pomnika wzięli udział Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna i Gabriela Hřebáčkowa, burmistrz Czeskiego Cieszyna. „Wielu mieszkańców z obu brzegów Olzy nie kryje jednak oburzenia. Mówią bez ogródek: to prowokacja.“ – pisze „Głos“ z 31.7.2020 r.

    Poważne wątpliwości – Mam poważne wątpliwości, czy pomnik słupa granicznego przed budynkiem Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie będziemy traktować „wyłącznie jako przypomnienie fragmentu historii“. A co w przypadku, jeśli pod pomnikiem będą organizowane bardziej lub mniej antypolskie manifestacje? Co, jeśli podobne pomniki będą wznoszone w innych miastach i gminach czeskiego Śląska Cieszyńskiego. Jaka będzie strategia polskich organizacji, przede wszystkim Kongresu Polaków w Republice Czeskiej? Tadeusz Toman („Głos“, 4.8.2020 r.).

    To nie powinno mieć miejsca – Słup, jako artefakt muzealny, jest dowodem na nieustającą opresję dotyczącą kolonizacji tej zachodniej części Śląska Cieszyńskiego. Wtedy przez Czechosłowację, potem przez Czeską i Słowacką Republikę Federacyjną, a obecnie przez sprytnych prestidigitatorów, wyciągających z rękawa niby zaszłości historyczne i to państwa, które już nie istnieje. Ale tym samym wbijają klin pomiędzy tutaj żyjących obywateli, którzy uwierzyli, że Schengen zrówna te podziały i będzie po nowemu, po europejsku. Nic dodać, nic ująć. Pan Ondřeka jest niezrównany w swoich poczynaniach i długo będzie trzeba czekać, zanim się mu noga podwinie. Żal mi tylko tych, którzy się nie chcieli dać przekonać, co do jego prawdziwych zamiarów i ślepo mu zawierzyli. Stanisław Gawlik, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego „Coexistentia-Wspólnota“ („Głos“, 7.8.2020 r.).

 

Před budovou Muzea Těšínska v Českém Těšíně byl v úterý 28. 7. 2020 odhalen pomník hraničního sloupu, „umělecké dílo“ sochaře Martina Kuchaře. Podle nápisu na podstavci má připomínat „100. výročí vytýčení státních hranic v Československu na Těšínském Slezsku, Oravě a Spiši a také založení města Český Těšín“. Kromě ředitele Muzea, Zbyška Ondřeky, odhalení se účastnili Gabriela Staszkiewicz, starosta Těšína a Gabriela Hřebáčková, starosta Českého Těšína. „Mnoho občanů obou břehů Olzy je pobouřeno. Mluví přímo: to je provokace.“ – píše „Głos“ z 31. 7. 2020.

    Vážné pochybnosti – Mám vážné pochybnosti, zda pomník hraničního sloupu před budovou Muzea Těšínska v Českém Těšíně budeme považovat „pouze jako připomínku části dějin“. A co pro případ, že pod pomníkem budou pořádány více nebo měně antipolské manifestace? A co, když obdobné pomníky budou stavěny v jiných městech a obcích českého Těšínského Slezska? Tadeusz Toman („Głos“, 4. 8. 2020).

    To se nemělo stát – Sloup, jako muzejní chlouba, je důkazem neustálého nátlaku týkajícího se kolonizace této západní částí Těšínského Slezska. Tehdy Československem, potom Českou a Slovenskou Federativní Republikou, a teď šikovnými kouzelníky, vytahujícími z rukávu jakoby historické události, dokonce státu, který už neexistuje. Ale takto zarážejí hřebík mezi zde žijící občany, kteří uvěřili, že Schengen srovná tyto rozdíly a že budeme žít nově, evropsky. Tak to má být. Pan Ondřeka je nedostižný ve svých činech a ještě dlouho budeme čekat, až se mu nohy skrčí. Ale je mi pouze líto těch, kteří se nechali přesvědčit pro jeho úmysly a slepě mu uvěřili. Stanisław Gawlik, předseda Polské národní sekce politického hnutí „Coexistentia.Soužití“ („Głos“, 7. 8. 2020).

 Na zdjęciu, które zamieścił „Deník“ („Trochę nieszczęśliwy symbol granicy“) widać, że w uroczystym odsłonięciu pomnika wzięło udział 6 osób 

Na snímku, který zveřejnil „Deník“ („Poněkud nešťastný symbol hranice“) je vidět, že na slavnostním odhalení pomníku bylo přitomno 6 osob.

 

Komentarz: Koronawirus i co dalej 

Komentář: Koronovírus a co dále

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA omówił na swym posiedzeniu w dniu 30.5.2020 r. temat ogłoszenia stanu awaryjnego w Republice Czeskiej w związku z pandemią koronawirusa i problematykę polityczną z nią związaną. COEXISTENTIA pozytywnie oceniła działalność rządu Republiki Czeskiej i poszczególnych ministerstw, w związku z priorytetowym uwarunkowaniem ochrony zdrowia obywateli Republiki Czeskiej. Ograniczenia praw człowieka, przede wszystkim wolnego przemieszczania się osób i prawa do zgromadzeń, zaakceptowała jako ograniczenia przejściowe. Z punktu widzenia ochrony praw mniejszości narodowych w Republice Czeskiej prawa konstytucyjne muszą być zagwarantowane. Również prawo do swobodnego przemieszczania się osób w ramach Strefy Schengen Unii Europejskiej. Pandemia jest problemem globalnym, dlatego koniecznością staje się przekazanie większych kompetencji w dziedzinie służby zdrowia Komisji Europejskiej. Podstawą powinno być opracowanie i uchwalenie jednolitej strategii w Unii Europejskiej tak, aby zamykane były rejony z punktu widzenia epidemiologicznego, a nie politycznego. Tadeusz Toman

 

Politické hnutí COEXISTENTIA projednalo na svém zasedání dne 30. 5. 2020 téma vyhlášení nouzového stavu v České republice v souvislosti s pandemií koronaviru a veškeré politické otázky s tím spojené. COEXISTENTIA pozitivně hodnotila činnost vlády České republiky a jednotlivých ministerstev, s ohledem na prioritní požadavek ochrany zdraví občanů České republiky. Omezení lidských práv, zejména práva na svobodu pohybu a práva shromažďovacího akceptovala jako omezení přechodná. Z pohledu ochrany práv národnostních menšin v České republice ústavní práva musí být zajištěna. Rovněž právo volného pohybu osob v rámci Schengenského prostoru Evropské unie. Pandemie je globální otázkou, proto nutností je předání větších kompetencí v oblasti zdravotnictví Evropské komisi. Základem musí být zpracování a schválení jednotného postupu v Evropské unii tak, aby byly uzavírány oblasti z epidemiologického hlediska, a nikoliv z hlediska politického.

 

Zebranie Rady Wykonawczej COEX – 18.8.2020 r. 

Schůze Výkonné rady COEX – 18.8.2020

 

Zebranie odbyło się w Domu PZKO w Kocobędzu. Oprócz spraw organizacyjnych omawiano temat wyborów wojewódzkich, wyborów senackich i spisu powszechnego, jaki przebiegnie w 2021 roku. Przyjęto uchwałę. / Schůze se konala v Domě PZKO Chotěbuz. Kromě organizačních záležitostí bylo projednáno téma krajských voleb, senátních voleb a sčítání lidu, které proběhne v roce 2021. Bylo přijato usnesení.

 

Uchwała Rady Wykonawczej (dalej RW) ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) z 18.8.2020 r. 

Usnesení Výkonné rady (dále VR) politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) ze dne 18.8.2020

 

1)        RW COEX wzięła do wiadomości informację o doręczonej i wysłanej korespondencji. / VR COEX bere na vědomí informaci o došlé a odeslané korespondenci.

2)        RW COEX popiera w wyborach do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego, które odbędą się 2.10.-3.10.2020 r., kandydatów Bogusława Niemca, Andrzeja Szyję i Bogusława Raszkę na liście kandydackiej KDU-ČSL. / VR COEX podporuje ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které se konají 2.10.-3.10.2020, kandidáty Bohuslava Niemce, Andrzeje Szyju a Bohuslava Raszku na kandidátní listině KDU-ČSL.

3)        RW COEX uchwaliła, że delegacja COEX weźmie udział w spotkaniu z kandydatem do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego, Marianem Lebiedzikiem. / VR COEX schvaluje, že se delagace COEX zúčastní setkání s kandidátem do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, Marianem Lebiedzikem.

4)        RW COEX popiera w pierwszej turze wyborów 2.10.-3.10.2020 r. do Senatu Parlamentu RC w obwodzie 75-Karwina Andrzeja Febera. / VR COEX podporuje v prvním kole voleb 2.10.-3.10.2020 do Senátu Parlamentu ČR v obvodu 75-Karviná Ondřeje Febera.

5)        RW COEX zobowiązuje sekretarza RW COEX, Tadeusza Tomana, zapewnić potwierdzenie o przekazaniu pieczątki COEX według spisu uwzględnionego w protokole z obrad. / VR COEX ukládá tajemníkovi VR COEX Tadeuszi Tomanovi, zajistit potvrzení o převzetí razítka COEX dle seznamu uvedeném v zápise z jednání.

6)        RW COEX upoważnia sekretarza RW COEX, Tadeusza Tomana, opracować list do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RC w sprawie organizacji spisu powszechnego w 2021 roku / VR COEX zmocňuje tajemníka VR COEX, Tadeusze Tomana, zpracovat dopis Ministerstvu vnitra ČR ve věci organizace sčítání lidu v roce 2021.

7)        RW COEX upoważnia członka Rady Republikowej COEX, Józef Tobołę, aby wziął udział w uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Piotrowicach koło Karwiny, które odbędą się 19.8.2020 r. o godz. 9.00. / VR COEX zmocňuje člena Republikové rady COEX, Josefa Tobolu, aby se zúčastnil slavnosti u Pomníku slezských povstalců v Petrovicích u Karviné, které se konají 19. 8. 2020 v 9.00 h.

8)        RW COEX upoważnia sekretarza RW COEX, Tadeusza Tomana, aby opracował list z podziękowaniem Związkowi Węgrów w RC za umożliwienie transportu delegacji Polskiej Sekcji Narodowej COEX do Mirowa i z powrotem na uroczystość w 13.6.2020 r., pogoszczenie i nawiązanie współpracy. / VR COEX zmocňuje tajemníka VR COEX, Tadeusze Tomana, aby zpracoval děkovný dopis Svazu Maďarů v ČR za umožnění dopravy delegace Polské národní sekce COEX do Mírova a zpět na slavnost dne 13. 6. 2020, pohoštění a navázání spolupráce.

9)        RW COEX wzięła do wiadomości informacje przekazane w ramach dyskusji plenarnej. / VR COEX bere na vědomí informace předané v rámci plenární diskuze.

10)    RW COEX zobowiązuje sekretarza RW COEX, Tadeusza Tomana, przesłać członkom Rady Republikowej COEX, Komisji Rewizyjnej COEX i Sądu Rozjemczego COEX zaproszenie na zebranie Rady Republikowej COEX, która odbędzie się w siedzibie Związku Węgrów w RC w Ostrawie, piątek 18.9.2020 r., godz. 14.00. / VR COEX ukládá tajemníkovi VR COEX, Tadeuszi Tomanovi, zaslat členům Republikové rady COEX, Revizní komise COEX a Smírčí komise COEX pozvánku na schůzi Republikové rady COEX, která se bude konat v sídle Svazu Maďarů v ČR v Ostravě, dne 18.9.2020 (pátek), 14.00 h.

 

Wybory wojewódzkie i senackie 

Krajské a senátní volby

 

Wybory do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego – 2.10. i 3.10.2020 r. 

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – 2.10. a 3.10.2020

 

W wyborach kandydują następujące ugrupowania polityczne 

Ve volbách kandidují následující volební seskupení:

 

Partia wyborcza / volební strana

Lider wyborczy / volební lídr

Liczba kandydatów

Koalice ODS + TOP 09

Jakub Unucka (ODS)

65 + 5R

Koalice STAN + Zelení + NEZÁVISLÍ

Jan Lipner (STAN)

65 + 5R

Pro krásný kraj – koalice Občanská demokratická aliance + Hlas + SNK Evropští demokraté

Miloslav Cváček (ODA)

65 + 5R

Hnutí občanů Trikolora

Petr Viktorýn

65 + 5R

VOK – Volba pro kraj

Joserf Krysta

65 + 3R

KDU-ČSL

Lukáš Curylo

65 + 5R

KSČM

Josef Babka

65 + 5R

Hnutí ANO 2011

Ivo Vondrák

65 + 3R

Česká pirátská strana

Zuzana Klusová

65 + 5R

ČSSD

Petr Kajnar

65 + 5R

SPD – Svoboda a přímá demokracie

Pavel Staněk

65 + 5R

Rozumní

Karin Szczyrbová

17

Starostové pro kraj

Vladimír Tancík

65 + 5R

Demokratická strana zelených – za práva zvířat

Barbora Tocauerová

3

Jednotní

Tomáš Raždík

65 + 5R

Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020

Miroslav Koliba

65 + 4R

Moravané

Michal Kedroutek

11

Moravská a slezská pirátská strana

Karel Světnička

1

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Ján Tomeš

24

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

Jiří Budník

1

 

Prawo wyborcze w okresie epidemii 

Volební právo v období epidemie

 

Prawo wyborcze ma każdy obywatel Republiki Czeskiej, który osiągnął wiek 18 lat (artykuł 56 Konstytucji Republiki Czeskiej). Chodzi o bardzo podstawowe prawo konstytucyjne, które aktualnie sprawdzą wybory wojewódzkie i senackie w październiku 2020 r. Wobec planu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, który chciał wykluczyć ludzi w kwarantannie z wyborów, zaczęli protestować politycy w poprzek spektrum politycznego. Zastępca ministra spraw wewnętrznych, Petr Mlsna (ANO), twierdzi, że przesunięcie terminu wyborów dziś nie rozważa nikt. – Sytuacja musiały by być znacznie gorsza niż ta która była w okresie stanu awaryjnego – powiedział. Według niego ograniczenie prawa wyborczego wynika z konstytucji i jest z nią w zgodzie, przykładem może być kwarantanna lub gruźlica, kiedy chodzi o przeszkodę wykonania prawa wyborczego. – Prawo wyborcze jest istotne. Bez decyzji sądu nie można go odebrać – powiedział Karel Schwarzenberg (TOP-09). Dlatego Izba Poselska Parlamentu Republiki Czeskiej przygotowała ustawę, która umożliwi głosować osobom w kwarantannie w specjalnych komisjach wyborczych. Epidemiolodzy powinni opublikować warunki, za których przebiegać będą wybory, we wrześniu. Wchodzą w grę obowiązkowe maseczki i rękawice.

 

Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let (článek 56 Ústavy České republiky). Jedná se o velmi podstatné ústavní právo, které aktuálně prověří krajské a senátní volby v říjnu 2020. Proti plánu Ministerstva vnitra České republiky, které chce vyřadit lidi v karanténě z voleb začali protestovat politici napříč politickým spektrem. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna (ANO) tvrdí, že o odložení termínu voleb dnes nikdo neuvažuje. – Situace by musela být podstatně horší než ta, která panovala v době nouzového stavu – řekl. Podle něj omezení volebního práva vychází z ústavy a je s ní v souladu, například karanténa nebo tuberkulóza, kdy se jedná o překážku výkonu práva volit. – Volební právo je zásadní. Odebrat ho bez soudu je nemožné – řekl Karel Schwarzenberg (TOP-09). Proto Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky připravila zákon, který umožní hlasování osobám v karanténě ve speciálních volebních komisích. Epidemiologové mají podmínky, za kterých se odehrají volby, zveřejnit v září. Ve hře jsou povinné roušky a rukavice.

 

Lista kandydacka KDU-ČSL na wybory Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego – 2.10.-3.10.2020 r. 

Kandidátní listina KDU-ČSL pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – 2.10.-3.10.2020

 

1.

Mgr. Et Mgr. Lukáš Curylo

Ostrava (Ostrawa)

wicemarszałek / náměstek hejtmana

2.

Bc. Jiří Navrátil, MBA

Mořkov (Morzków)

wicemarszałek / náměstek hejtmana

3.

Ing. Vít Slováček

Český Těšín (Czeski Cieszyn)

zastępca burmistrza / místostarosta města

4.

Marcel Sikora

Frýdek Místek (Frydek Mistek)

zastępca prezydenta miasta statutarnego / náměstek primátora statutárního města.

5.

Ing. Michal Jedlička

Opava (Opawa)

zastępca prezydenta miasta statutarnego / náměstek primátora statutárního města

6.

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

Ostrava (Ostrawa)

zastępca prezydenta miasta statutarnego / náměstek primátora statutárního města

7.

Mgr. Monika Brzesková

Kravaře (Krawarze)

burmistrz / starostka města

8.

inż. Bogusław Niemiec

Havířov (Hawierzów)

zastępca prezydenta miasta statutarnego / náměstek primátora statutárního města

9.

Ing. Jiří Carbol

Dobrá (Dobra)

wójt / starosta obce

10.

Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Příbor (Przybór)

ekonomistka / ekonomka

11.

Ing. Karel Siuda

Krnov (Karniów)

projektant / projektant

12.

Stanislav Šimíček

Kopřivnice (Pokrzywnica)

zastępca burmistrza / místostarosta města

13

Ing. Eva Šilerová

Havířov (Hawierzów)

dyrektor ekonomiczna / ekonomická ředitelka

14.

Mgr. Petra Řezáčová

Hlučín (Hulczyn)

zastępca burmistrza / místostaroska města

15.

Martin Kleinwachter

Frýdek Místek (Frydek Mistek)

współwłaściciel drukarni / spoluvlastník tiskárny

16.

Bc. Věra Pražáková

Ostrava (Ostrawa)

pracownica na stanowisku kierowniczym / vedoucí pracovnice

17.

Mgr. Marcel Jedelský

Slezské Rudoltice (Rudolcice Śląskie)

ojciec duchowny / duchovní

18.

Ing. Václav Pomikálek, MBA

Studénka (Studzianka)

dyrektor kuźni / ředitel kovárny

19.

Ing. Jiří Hamrozi

Jablunkov (Jabłonków)

burmistrz / starosta města

20.

Mgr. Pavlína Stankeyová

Ostravice (Ostrawica)

burmistrz / starostka města

21.

Ing. Petr Kudela

Ostrava (Ostrawa)

reprezentant telewizji NOE / zástupce televize NOE

22.

Mgr. Marcela Staňková, DiS, MBA

Rýmařov (Rymarzów)

dyrektor ośrodka / ředitelka střediska

23.

Ing. Petr Baránek

Ludgeřovice (Ludgierzowice)

zwolniony członek zarządu gminy / uvolněný člen rady obce

24.

Ing. Dominik Jurčo

Havířov (Hawierzów)

pracownik IT / IT pracovník

25.

Mgr. Zuzana Filipková, PhD.

Chotěbuz (Kocobędz)

dyrektor Diakonii Śląskiej / ředitelka Slezské diakonie

26.

Jaroslav Perútka

Nový Jičín (Nowy Jiczyn)‚

pełnomocnik stowarzyszenia / jednatel společnosti

27.

Ing. Miroslav Paul

Ostrava (Ostrawa)

dyrektor / ředitel

28.

Bc. Andrea Matýsková

Bohuslavice (Bogusławice)

zastępca wójta / místostarostka obce

29.

Bc. Tomáš Surovka

Krnov (Karwniów)

dyrektor terenowy / oblastní ředitel

30.

MUDr. Sylva Gistingerová

Pržno (Prżno)

lekarka / lékařka

31.

Mgr. Elene Vahalíková

Odry (Odry)

menedżerka / manažerka

32.

Mgr. Vladislav Szkandera

Orlová (Orłowa)

pastor ewangelicki / evangelický farář

33.

Mgr. Martin Šrubař

Vítkov (Witków)

zastępca burmistrza / místostarosta města

34.

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.

Ostrava (Ostrawa)

dyrektor teatru / ředitel divadla

35.

Ing. Jaromír Krejčok

Sedliště (Sedliszcze)

wójt / starosta obce

36.

MVDr. Pavla Lowenthelová

Krnov (Karwniów)

rolnik prywatny / soukromý zemědělec

37.

Mgr. Zita Kučová

Frenštát pod Radhoštěm (Frensztat pod Radgoszczem)

nauczycielka / učitelka

38.

Mgr. Andrzej Szyja

Karviná (Karwina)

dyrektor szkoły podstawowej / ředitel základní školy

39.

MUDr. Ivan Drábek

Opava (Opawa)

lekarz / lékař

40.

Mgr. Pavel Stuchlý

Ostrava (Ostrawa)

nauczyciel / učitel

41.

Bc. Věra Golová

Čeladná (Czeladna)

zastępca wójta / místostarostka obce

42.

Mgr. Jiří Adamec

Nový Jičín (Nowy Jiczyn)

zastępca dyrektora SP / zástupce ředilele ZŠ

43.

Ing. Jana Jílková

Bruntál (Bruntal)

doradca podatkowy / daňová poradkyně

44.

Ing. Markéta Vyvlečková

Český Těšín (Czeski Cieszyn)

projektantka / projektantka

45.

Ing. Eduard Dvorský

Ostrava (Ostrawa)

zastępca burmistrza dzielnicy miasta / místostarosta městského obvodu

46.

Tomáš Hájovský

Hlučín (Hulczyn)

ogrodnik / zahradník

47.

MUDr. Jaroslav Januška, PhD.

Ostrava (Ostrawa)

kardiolog / kardiolog

48.

Stanislav Štefek, DiS

Příbor (Przybór)

kierownik wydziału restauracji zabytków / vedoucí odboru obnovy památek

49.

Jana Chlebková

Vendryně (Wędrynia)

bibliotekarka / knihovnice

50.

Mgr. Štěpánka Křehlíková, DiS

Krnov (Karwniów)

pracownica socjalna / sociální pracovnice

51.

Ing. Jaroslav Berger

Horní Lhota (Ligotka Górna)

wójt /starosta obce

52.

Ing. Jiří Spratek

Šenov (Szonów)

menedżer / manažer

53.

Markéta Nováčková, DiS

Ostrava (Ostrawa)

przedsiębiorca / podnikatel

54.

Mgr. Kateřina Cubrová

Třinec (Trzyniec)

asystent szkolny / školní asistentka

55.

MUDr. Hana Burianová

Bílovec (Bilowiec)

kardiolog / kardioložka

56.

Ing. Tomáš Bařák

Stonava (Stonawa)

zastępca dyrektora / zástupce ředitele

57.

Jiří Kuna

Václavov u Bruntálu (Wacławów przy Bruntalu)

właściciel samochodowego warsztatu naprawczego / majitel autoopravny

58.

Jarmila Lišková

Paskov (Pasków)

przedsiębiorca / podnikatel

59.

Robert Osmančík

Kozmice (Koźmice)

przedsiębiorca / podnikatel

60.

Ing. Petr Jiříček

Klimkovice (Klimkowice)

specjalista IT / IT specialista

61.

Ing. Michal Král

Vřesina (Wrzesina)

menedżer / manažer

62.

Bogusław Raszka

Vendryně (Wędrynia)

zastępca wójta / místostarosta obce

63.

Ing. Ladislav Kubín

Slavkov (Sławków)

zastępca wójta / místostarosta obce

64.

Ing. Vladimír Tlach

Ostrava (Ostrawa)

majster wozów / vozmistr

65.

Petr Odlevák

Frýdlant nad Ostravicí (Frydlant nad Ostrawicą)

kierownik sklepu / vedoucí prodejny

R1

Ing. Jan Stejskal

Krnov (Karniów)

ekonomista / ekonom

R2

Oldřich Šindler

Odry (Odry)

agronom / agronom

R3

Bc. Martin Hořínek

Hradec nad Moravicí

alpinista / horolezec

R4

Mgr. Ondřej Lamcha

Ostrava (Ostrawa)

menedżer / manažer

R5

Mgr. Veronika Enenklová

Havířov (Hawierzów)

nauczycielka / učitelka

 

Wybory do Senatu Parlamentu RC – 2.10.-3.10.2020 r. (I tura), 9.10.-10.10.2020 r. (ewentualna II tura) 

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 2.10.-3.10.2020 (I. kolo), 9.10.-10.10.2020 (případné II. kolo)

 

Obwód / obvod 75 (KARVINÁ / KARWINA) – Karviná (Karwina) + Orlová (Orłowa) + Petrovice u Karviné (Piotrowice koło Karwiny) + Dětmarovice (Dziećmorowice) + Doubrava (Dąbrowa) + Stonava (Stonawa) + Albrechtice (Olbrachcice) + Horní Suchá (Sucha Górna) + Těrlicko (Cierlicko):

 

imię i nazwisko kandydata / jméno a příjmení kandydáta

volební strana / partia wyborcza

zawód / povolání

wiek / věk

Miroslav Chlubna

NEZÁVISLÍ

burmistrz Orłowy / starosta města Orlová

46

Zdena Černínová

KSČM

przedsiębiorca / podnikatelka

63

Ondřej Feber

Hnutí ANO 2011

wójt Stonawy / starosta obce Stonava

68

Naděžda Franková

SPD

neurolog dziecięcy / dětská neuroložka

66

Radi Kravčík

Česká pirátská strana

historyk / historik

40

Lubomír Kuznik

Volba pro kraj

długoletni burmistrz i prezydent miasta / dlouholetý starosta a primátor

64

Eliška Lazarová

Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020

lekarz / lékařka

63

Marian Lebiedzik

Dobrá volba 2016 s podporou KDU-ČSL

wójt Piotrowic koło Karwiny / starosta obce Petrovice u Karviné

45

Daniel Placzek

Hnutí občanů Trikolóra

lekarz / lékař

58

Radomír Prus

nezávislý kandidát

průmyslník a filantrop / przemysłowiec i filantrop

42

Radek Sušil

ČSSD

lekarz, senator / lékař, senátor

53

Radoslav Štědroň

Jednotní

geograf – filozof praktyczny / geograf – praktický filozof

65

Karel Světnička

Moravská a slezská pirátská strana

prawnik i dziennikarz niezależny / právník a nezávislý publicista

60

 

Wybory prezydenckie w Polsce – wyniki 

Prezidentské volby v Polsku – výsledky

 

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce odbyła się w niedzielę 28.6.2020 r. Spośród jedenastu kandydatów do drugiej tury awansowali urzędujący prezydent, Andrzej Duda i kandydat opozycji, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Druga tura wyborów odbyła się w niedzielę 12.7.2020 r. W tabelach prezentujemy wyniki wyborów. / V neděli 28. 6. 2020 se konalo v Polsku první kolo prezidentských voleb. Z jedenácti kandidátů do druhého kola postoupili úřadující prezident, Andrzej Duda, a kandidát opozice, primátor Varšavy, Rafał Trzaskowski. Druhé kolo voleb se konalo v neděli 12. 7. 2020. V tabulkách zveřejňujeme výsledky voleb.

 

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich – 28.6.2020 r.

Andrzej Duda

Zjednoczona Prawica – Prawo i Sprawiedliwość

8 450 513

43,50 %

Robert Biedroń

Lewica

432 127

2,22 %

Krzysztof Bosak

Konfederacja Wolność i Niepodległość

1 317 380

6,78 %

Szymon Hołownia

kandydat bezpartyjny

2 693 397

13,87 %

Marek Jakubiak

Federacja dla Rzeczpospolitej

33 652

0,17 %

Władysław Kosiniak-Kamysz

Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe

459 365

2,36 %

Mirosław Piotrowski

Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi

21 065

0,11 %

Paweł Tanajno

kandydat bezpartyjny

27 909

0,14 %

Rafał Trzaskowski

Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska

5 917 340

30,46 %

Waldemar Witkowski

Unia Pracy

27 290

0,14 %

Stanisław Żółtek

Kongres Nowej Prawicy

45 419

0,17 %

 

Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich – 12.7.2020 r.

Andrzej Duda

Zjednoczona Prawica – Prawo i Sprawiedliwość

10 440 648

51,03 %

Rafał Trzaskowski

Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska

10 018 263

48,97 %

 

W Republice Czeskiej zostały utworzone dwa okręgi wyborcze, w Pradze i Ostrawie. Bezkonkurencyjnie zwyciężył tu kandydat opozycji, Rafał Trzaskowski. W Pradze zagłosowało na niego 1 783 wyborców (88,22 proc.), a w Ostrawie 364 wyborców (73,78 proc.). Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich także w powiecie cieszyńskim, uzyskał tu 50 416 głosów (52,35 proc.). Dokładne wyniki w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego, powiatu wodzisławskiego i w mieście Jastrzębie-Zdrój oraz wyniki w poszczególnych polskich województwach prezentujemy w tabelach.

 

V České Republice byly zřízeny dva volební okrsky, v Praze a Ostravě. Bezkonkurenčně zvítězil zde kandidát opozice, Rafał Trzaskowski. V Praze pro něho hlasovalo 1 783 voličů (88,22 proc), a v Ostravě 364 voličů (78,78 proc.). Rafał Trzaskowski zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb rovněž v těšínském okrese, kde získal 50 416 hlasů (52,35 proc.). Přesné výsledky v jednotlivých obcích těšínského okresu, vodislavského okresu a ve městě Jestřábí-Zdroj a také výsledky v jednotlivých krajích představujeme v tabulkách.

 

Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich – 12.7.2020 r. w powiecie cieszyńskim, wodzisławskim i w Jastrzębiu-Zdroju

Gmina / miasto

Andrzej Duda – wyniki

proc.

Rafał Trzaskowski – wyniki

proc.

Wisła (cieszyński)

1 691

26,45

4 703

73,55

Goleszów (cieszyński)

2 344

33,42

4 670

66,58

Ustroń (cieszyński)

3 986

37,88

6 536

62,12

Cieszyn

6 932

38,83

10 918

61,17

Dębowiec (cieszyński)

1 423

46,96

1 607

53,04

Skoczów (cieszyński)

6 750

50,32

6 664

49,68

Hażlach (cieszyński)

2 851

51,72

2 661

48,29

Radlin (wodzisławski)

4 604

53,81

3 952

46,19

Brenna (cieszyński)

3 648

53,80

3 133

46,20

Wodzisław Śląski

12 928

54,71

10 701

45,21

Rydułtowy (wodzisławski)

5 675

56,09

4 442

43,91

Zebrzydowice (cieszyński)

3 861

56,59

2 962

43,41

Strumień (cieszyński)

4 166

59,19

2 872

40,81

Gorzyce (wodzisławski)

6 404

60,60

4 164

39,40

Jastrzębie-Zdrój

26 031

60,63

16 900

39,37

Pszów (wodzisławski)

4 084

60,89

2 623

39,11

Chybie (cieszyński)

3 151

61,89

1 940

38,11

Godów (wodzisławski)

4 718

63,85

2 671

36,15

Marklowice (wodzisławski)

1 844

65,65

965

34,35

Lubomia (wodzisławski)

2 546

67,27

1 239

32,73

Istebna (cieszyński)

5 084

74,37

1 752

25,63

Mszana (wodzisławski)

3 197

74,54

1 092

25,46

 

Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich – 12.7.2020 r. w poszczególnych województwach

Województwo

Andrzej Duda – wyniki

proc.

Rafał Trzaskowski – wyniki

proc.

pomorskie

512 916

40,16

764 363

59,84

lubuskie

199 589

40,20

296 849

59,80

zachodniopomorskie

367 096

41,24

523 113

58,76

dolnośląskie

663 831

44,61

824 109

55,39

wielkopolskie

829 590

45,07

1 011 128

54,93

kujawsko-pomorskie

476 728

46,77

542 472

53,23

warmińsko-mazurskie

325 723

46,84

369 736

53,16

opolskie

215 648

47,36

239 682

52,64

mazowieckie

1 630 346

47,74

1 784 947

52,26

śląskie

1 110 233

48,99

1 155 894

51,01

łódzkie

718 404

54,46

600 673

45,54

małopolskie

1 107 590

59,65

749 165

40,35

podlaskie

352 489

60,14

233 621

39,86

świętokrzyskie

419 367

64,41

231 748

35,59

lubelskie

725 453

66,31

368 630

33,69

podkarpackie

785 645

70,92

322 133

29,08

 

Nie da się zignorować faktu, że w miejscach, gdzie Polonia głosuje na partię rządzącą, a prezydent Andrzej Duda był jej kandydatem, było więcej ułatwień, a w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, gdzie większe poparcie ma opozycja – więcej utrudnień, stwierdziła jedna z obserwatorek wyborów w Wielkiej Brytanii. Wielu wyborców nie miało tu możliwości wzięcia udziału w wyborach z powodu późnego dostarczenia pakietu wyborczego. We Francji pięć tysięcy kart wyborczych nie dotarło do wyborców albo trafiły w ich ręce po czasie z powodu zaniedbań francuskiej poczty. Z wyborów wykluczeni zostali też niektórzy Polacy w Belgii i Niemczech. / Nelze ignorovat skutečnost, že tam kde Polonie, hlasuje pro vládní stranu, a prezident Andrzej Duda byl jejím kandidátem, bylo více ulehčení, a v Evropské unii a Velké Británii, kde má větší podporu opozice – více překážek, prohlásila jedna z pozorovatelek voleb ve Velké Británii. Mnoho voličů nemělo zde možnost účastnit se voleb, důvodem bylo pozdní doručení volebního balíku. Ve Francii pět tisíc volebních lístků se nedostalo k voličům nebo byly doručeny opožděně, což způsobilo zanedbání francouzské pošty. Z voleb byli vyloučení rovněž někteří Poláci v Belgii a Německu.

 

Protest na klęczkach 

Protest na kolenou

 

Podczas ceremonii dekoracji na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku z 1968 r. afro amerykańscy lekkoatleci Tommie Smith i John Carlos w czasie hymnu unieśli w górę zaciśnięte pięści w czarnych rękawiczkach. Ten gest był ich sprzeciwem wobec systemowego rasizmu i wsparciem dla ruchu Black Power. Zostali wykluczeni z ekipy i musieli wrócić do kraju. Ich kariery się skończyły, ale zostali zapamiętani. Przez lata jednak żaden inny czarnoskóry sportowiec nie odważył się na nic podobnego. Rozpoczęła się dyskusja o tym, czy sportowcy powinni manifestować swoje poglądy. Sport jest przecież odskocznią, pozwala zapomnieć o politycznych podziałach.

    Sportem rządzi pieniądz, a sponsorzy nie chcą skandali. Chociaż z dumą wspomina się gest Władysława Kozakiewicza z Igrzysk Olimpijskich w Moskwie z 1980 r., to na zawodników patrzy się krzywo, gdy wypowiadają się na tematy inne niż sportowe. Najgorsza sytuacja panuje w amerykańskim futbolu w Stanach Zjednoczonych. NFL, największa liga świata, to niemal państwo w państwie. Mecze przyciągają na stadiony i przed telewizory tysiące ludzi. Każdy zaczyna się od hymnu, wszyscy śpiewają zwróceni ku fladze z dłonią na sercu. W sierpniu 2016 r. Colin Kaepernick, rozgrywający San Francisco 49ers, złamał ten niemal święty rytuał. Mulat, wychowany przez białą, adopcyjną rodzinę, w geście poparcia dla ruchu Black Lives Matter przesiedział hymn na ławce. – Jeśli nie kochasz naszego kraju, to wypierdalaj – krzyczeli wściekli kibice, gdy jego gest obiegł media. Swoje oburzenie wyraził były zawodnik NFL i weteran wojenny Nate Boyer, publikując list otwarty do Kaopernicka. Po długiej rozmowie przekonał się jednak do poglądów sportowca. Zasugerował mu tylko, by zamiast siedzieć w czasie hymnu, ukląkł – W żadnej kulturze klęczenie nie jest oznaką braku szacunku – tłumaczył, a Kaopernick posłuchał rady. Kolejne mecze były dla niego okazją do niemego protestu. Jego zachowanie podzieliło kraj. Jedni bili brawo, że ma odwagę poruszać problem brutalności policji wobec czarnych obywateli. Inni, w tym prezydent Donald Trump, nawoływali do wykluczenia go z rozgrywek. – Wyrzućcie tego sukinsyna z boiska! Zwalniam go! – krzyczał Trump na wiecu. Poskutkowało, bo z Kaopernickiem nie przedłużono kontraktu. Nie miało znaczenia, że był jednym z najlepszych graczy. Żadna inna drużyna nie chciała go zatrudnić.

(dokument filmowy „Gest, który wstrząsnął Ameryką“) 

 

Během obřadu dekorování na Olympijských hrách v Mexiku v roce 1968 afroameričtí lehkoatleti Tommie Smith a John Carlos během hymny pozvedli nahoru utáhnuté pěsti v černých rukavicích. Toto gesto bylo vyjádřením jejich nesouhlasu vůči systémovému rasismu a podporou hnutí Black Power. Byli vyloučení z družstva a museli se vrátit do země. Jejich kariéra byla ukončena, ale zůstali zapamatování. Žáden jiný sportovec černé pleti se později neodvážil na něco podobného. Byla zahájena diskuze, zda sportovci mají projevovat své názory. Sport je přece odrazovým můstkem, umožňujícím zapomenout o politických sporech.

    Sportem vládnou velké peníze, a sponzoři si nepřejí skandály. I když se z hrdostí vzpomíná gesto Władysława Kozakiewicze z Olympijských her v Moskvě v roce 1980, na sportovce se křivě hledí, když se vyjadřuji na témata jiná než sportovní. Nejhorší situace je v americkém fotbale ve Spojených státech. NFL, největší liga světa, je téměř stát ve státě. Zápasy přitahují na stadióny a před televizní obrazovky tisíce diváků. Každý zápas začíná hymnou, všichni zpívají směrem k vlajce z dlaní na srdci. V srpnu 2016 Colin Kaepernick, záložník San Francisco 49ers, přelomil tento téměř svatý rituál. Mulat, vychován bílou adopční rodinou, v gestu podpory hnutí Black Lives Matter proseděl hymnu na lavici. – Jestli nemáš rád náš stát, vyprdělej – křičeli vzteklí diváci, potom když jeho gesto oběhlo média. Své pobouření vyjádřil bývalý hráč NFL a válečný veterán Nate Boyer, když zveřejnil otevřený dopis do Kaopernicka. Avšak po dlouhém rozhovoru s ním se přesvědčil do názorů sportovce. Vsugeroval mu pouze, aby místo sedět při hymně, pokleknul. – V žádné kultuře pokleknutí není známkou neúcty – vysvětloval, a Kaopernick ho poslechl. Další zápasy byly pro něho příležitostí k němému protestu. Jeho chování rozdělilo zemi. Někteří tleskali za odvahu dotýkat se problému brutality policie vůči černým občanům. Jiní, včetně prezidenta Donalda Trumpa, volali po jeho vyloučení ze soutěže. – Vyhoďte toho sukinsyna ze hřiště! Propouštím ho! – křičel Trump na manifestaci. Bylo účinné, protože s Kaopernickem nebyla prodloužena smlouva. Bezvýznamná byla skutečnost, že byl jedním z nejlepších hráčů. Žádné jiné mužstvo ho nechtělo zaměstnat.

(filmový dokument „Gesto, které otřáslo Amerikou“) 

 

„Deník“ – rozmowa z Miloslavem Kalouskiem (TOP 09) 

„Deník“ – rozhovor s Miloslavem Kalouskem (TOP 09)

 

„Deník“ z 24.7.2020 r. zamieścił obszerną rozmowę z Miloslavem Kalouskiem, aktualnym przewodniczącym klubu poselskiego TOP 09, byłym przewodniczącym TOP 09, eks-szefem KDU-ČSL i byłym czeskim ministrem finansów. Po niemal trzydziestu latach na politycznym szczycie zadecydował, że nie będzie już kandydować w wyborach parlamentarnych 2021. Jednocześnie mówi, że z polityki nie odchodzi i wszystkie swoje siły chce poświęcić przedwyborczej umowie politycznej aktualnej demokratycznej opozycji. Zamieszczamy ten fragment rozmowy, który dotyczy oceny polskiej sceny politycznej.

    Co dzieje się w środkowej Europie, gdzie jak Polska tak Węgry dokręca śruby i wybory wygrywają tam przywódcy z zapędami autorytarnymi, przy pomocy gwałcenia wolności słowa, mediów publicznych, sądownictwa, niestety również ostrakizowania mniejszości seksualnych („Deník“)? – To jest temat na głębszą analizę fachowców, politologów i socjologów. Nie jestem ani jednym z nich, jestem politykiem-praktykiem. Tłumaczę sobie to tym, że świat pod wpływem globalizacji i narastania ryzyk regionalnych strasznie szybko zmienia się. Często procesom tym nie rozumieją nawet profesjonaliści, tym bardziej nie możemy tego oczekiwać od człowieka, który ma masę własnych problemów na głowie. Im więcej przestaje rozumieć wydarzeniom, tym bardziej czuje się niepewny i ma obawy na przyszłość. Zadaje pytania, co to za dziwny świat, i chce z powrotem tego, któremu rozumiał.

    To pomogło zresztą Donaldowi Trumpowi wygrać wybory prezydenckie… („Deník“). Przychodzą populiści i zaczną ludziom obiecywać, że przywrócą świat sprzed trzydziestu lat. Na takich emocjach spełnił się breksit. Angielskiej prowincji kłamali, że przywrócą jej życie, któremu rozumieli. Uczciwemu politykowi bardzo trudno jest tłumaczyć ludziom skomplikowany świat. Z każdym powinien usiąść i długo omawiać temat. I podkreślić, że nawet on sam nie rozumie wszystkiego. Potem niestety przyjdzie populista i powie, że ma proste rozwiązanie. Na to zawsze stosunkowo wielka część społeczeństwa słyszy, pomimo to, że wszyscy wiemy, że żadne proste rozwiązania nie istnieją i nie mogą funkcjonować.

    I kiedy jeszcze do tego dołączy powódź dezinformacji, sukces jest zapewniony („Deník“). – Dezinformacji i celowego oddziaływania. Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale kiedy rosyjskie tajne służby potrafiły wpłynąć na wynik wyborów w USA, byłoby naiwne sądzić, że nie wpływają na opinię publiczną w byłych sowieckich satelitach, zwłaszcza że posiadają u nas piątą kolumnę w urzędzie prezydenta, w parlamencie, w rządzie. To wszystko są ważne działania, ale podstawą jest niepewność ludzi dotycząca nagłych zmian, którym nie rozumieją i trudno się tłumaczą. Jeżeli nam ktoś pokazuje jako odstraszający przykład Węgry i Polskę, to uznaję, że jest tam rzeczywiście masa rzeczy, które mnie przerażają, ale nie jestem pewien, czy sytuacja u nas, kiedy jedna grupa biznesowa zawłaszczyła sobie państwo jako instytucję, nie jest jeszcze nieco gorsza. Administracja państwowa w Polsce i na Węgrzech oczywiście pracuje w interesie partii rządzącej, ale u nas zamiast tego, aby chroniła podatników uparcie broni interesów koncernu Agrofert i jego właściciela, który jest w dającym się udowodnić konflikcie interesów. Myślę, że jest to sytuacja o nieco gorsza niż w Polsce lub na Węgrzech.

 

„Deník“ z 24. 7. 2020 zveřejnil rozsáhlý rozhovor s Miloslavem Kalouskem, současným předsedou poslaneckého klubu TOP 09, bývalým předsedou TOP 09, exšéfem KDU-ČSL a bývalým českým ministrem financí. Po téměř třiceti letech na politickém vrcholu se rozhodl ve sněmovních volbách 2021 už nekandidovat. Přitom tvrdí, že z politiky neodchází a všechny své síly chce věnovat předvolební politické dohodě současné demokratické opozice. Zveřejňujeme tu část rozhovoru, která se týká hodnocení polské politické scény.

    Co se děje se střední Evropou, kde jak Polsko, tak Maďarsko utahuje šrouby a volby tam vyhrávají vůdci se sklonem k autoritářství pomoci znásilňování svobody slova, veřejnoprávních medií, justice, bohužel i ostrakizování sexuálních menšin („Deník“)? – To je na hlubší analýzu znalců, politologů, sociologů. Nejsem ani jedno z toho, jsem praktický politik. Vysvětluji si to tím, že svět se vlivem globalizace a narůstání regionálních rizik strašně rychle mění. Tomu často nerozumí ani profesionál, tím méně to můžete chtít od člověka, který má plnou hlavu vlastních starostí. Čím víc událostem kolem sebe přestává rozumět, tím se cítí nejistěji a má obavy z budoucnosti. Ptá se, co to je za divný svět, a chce zpátky ten, kterému rozuměl.

    Na tom koneckonců Donald Trump vyhrál prezidentské volby…. („Deník“). – Přicházejí populisté a začnou lidem slibovat, že jim vrátí život, jaký měli před třiceti lety. Na této emoci se uskutečnil brexit. Anglickému venkovu nalhali, že mu vrátí život, kterému rozuměl. Pro poctivého politika je hrozně těžké vysvětlovat lidem složitý svět. S každým by si měl sednout a dlouze to s ním probírat. A zdůraznit, že ani on sám tomu všemu nerozumí. Pak ale přijde populista a řekne, že má jednoduché řešení. Na to vždycky poměrně velká část společnosti slyší, byť všichni víme, že žádná jednoduchá řešení neexistují a nemohou fungovat.

    A když se k tomu přidá záplava dezinformací, je úspěch zaručen („Deník“). – Dezinformací a cíleného vlivu. Nejsem příznivec konspiračních teorií, ale když dokázala ruská zpravodajská služba ovlivnit volby v USA, bylo by bláhové se domnívat, že neovlivňuje veřejné mínění v bývalých sovětských satelitech, zvláště když má u nás velmi účinnou pátou kolonu na Hradě, v parlamentu, ve vládě. To všechno jsou důležité vlivy, ale naprostým základem je nejistota lidí z prudkých změn, kterým nerozumějí a složitě se vysvětlují. Dává-li nám někdo za odstrašující příklad Maďarsko nebo Polsko, tak přiznávám, že je tam skutečně spousta věcí, kterých se děsím, ale nejsem si jistý, zda situace u nás, kdy jedna obchodní skupina uzmula stát jako svůj majetek, není ještě o něco horší. Státní správa v Polsku a Maďarsku samozřejmě pracuje pro vládní stranu, ale u nás místo toho, aby hájila daňové poplatníky, zarputile háji zájmy koncernu Agrofert a jeho majitele, který je v prokazatelném střetu zájmu. Myslím, že je to situace o něco horší než v Polsku nebo Maďarsku.

 

 

Miloslav Kalousek (TOP 09)

 

Włoski watykanista o populiźmie i chrześcijaństwie 

Italský vatikánista o populismu a křesťanství

 

– Populizm jest religijny z natury i odwołuje się do symboli chrześcijańskich, aby nadać sobie wiarygodność – przekonuje Iacopo Scaramuzzi, włoski dziennikarz, watykanista, autor książek „Watykańskie tango, Kościół w czasach Franciszka“ (2015) i „Bóg? Po prawej stronie“ (2020). – Chrześcijaństwo wyraża się na różne sposoby i ma wiele odcieni, nawet katolicyzm daleki jest od monolitu. Myślę, że papież Franciszek zdaje sobie z tego sprawę (IS). Franciszek to jedyna zapora przeciwko chrześcijańskiemu populizmowi. Jaka jest strategia papieża? – Z pewnością papież Franciszek jest światowym liderem, który stanowi kontra produkt dla populistów, zarówno pod względem merytorycznym – w takich kwestiach jak migracja, islam, Chiny, jak i praktycznym – dialog, pojęcie miłosierdzia. Chciałbym jednak podkreślić, że prawicowi populiści, instrumentalizując chrześcijaństwo, betonują je, bo oddzielają wiarę od religii. Pontyfikat Franciszka jest próbą zszycia cichej schizmy między nakazami magisterium a realnym życiem wiernych, aby zażegnać rozwód pomiędzy wartościami chrześcijańskimi a nowoczesnym społeczeństwem oraz utrzymać razem tożsamość, moralność i kulturę. Czy chce pomóc ludzkości odkryć na nowo religię? Tak, ale przede wszystkim żywą wiarę i dobrą nowinę o świecie bardziej sprawiedliwym, miłosiernym i braterskim. Gdyby z jakichś nieprzewidzianych powodów konklawe musiało się odbyć wkrótce, czy światu grozi wybór ultrakonserwatywnego papieża, który poparłby populistyczne chrześcijaństwo? – Zawsze trudno jest przewidzieć wynik konklawe. Wydaje mi się, że dzisiaj nie zostałby wybrany papież bardzo konserwatywny, lecz raczej umiarkowany. Ponad połowa kardynałów elektorów została mianowana przez Franciszka, a „prawo wyborcze“ konklawe faworyzuje raczej środek niż skrajne skrzydła. Ale kimkolwiek będzie następny papież, wątpię, aby głowa kościoła katolickiego mogła spoglądać przychylnie na narodowy katolicyzm, który rozłamując katolicyzm od środka, osłabiłby go (IS).

 

– Populismus je náboženský z podstaty a odvolává se do křesťanských symbolů, aby byl věrohodný – přesvědčuje Iacopo Scaramuzzi, italský novinář, vatikánista, autor knih „Vatikánské tango, Církev v období Františka“ (2015) a „Bůh? Na pravé straně“ (2020). – Křesťanství se projevuje různými způsoby a má mnoho odstínů, dokonce katolicismus má daleko k monolitu. Domnívám se, že papež František si to uvědomuje (IS). František je jedinou hrází proti křesťanskému populismu. Jaká je strategie papeže? – Rozhodně papež František je světovým lídrem, který tvoří protiváhu pro populisty, zároveň meritoricky – v takových záležitostech jako je migrace, islám, Čína, i prakticky – dialog, pojetí milosrdenství. Avšak chtěl bych zdůraznit, že pravicoví populisté, když instrumentalizují křesťanství, betonují je, protože oddělují víru od náboženství. Pontifikát Františka je pokusem sešití tiché schismy mezi příkazy magistéria a skutečným životem věřících, aby odvrátit rozvod mezi křesťanskými hodnotami a moderní společností a také udržet spolu identitu, morálku a kulturu. Zda chce pomoci lidskosti znova odhalit náboženství? Ano, ale především živou víru a dobrou novinu o světě spravedlnějším, milosrdnějším a bratrským. Kdyby z nějakých nepředvídatelných důvodů se mělo konat brzy konkláve, hrozí světu volba ultrakonzervativního papeže, který by podpořil populistické křesťanství? – Vždy je složité předvídat výsledek konkláve. Domnívám se, že dnes by nebyl zvolen papež velmi konzervativní, ale spíše umírněný. Nadpoloviční většina kardinálů elektorů byla jmenována Františkem, a „volební právo“ konkláve upřednostňuje spíše střed než krajní křídla. Ale kdokoliv bude následujícím papežem, pochybuji, aby hlava katolické církve mohla se příznivě dívat na národní katolicismus, který když rozděluje katolicismus zevnitř, oslaboval by ho (IS).

 

Budynek Muzeum Cieszyńskiego po rekonstrukcji 

Budova Muzea Těšínska je po rekonstrukci

 

Historyczny budynek Muzeum Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie na Ulicy Głównej nr ew. 15 po obszernej rekonstrukcji otworzył w sobotę 20.6.2020 ponownie swe podwoje zwiedzającym. To podarunek z okazji setnej rocznicy powstania miasta Czeski Cieszyn.

    Historia budynku liczy 135 lat. Budynek zbudowano w latach 1885-1886 jako dom prywatny architekta cieszyńskiego Aloisa Jedeka, który był jednocześnie autorem projektu budowlanego. Chodzi bezsprzecznie o najdostojniejszy budynek w dzisiejszej czeskiej części miasta. Posiada bogato zdobioną fasadę, balkony z kamienną balustradą, sklepione bramy ze stiukową dekoracją w stylu secesyjnym. Obiekt był wreszcie podzielony na kilka samodzielnych jednostek mieszkaniowych, które były wynajmowane a następnie sprzedawane do osobistej własności. Muzeum uzyskało w 1951 roku część pomieszczeń wymienionego budynku na parterze i urządziło w nich depozytarium i ekspozycję historii regionu. W 1967 roku udostępniono publiczności nową ekspozycję muzealną na pierwszym piętrze, w 1976 roku zastąpiła ją stała wystawa pokazującą zwiedzającym historyczno-etnograficzny rozwój Cieszyńskiego na przestrzeni wieków. Ekspozycja była zamknięta w 1998 roku z powodu zaplanowanej rekonstrukcji całego obiektu. Z powodu niewyjaśnionych stosunków własnościowo-prawnych prace budowlane były oczywiście na długo wstrzymane. Wtedy chyba nikt nie przypuszczał, że doszukanie posiadaczy praw własnościowych będzie tak skomplikowane. Poszukiwano nie tylko w czeskich zapisach archiwalnych, ale także na całym świecie, np. w Argentynie, Izraelu. Do odbudowy budynku doszło dopiero w latach 2018-2020.

    W pięciopiętrowym obiekcie udostępnionym publiczności znajduje się nowoczesna ekspozycja muzealna przedstawiająca przede wszystkim w formie multimedialnej rozwój Śląska Cieszyńskiego od czasów prehistorycznych po niedawną przeszłość. Zwiedzający ma możliwość zaznajomić się nie tylko z bogatą historią regionu osadzoną w szerszych powiązaniach, ale również z środowiskiem krajobrazowym, kulturą materialną, tradycjami i zwyczajami ludowymi. Ostatnie, piąte piętro, jest zarezerwowane zonie edukacyjnej przeznaczonej dla pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Historická budova Muzea Těšínska v Českém Těšíně na Hlavní třídě čp. 15 se po rozsáhlé rekonstrukci v sobotu 20. 6. 2020 opět otevřela návštěvníkům Je dárkem ke stému výročí vzniku města Český Těšín.

    Historie budovy je stará 135 let. Budova byla postavena v letech 1885-1886 jako privátní dům těšínského architekta Aloise Jedeka, jenž byl zároveň autorem stavebního projektu. Jedná se bezesporu o nejhonosnější stavbu v dnešní české části města. Má bohatě zdobenou fasádu, balkóny s kamennou balustrádou, klenutými průjezdy se štukovou výzdobou secesního stylu. Objekt byl posléze rozdělen do několika samostatných bytových jednotek, které byly pronajímány a dále prodávány do osobního vlastnictví. Muzeum získalo v roce 1951 část prostor zmíněné budovy v přízemí a zřídilo v nich depozitáře a expozici k dějinám regionu. V roce 1967 byla veřejnosti zpřístupněna nová muzejní expozice v prvním patře, v roce 1976 ji nahradila stálá výstava přibližující návštěvníkům historicko-etnografický vývoj Těšínska v průběhu staletí. Expozice byla uzavřena v roce 1998 kvůli plánované rekonstrukci celého objektu. Z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů byly ovšem stavební práce na dlouho zastaveny. Tehdy zřejmě nikdo nepředpokládal, že dohledání majitelů vlastnických podílů bude tak složité. Hledali se nejen v českých archivních záznamech, ale také po celém světě, např. v Argentině, Izraeli. K obnově budovy došlo proto až v letech 2018-2020.

    V pětipodlažním objektu zpřístupněném veřejnosti se nachází moderní muzejní expozice představující z velké části multimediální formou vývoj Těšínského Slezska od dob prehistorických po nedávnou minulost. Návštěvník má možnost se seznámit nejen s bohatou historií regionu zasazenou do širších souvislostí, ale rovněž s krajinným prostředím, hmotnou kulturou i lidovými tradicemi a zvyky. Poslední, páté podlaží, je vyhrazeno edukační zóně určené pro práci s dětmi a mládeži.

 

 Budynek Muzeum Cieszyńskiego w 1910 roku 

Budova Těšínského muzea v roce 1910

 

Prof. Karol Daniel Kabłubiec z wykładem w Piotrowicach 

Prof. Karol Daniel Kadłubiec s přednáškou v Petrovicích

 

    We wtorek 16.6.2020 r. odbyło się spotkanie Klubu Propozycji działającego przy Miejscowym Kole PZKO w Piotrowicach koło Karwiny. Gościem piotrowickich PZKO-wców był prof. Karol Daniel Kadłubiec, który wygłosił prelekcję na temat niedawno wydanej książki jego autorstwa „Od Cieszyna do Bogumina”. Kadłubiec podczas swojego wykładu mówił o pierwszych badaniach cieszyńskiej prozy ludowej na tym terenie, które prowadziła już od 1965 roku kierowana przez niego Sekcja Folklorystyczna ZG PZKO. – Systematyczne odwiedziny w Domach PZKO lub prywatnych domach gawędziarzy na tzw. zaolziańskich dołach przebiegały w latach 1975-1992. Odwiedziliśmy wtedy 43 miejscowości. Tu zrealizowano nagrania 240 autochtonów. Nie ma ani jednej miejscowości na tym terenie, do której nie zdołalibyśmy dotrzeć – mówił autor książki.

    Poszczególne opowieści, podania, nowele, anegdoty zostały uszeregowane w książce według poszczególnych miejscowości. Kadłubiec podczas swojego wykładu w Piotrowicach skoncentrował się na opowiadaniach miejscowych gawędziarzy z Piotrowic, Piersnej i Marklowic Dolnych. W publikacji są zamieszczone opowiadania Amalii Korpakowej (ur. 1906), Emila Sobocika (ur. 1907), Józefa Błatonia (ur. 1912), Karoliny Jaworkowej (ur. 1908), Jana Wachtarczyka (ur. 1921), Emilii Zolichowej (ur. 1909), Zofii Piechaczkowej (ur. 1904) i Alojzji Kozłowej (ur. 1905). Najwięcej czasu poświęcił prelegent omówieniu opowiadań Amalii Korpakowej, gawędziarki natchnionej, z niezwykłą wyobraźnią i takimi samymi zdolnościami rozwijania fabuły, i to w konwencji bajki magicznej, w którą przekształca niejedno podanie wierzeniowe. Opowiadania uzupełnia wykaz literatury i słownik gwarowy polsko-czeski. Wszystkie opowiadania są udokumentowane na załączonej dyskietce.

    Uczestnicy Klubu Propozycji mogli podczas spotkania zakupić książkę i uzyskać dedykację autora.

 

V úterý 16. 6. 2020 se konalo setkání Diskuzního klubu, který působí při Místní skupině Polského svazu kulturně-osvětového Petrovice u Karviné. Hostem petrovických členů PZKO byl prof. Karol Daniel Kadłubiec, který pronesl přednášku na téma nedávno vydané knihy „Od Těšína do Bohumína”. Kadłubiec během své přednášky mluvil o prvních zkoumáních těšínské lidové prózy na tomto území, které už od roku 1965 vedla Folklorní sekce Hlavního výboru PZKO pod jeho vedením. – Soustavné návštěvy v Domech PZKO nebo v soukromých domech lidových vyprávěčů na tzv. zaolzanských dolinách probíhaly v letech 1975-1992. Navštívili jsme tehdy 43 obcí. Zde se uskutečnily nahrávky 240 autochtonů. Neexistuje ani jediná obec na tomto území, do které bychom se nedokázali dostat – řekl autor publikace.

    Jednotlivé vyprávění, pověrečné pověsti, pohádky, novely, humorky a anekdoty jsou v knize seřazeny podle jednotlivých obcí. Kadłubiec ve své přednášce v Petrovicích se zaměřil na povídky místních lidových vyprávěčů z Petrovic, Prstné a Dolních Marklovic. V publikaci jsou zveřejněny povídky Amalie Korpakové (nar. 1906), Emila Sobocika (nar. 1907), Josefa Błatonie (nar. 1912), Karoliny Jaworkové (nar. 1908), Jana Wachtarczyka (nar. 1921), Emilie Zolichové (nar. 1909), Zofie Piechaczkové (nar. 1904), Alojzje Kozłové (nar. 1905). Největší prostor věnoval přednášející prodiskutování povídek Amalie Korpakové, nadané vyprávěčky s mimořádnou představivostí a nemenšími schopnostmi rozvíjení děje, a to v konvenci kouzelné pohádky. Přetváří do ní nejednu pověrečnou pověst. Povídky doplňuje seznam literatury a nářečně-polsko-český slovník. Všechny povídky jsou dokumentovány na připojené disketě.

    Účastníci Diskuzního klubu mohli během setkání koupit knihu a získat dedikaci autora.

 

Budowa obwodnicy Karwiny 

Stavba obchvatu Karviné

 

Na budowie darkowskiej części przyszłej obwodnicy przebiegają prace przygotowawcze, projekcyjne i kolejne połączone prace poprzedzające prace budowlane. Przebiega również wytyczanie rejonu budowy, wymierzanie terenu i podłączenie na istniejące drogi. Trwa jeszcze proces administracyjny z inicjatywy organizacji ekologicznych, którym nie podoba się, że przy budowie są ścinane niektóre drzewa. Budowa ma zaakceptowane studium ochrony środowiska. – Wszystko było podczas przygotowań zbadane, wyargumentowane, przejęto szereg zarządzeń tak, aby budowa dostała zielone światło, i dostała. Pomimo tego nadal można ją, niestety, jeszcze zablokować – powiedział Jan Rýdl, rzecznik Dyrekcji Dróg i Autostrad.

 

Na staveništi v darkovské části budoucího silničního obchvatu probíhají přípravné práce, projekční a další související práce předcházející stavebním pracím. Probíhá také vytyčování obvodu stavby, zaměřování terénu a napojení na stávající komunikace. Probíhá ještě správní řízení na podnět ekologických organizací, kterým se nelíbí, že se při stavbě kácí některé stromy. Stavba má schválenou studii na životní prostředí. – Vše bylo v přípravách prozkoumáno, vyargumentováno, byla přijata řada opatření, aby stavba dostala zelenou, což dostala. Přesto lze ji bohužel ještě zablokovat – řekl Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

 

 Na budowie darkowskiej części przyszłej obwodnicy Karwiny jest aktualnie spokój, maszyny stoją 

Na staveništi v darkovské části budoucího silničního obchvatu Karviné je momentálně ticho, stroj stojí („Deník“, 25.7.2020 r.)

 

Z historii Trzanowic 

Z dějin Třanovic

 

W okresie feudalizmu Trzanowice Dolne i Górne stanowiły jedną gminę. Powstała ona po 1305 roku, pierwsza zachowana pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1431 roku. Nazwa gminy powstała po dodaniu przyrostka -owice do nazwiska założyciela lub właściciela tej osady i w ciągu wieków zmieniała nazwy – Třenkovice, Třankovice, Třanovice, Dolní a Horní Třanovice, Strzankowicz, Strzenkowicz, Střanovice, Ober und Nieder Trzanowitz, Trzanowice Dolne i Górne. Jedną z dziesięciu gospód, które na początku XX. wieku działały w gminie, była gospoda Cimbalek. Nazwana była według małego pola, które prawdopodobnie przylegało do niej (cimbolek w gwarze znaczy małe pole). Gospodą zarządzała jedyna rodzina żydowska, która tu mieszkała w okresie pierwszej republiki. Właścicielką koncesji była Henryka Klaubauf. Po jej śmierci w 1936 roku przedsiębiorstwo przejęła córka Szczepanka z mężem Maksymilianem Langerem. Po 1989 roku gospodę ponownie otwarto. Dziś budynek służy jako dom noclegowy.

 

V období feudalismu Dolní a Horní Třanovice tvořily jednu obec. Vznikla po roce 1305, první dochované písemné svědectví o ní je z roku 1431. Název obce byl utvořen příponou -ovice od jména zakladatele nebo majitele této osady a během staletí se různě měnil – Třenkovice, Třankovice, Třanovice, Dolní a Horní Třanovice, Strzankowicz, Strzenkowicz, Střanovice, Ober und Nieder Trzanowitz, Trzanowice Dolne i Górne. Jedním z deseti hostinců, které počátkem XX. století v obci fungovaly, byl hostinec Cymbálek. Pojmenován byl podle menšího pole, které k němu zřejmé patřilo (cimbolek v nářečí znamená menší pole). Hostinec provozovala jediná židovská rodina, která za první republiky v obci žila. Majitelkou koncese byla Jindřiška Klaubaufová. Po její smrti v roce 1936 živnost převzala dcera Štěpánka s manželem Maxmiliánem Langerem. Po roce 1989 byl hostinec znovu otevřen. Dnes slouží jako ubytovna.

 

 

 Historyczne zdjęcie gospody Cymbalek i dzisiejszy dom noclegowy 

Historický snímek hostince Cymbálek a dnešní ubytovna („Hutnik“, 5.8.2020 r.)

 

Budowę drogi szybkiego ruchu I/68 można zagaić 

Stavbu rychlostní komunikace I/68 je možno zahájit

 

Prace na budowie drogi I/68 Trzanowice-Niebory, rozpoczęte w bieżącym roku na wiosnę, mogą być kontynuowane według harmonogramu. Przebiegła właśnie rozbiórka ostatniego domu, który blokował prace ze względu na długo toczący się spór własnościowy. Po nowej drodze między Trzanowicami i Nieborami kierowcy mogliby po raz pierwszy przejechać się w lecie 2022 r. Czteropasmowa droga ulży intensywnemu ruchowi samochodów ciężarowych przede wszystkim ludziom w Trzycieżu, Gnojniku i Ropicy.

 

Práce na stavbě silnice I/68 Třanovice-Nebory, zahájené letos na jaře, mohou pokračovat podle harmonogramu. Právě proběhla demolice posledního domu, který kvůli mnohaletému vyvlastňovacímu sporu stál v cestě dostavbě. Po nové silnici mezi Třanovicemi a Nebory by se řidiči poprvé měli projet v létě 2022. Čtyřproudová komunikace uleví od intenzivní kamionové dopravy především lidem ve Střiteži, Hnojníku a Ropici.

 

 Rozbiórka ostatniego domu na trasie drogi I/68 

Demolice posledního domu na trase komunikce I/68 („Hutnik“, 5.8.2020 r.)

 

Rychwałd: Rekonstrukcja Podstawowej Szkoły Artystycznej 

Rychvald: Rekonstrukce Lidové školy umění

 

Budynek Podstawowej Szkoły Artystycznej w Rychwałdzie już nigdy nie będzie jak dawniej. Podczas tegorocznej rekonstrukcji przeprowadzona będzie wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych i rozrządu wody, instalacji elektrycznej, klimatyzacji i ogrzewania, naprawiane są podłogi, osadzić nowe urządzenia oświetleniowe. – Dzięki temu uporządkowaniu budynek zaoferuje większy komfort i bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i społeczeństwu – powiedział dyrektor szkoły, Radim Píšek. Rekonstrukcję, która ma pochłonąć 24 i pół miliona koron, płaci założyciel, czyli województwo morawsko-śląskie.

 

Budova Základní umělecké školy v Rychvaldě už nikdy nebude jako dřív. Během letošní rekonstrukce se mění všechny vnitřní instalace a rozvody vody, elektro, vzduchotechnika a topení, opravují se podlahy, osazují se nová svítidla. – Díky těmto úpravám nabídne budova větší komfort a bezpečnost žáků, učitelů i veřejnosti – řekl ředitel školy, Radim Píšek. Rekonstrukci, která přijde na 24 a půl milionů korun, platí zřizovatel, tedy Moravskoslezský kraj.

 

 Rekonstrukcja Podstawowej Szkoły Artystycznej w Rychwałdzie 

Rekonstrukce Základní umělecké školy Rychvald („Karvinský deník“, 17.8.2020 r.)

 

Wydobycie węgla kamiennego w OKD ma być ukończone do dwu lat 

Těžba černého uhlí v OKD má skončit do dvou let

 

Najpóźniej do dwu lat powinno być ukończone wydobycie węgla kamiennego we wszystkich czterech kopalniach OKD – Darków, ČSM-południe, ČSM-północ, ČSA. Wynika to z dokumentu o zwiększeniu kapitału podstawowego przedsiębiorstwa państwowego Prisko, który omawiał już rząd. Dokument wymienia, że były odrzucone warianty, które liczyły się z kontynuacją wydobycia również w latach 2025 aż 2032. Chociaż dokument nie wyklucza dalszy ciąg wydobycia na kopalni ČSM-północ również po 2021 roku, ten model ekonomiczny musiałby być oparty na powrocie cen węgla do poziomu przed kryzysem koronawirusowym i jednocześnie co najmniej na stagnacji cen w kolejnych latach. Według analityków przyszłość wydobycia w OKD jest niepewna, i zależy głównie od decyzji państwa, które jest właścicielem firmy. Dzisiaj z punktu widzenia ekonomicznego już się nie opłaca. Funkcjonowanie OKD to w zasadzie decyzja polityczna, której celem jest utrzymanie zatrudnienia.

 

Nejpozději do dvou let by měla skončit těžba černého uhlí ve všech čtyřech dolech společnosti OKD – Darkov, ČSM-jih, ČSM-sever a ČSA. Vyplývá to z materiálu o navýšení základního kapitálu státní společnosti Prisko, který už projednávala vláda. Dokument uvádí, že byly zamítnuty varianty, které počítaly s pokračováním těžby i v letech 2025 až 2032. Materiál sice úplně nevylučuje pokračování těžby na dole ČSM-sever i po roce 2021, tento ekonomický model však musí být postaven na návratu cen uhlí na úroveň před koronavírovou krizí a zároveň alespoň na stagnaci cen v dalších letech. Podle analytiků je budoucnost těžby v OKD nejistá, a záleží hlavně na rozhodnutí státu, jenž firmu vlastní. S ekonomického hlediska se nevyplácí už dnes. Fungování OKD je už ve své podstatě politické rozhodnutí s cílem udržet zaměstnanost.

 

Michał Koterski zagra rolę Edwarda Gierka 

Michal Koterski zahraje roli Edwarda Gierka

 

Rozpoczęły się zdjęcia do filmu „Gierek“, którego głównym bohaterem będzie Edward Gierek, I sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1970-80. Premiera jest zaplanowana na 29.7.2021 r., gdy wypada 20. rocznica śmierci Gierka. Główną rolę zagra Michał Koterski, aktor komediowy i prezenter show-biznesu. Dotychczas grał wyłącznie postaci komediowe. Jego bohaterowie, to nieporadni, zagubieni i niezbyt lotni mężczyźni. Rola Edwarda Gierka będzie inna i może być punktem zwrotnym w jego karierze. Aktor do tej roli przygotowywał się od grudnia minionego roku. W tym czasie przytył 17 kilogramów. – Przede mną najtrudniejsze wyzwanie w dotychczasowej karierze – przyznaje aktor, który żeby stanąć na wysokości zadania, zrezygnował nawet ze sportowej garderoby na rzecz garniturów. Nauczył się również mówić po francusku, ponieważ język ten biegle znał Edward Gierek. Do roli żony polityka, Stanisławy, wcieliła się Małgorzata Kożuchowska.

 

Bylo zahájeno natáčení filmu „Gierek“, jehož hlavní hrdinou bude Edward Gierek, I. tajemník Polské sjednocené dělnické strany v letech 1970-80. Premiéra filmu bude 29. 7. 2021, kdy připadá 20. výročí smrti Gierka. Hlavní roli zahraje Michał Koterski, komediální herec a bavič show-byznysu. Dosud hrál pouze komediální postavy. Jeho hrdinové jsou nešikovní, ztracení a poněkud prchaví muži. Role Edwarda Gierka bude jiná a může být kritickým bodem jeho kariéry. Herec se do této role připravoval od prosince minulého roku. V tomto období přibral na váze 17 kilogramů. – Přede mnou je nejsložitější výzva v dosavadní kariéře – přiznává herec, který aby plnil úkol, zřekl se dokonce sportovního oblečení na úkor obleků. Naučil se rovněž mluvit francouzsky, protože tímto jazykem plynule mluvil Edward Gierek. Do role manželky politika, Stanisławy, se vtělila Małgorzata Kożuchowska.

 

 Aktor Michał Koterstki 

herec Michał Koterski

 

Kraków: stare miasto królów polskich i zakochanych 

Krakov: staré město polských králů a zamilovaných

 

Kiedy usłyszymy Kraków, miłośnikom filmu od razu przypomni film Stevena Spielberga „Lista Schindlera“. Jego bohaterem jest niemiecki fabrykant, Oskar Schindler, który tu w czasie drugiej wojny światowej ocalił przed śmiercią setki Żydów. Jego fabrykę, w której urządzono muzeum, można zwiedzić, oprócz zwykłych statycznych eksponatów są tu prezentowane również efekty dźwiękowe i wizualne. Miasto, które aż do początku 17. wieku było siedzibą polskich królów, a gdzie również później odbywały się koronacje, należy do najpiękniejszych w Europie. Powodem jest historyczne centrum, gdzie można znaleźć romantyczne zakątki, liczne małe kawiarnie, ale również muzea czy galerie. Oprócz zwykłych miłośników historii można wśród turystów widzieć bardzo dużo par zakochanych. Niestety, kryzys koronawirusa spowodował, że skład turystów się poniekąd zmienił. Przeważają Polacy, co potwierdziła sprzedawczyni biletów wstępu do wewnętrznych ekspozycji królewskiego zamku Wawel. – Kiedyś było tu więcej obcokrajowców niż dziś – stwierdziła. Właśnie Wawel należy między miejscowe bestsellery. Ufortyfikowana osada stała tu już w 6. wieku naszego tysiąclecia, najstarsze zachowane mury obronne pochodzą z 10. lub 11. wieku. Oprócz katedry można tu zwiedzić komnaty zamku lub rozejrzeć się po okolicy z miejscowej wieży widokowej. W renesansowych komnatach znajdują się skarby artystyczne, których by tu nikt nie oczekiwał. Na przykład obraz włoskiego malarza renesansowego Tintoretta. W upale można również stosunkowo przyjemnie posiedzieć u piwa w jednej z miejscowych kawiarni. Kolejną przynętą Krakowa jest Rynek z historycznym targowiskiem nazwanym Sukiennice, obraz Dama z gronostajem malarza Leonarda da Vinci, który znajduje się w Muzeum Czartoryskich, lub stara żydowska dzielnica Kazimierz Dolny z synagogami.

 

Když se řekne Krakov, milovníkům filmu si okamžitě vybaví snímek Stevena Spielberga „Schindlerův seznam“. Jeho hrdinou je německý továrník Oskar Schindler, který zde za druhé světové války zachránil před smrtí stovky Židů. Jeho fabriku, ve které je zřízeno muzeum, si můžete prohlédnout, vedle běžných statických exponátů jsou zde ukázány rovněž zvukové a vizuální efekty. Město, které až do počátku 17. století bylo sídlem polských králů, a kde se i poté konaly jejich korunovace, patří k nejhezčím v Evropě. Důvodem je historické centrum, kde lze nalézt romantické zákoutí, spousty malých kaváren, ale i muzea či galerie. Vedle běžných milovníků historie je možné mezi turisty najít i spoustu zamilovaných párů. Bohužel, koronavirová krize způsobila, že skladba turistů se poněkud změnila. Převažují Poláci, což potvrdila prodavačka vstupenek do vnitřních expozic na královském hradě Wawel. – Dříve tu bývalo více cizinců než dnes – řekla. Právě Wawel patří mezi místí taháky. Hradiště tu stálo již od 6. století našeho letopočtu, nejstarší dochované opevnění pochází z 10. nebo 11. století. Vedle katedrály je možné si zde prohlédnout komnaty zámku nebo se rozhlédnout po okolí z místní věže. V renesančních komnatách se pak nacházejí umělecké skvosty, které byste tu nečekali. Například obraz od italského renesančního malíře Tintoretta. Ve vedru se dá také poměrně příjemně posedět u piva v jedné z místních kaváren. Dalším lákadlem Krakova je Rynek z historickou tržnicí zvanou Sukiennice, obraz Dáma s hranostajem od malíře Leonarda da Vinci, který se nachází v Muzeu Czartoryských, nebo stará židovská čtvrť Kazimierz Dolny se synagogami.

 

 Wawel, siedziba królów, jest główym celem turystów 

Wawel, sídlo králů, patří mezi hlavní cíle turistů

 

Kandydaci na liście wyborczej KDU-ČSL

z poparciem ruchu politycznego COEXISTENTIA

Kandidáti na volební listině KDU-ČSL

s podporou politického hnutí COEXISTENTIA

 

inż. Bogusław Niemiec (8., KDU-ČSL) – miejsce zamieszkania: Hawierzów, wiek: 38 lat, nauczyciel akademicki, zastępca prezydenta miasta statutarnego Hawierzowa ds. inwestycji i chytrego miasta, przewodniczący zarządu regionalnego KDU-ČSL / místo bydliště: Havířov, věk: 38 let, středoškolský učitel, náměstek primátora statutárního města Havířova pro investice a chytré město, předseda regionálního výboru KDU-ČSL

 

mgr Andrzej Szyja (38., KDU-ČSL) – miejsce zamieszkania: Karwina, wiek: 41 lat, dyrektor szkoły podstawowej, dyrygent chóru męskiego PZKO „Hejnał-Echo“, członek zarządu regionalnego KDU-ČSL / místo bydliště: Karviná, věk: 41 let, ředitel základní školy, sbormistr mužského pěveckého sboru PZKO „Hejnał-Echo“, člen regionálního výboru KDU-ČSL

 

Bogusław Raszka (62., COEX) – miejsce zamieszkania: Wędrynia, wiek: 61 lat, zastępca wójta Wędryni, prezes Miejscowego Koła PZKO w Wędryni, członek Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA / místo bydliště: Vendryně, věk: 61 let, místostarosta obce Vendryně, předseda Místní skupiny PZKO Vendryně, člen Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 20.8.2020, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku