*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 102  (2/2020)                       23.3.2020 r.

*************************************************************************************************************

Członkowie Rady Wykonawczej (od lewej): Ernö Soóś, Árpád Kosár, Władysław Drong i Tadeusz Toman podczas uroczystości wspomnieniowej u grobu męczennika Jánosa Estrházyego na cmentarzu w Pradze-Motole w dniu 7.3.2020 r. (zdjęcie: János Kokes) / Členové Výkonné rady (zleva): Ernest Soóś, Árpád Kosár, Władysław Drong a Tadeusz Toman na vzpomínkové slavnosti u hrobu mučedníka Jánose Estrházyho na hřbitově Praha-Motol dne 7.3.2020 (foto: Jan Kokes)                                       więcej foto

 

*************************************************************************************************************

 

Szanowni członkowie ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX). W Republice Czeskiej, podobnie jak w całej Europie, ogłoszono ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa, z czego wynikają ograniczenia również dla naszej działalności politycznej (zakaz zgromadzeń, ograniczenia w przemieszczaniu osób). Dlatego organy centralne COEX zdecydowały o odwołaniu wszystkich zebrań i spotkań organów centralnych, sekcji narodowych, w tym grup gminnych do 30.4.2020 r. (tymczasem). Wszystkie sprawy nie cierpiące zwłoki mają być omawiane elektronicznie (e-mail), ewentualnie telefonicznie. W załączeniu przekazuję kontakty (e-mail, telefon) na kierownictwo COEX. Jednocześnie życzę w imieniu kierownictwa COEX wszystkim wytrwałości w pokonywaniu dotąd nieznanych trudności.

Vážení členové politického hnutí COEXISTENTIA (COEX). V České republice, obdobně jako v celé Evropě, byla vyhlášená omezení v souvislosti s pandemií koronaviru, z čehož vyplývají omezení i pro naši politickou činnost (zákaz shromážďovaní, omezení v pohybu osob). Proto ústřední orgány COEX rozhodly o zrušení veškerých schůzí a setkání ústředních orgánů, národních sekcí, včetně místních skupin do 30.4.2020 (prozatím). Veškeré záležitosti, které nesnesou odklad, mají být projednávány elektronicky (e-mail), případně telefonicky. V příloze předávám kontakty (e-mail, telefon) na vedení COEX. Současně přeji jménem vedení COEX všem vytrvalostí v překonávání dosud neznámých těžkostí.

Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej COEX / tajemník Výkonné rady COEX

Załącznik / příloha:

Józef Przywara, předseda COEX – tel.: 723 307 653, jozefprzywara@seznam.cz

Zoltan Domonkos, první místopředseda COEX – tel.: 603 341 341, zoli.domonkos@seznam.cz

Arpád Kosár, předseda maďarské sekce COEX – tel.: 602 102 345, kosar@tiscali.cz

Stanisław Gawlik, předseda polské sekce COEX – tel.: 608 429 545, stasekg@gmail.com

Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady COEX – tel.: 723 670 293, tad.toman@gmail.com

Władysław Drong, správce www, člen Výkonné rady COEX – w.drong@seznam.cz

Władysław Niedoba, Koexistencia o.p.s., člen Výkonné rady COEX – w.niedoba@seznam.cz

László Attila Kocsis, člen Výkonné rady COEX – kocsis.ladislav@centrum.cz

Ernö Soós, člen Výkonné rady COEX – ernest.soos@seznam.cz

 

Zapisy do szkół bez dzieci / Zápisy do škol bez dětí

 

Szkoły podstawowe będą musiały w kwietniu zapisać uczniów do klas pierwszych bez obecności dzieci a najlepiej również bez rodziców, którzy powinni wykorzystać e-mail, skrzynkę datową lub pocztę. W swoim postanowieniu w związku z koronawirusem zadecydowało tak Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego. Zapisy do obowiązkowego uczęszczania do szkoły przebiegać będą zgodnie z przepisami prawnymi, jednak z odstąpieniem od niektórych tradycyjnych metod. Według szacunków ministerstwa do zapisów miałoby przyjść 137 800 dzieci. Rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci również do polskich szkół podstawowych na Zaolziu w Województwie Morawsko-Śląskim. Redakcja „WTZ“ będzie śledzić ich liczby i opracuje wykaz statystyczny nowych uczniów w poszczególnych polskich szkołach podstawowych.

 

Základní školy budou muset v dubnu zapsat žáky do prvních tříd bez přítomností dětí a nejlépe i bez rodičů, kteří se ozvou přes e-mail, datovou schránku nebo poštou. Ve svém opatření v souvislosti s koronavirem o tom rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, avšak s upuštěním od některých tradičních postupů. Podle odhadů ministerstva by se k zápisům v celé České republice mělo hlásit  137 800 dětí. Rodiče mají možnost přihlásit své děti rovněž do polských základních škol na Zaolzí v Moravskoslezském kraji. Redakce „WTZ“ bude sledovat jejich počty a zpracuje statistický přehled počtu nových žáků v jednotlivých polských základních školách.

 

Rada Wykonawcza obradowała w Pradze / Výkonná rada jednala v Praze

 

W sobotę 7.3.2020 r. odbyło się w Pradze, hotelu Starý pivovar, Praga 5 – Motol, zebranie Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA (COEX). W obradach brali udział działacze sekcji polskiej i sekcji węgierskiej. Obrady zagaił i członków ruchu przywitał zastępca przewodniczącego COEX Arpád Kosár. Przedstawił wniosek programu obrad: a) uchwalenie programu obrad, b) wybory protokolanta i weryfikatora protokołu, c) kontrola uchwał i korespondencja, d) informacja sekretarza Rady Wykonawczej COEX z działalności COEX, e) wnioski sekcji narodowych COEX, f) dyskusja plenarna, g) przyjęcie uchwały i zakończenie obrad. Program obrad był zaakceptowany. Zebranie było zdolne do podejmowania uchwał.

    Przebiegły wybory protokolanta i weryfikatora protokołu. Na protokolanta zaproponowano Tadeusza Tomana, na weryfikatora protokołu Władysława Dronga. Wnioski zaakceptowano. Informację o kontroli uchwał z poprzedniego zebrania Rady Wykonawczej COEX z 23.1.2020 r. i informację o doręczonej i odesłanej korespondencji przedstawił sekretarz Rady Wykonawczej COEX Tadeusz Toman. Sprawozdanie audytorskie COEX za 2019 rok przesłano Urzędowi ds. Nadzoru nad Gospodarowaniem Partii Politycznych i Ruchów Politycznych, Kounicowa 688/26, Brno. Sprawozdanie podatkowe za 2019 rok przekazano Urzędowi Skarbowemu dla Województwa Morawsko-Śląskiego, zakład terenowy Czeski Cieszyn. Do archiwum COEX przekazano spis członków COEX, którzy podpisali protokół RODO o ochronie danych osobowych.

    Omawiano tematy dotyczące polskiego szkolnictwa na Zaolziu, dwujęzycznego nazewnictwa, zbliżającego się spisu powszechnego. Zaapelowano do członków COEX, aby włączyli się do akcji promocyjnej przed zapisami do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej. COEX opracuje naukową analizę dotyczącą statystycznych wyników zapisów. Podjęto również uchwały w sprawie zaangażowania COEX w wyborach wojewódzkich. Rozmowy będą prowadzone z KDU-ČSL i ČSSD – w Województwie Morawsko-Śląskim i z ČSSD – w Pradze i w Województwie Środkowoczeskim. Uchwalono termin zebrania Rady Republikowej COEX, odbędą się ono w sobotę 30.5.2020 r. we Wierzniowicach. Po zakończeniu obrad jego uczestnicy, na zaproszenie przewodniczącego sekcji węgierskiej Árpáda Kosára, wzięli udział w imprezie wspomnieniowej u grobu męczennika, hrabiego Jánosa Esterházego.

    János Esterházy, po ojcu Węgier, po matce Polak, urodził się 14.3.1901 r. w Veľkim Záluži na Słowacji. W wyborach parlamentarnych w 1935 roku wybrany został posłem Zgromadzenia Narodowego. Podczas swojego pierwszego przemówienia w parlamencie powiedział m.in. „Wbrew naszej woli przyłączono nas do Słowacji, dlatego żądamy, aby rząd czechosłowacki w pełnym wymiarze respektował nasze prawa mniejszościowe, językowe, kulturalne i gospodarcze”. Po 1938 roku, po powstaniu Państwa Słowackiego, zdecydował się pozostać na jego terenie i bronić praw 70 tysięcy Węgrów, a jednocześnie domagał się od rządu węgierskiego, aby dotrzymywał praw obywateli słowackich na terenach przyłączonych do Węgier. Był jedynym posłem w ówczesnym parlamencie słowackim, który 15.5.1942 r. głosował przeciw ustawie numer 68/1942 o wysiedleniu Żydów, jednocześnie pomagał setkom prześladowanych Żydów na terenie Słowacji i organizował transporty prześladowanych na Węgry. W 1947 roku na podstawie wykonstruowanych procesów politycznych, bez możliwości obrony,  skazany był na karę śmierci, zmienioną później na dożywocie. Zmarł 8.3.1957 r. w więzieniu w Mirowie.

 

V sobotu 7.3.2020 jednala v Praze, v hotelu Starý pivovar, Praha 5 – Motol, Výkonná rada politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (COEX). Přítomní byli členové polské sekce a maďarské sekce. Jednání zahájil a členy hnutí přivítal místopředseda COEX, Arpád Kosár. Předložil návrh programu jednání: a) schválení programu jednání, b) volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, c) plnění usnesení a korespondence, d) informace tajemníka VR COEX o činnosti COEX, e) návrhy národních sekcí COEX, f) plenární diskuse, g) přijetí usnesení a závěr jednání. Program jednání byl schválen. Schůze Výkonné rady COEX byla usnášeníschopna.

    Proběhly volby zapisovatele a ověřovatele zápisu. Na zapisovatele byl navržen Tadeusz Toman, na ověřovatele zápisu Władysław Drong. Návrhy byly schváleny. Informaci o plnění usnesení předchozí schůze Výkonné rady COEX z 23.1.2020 a informaci o došlé a odeslané korespondenci pronesl tajemník Výkonné rady COEX, Tadeusz Toman. Auditorská zpráva COEX za rok 2019 byla zaslána Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Kounicova 688/26, Brno. Daňové přiznání za rok 2019 bylo předáno Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Českém Těšíně. Do archívu COEX byl předán seznam členů COEX, kteří podepsali zápis GDPR o ochraně osobních údajů.

    Byla projednávána témata týkající se polského školství na Zaolzí, dvojjazyčného názvosloví, blížícího se sčítání lidu. Byla přijata výzva, aby se členové COEX zapojili do promoční akce před zápisy do prvních tříd polských základních škol v České republice. COEX zpracuje vědeckou analýzu týkající se statistických výsledků zápisů. Bylo rovněž přijato usnesení ve věci zapojení se COEX do krajských voleb. Rozhovory budou vedeny s KDU-ČSL a ČSSD – v Moravskoslezském kraji a s ČSSD – v Praze a ve Středočeském kraji. Byl schválen termín schůze Republikové rady COEX, bude se konat v sobotu 30.5.2020 ve Věřňovicích. Po ukončení jednání se jeho účastníci, na pozvání předsedy maďarské sekce COEX, Árpáda Kosára, zúčastnili vzpomínkové slavnosti u hrobu mučedníka, hraběte Jánose Esterházyho.

    János Esterházy, po otci Maďar, po matce Polák, se narodil 14.3.1901 ve Veľkém Záluží na Slovensku. V parlamentních volbách v roce 1935 byl zvolen poslancem Národního shromáždění. Ve svém prvním projevu v parlamentu řekl m. j. „Proti naší vůli jsme byli připojení ke Slovensku, proto žádáme, aby československá vláda plně respektovala naše menšinová, jazyková, kulturní a hospodářská práva”. Po roce 1938, po vzniku Slovenského štátu, se rozhodl zůstat na jeho území a bránit práv 70 tisíců Maďarů, a současně požadoval po maďarské vládě, aby dodržovala práva slovenských občanů na území připojeném k Maďarsku. Byl jediným poslancem v tehdejším slovenském parlamentu, který 15.5.1942 hlasoval proti zákonu číslo 68/1942 o vysídlení Židů, současně pomáhal stovkám pronásledovaných Židů na území Slovenska a organizoval transporty pronásledovaných do Maďarska. V roce 1947 na základě vykonstruovaných politických procesů, bez možnosti obhajoby, byl odsouzen k trestu smrti, změněnému později na doživotí. Zemřel 8.3.1957 ve věznici v Mírově.

 

Uchwała Rady Wykonawczej (dalej RW) ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) z dnia 7.3.2020 r. / Usnesení Výkonné rady (dále VR) politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) ze dne 7.3.2020

 

1)        RW COEX bierze do wiadomości informację o kontroli uchwał i korespondencji, / VR COEX bere na vědomí informaci o plnění usnesení a korespondenci,

2)        RW COEX bierze do wiadomości uzupełnienie spisu członków COEX, którzy podpisali RODO, / VR COEX bere na vědomí doplnění seznamu členů COEX, kteří podepsali GDPR,

3)        RW COEX bierze do wiadomości informację o przesłaniu sprawozdania audytorskiego COEX za 2019 rok Urzędowi ds. Nadzoru nad Gospodarowaniem Partii Politycznych i Ruchów Politycznych, Kounicowa 688/26, Brno, / VR COEX bere na vědomí informaci o zaslání auditorské zprávy COEX za rok 2019 Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Kounicova 688/26, Brno,

4)        RW COEX bierze do wiadomości informację o przekazaniu w dniu 24.2.2020 r. sprawozdania podatkowego za 2019 rok Urzędowi Skarbowemu dla Województwa Morawsko-Śląskiego, zakład terenowy w Czeskim Cieszynie, / VR COEX bere na vědomí informaci o předání dne 24.2.2020 daňového přiznání COEX za rok 2019 Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Český Těšín,

5)        RW COEX bierze do wiadomości informację o przekazaniu legitymacji członkom RW COEX, / VR COEX bere na vědomí informaci o předání průkazů členům VR COEX,

6)        RW COEX bierze do wiadomości informację o przesłaniu w dniu 25.2.2020 r. Kongresowi Polaków w Republice Czeskiej drugiego listu urgencyjnego przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej COEX w sprawie nazewnictwa…, / VR COEX bere na vědomí informaci o zaslání dne 25.2.2020 Kongresu Poláků v České republice druhého urgenčního dopisu předsedy Polské národní sekce COEX ve věci názvosloví…,

7)        RW COEX bierze do wiadomości informację o zwoływaniu obrad Polskiej Sekcji Narodowej COEX regularnie zawsze pierwszy czwartek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 15.30 w klubie DZIUPLA w Czeskim Cieszynie i informację, że nadzwyczajne obrady Polskiej Sekcji Narodowej COEX zwołuje przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEX co najmniej 10 dni przed jej terminem, / VR COEX bere na vědomí informaci o svolávání jednání Polské národní sekce COEX pravidelně vždy v první čtvrtek v měsíci (kromě července a srpna) v 15.30 h v klubovně DZIUPLA v Českém Těšíně a informaci, že mimořádně jednání Polské národní sekce COEX svolává předseda Polské národní sekce COEX nejméně 10 dnů před jeho termínem,

8)        RW COEX apeluje do reprezentantów samorządów – członków zarządów gmin i rad gmin, wybranych z list COEX, aby wpłacili dobrowolną składkę członkowską, ze względu na wydatki związane z zapłaceniem audytu, / VR COEX vyzývá zástupce samospráv – členy rad obcí a zastupitelstev obcí, z listin COEX o zaplacení dobrovolného příspěvku, s ohledem na výdaje spojené se zaplacením auditu,

9)        RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, zobowiązuje Władysława Dronga, członka RW COEX, aby pilotował sprawy spisu ludności, który przebiegnie w Republice Czeskiej w 2021 roku, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, ukládá Władysławowi Drongovi, členu VR COEX, aby dohlížel záležitosti sčítání lidu, které proběhne v České republice v roce 2021,

10)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, zobowiązuje Stanisława Gawlika, zastępcę przewodniczącego COEX, aby opracował uwagi do „Sprawozdania Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych o Sytuacji Mniejszości Narodowych w Republice Czeskiej w 2019 roku“, z nastawieniem na działalność komitetów ds. mniejszości narodowych w gminach i przekazać je bezpośrednio Gabrielowi Kopciowi, który reprezentuje PZKO w Radzie Rządu ds. Mniejszości Narodowych, w celu opublikowania w „Sprawozdaniu Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych o Sytuacji Mniejszości Narodowych w Republice Czeskiej w 2019 roku“, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, zmocňuje Stanislava Gawlika, místopředsedu COEX, zpracovat připomínky ke „Zprávě Rady vlády pro národnostní menšiny o situaci národnostních menšin v ČR v roce 2019“, se zaměřením na činnost výborů pro národnostní menšiny v obcích a předat je bezprostředně Gabrielu Kopciovi, který zastupuje PZKO v Radě vlády pro národnostní menšiny, ke zveřejnění ve „Zprávě Rady vlády pro národnostní menšiny o situaci národnostních menšin v České republice v roce 2019“,

11)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, apeluje do wszystkich członków RW COEX i Rady Republikowej COEX, aby włączyli się do akcji promocyjnej przed zapisami do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej, / VR COEX na návrh Polské národní sekce COEX, vyzývá všechny členy VR COEX a Republikové rady COEX, aby se zapojili do propagační akce před zápisy do prvních tříd polských základních škol v České republice,

12)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, zobowiązuje Tadeusza Tomana, członka RW COEX, aby do akcji promocyjnej przed zapisami do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej wykorzystał „WTZ“, gazetę członków ruchu politycznego COEXISTENTIA, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, ukládá Tadeuszu Tomanovi, členu VR COEX, aby k propagační akci před zápisy do prvních tříd polských základních škol v České republice využil „WTZ“, noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA,

13)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, zobowiązuje Władysława Dronga, członka RW COEX, aby do akcji promocyjnej przed zapisami do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej wykorzystał strony internetowe www.coexistentia.cz, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, ukládá Władysławowi Drongovi, členu VR COEX, aby k propagační akci před zápisy do prvních tříd polských základních škol v České republice využil internetové stránky www.coexistentia.cz,

14)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, zobowiązuje Władysława Dronga, członka RW COEX, aby zapewnił naukową analizę statystyczną wyników zapisów do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, ukládá Władysławowi Drongovi, členu VR COEX, aby zajistil odbornou statistickou analýzu výsledků zápisů do prvních tříd polských základních škol v České republice,

15)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, w nawiązaniu do uchwały Rady Republikowej COEX z 9.11.2019 r., punkt 11, upoważnia Bogusława Kaletę, członka Rady Republikowej COEX, aby przygotował do podpisu list urgencyjny w sprawie nazewnictwa szkół, organizacji samorządu terytorialnego i instytucji państwowych – odpowiedników czeskich nazw w języku polskim, przewodniczącemu Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, s ohledem na usnesení Republikové rady COEX z 9.11.2019, bod 11, zmocňuje Bohuslava Kaletu, člena Republikové rady COEX, aby připravil k podpisu urgenční dopis ve věci názvosloví škol, organizací místní samosprávy a státních institucí – příslušných českých názvů v jazyce polském, předsedovi Kongresu Poláků v České republice,

16)    RW COEX bierze do wiadomości oznajmienie Polskiej Sekcji Narodowej COEX, że zaprowadzanie nazewnictwa…. Polska Sekcja Narodowa COEX będzie prowadzić do jego efektywnego zakończenia, / VR COEX bere na vědomí sdělení Polské národní sekce COEX, že zavádění názvosloví… bude Polská národní sekce COEX vést do jeho efektivního ukončení,

17)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, powołuje komisję tematyczną COEX w sprawie nazewnictwa polskich szkół w Republice Czeskiej, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, zřizuje tematickou komisi COEX ve věci názvosloví polských škol v České republice,

18)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, upoważnia Stanisława Gawlika, zastępcę przewodniczącego COEX, aby przygotował terminy obrad grupy tematycznej COEX w sprawie nazewnictwa szkół polskich w Republice Czeskiej z poszczególnymi dyrektorami szkół, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, zmocňuje Stanislava Gawlika, místopředsedu COEX, aby připravil termíny jednání tematické skupiny COEX ve věci názvosloví polských škol v České republice s jednotlivými řediteli škol,

19)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, upoważnia Stanisława Gawlika, aby przesłał list przewodniczącej Komisji Kultury Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego w sprawie tańca – owięziok, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, zmocňuje Stanislava Gawlika zaslat dopis předsedkyni Komise kultury Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve věci tance – owięžok,

20)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX, upoważnia Tadeusza Tomana, członka RW COEX, aby przesłał przewodniczącemu Kongresu Polaków w Republice Czeskiej list z żądaniem umożliwienia wglądu do przyczynków dyskusyjnych i uchwał Sejmików Gminnych Kongresu Polaków w RC, dotyczących COEX, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, zmocňuje Tadeusze Tomana, člena VR COEX, aby zaslal předsedovi Kongresu Poláků v České republice dopis s žádostí o umožnění nahlédnout do diskuzních příspěvků a usnesení Obecních sněmů Kongresu Poláků v ČR, týkajících se COEX

21)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX upoważnia Józefa Tobolę, członka Rady Republikowej COEX, aby omówił z KDU-ČSL (Bogusław Niemiec) warunki i możliwości współpracy w wyborach wojewódzkich 2020 w Województwie Morawsko-Śląskim, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, zmocňuje Josefa Tobolu, člena Republikové rady COEX, aby projednal s KDU-ČSL (Bohuslav Niemiec) podmínky a možnosti spolupráce v krajských volbách 2020 v Moravskoslezském kraji,

22)    RW COEX, na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej COEX upoważnia Stanisława Gawlika, zastępcę przewodniczącego COEX, aby omówił z ČSSD (Paweł Kawulok) warunki i możliwości współpracy w wyborach wojewódzkich 2020 w Województwie Morawsko-Śląskim, / VR COEX, na návrh Polské národní sekce COEX, zmocňuje Stanislava Gawlika, místopředsedu COEX, aby projednal s ČSSD (Pavel Kawulok) podmínky a možnosti spolupráce v krajských volbách 2020 v Moravskoslezském kraji,

23)    RW upoważnia Arpáda Kosára, zastępcę przewodniczącego COEX, aby omówił z ČSSD (Peter Balla) warunki i możliwości współpracy w wyborach wojewódzkich 2020 w Pradze i w Województwie Środkowoczeskim, / VR COEX zmocňuje Arpáda Kosára, místopředsedu COEX, aby projednal s ČSSD (Petr Balla) podmínky a možnosti spolupráce v krajských volbách 2020 v Praze a ve Středočeském kraji,

24)    RW COEX bierze do wiadomości informację o wynikach wyborów parlamentarnych do Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej, / VR COEX bere na vědomí informaci o výsledku parlamentních voleb do Národní rady Slovenské republiky,

25)    RW COEX uchwala termin obrad Rady Republikowej COEX i RW COEX na sobotę, 30.5.2020 r., miejsce obrad: Wierzniowice. / VR COEX schvaluje termín jednání Republikové rady COEX a VR COEX na sobotu, 30.5.2020, místo jednání: Věřňovice.

 

List w sprawie nazewnictwa szkół polskich w Republice Czeskiej / Dopis ve věci názvosloví polských škol v České republice

 

Szanowna Rada Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

Szanowna Rada Nadzorcza Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

Szanowny Pan inż. Mariusz Wałach, prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

    W sprawie: Drugi list urgencyjny przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII Kongresowi Polaków w RC w sprawie nienależytego realizowania przez KP w RC przyjętego zadania oraz nierzetelnie podanej informacji dla COEXISTENTII w tej sprawie

    Szanowni Państwo,

przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA, wystosował list polecony w imieniu jego działaczy 28.02.2019 r. do prezesa KP w RC, inż. Mariusza Wałacha, oraz list urgencyjny 29.07.2019 r., do wyżej wymienionych adresatów. Ja, jako przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII, treści wymienionych listów nie będę tutaj powtarzać, ponieważ ich treść jest zawarta w wymienionych listach. Po jego liście urgencyjnym otrzymaliśmy z dużym opóźnieniem i przeproszeniem za zwłokę, list prezesa KP w RC dopiero 19.09.2019 r., z bardzo zwięzłą informacją, iż praca naszego członka, pracującego w Komisji Praw Mniejszości Narodowych KP w RC (KPMN KP w RC) i autora solidnej Rozprawy nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej (SPMN) w RC 2018 r., inż. Bogusława Kalety, CSc., została pozytywnie oceniona przez Radę KP w RC, iż miał zostać napisany list prezesa KP w RC do dyrektorów naszych większych szkół, miało być zwołane zebranie tychże dyrektorów szkół przez przewodniczącego Komisji Szkolnej KP w RC (KS KP w RC), mgr Andrzeja Bizonia, oraz list KP w RC napisany do jakiejś, nieznanym skrótowcem oznaczonej organizacji i to wszystko. Na resztę naszych pytań nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego żadnej informacji.

    W związku o troskę prędkiej realizacji przyjętego przez KP w RC bardzo ważnego zadania dla naszego społeczeństwa polskiego na Zaolziu, a mianowicie wdrażania systemowego, ujednoliconego i godnego nazewnictwa w języku czeskim i polskim instytucji państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie dużej liczby praw międzynarodowych, konwencji europejskich i ustaw RC do ochrony praw mniejszości narodowych, w szczególności na podstawie ustawy konstytucyjnej nr 98/2013 Dz.U. (Konstytucja RC), ustawy nr 273/2001 Dz.U. (ustawa o prawach mniejszości narodowych), ustawy nr 561/2004 Dz.U. (ustawa szkolna), według właściwych przepisów i dekretów Rządu RC, gdzie to ustawa nr 128/2000 Dz.U o samorządzie jednostek terytorialnych umożliwia, zwracamy się do Szanownych Państwa o rzetelną i prędką odpowiedź na następujące pytania:

1. Dlaczego przewodniczący KPMN KP w RC, mgr Dariusz Branny, nie przesyłał członkom tej komisji sprawozdań z nielicznych jej zebrań?

2. Dlaczego przestał zwoływać zebrania tej komisji i dlaczego ani razu nie odpowiedział Bogusławowi Kalecie (B. K.) na jego e-maile, w sprawie przyjętego przez tę komisję zadania, od samego rozpoczęcia krótkotrwałej, trzymiesięcznej jej działalności aż do dnia dzisiejszego?

3. Z jakiego powodu przestała działać KPMN KP w RC?

4. Dlaczego ani razu nie odpowiedział na e-maile B. K. przewodniczący KS KP w RC, dla której ten na jego prośbę opracował Rozprawę...?

5. Dlaczego w ogóle nikt z działaczy KP w RC i Kancelarii KP w RC nie odpowiadali B. K. na jego e-maile dotyczące przyjętych zadań? (oprócz koleżeńskiej informacji od mgr Małgorzaty Rakowskiej).

6. Czy zostały przesłane przez KP w RC i kiedy listy wprowadzające wraz z Rozprawą... w obu językach do Rady Rządu RC i MSMiWF opracowane przez B. K. dla KP w RC? Jeśli tak, i zostały zmienione ich treści, to prosimy o przesłanie do COEXISTENTII ich treści dwujęzyczne w sprawie wdrażania nazw...?

7. Do jakich jeszcze organizacji czy instytucji zostały przesłane listy KP w RC wraz z Rozprawą... w obu językach? Prosimy o przekazanie ich treści do COEXISTENTII.

8. Czy otrzymał KP w RC odpowiedzi na te listy, od kogo i jaką treść zawierały? Prosimy o ich przesłanie do COEXISTENTII.

9. Jakie działania podjął KP w RC w celu naprawy źle prowadzonej KPMN KP w RC, na co kilkakrotnie zwracał uwagę na piśmie B. K. organom KP w RC?

10. Od kiedy KP w RC planuje odrestaurować działalność KPMN KP w RC?

11. Czy przedstawiciel KP w RC, mgr Dariusz Branny, wystąpił w Radzie Rządu RC ds. MN w sprawie nazewnictwa instytucji... na piśmie, jaka była treść tego pisma i reakcja tej Rady na jego wystąpienie? Prosimy przesłać do COEXISTENTII dowody tej konkretnej działalności.

12. Czy może KP w RC przesłać COEXISTENTII sprawozdanie na piśmie od mgr Dariusza Brannego o jego ogólnej działalności w Radzie Rządu... za ostatnie lata?

13. Czy mgr Dariusz Branny zaczął współpracować z nowym członkiem Rady Rządu..., mgr. Gabrielem Kopciem, i czy zaznajomił go już z aktualną problematyką nazewnictwa...? B. K. przesłał mgr Kopciowi materiały na piśmie w sprawie wdrażania nazewnictwa. Ten mu ale wcale nie odpowiedział. Chyba zaraził się w sprawie odpisywania na e-maile od swego kolegi?

14. Dlaczego nie przejął działania w sprawie wdrażania nazw przynajmniej w szkolnictwie KS KP w RC? Jej przewodniczący nie troszczył się wcale o tę sprawę Ta komisja pod skrzydłami KP w RC już raz w 2014 r. pokazała, jak ją ta sprawa wcale nie obchodzi! Jej przewodniczący również mi ani razu od 2016 r. nie odpisał na e-maile B. K. w sprawie nazewnictwa..., nie mówiąc już o podziękowaniu za setki jego poświęconych godzin tej Rozprawie...

15. Jak KP w RC kontroluje pracę swych komisji? Jak wpływa na ich zachowanie się? Jakie sprawozdania na piśmie ze swej działalności przesyłają oni organom KP w RC?

16. Jak odniosła się Rada Nadzorcza KP w RC na pisemne zwrócenie jej uwagi przez B. K. na kilkuletnie nienależyte wywiązywanie się ze swych zadań niektórych działaczy KP w RC w sprawie wdrażania nazewnictwa... oraz na nie najlepiej postrzeganą przez nasze społeczeństwo pracę redaktora naczelnego „Głosu”?

17. Czy wreszcie przedstawiciele KP w RC zwołają, jak ich o to kilka razy już prosił na piśmie B. K., zebranie przedstawicieli właściwych naszych związków, stowarzyszeń: Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w RC, Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC, MK PZKO, MK Macierzy Szkolnych..., licznych organizacji i instytucji polskich na Zaolziu, wybitnych osobistości... w celu pilnego przedyskutowania bardzo ważnej sprawy, jaką jest przede wszystkim niezwłoczne wdrażanie systemowych, ujednoliconych i godnych nazw szkół SPMN w RC – symboli naszej polskiej tożsamości narodowej, które mają już opracowaną Rozprawę... Chodzi tutaj przecież również i o pilne opracowanie analogicznej Rozprawy... w celu wdrażania niemniej ważnych polskich nazw instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego tam, gdzie to ustawa RC 128/2000 umożliwia?

    Szanowni Państwo,

wyżej wymienione informacje działacze COEXISTENTII potrzebują do głębszej analizy aktualnego stanu problematyki wdrażania godnych nazw polskich..., tam gdzie to tylko jest możliwe na Zaolziu, a na podstawie uzyskanego stanu wiedzy w tej problematyce, chcą zaoferować solidną pomoc w procesie prędkiej realizacji na razie niestety, niespełnionego przez KP w RC ważnego zadania. Za te cenne i potrzebne informacje bardzo dziękuje

dr inż. Stanisław Gawlik,

przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTIA

Czeski Cieszyn, 7.02 2020 r.

 

Vážená Rada Kongresu Poláků v České republice

Vážená Dozorčí rada Kongresu Poláků v České republice

Vážený Pan Ing. Mariusz Wałach, předseda Kongresu Poláků v České republice

    Věc: Druhý urgenční dopis předsedy Polské národní sekce COEXISTENTIE Kongresovi Poláků v ČR ve věci patřičného plnění přijatého úkolu KP v ČR a také nepoctivé sdělení informací COEXISTENTII v této záležitostí

    Vážení,

předseda politického hnutí COEXISTENTIA, zaslal jménem jeho funkcionářů dne 28.02.2019 doporučený dopis předsedovi KP v ČR, Ing. Mariuszovi Wałachovi, a také urgenční dopis dne 29.07.2019, výše uvedeným adresátům. Já, jako předseda Polské národní sekce COEXISTENTIE, obsah vyjmenovaných zde dopisů nebudu opakovat, protože je obsažen ve vyjmenovaných dopisech. Po jeho urgenčním dopise jsme s velkým zpožděním obdrželi dopis předsedy KP v ČR, s omluvou za zdržení, teprve 19.09.2019 s velmi stručným sdělením, že práce našeho člena, který pracuje v Komisi práv národnostních menšin KP v ČR (KPNM KP v ČR) a autora důkladné Rozpravy nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství (PNŠ) v ČR 2018, Ing. Bohuslava Kalety, CSc., byla kladně ohodnocena Radou KP v ČR, že měl být napsán dopis předsedy KP v ČR ředitelům našich větších škol, měla být svolána schůze těchto ředitelů škol s předsedou Školské komise KP v ČR (ŠK KP v ČR), Mgr. Andrzejem Bizoněm, a také napsán dopis KP v ČR nějaké neznamé, zkratkou označené, institucí a to vše. Na ostatní otázky jsme dodnes odpověď neobdrželi.

    S ohledem na starost o rychlé plnění přijatého KP v ČR velmi důležitého úkolu pro naší polskou společnost na Zaolzí, a jmenovitě zavádění systémového, sjednoceného a důstojného názvosloví v českém a polském jazyce státních institucí a jednotek územní samosprávy, na základě velkého počtu mezinárodních práv, evropských úmluv a zákonů ČR pro ochranu práv národnostních menšin, zejména na základě ústavního zákona č. 98/2013 Sb. (Ústava ČR), zákona č. 273/2001 Sb. (zákon o právech národnostních menšin), zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), podle správných předpisů a nařízení Vlády ČR, kde to zákon č. 128/2000 Sb. o obcích umožňuje, obracíme se na Vás se žádostí o věcnou a rychlou odpověď na následující otázky:

1. Proč předseda KPNM KP v ČR, Mgr. Dariusz Branny, nezaslal členům této komise zprávy z nepočetných jejich schůzí?

2. Proč přestal svolávat schůze této komise a proč ani jednou neodpověděl Bohuslavu Kaletovi (B. K.) na jeho e-maily, ve věci přijatého touto komisí úkolu, od samotného zahájení krátkodobé, tříměsíční její činnosti až k dnešnímu dni?

3. Z jakého důvodu přestala působit KPNM KP v ČR?

4. Proč ani jednou neodpověděl na e-maily B. K. předseda ŠK KP v ČR, pro kterou ten na jeho prosbu zpracoval Rozpravu...?

5. Proč vůbec nikdo z funkcionářů KP v ČR a Kanceláře KP v ČR neodpovídal B. K. na jeho e-maily týkající se přijatých úkolů? (kromě kolegiální informace Mgr. Małgorzaty Rakowské).

6. Zda byly zaslány KP v ČR a kdy průvodní dopisy s Rozpravou... v obou jazycích Radě vlády ČR a MŠMaTV zpracované B. K. pro KP v ČR? Pokud ano, zda byl změněn jejich obsah, v tomto případě prosíme o jeho zaslání COEXISTENTII dvojjazyčně ve věci zavádění názvů...?

7. Kterým organizacím nebo institucím byly ještě zaslány dopisy KP v ČR s Rozpravou... v obou jazycích? Prosíme o předání jejich obsahu COEXISTENTII.

8. Zda KP v ČR obdržel odpovědi na tyto dopisy, od koho i jaký byl jejich obsah? Prosíme o jejich zaslání COEXISTENTII.

9. Jaké činnosti zahájil KP v ČR s cílem zlepšení špatně řízené KP v ČR, na což několikrát písemně upozorňoval B. K. orgány KP v ČR?

10. Od kdy KP v ČR plánuje obnovit činnost KPNM KP v ČR?

11. Zda zástupce KP v ČR, Mgr. Dariusz Branny, vystoupil v Radě vlády ČR pro NM ve věci názvosloví institucí... písemně, jaký byl obsah tohoto dopisu a reakce této Rady na jeho vystoupení? Prosíme zaslat COEXISTENTII důkazy této konkrétní činnosti.

12. Zda KP v ČR může zaslat písemně COEXISTENTII zprávu Mgr. Dariusze Branného o jeho obecné činnosti v Radě vlády... za poslední období?

13. Zda Mgr. Dariusz Branny začal spolupracovat s novým členem Rady vlády..., Mgr. Gabrielem Kopciem, a zda ho už seznámil s aktuální problematikou názvosloví...? B. K. zaslal Mgr. Kopciowi materiály ve věci zavádění názvosloví písemně. Avšak ten mu vůbec neodpověděl. Asi se nakazil ve věci odepisování na e-maily od svého kolegy?

14. Proč nepřevzal činnosti ve věci zavádění názvů alespoň ve školství ŠK KP v ČR? Její předseda se nestaral vůbec o tuto záležitost. Tato komise pod křídly KP v ČR už jednou v roce 2014 ukázala, jak ji tato záležitost vůbec nezajímá! Rovněž její předseda mi ani jednou od roku 2016 neodepsal na e-maily B. K. v záležitostí názvosloví..., když už nemluvím o poděkování za stovky jeho věnovaných hodin této Rozpravě...

15. Jak KP v ČR kontroluje prací svých komisí? Jak ovlivňuje její chování? Jaké písemné zprávy ze své činnosti zasílají organům KP v ČR?

17. Jaké stanovisko zaujímá Dozorčí rada KP v ČR na písemné upozornění B. K. na několikaleté nepatřičné plnění svých úkolů některými funkcionáři KP v ČR ve věci zavádění názvosloví... a také na nejlepší vnímání práce šéfredaktora „Głosu” naší společnosti?

18. Zda konečně zástupci KP v ČR svolají, jak je už o to několikrát písemně prosil B. K., schůzí zástupců naších vhodných spolků, sdružení: Sdružení polské mládeže v ČR, Sdružení polských učitelů v ČR, MS PZKO, MS Školské matice..., početných polských organizací a institucí na Zaolzí, významných osobností... s cílem naléhavého prodiskutování velmi důležité záležitostí, jakou je především okamžité zavádění systémových, sjednocených a důstojných názvů škol PNŠ v ČR – symbolů naší polské národní identity, kteří mají už zpracovanou Rozpravu... Jde tu především rovněž o naléhavé zpracování analogické Rozpravy... s cílem zavádění neméně důležitých polských názvů státních institucí a také jednotek územní samosprávy tam, kde to zákon ČR č. 128/2000 umožňuje?

    Vážení,

Výše vyjmenované informace potřebují funkcionáři COEXISTENTIE ke hlubší analýze současného stavu problematiky zavádění důstojných polských názvů..., tam kde to všude je možné na Zaolzí, a na základě dosažené v této problematice znalostí, chtějí nabídnout důkladnou pomoc v procesu rychlého plnění dosud, bohužel, nesplněného KP v ČR důležitého úkolu. Za tyto cenné a nezbytné informace velmi děkuji

Dr. Ing. Stanislav Gawlik,

předseda Polské národní sekce COEXISTENTIE

Český Těšín, 7.02 2020

 

W gminie, gdzie ruch ANO premiera Babiša nie ma konkurencji / V obci, kde nemá hnutí ANO premiéra Babiše konkurenci

 

HERCZAWA – Gmina leżąca na dawnej ścieżce przemytniczej na granicy trzech państw – Czech, Słowacji i Polski była kiedyś nazywana Małą Pragą. Dziś odzwierciedla w ograniczonym zakresie szereg problemów ogólnospołecznych. Herczawę dręczy konflikt interesów własnego wójta, postępowania inwestycyjne szyte na miarę, jak również wykorzystanie dotacji państwowych do biznesu prywatnego. Gminę, która liczy 260 mieszkańców, po wyborach komunalnych opanował młody przedsiębiorca, Marek Sikora, który zgłosił listę kandydacką ruchu politycznego ANO. Zapisał na niej niektórych swoich pracowników lub współwłaściciela swojej firmy. Aby w ogóle mógł kandydować, musiał mieć w Herczawie stałe miejsce zamieszkania. Dlatego celowo zgłosił stałe miejsce zamieszkania w kilku domach, które Sikora kupił niedawno w Herczawie. Chodzi o ruinę w środku lasu, bez elektryczności, bez wody. Również on sam nie pochodzi z Herczawy. Trzeba dodać, że opanować Herczawę umożliwili mu sami miejscowi obywatele swą pasywnością, ponieważ sami nie złożyli żadnej listy kandydackiej. A dziś wielu z nich tego żałuje. – Oni nam tę gminę ukradli – powiedziała miejscowa obywatelka, Pavlína Matykiewiczowa. Marek Sikora i jego ojciec, Rostislav, również radny Herczawy za ruch polityczny ANO, mają teraz z gminą wielkie plany. Ich firmy w ostatnich latach kupiły szereg parceli gminnych, a ich rada gminy zamierza teraz uchwalić nowy plan zagospodarowania gminy, który określi gdzie będzie się budować i co. Herczawa jest idealnym miejscem do rozwoju ruchu turystycznego. Oprócz firm wójta Sikory, swój biznes rozkręca tu również przedsiębiorca Michal Artim, który tymczasowo uzyskał azyl również w rozpadającym się domku wójta w lesie.

 

HRČAVA – Obec ležící na někdejší pašerácké stezce na hranicích tři států – Česka, Slovenska a Polska byla dříve nazývaná Malou Prahou. Dnes v „malém” zrcadlí řadu celospolečenských problémů. Hrčavu tíží střet zájmů vlastního starosty, výběrová investiční řízení šitá na míru, a také využívání státních dotací pro soukromý byznys. Obec s 260 obyvateli v komunálních volbách ovládl mladý podnikatel Marek Sikora, který postavil kandidátku pod hlavičkou hnutí ANO. A zapsal na ni některé své zaměstnance či spolumajitele vlastní firmy. Aby vůbec mohli kandidovat, museli mít na Hrčavě také bydliště. A tak si účelově nahlásili trvalý pobyt do několika domů, které Sikora na Hrčavě v minulých letech koupil. Jde o ruinu uprostřed lesa, bez elektřiny a bez vody. Ani on není místní. Nutno dodat, že cestu k ovládnutí Hrčavy jim umožnili i místní obyvatele svou pasivitou, protože sami žádnou kandidátku nesestavili. A dnes řada z nich lituje. – Oni nám tu obec ukradli – řekla místní obyvatelka Pavlina Matykiewiczová. Marek Sikora a jeho otec Rostislav, rovněž člen zastupitelstva Hrčavy za hnutí ANO, teď mají s obcí velké plány. Se svými firmami v posledních letech koupili řadu pozemků v obci a jejich zastupitelstvo teď chystá nový územní plán, který určí kde se bude stavět a co. Hrčava je ideálním místem pro rozvoj turistického ruchu. Vedle firem starosty Sikory zde svůj byznys rozjíždí i podnikatel Michal Artim, který prozatím získal azyl rovněž v starostově rozpadlém domě v lese.

 

Akcje inwestycyjne w Bystrzycy / Investiční akce v Bystřici

 

BYSTRZYCA – Ruch budowlany będzie dominować w naszej gminie również w 2020 roku. Główną naszą inwestycją będzie nadbudówka polskiego przedszkola. W bieżącym roku rozpoczniemy również budowę chodnika w kierunku Nydku, którym połączymy się z tą sąsiadującą gminą. Już kilka lat pracujemy na upiększeniu przestrzeni przed dworcem kolejowym, który jest bramą wjazdową do Bystrzycy. Dalej będziemy poświęcać się wzmocnieniu technologii oczyszczalni ścieków. Poza tym interesować nas będzie kryty basen, gdzie będziemy kontynuować zaplanowaną modernizację. To pięć głównych akcji inwestycyjnych, które czekają nas w bieżącym roku – powiedział wójt Bystrzycy, Roman Wróbel (Jasně-čitelně-srozumitelně). Z tegorocznego budżetu 158 milionów koron, 47 procent poświęcone będzie na inwestycje, przy czym wspomnianych czynności kosztować będzie 58 milionów koron.

 

BYSTŘICE – Stavební ruch bude v naší obci panovat rovněž v roce 2020. Stěžejní investicí pro nás bude nadstavba polské mateřské školy. V letošním roce rovněž zahájíme výstavbu chodníku ve směru na Nýdek, kterým se propojíme s touto sousední obcí. Již několik let pracujeme na zkrášlení přednádražního prostoru, který je vstupní branou do Bystřice. Dále se budeme věnovat posílení technologie čistírny odpadních vod. Mimo náš zájem nezůstane ani krytý bazén, na kterém budeme pokračovat v plánované rekonstrukci. Tohle je pět hlavních investičních akcí, které nás v tomto roce čekají – řekl starosta Bystřice, Roman Wróbel (Jasně-čitelně-srozumitelně). Z letošního rozpočtu 158 milionu korun, 47 procent bude věnováno na investice, přičemž zmíněných pět akcí bude stát 58 milionů korun.

 

... i w Nawsiu / ... a v Návsí

 

NAWSIE – W bieżącym roku chcemy skierować uwagę na instytucje sportowe. Konkretnie chodzi o remont generalny boiska piłkarskiego i nową sztuczną nawierzchnię boiska koło bazy turystycznej w Jasieniu. Na razie tam żadnego boiska nie było, tymczasem koło bazy turystycznej, którą wynajmuje jabłonkowski dom dzieci i młodzieży, organizuje się wiele imprez. O ile wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda nam się przeprowadzić konkurs, rozpoczniemy budowę nowej sali gimnastycznej. Śledzimy, czy nie będzie ogłoszony jakiś program dotacyjny na budowę sal gimnastycznych, ale w przeciwnym razie jesteśmy przygotowani jej budowę pokryć z własnych środków finansowych – powiedziała wójt Nawsia, Lenka Husarowa (SKN).

 

NÁVSÍ – V letošním roce se chceme zaměřit na sportovní zařízení. Konkrétně to bude generální oprava fotbalového hřiště a nová umělá hrací plocha u turistické základny v Jasení. Zatím tam žádné hřiště nebylo, přitom u turistické základny, kterou má v pronájmu jablunkovský dům dětí a mládeže, se pořádá mnoho akcí. Pokud vše půjde podle plánu a podaří se nám stavbu vysoutěžit, zahájíme stavbu nové tělocvičny. Sledujeme, zda nebude vyhlášen nějaký dotační program na stavbu tělocvičen, ale jinak jsme připraveni hradit si vše z vlastních finančních zdrojů – řekla starostka Návsí, Lenka Husarová (SNK).

 

W Klubie Propozycji o pielgrzymce do Santiago de Compostela / V Diskuzním klubu o pouti do Santiago de Compostela

 

Klub Propozycji działający przy Miejscowym Kole PZKO w Piotrowicach zaprosił we wtorek 18.2.2020 r. do Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny na prelekcję Marcela Balcarka, prezesa Miejscowego Koła PZKO w Wierzniowicach, p.t. „Piesza pielgrzymka z Lizbony, stolicy Portugalii, do Santiago de Compostela w Hiszpanii“. Autor prelekcji odbył pielgrzymkę na jesieni 2018 roku. Wędrówkę rozpoczął w Lizbonie, stolicy Portugalii, gdzie nie brakuje przepięknych zabytków. Na trasie znajdowały się miasta Coimbra, Porto, słynne z doskonałego wina, oraz liczne miasteczka, wioski. Podczas pielgrzymki w Portugalii widać bogactwo w miastach oraz biedę na prowincji, przeplata się tu wiek XIX, XX i XXI. Widoczny jest wpływ różnych cywilizacji, które dotarły do Półwyspu Iberyjskiego, Celtów, Rzymian, Maurów. Portugalia przyciąga turystów niemal przez cały rok, świetnie rozwija się turystyka pielgrzymkowa. Na trasie pielgrzymki znajdują się schroniska, tzw. albergue, prowadzone przez związki wyznaniowe, osoby prywatne, samorządy. Cel pielgrzymki, Santiago de Compostela, leży w północno-zachodniej Hiszpanii, w prowincji Galicja. Jest położone ok. 35 km od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Tu znajduje się grób św. Jakuba, jednego z dwunastu uczniów Jezusa Chrystusa. Szlak jest oznakowany znakiem w kształcie muszli i żółtymi strzałkami. Na ostatnich stu kilometrach, już w Hiszpanii, zainstalowano betonowe słupki, które dodatkowo pokazują, ile kilometrów pozostaje do celu. Każdy pielgrzym powinien zaliczyć piechotą 100 km, 200 km na rowerze lub na koniu. Po drodze zbierane są pieczątki do tzw. kredencialu, chodzi o paszport pielgrzyma, który potwierdza wykonanie pielgrzymki. Jednym z symboli ukończonej pielgrzymki jest muszla św. Jakuba. Pielgrzym zabierał ją z wybrzeża Atlantyku, po dotarciu na koniec średniowiecznego świata, przylądek Finisterre. Obecnie muszla taka stanowi znak rozpoznawczy pielgrzymów w drodze do Santiago de Compolstela. Wykład prelegent uzupełnił zdjęciami, mapami i filmami video. Odpowiedział również na pytania uczestników spotkania.

 

Diskuzní klub, který působí v rámci Místní skupiny PZKO Petrovice pozval v úterý 18.2.2020 do Domu PZKO v Petrovicích u Karviné na přednášku Marcela Balcarka, předsedy Místní skupiny PZKO Věřňovice, n. t. „Pěší pouť z Lisabonu, hlavního města Portugalska, do Santiago de Compostela ve Španělsku“. Přednášející se účastnil pouti na podzim roku 2018. Putování zahájil v Lisabonu, hlavním městě Portugalska, kde nechybí překrásné památky. Na cestě se nacházely města Coimbra, Porto, které je známé s výborného vína, a také četná městečka a vesnice. Během pouti v Portugalsku bylo vidět bohatství ve městech a také bídu na venkově, proplétá se tu XIX., XX. a XXI. století. Patrný je vliv různých civilizací, které pronikly na Iberský poloostrov, Celtů, Římanů, Maurů. Portugalsko přitahuje turisty téměř po celý rok, skvělé se tu rozvíjí poutní turistika. Na trase pouti se nacházejí ubytovny, tzv. albergue, které vedou církevní spolky, soukromé osoby, samosprávy. Cíl poutě, Santiago de Compostela, se nachází v severozápadním Španělsku, v provincii Galicje. Leží asi 35 km od pobřeží Atlantského oceánu. Zde se nachází hrob sv. Jakuba, jednoho ze dvanácti žáků Ježíše Krista. Trasa je označena znakem ve tvaru mušle a žlutými šípkami. Na posledních sto kilometrech, už ve Španělsku, jsou instalovány betonové sloupky, které navíc udávají, kolik kilometrů zbývá do cíle. Každý poutník musí započítat 100 km pěšky, 200 km na kole nebo na koni. Cestou jsou sbírána razítka do tzv. kredenciálu, jde o pas poutníka, který potvrzuje splnění trasy poutě. Jedním ze symbolů ukončené poutě je mušle sv. Jakuba. Poutník ji sbíral u pobřeží Atlantiku, když dorazil na konec středověkého světa, mys Finisterre. Dnes mušle je poznávacím znakem poutníků na cestě do Santiago de Compostela. Přednášející doplnil výklad fotografiemi, mapami a filmy video. Odpověděl rovněž na dotazy účastníků setkání. 

 

„Deník” zamieścił wywiad z Radosławem Sikorskim / „Deník” zveřejnil rozhovor s Radoslawem Sikorským

Polak, Radosław Sikorski, stał się w czasach, kiedy był szefem dyplomacji, gwiazdą europejskiego formatu. „Dziś nawet najwięksi krzykacze wśród europejskich eurofobów nie mówią już o wychodzeniu z Unii Europejskiej” – mówi znawca Wielkiej Brytanii, gdzie przez lata żył, o problemach, które pokazał Brexit. Obecny europoseł jest stale kluczowym politykiem opozycyjnej Platformy Obywatelskiej. „Babisz to oligarcha, ale nie jest to oligarcha prorosyjski. Drobnostka, ale ucieszy” – mówi.

    Radosław Sikorski urodził się w 1963 roku w Bydgoszczy, gdzie brał udział w 1980 roku na czele komitetu strajkowego w akcjach ruchu Solidarność przeciw ówczesnemu reżymowi komunistycznemu. W czasie ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, w 1981 roku, studiował w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał azyl polityczny, a później obywatelstwo brytyjskie. Wystudiował politologię, filozofię i ekonomię na Oksfordzie. Po studiach wyjechał jako dziennikarz piszący dla gazet brytyjskich do Afganistanu, skąd pisał i fotografował reportaże o walkach Afgańczyków przeciw ówczesnej okupacji sowieckiej. Uzyskał Wordl Press Foto. W latach 2005-2007 był ministrem obrony narodowej, od 2007 roku do 2014 roku ministrem spraw zagranicznych, potem przez rok marszałkiem Sejmu. Od 2019 roku jest europosłem. Jego żoną jest słynna amerykańska dziennikarka, Anne Applebaum, z którą ma dwóch synów.

    W piątek 1 lutego o północy Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. Pan w Brytanii ukończył studia na Oksfordzie, ma tam wielu przyjaciół. Dlaczego, według Pana, Brytania odchodzi z Unii (Deník)? – O tym można by mówić bardzo długo. Tych powodów jest wiele (RS).

    Nie jest jedną z najważniejszych przyczyn przybycie do Wielkiej Brytanii zbyt wielu ludzi z nowych krajów członkowskich po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku (Deník)? – Argument taki można by zapewne skonstruować. Brytyjski premier, Tony Blair, otworzył rynek pracy Zjednoczonego Królestwa już w 2004 roku i nie wykorzystał możliwości siedmioletniego okresu przejściowego, kiedy nie musiał tego zrobić. Brytania była wtedy jedyna. Dlatego obywatele nowych krajów członkowskich, głównie Polacy, którzy chcieli wypróbować pracy za granicą, nie rozdzielili się równomiernie między piętnaście krajów zachodnioeuropejskich, ale po prostu wyjechali do Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że już w tym okresie w Brytanii pracowało nielegalnie pół miliona Polaków. Ci sobie swoją pracę zalegalizowali i przyjechało kolejne pół miliona (RS).

    Był ten milion Polaków w sześćdziesięciomilionowej Brytanii znać (Deník)? – W Londynie się to ulotniło, ale w niektórych miasteczkach na południu lub na wschodzie Anglii Polacy od razu utworzyli dziesięcioprocentową lub piętnastoprocentową mniejszość. I to był szok kulturowy (RS).

    Można było uniknąć Brexitowi (Deník)? – Tak było, ale wtedy od początku elity brytyjskie i media brytyjskie musiałyby prawdziwie informować społeczeństwo o tym, co jest podstawą projektu europejskiego i na jakich kompromisach w Unii Europejskiej trzeba się domówić (RS).

   I tego nieprawdziwego informowania o Unii Europejskiej, ewentualnie wtedy jeszcze Wspólnoty Europejskiej, był Pan świadkiem, już kiedy był w latach osiemdziesiątych studentem Oksfordu (Deník)? – Oczywiście. W tym okresie sam byłem eurosceptykiem, ponieważ czytałem to, co pisały o Unii Europejskiej brytyjskie gazety, i wierzyłem w to. I dopiero kiedy, już jako polski minister, sam przyjechałem do Brukseli, zrozumiałem, że to wszystko są głupstwa. Jeszcze trzy lata temu, przed referendum o brexicie, w brytyjskich gazetach nie można było przeczytać, w jaki sposób przykładowo powstaje dyrektywa unijna. Z artykułów tych można było domniemywać, że obojętni brukselscy biurokraci nakazują krajom członkowskim, co muszą robić. Co jest ewidentnym kłamstwem (RS).

    Jest w odejściu Wielkiej Brytanii coś pozytywnego, albo są tu tylko minusy (Deník)? – Z jednej strony tracimy ważny kraj członkowski. I to, że ktoś z naszego klubu decyduje się odejść, nie jest dla Unii sukcesem. Tracimy również netto płatnika, to znaczy kraj, który wnosi do budżetu europejskiego więcej niż z niego czerpie. Ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że dziś nawet najwięksi krzykacze wśród europejskich eurofobów, Marine le Pen, Matteo Salvini lub Jarosław Kaczyński, nie mówią już o wychodzeniu z Unii. Ale tylko o jej reformowaniu. A to jest coś, o czym można dyskutować. Przyczyną zmiany ich nastawienia jest, że nawet oni zrozumieli, że brexit nie jest dla Brytanii żadnym sukcesem i chodzi o bardzo niepewny eksperyment (RS).

    To że w końcu tym, kto nie tylko wyprowadzi Brytanię z Unii, ale będzie musiał w następnych miesiącach zawrzeć umowę o przyszłych stosunkach, jest premier Borys Johnson, jest dobrze, lub źle (Deník)? – To jest paradoks. Ponieważ Borys nie jest żadnym angielskim nacjonalistą. Powodem, dlaczego właśnie on kończy brexit, jest, że jako polityk zrozumiał, że jedyną możliwością, jak uzyskać władzę w partii konserwatywnej i na czele tej partii wygrać wybory, jest zrealizowanie instrukcji, które konserwatystom dał wynik referendum (RS).

   Jakie znaczenie dla nas, krajów środkowej Europy, ma wyjście Brytanii z Unii Europejskiej (Deník)? – Angielscy nacjonaliści byli wzorem dla naszych polskich nacjonalistów, nie wiem jak waszych, których trzeba naśladować. Proszę patrzeć, to są bohaterowie, nie dają się tym brukselskim biurokratom, odrzucają ich i tak powinno się działać... A dziś widzimy, gdzie to prowadzi. Nie tylko do wyjścia z Unii Europejskiej, ale również do bardzo twardych warunków wystąpienia, kiedy Brytania musi uregulować wszystkie swoje zobowiązania finansowe. Ale jest prawdą, że my jako odbiorcy pieniędzy z Unii jesteśmy w trochę innej sytuacji. Niedawno żartem stwierdziłem, że Brytania za brexit musi zapłacić 400 miliardów euro, tymczasem nas wyrzuciliby za darmo (RS).

    Możliwe, że jeszcze by nam zapłacili... Jednak teraz trochę poważniej. Nie wykluczą waszą Polskę z Unii Europejskiej (Deník)? – Polska i Węgry są rzeczywiście na trajektorii zmierzającej do wykluczenia z Unii Europejskiej. Grożą nam sankcje polityczne, które mogą się zakończyć odebraniem prawa głosu w Unii. Ale już dziś tracimy wpływ na wydarzenia w Unii Europejskiej. Polska była kiedyś krajem, który współokreślał politykę unijną. Przykładowo wobec Wschodu. To Warszawa zainicjowała Partnerstwo Wschodnie lub Europejski Fundusz Wspierania Demokracji. A dziś? Utrata wpływu na wydarzenia w Unii Europejskiej przychodzi w chwili, kiedy bardzo potrzebowaliśmy go wykorzystać (RS).

    Do czego konkretnie (Deník)? – Od warunków „zielonej umowy” zależeć będzie, czy nasze gospodarki uzyskają duże środki finansowe na modernizację, lub czy przeciwnie będziemy ofiarą tego, że Zachodnio-Europejczycy chcą mieć gospodarkę niskowęglową. To dla nas wielka szansa, ale jednocześnie wielkie ryzyko. Ryzyko to można minimalizować, o ile zyskamy sojuszników, mamy wpływy i cieszymy się dobrą opinią. O ile tego nie mamy, ryzyko rośnie (RS).

    Dlaczego w tak kluczowej sprawie, jaką jest zaczynająca właśnie „zielona rewolucja”, Visegrad w ogóle nie potrafi współpracować (Deník)? – W grudniu zamieściłem na swoim Twitterze mapę zanieczyszczeń powietrza w Europie. Widać z niej, że jesteśmy taką czarną plamą na unijnej mapie. Choćby właśnie dlatego powinniśmy jako V4 współpracować (RS).

    Ma dziś Visegrad dla nas, obywateli krajów V4, jeszcze jakiś pozytywny sens (Deník)? – Trzeba pamiętać, że Visegrad założono jako narzędzie do tego, abyśmy między sobą nie rywalizowali, kto z nas jako pierwszy wejdzie do Unii Europejskiej. Celem V4 było połączyć się do takiego małego pociągu zmierzającego do członkostwa w Unii. I to nam się udało (RS).

    Jednak to już historia. Do czego potrzebny jest nam Visegrad dziś (Deník)? – V4 nie może sobie stawiać nierealnych zadań. Visegrad ma znaczenie w dziedzinach, w których mamy wspólne interesy, na przykład w przezwyciężaniu zacofania naszych krajów z okresu komunizmu. To coś, czego Europa zachodnia nie zawsze rozumie. Współpraca visegradzka ma sens w infrastrukturze lub w rolnictwie, czy jak już o tym mówiliśmy – w kwestii obniżania emisji, których po prostu nasze gospodarki produkują więcej niż gospodarki innych krajów Unii Europejskiej. O ile będą się takie sprawy udawać, V4 ma nadal sens (RS).

    Polska jest w Visegradzie wyraźnie największa. Jaki sens ma V4 dla was (Deník)? – Osobiście, jako minister spraw zagranicznych, starałem się, kiedy Polska przewodniczyła V4, uzyskać takie wyniki, abym was Czechów, Słowaków i Węgrów przekonał, że Polska może reprezentować wasze interesy. Warszawa, mówiąca głosem całej V4, stałaby się jednym z trzech decydujących mocarstw Unii. I cały nasz region zostałby trwałym elementem podziału sił w Europie. Ale do tego potrzeba bardzo intensywnej dyplomacji i również wielkiego zaufania w ramach V4 (RS).

    Czy jest to przy obecnych władcach Polski i Węgier, Viktorze Orbanowi i Jarosławowi Kaczyńskim, którzy demontują demokrację, możliwe (Deník)? – Oczywiście, że nie jest możliwe. Visegrad dzieli to ideologicznie. Na Słowacji jest liberalna prezydentka, Zuzana Czaputowa, a na Węgrzech premierem jest Orban, który ogłosił siebie za twórcę „nieliberalnej demokracji”. Czaputowa stawiana jest w świecie za wzór, a Orban jest czarną owcą. To jest problemem (RS).

   A do tego jaka jest w tym porównaniu Czechia, z Andrejem Babiszem na czele rządu (Deník)? – My w Polsce praktycznie oligarchów nie mamy. Są u nas bogaci przedsiębiorcy, ale nikt z nich nie próbował dojść do władzy. U nas podobny przypadek, aby ktoś skoncentrował w swoich rękach jednocześnie władzę polityczną, medialną i ekonomiczną, nie istnieje (RS).

    My doświadczamy tego w Czechii już szóstym rokiem. Gdzie Pan zaszeregowałby Babisza, bliżej do Czaputowej, lub Orbana (Deník)? – Nie jestem wielkim ekspertem czeskiej polityki, ale miałem możliwość spotkać się z Babiszem. W czasie, kiedy Babisz jeszcze nie był premierem, byłem w Pradze na konferencji. Babisz poprosił mnie o spotkanie. Powiedziałem ok, przyjedź za mną do hotelu na śniadanie. Przyjechał. I mówi mi: „Twoja żona (dziennikarka amerykańska Anne Applebaum) napisała artykuł o prorosyjskich oligarchach w świecie  postsowieckim. Mam do ciebie prośbę, czy mógłbyś jej powiedzieć, że jestem wprawdzie oligarchą, ale nie jestem prorosyjskim oligarchą. Wszystkie swoje interesy posiadam w Czechii i Niemczech. Sprawdziłem i była to prawda. Tym Babisz wybudował sobie u mnie określoną wiarygodność (RS).

    To prawda, Babisz, w odróżnieniu od innych czeskich oligarchów, interesów w Rosji i Chinach nie posiada. Ale czy to wystarczy (Deník)? – No, jak mówimy w Polsce, drobnostka, ale ucieszy (RS).

    A więc z punktu widzenia dzisiejszej Polski, gdzie likwidowane jest państwo prawa, Czechia z Babiszem jako premierem jest jeszcze normalnie funkcjonującą demokracją (Deník)? – Jeśli multimiliarder zostaje premierem rządu, szefem władzy wykonawczej, to oczywiście przynosi ryzyka. Ale to jeszcze nie jest pogwałceniem konstytucji. O ile na przykład Michael Bloomberg zostanie amerykańskim prezydentem, będzie musiał, lepiej, niż to zrobił Donald Trump, oddzielić swoje interesy biznesowe od rządzenia. Są na to metody. Ale to, co stało się w Polsce, to zupełnie coś innego. Współczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości objął kontrolą partyjną Sąd Konstytucyjny. Nie mówiąc już o tym, że tak zwana telewizja państwowa stała się tubą propagandową partii rządzącej. W dodatku Polska posiada dziś wielką liczbę przedsiębiorstw, w których decydujące słowo posiada państwo. Przedsiębiorstwa te stały się zdobyczą partyjnych działaczy i kasą, z której finansowane są partyjne i prorządowe media i organizacje polityczne. Wierzę, że nic takiego w Czechii się nie dzieje (RS).

    Ponieważ u nas w Czechii premier wielką część mediów sam posiada... (Deník). – A o ile chodzi o Węgry, tam zaszło to jeszcze dalej niż w Polsce. Na Węgrzech nie można już uzyskać żadnego większego  zamówienia czy większej dotacji, o ile nie ma się kogoś znajomego w rządowym Fideszu, lub może nawet jeszcze znacznie wyżej (RS).

    Może pomóc uzdrowić polską i węgierską demokrację krytyka, która przychodzi z Komisji Europejskiej, dziś głównie od czeskiej eurokomisarz, Věry Jourovej (Deník)? – To jest oczywiście broń obusieczna. Z jednej strony dobrze, że Komisja Europejska daje Warszawie na jaw, że bardzo uważnie śledzi to, co się w Polsce dzieje (RS).

   Z drugiej strony, nie jest argumentem dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że Polsce ma prawa ktoś z Brukseli czegoś nakazywać (Deník)? – Tak, to chcę właśnie powiedzieć. Populiści na całym świecie robią to samo, począwszy od populistów na Kubie, Wenezueli, w Iranie aż po Koreę Północną. Każda krytyka z zagranicy jest dla nich pretekstem do mobilizacji narodu przeciw cudzoziemcom. Jaki będzie wynik tej mobilizacji w Polsce, tego tymczasem nie wiemy. Ale w sytuacji, kiedy większość Polaków jednoznacznie popiera dalsze członkostwo w Unii Europejskiej, możemy mieć nadzieję, że wezmą pod uwagę fakt, że ważni Europejczycy mówią dziś otwarcie, że Polska nie spełnia dziś kryteriów państwa członkowskiego Unii Europejskiej. I że gdyby Polska dziś była krajem kandydackim, nie byłaby do Unii przyjęta. To bardzo poważna sprawa. Pokazuje, że o ile kroki te będą dalej w Polsce kontynuowane, Unia Europejska jest zdeterminowana wymusić dotrzymywanie swoich standardów demokratycznych nie tylko wobec kandydatów, ale również swoich krajów członkowskich. Dlatego Polska jest na trajektorii zmierzającej do wykluczenia z Unii (RS).

    Jaką rolę w tej niebezpiecznej grze odgrywa amerykański prezydent Donald Trump i jego administracja (Deník)? – Problematyczną, ponieważ u naszych rządzących polskich nacjonalistów stwarza poczucie, że pomimo, że w Europie są krytykowani i są w izolacji, ponieważ według nich Francuzi i Niemcy są ci źli, nie dzieje się nic poważnego. Bo za Atlantykiem przecież mają wielkiego orędownika. Mogą argumentować, że do Polski nie jeździ jakiś Juncker, ale sam prezydent USA. I swoim wyborcom mogą mówić, że wszystko jest w porządku (RS).

   A dlaczego to Trump robi (Deník)? – Ponieważ sam Trump jest nacjonalistą i sam jest wodzem buntu przeciw własnej amerykańskiej elicie. A więc istnieje tu jakieś ideologiczne braterstwo (RS).

   Jest Trump przyjacielem Europy, albo nie (Deník)? – Donald Trump mówi bardzo jasno, że jest amerykańskim nacjonalistą. O Europie mówi jako o przeciwniku, przede wszystkim o ile chodzi o handel. Dlatego dziwię się, że nasi polscy nacjonaliści opierają nasze bezpieczeństwo wyłącznie na Stanach Zjednoczonych. Pytam ich, dlaczego myślą, że ten, kto nieustannie powtarza, że wszystko ocenia wyłącznie przez interesy USA, właśnie w wypadku Polski miałby zrobić wyjątek. Polska, która jest średnio wielkim krajem, odgrywa dla USA podobną rolę. W związku z tym przypominam jeden fakt, który dotyczy również Czechii. W czasie większego okresu istnienia Stanów Zjednoczonych nie było ani Polski, ani Czechii na mapie Europy. A Stany Zjednoczone się bez tego również jakoś obeszły. Dlatego nasze istnienie jako państwa w ogóle nie jest dla USA konieczne (RS).

   Jest konieczne z powodu Trumpa obawiać się o przyszłość NATO (Deník)? – Oczywiście. Ale Trump z drugiej strony ma rację, kiedy brutalnym sposobem przypomina, że niektóre kraje NATO wykręcają się, aby przeznaczyć pieniądze na obronność. To odnosi się również do Czechii. Ile wy przeznaczacie na obronność (RS)?

    Mniej niż 1,2 procent PKB. Po podwyżce... (Deník). – No to dość słabe. Polska przez ostatnie piętnaście lat przeznaczała dwa procenta PKB. Z drugiej strony, gdybyśmy my mieli takich sąsiadów jak Polska, Austria, Słowacja i Niemcy, też prawdopodobnie nie czulibyśmy się w dzisiejszych czasach zagrożeni. Ale o ile wszyscy w NATO zachowywaliby się jak Czesi, wyszlibyśmy na tym źle (RS).

    Przed czasem francuski prezydent, Emanuel Macron, powiedział, że NATO jest w stanie śmierci klinicznej. Ma prawdę (Deník)? – To obowiązywało jeszcze przed pięciu laty. Ale „dzięki” Wladimirowi Putinowi, jego atakowi na Krym i Ukrainę, NATO stało się ponownie potrzebne. Przygotowało nowe plany obronne, wysłało żołnierzy do Polski i krajów nadbałtyckich. Po prostu się przez te ostatnie lata opamiętało (RS).

    Powróciłbym jeszcze do Trumpa i Unii Europejskiej. Na czym mielibyśmy my Środkowo-Europejczycy budować swoje bezpieczeństwo? Na Unii, lub na NATO (Deník)? – Podstawą polskiej polityki w ostatnim trzydziestoleciu było, że nie będziemy sobie wybierać między „mamą i tatą”, między Unią Europejska i NATO. Że będziemy mieć dwa filary bezpieczeństwa, to jest lepsze niż jeden. Wschodnią flankę nie jesteśmy bez NATO zdolni obronić. USA ale jednocześnie mówi, że na południowej flance nam Europejczykom nie pomoże. Dlatego tam potrzebujemy europejską obronę. Dlatego Unia Europejska i NATO nie są czymś, co wykluczałoby się, ale uzupełniają się (RS).

 

Polák Radoslaw Sikorski se během let, kdy byl šéfem diplomacie, stal hvězdou evropského formátu. „Ani ti největší křiklouni mezi evropskými eurofoby už dnes nemluví o vystupování z Evropské unie” – říká tento znalec Velké Británie, kde roky žil, o problémech, které ukázal Brexit. Dnešní europoslanec je stále klíčovým politikem opoziční Občanské platformy. „Babiš je oligarcha, ale není to proruský oligarcha. Maličkost, ale potěší” – říká.

    Radoslaw Sikorski se narodil v roce 1963 v Bydhošti, kde se v čele studentského stávkového výboru účastnil v roce 1980 akcí hnutí Solidarita proti tehdejšímu komunistickému režimu. V době vyhlášení stanného práva v Polsku v roce 1981 studoval ve Velké Británii, kde získal politický azyl a později britské občanství. Vystudoval politologii, filozofii a ekonomii v Oxfordu. Po studiích odjel jako dopisovatel britských deníků do Afgánistánu, odkud psal a fotil reportáže o boji Afgánců proti tehdejší sovětské okupaci. Získal Wordl Press Foto. V letech 2005-2007 byl ministrem obrany, od roku 2007 do roku 2014 ministrem zahraničí, pak rok maršálkem Sejmu. Od roku 2019 je europoslancem. Jeho manželkou je slavná americká novinářka, Anne Applebaumová, se kterou má dva syny.

    V pátek o půlnoci na 1. února Velká Británie vystupuje z Evropské unie. Vy jste v Británii vystudoval na Oxfordu, máte tam mnoho přátel. Proč podle Vás Británie odchází z Unie (Deník)? – O tom by se dalo mluvit hodně dlouho. Těch důvodů je mnoho (RS).

    Není jedním z nejdůležitějších důvodů příchod příliš mnoha lidí z nových členských zemí po rozšíření Evropské unie v roce 2004 do Velké Británie (Deník)? – Takový argument bylo možné nepochybně vykonstruovat. Britský premiér Tony Blair otevřel pracovní trh Spojeného království už v roce 2004 a nevyužil možnost sedmiletého přechodného období, kdy to nemusel udělat. Británie byla tehdy jediná. Obyvatelé nových členských zemí, hlavně Poláci, kteří si chtěli vyzkoušet práci v zahraničí, se proto nerozdělili rovnoměrně mezi patnáct západoevropských zemí, ale prostě odjeli do Velké Británie. Odhaduje se, že už v té době v Británii půl milionu Poláků pracovalo nelegálně. Ti si svoji práci legalizovali a přijelo dalších půl milionu (RS).

    Byl ten milion Poláků v šedesátimilionové Británii znát (Deník)? – V Londýně se to ztratilo, ale v některých městečkách na jihu či východě Anglie najednou Poláci tvořili deseti či patnáctiprocentní menšinu. A to byl kulturní šok (RS).

    Bylo možné se Brexitu vyhnout (Deník)? – Ano, bylo, ale to by od počátku musely britské elity a britské média pravdivě informovat společnost o tom, co je základem evropského projektu, na jakých kompromisech je třeba se v Evropské unii dohodnout (RS).

   A z toho nepravdivého informování o Evropské unii, respektive tehdy ještě Evropském společenství, jste byl svědkem, už když jste byl v osmdesátých letech studentem Oxfordu (Deník)? – Samozřejmě. V té době jsem já sám byl euroskeptikem, protože jsem četl to, co psaly o Evropské unii britské noviny, a věřil jsem tomu. A teprve když jsem už jako polský ministr sám přijel do Bruselu, pochopil jsem, že to všechno byly nesmysly. Ještě před třemi lety, před referendem o brexitu, se britských novinách prostě nebylo možné dočíst, jak třeba vzniká unijní direktiva. Z těch článků to vypadalo tak, že bezcitní bruselští byrokraté nařizují členským zemím, co musí dělat. Což je evidentně lež (RS).

    Je na odchodu Velké Británie něco dobrého, nebo tu jsou jen minusy (Deník)? – Z jedné strany ztrácíme důležitou členskou zemi. A to, že se někdo z našeho klubu rozhodne odejít, není pro Unii úspěch. Ztrácíme také netto plátce, tedy zemi, která do unijního rozpočtu více přispívala, než z něj čerpala. Ale na druhé straně si všimněte, že ani ti největší křiklouni mezi evropskými eurofoby, Marine le Penová, Matteo Salvini nebo Jaroslaw Kaczynski už nemluví o vystupování z Unie. Ale pouze o reformování. A to je něco, o čem se mluvit dá. Důvodem změny jejich postojů je to, že dokonce i oni pochopili, že brexit není pro Británii žádný úspěch a že jde o velmi nejistý experiment (RS).

    To že nakonec tím, kdo nejen vyvede Británii z Unie, ale bude v příštích měsících musel také uzavřít dohodu o budoucích vztazích, je premiér Boris Johnson, je dobře, nebo špatně (Deník)? – Je to paradox. Protože Boris není žádný anglický nacionalista. Důvodem, proč zrovna on dokončuje brexit, je to, že jako politik pochopil, že jedinou možností, jak se může dostat k moci v konzervativní straně a v čele této strany vyhrát volby, je vykonání instrukcí, které konzervativcům zadal výsledek referenda (RS).

   Jaký má význam odchod Británie z Evropské unie pro nás, země střední Evropy (Deník)? – Naši polští nacionalisté, nevím jak vaši, vydávali anglické nacionalisty za vzor, který je třeba následovat. Podívejte, to jsou hrdinové, nedají se těm bruselským byrokratům, vetují a tak se to má dělat... No a dnes vidíme, k jakým koncům to vedlo. Nejen k odchodu z Evropské unie, ale také k velmi tvrdým podmínkám vystoupení, kdy Británie musí zaplatit všechny své závazky. Ale je pravda, že my jako příjemci peněz z Unie jsme v trochu jiné situaci. Nedávno jsem v žertu konstatoval, že Británie musí za brexit zaplatit 400 miliard eur, zatímco nás i vás by vyhodili zadarmo (RS).

    A možná by nám ještě něco dali... Teď ale trochu vážněji. Nevyloučí vaše Polsko z Evropské unie (Deník)? – Polsko a Maďarsko jsou skutečně na trajektorii směřující k vyloučení z Evropské unie. Hrozí nám politické sankce, které mohou skončit odebráním hlasovacího práva v Unii. Ale už dnes ztrácíme vliv na dění v Evropské unii. Polsko bylo kdysi zemí, která spoluurčovala unijní politiku. Například vůči Východu. Byla to Varšava, kdo inicioval Východní partnerství nebo Evropský fond na podporu demokracie. A dnes? Tato ztráta vlivu na dění v Evropské unii přichází ve chvíli, kdybychom ho přitom velmi potřebovali uplatnit (RS).

    A k čemu konkrétně (Deník)? – Na podmínkách „zelené dohody” bude záležet, zda naše ekonomiky získají velké finanční prostředky na modernizaci, nebo zda budeme naopak hlavními oběťmi toho, že Západoevropané chtějí mít nízkouhlíkovou ekonomiku. Je to pro nás velká šance, ale i obrovské riziko. Toto riziko se dá minimalizovat, pokud k tomu získáte spojence, máte vliv a dobrou pověst. Pokud to nemáte, tak riziko vzrůstá (RS).

    Proč v takové klíčové věci, jako je právě začínající „zelená revoluce”, Visegrád vůbec nedokáže spolupracovat (Deník)? – V prosinci jsem publikovat na svém Twitteru mapu znečištění vzduchu v Evropě. A na něm je vidět, že jsme takovým černým flekem na unijní mapě. Už proto prostě jako V4 musíme spolupracovat (RS).

    Má dnes Visegrád pro nás, obyvatele zemi V4, ještě nějaký pozitivní smysl (Deník)? – Je třeba mít na paměti, že Visegrád byl založen i jako nástroj k tomu, abychom spolu nesoupeřili, kdo z nás se dostane do Evropské unie ze všech nejdříve. Byl to způsob, jak se pokusit spojit do takového malého vlaku směřujícího ke členství v Unii. A to se nám povedlo (RS).

    Jenže to už je dávno. K čemu je Visegrád dnes (Deník)? – V4 se nemůže dávat úkoly, které prostě nedokáže splnit. Visegrád má smysl v oblastech, kde máme společné zájmy, například v překonávání zaostalosti našich zemí z doby komunismu. Což je něco, čemu západní Evropa ne vždy rozumí. Visegrádská spolupráce má smysl v infrastruktuře nebo v zemědělství, či jak jsme o tom už mluvili – v otázce snižování emisí, kterých prostě naše ekonomiky produkují víc než hospodářství jiných zemí Evropské unie. Pokud se takové věci budou dařit, má V4 dál smysl (RS).

    Polsko je ve Visegrádu výrazně největší. Jaký má V4 smysl pro vás (Deník)? – Já, jako ministr zahraničí, jsem se snažil mít v době, kdy Polsko V4 předsedalo, takové výsledky, abych vás, Čechy, Slováky a Maďary přesvědčil o tom, že Polsko může zastupovat vaše zájmy. Tím by se Varšava, mluvící hlasem celé V4, stala jednou ze tří rozhodujících mocností Unie. A celý náš region by se stal nepominutelnou součástí rozložení sil v Evropě. Ale k tomu je třeba velmi intenzivní diplomacie a také vytvoření velké důvěry v rámci V4 (RS).

    Jde to ale při současných vládcích Polska a Maďarska, Viktoru Orbánovi a Jaroslawu Kaczyńském, kteří demontují demokracii (Deník)? – No samozřejmě že nejde. Visegrád to rozděluje ideologicky. Na Slovensku je liberální prezidentka Zuzana Čaputová a v Maďarsku je premiérem Orbán, který se vyhlásil za tvůrce „neliberální demokracie”. Čaputová je dávána ve světě za vzor a Orbán je černou ovcí. To je problém (RS).

   A k tomu je v tomto porovnání Česko, s Andrejem Babišem v čele vlády (Deník)? – My v Polsku prakticky oligarchy nemáme. Jsou u nás bohatí podnikatelé, ale žádný z nich se nepokusil dostat k moci. U nás podobný případ, že by někdo ve svých rukou soustředil současně politickou, mediální a ekonomickou moc, neexistuje (RS).

    My v Česku to zažíváme už šestým rokem. Kam byste vy zařadil Babiše, blíže k Čaputové, nebo Orbánovi (Deník)? – Nejsem velkým expertem na českou politiku, ale měl jsem možnost se s Babišem setkat. V době, kdy Babiš ještě nebyl premiérem, jsem byl v Praze na konferenci. Babiš mě požádal o setkání. Řekl jsem ok, přijeď za mnou do hotelu na snídani. Přijel. A říká mi: „Tvoje žena (americká novinářka Anne Applebaumová) napsala článek o proruských oligarších v postsovětském světě. Mám na tebe prosbu, zda bys jí mohl říci, že je sice pravda, že jsem oligarcha, ale nejsem proruský. Všechny své zájmy mám v Česku a Německu. Prověřil jsem to a byla to pravda. Tím si u mě vybudoval Babiš jistou věrohodnost (RS).

    To je pravda, Babiš na rozdíl od jiných českých oligarchů zájmy v Rusku a Číně nemá. Ale stačí to (Deník)? – No, jak říkáme v Polsku, maličkost, ale potěší (RS).

    Takže z pohledu dnešního Polska, kde je likvidován právní stát, je Česko i s Babišem jako premiérem, ještě normálně fungující demokracii (Deník)? – Když se multimiliardář stane premiérem vlády, šéfem výkonné moci, to samozřejmě s sebou přináší rizika. Ale to ještě není porušení ústavy. Pokud se například Michael Bloomberg stane americkým prezidentem, tak bude muset, lépe, než to udělal Donald Trump, oddělit své byznysové zájmy od vládnutí. A jsou na to metody. Ale to, co se stalo v Polsku, to je něco zcela jiného. Současná vláda Práva a spravedlnosti dostala pod stranickou kontrolu Ústavní soud. Nemluvě o tom, že takzvaná státní televize se stala hlásnou troubou vládnoucí strany. Polsko má navíc dodnes velký počet firem, v nichž má hlavní slovo stát. Tyto firmy se staly kořisti pro stranické představitele a pokladničkou, ze které se financují stranická a provládní média i politické organizace. Věřím, že nic takového se v Česku neděje (RS).

    No, u nás v Česku premiér velkou část médií prostě sám vlastní... (Deník). – A pokud jde o Maďarsko, tak tam to došlo ještě dál než v Polsku. V Maďarsku už není možné získat žádnou větší zakázku či velkou dotaci bez toho, že máte někoho známého ve vládním Fideszu, nebo ještě někdy mnohem výš (RS).

    Může pomoci uzdravení polské a maďarské demokracie kritika, která přichází od evropské komise, v současnosti hlavně od české eurokomisařky Věry Jourové (Deník)? – To je samozřejmě dvousečná zbraň. Na jedné straně je dobře, že Evropská komise dává Varšavě najevo, že velmi pozorně sleduje to, co se v Polsku děje (RS).

   Na druhé straně, není pro voliče strany Právo a spravedlnost argument, že Polsku nemá někdo z Bruselu právo něco nařizovat (Deník)? – Ano, to chci říci. Populisté na celém, světě dělají to samé, od populistů na Kubě, Venezuele, Iránu až po Severní Koreu. Každá kritika ze zahraničí je pro ně záminka pro mobilizaci národa proti cizákům. Jaký bude výsledek, v Polsku to zatím nevíme. Ale v situaci, kdy je jednoznačná většina Poláků pro další členství v Evropské unii, můžeme doufat v to, že vezmou v úvahu fakt, že důležití Evropané dnes otevřeně říkají, že Polsko dnes neplní kritéria členského státu Evropské unie. A že kdyby Polsko bylo dnes kandidátskou zemí, tak by nebylo do Unie přijato. To je velmi vážná věc. Ukazuje, že pokud tyto kroky budou pokračovat v Polsku tímto směrem dál, Evropská unie je připravena vynucovat dodržování svých demokratických standardů nejen v případě kandidátů, ale i svých členských zemí. Polsko je proto na trajektorii směřující k vyloučení z Unie (RS).

    Jakou roli v této nebezpečné hře hrají americký prezident Donald Trump a jeho administrativa (Deník)? – Problematickou, protože u našich vládnoucích polských nacionalistů vytváří pocit, že i když v Evropě jsou kritizování a v izolaci, proto, že podle nich jsou Francouzi a Němci ti zlí, se nic moc neděje. Protože za Atlantikem přece mají většího zastánce. Mohou ukázat, že do Polska nejezdí nějaký Juncker, ale sám prezidentu USA. A před svými voliči mohou pak tvrdit, že je všechno v pořádku (RS).

   A proč Trump to dělá (Deník)? – Protože sám Trump je nacionalista a sám je vůdcem vzpoury proti vlastní americké elitě. Takže tu existuje jakési ideologické bratrství (RS).

   Je Trump přítelem Evropy, nebo ne (Deník)? – Donald Trump říká velmi jasně, že je americkým nacionalistou. O Evropě mluví jako o soupeři, především pokud jde o obchod. Proto se divím, že naši polští nacionalisté staví naši bezpečnost výlučně na Spojených státech. Já se jich ptám, proč si myslí, že ten, kdo pořád opakuje, že se vše hodnotí pouze přes zájmy USA, by měl dělat právě v případě Polska výjimku. Polsko, které je středně velkou zemí a pro USA hraje podobně velkou roli. Připomínám v té souvislosti jeden fakt, který se týká také Česka. Po většinu doby existence Spojených států nebyly ani Polsko, ani Česko na mapě Evropy. A Spojené státy se bez toho také nějak obešly. Pro USA proto není naše existence jako států vůbec nezbytná (RS).

   Je kvůli Trumpovi nutné mít obavy o budoucnost NATO (Deník)? – Samozřejmě. Ale Trump má na druhé straně pravdu, když brutálním způsobem připomíná, že některé země NATO se vyhýbají tomu, aby daly peníze na obranu. To platí i o Česku. Kolik vy dáváte na obranu (RS)?

    Ani 1,2 procenta HDP. Po zvýšení... (Deník). – No to je hodně slabé. Polsko posledních patnáct let dává dvě procenta HDP. Na druhou stranu, kdybychom my měli za sousedy Polsko, Rakousko, Slovensko a Německo, tak bychom se asi také necítili v dnešní době ohroženi. Ale pokud by se všichni v NATO chovali jako Češi, tak by to s námi špatně dopadlo (RS).

    Před časem francouzský prezident Emanuel Macron řekl, že NATO je ve stavu klinické smrti. Má pravdu (Deník)? – Platilo to před pěti lety. Ale „díky” Vladimíru Putinovi, jeho útoku na Krym a Ukrajinu, se NATO stalo opět potřebným. Připravilo nové obranné plány, vyslalo vojáky do Polska a Pobaltí. Prostě se v těch posledních letech vzpamatovalo (RS).

    Vrátil bych se ještě k Trumpovi a Evropské unii. Na čem bychom měli my Středoevropané stavět svoji bezpečnost? Na Unií, nebo na NATO (Deník)? – Základem polské politiky v posledních třicetiletech bylo, že si nebudeme vybírat mezi „mámou a tátou”, mezi Evropskou unií a NATO. Že budeme mít dva bezpečnostní pilíře, je to lepší než jeden. Východní křídlo nejsme bez NATO schopni ubránit. USA ale současně říkají, že na jižním křídle nám Evropanům nepomohou. Tam proto potřebujeme evropskou obranu. Takže Evropská unie a NATO nejsou něčím, co by šlo proti sobě, naopak se doplňuje (RS).

 

Artykuł ukazał się w „Deníku” z 31.1.2020 r., rozmowę przeprowadził redaktor Luboš Palata. Zamieściliśmy obszerne fragmenty tej rozmowy. / Článek byl zveřejněn v „Deníku” 31.1.2020, rozhovor provedl redaktor Luboš Palata. Zveřejnili jsme velkou část tohoto rozhovoru.

 

Radosław Sikorski z Karlem Schwarcenbergem w czasach, kiedy razem jako ministrowie spraw zagranicznych zakładali w 2008 roku Czesko-Polskie Forum 

Radoslav Sikorski s Karlem Schwarzenbergem v době, kdy spolu jako ministři zahraničních věcí v roce 2008 zakládali Česko-polské fórum (Deník)

 

Polska będzie pamiętać o ofiarach Auschwitz / Polsko bude pamatovat o obětech Auschwitz

 

Polska będzie konsekwentnie dbać o pamięć ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i będzie chronić prawdę, o tym, co się tam działo. W ramach głównych uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego przez Armię Czerwoną powiedział to polski prezydent, Andrzej Duda. W uroczystościach wspomnieniowych wzięło udział około 200 przeżywszych. W czasie drugiej wojny światowej w Auschwitz zmarło 1,1 miliona ludzi, przede wszystkim Żydów. Podczas uczczenia pamięci ofiar, które zginęły w Auschwitz, obecne były delegacje z ponad 30 krajów. Przyjechał między innymi prezydent Izraela, Reuven Rivlin, Niemiec, Frank-Walter Steinmeier i Ukrainy, Volodymir Zelenskyj, również czeski premier Andrej Babisz.

 

Polsko hodlá důsledně dbát o památku obětí německého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz a bude chránit pravdu o tom, co se zde dělo. V rámci hlavního ceremoniálu u příležitosti 75. výročí osvobození tohoto tábora Rudou armádou to prohlásil polský prezident Andrzej Duda. Vzpomínkové akce se účastnilo přibližně 200 přeživších. Za druhé světové války v Auschwitz zemřelo přes 1,1 milionu lidí, většinou Židů. Uctění památky obětí, které v Auschwitz zahynuly, byly přítomny delegace z více než 30 zemí. Mimo jiné přijel prezident Izraele Reuven Rivlin, Německa Frank-Walter Steinmeier a Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj  rovněž český premiér Andrej Babiš.

 

Rozmowa z członkiem COEXISTENTII-WSPÓLNOTY Władysławem Niedobą o balu w Kocobędzu / Rozhovor se členem COEXISTENTIE-SOUŽITÍ, Vladislavem Niedobou, o plese v Chotěbuzi

 

„Głos” – gazeta Polaków w Republice Czeskiej zamieściła w numerze z 14.1.2020 r rozmowę z Władysławem Niedobą, organizatorem balów w Kocobędzu („Balu nie robi się w pojedynkę”, Beata Schonwald). Zamieszczamy obszerne fragmenty tego artykułu.

    – Od 1977 roku, kiedy otwarto w Kocobędzu nowy Dom Kultury, organizujemy wspólne bale z Kołem PZKO Ligota. W 1998 roku po raz pierwszy przygotowaliśmy tematyczny bal walentynkowy i odtąd każda zabawa ma swój temat. Staramy się, żeby temat korespondował z jakimś aktualnym wydarzeniem. Mieliśmy więc bal na końcu tysiąclecia, ostatni bal na granicy w związku z wejściem do strefy Schengen czy dwa lata temu bal prezydencki związany ze styczniowymi wyborami prezydenta Republiki Czeskiej. Nie boicie się, że pomysły się wyczerpią? – Nie sądzę. Na zebranie przygotowawcze wszyscy przychodzą z jakimiś pomysłami i nie jest przesadą, jeśli powiem, że tych propozycji są dziesiątki. Nie każdy pomysł da się jednak zrealizować. Mimo to nasz zasięg tematyczny jest bardzo szeroki. Wystarczy podać kilka przykładów – bal dookoła świata, u nas pod Beskidami, „jak jo chodził do szkoły”, „za tóm naszóm szopkóm”, między niebem i piekłem, lot w obłokach i wiele innych. Często jest tak, że ludzie znając temat, dostosowują do niego swój ubiór albo przynajmniej jakieś rekwizyty. Kiedy był np. bal pod kapeluszami, ludzie przyszli w kapeluszach. Czego jeszcze potrzeba, żeby bal się udał? – Na balu bardzo ważna jest orkiestra. Na tym naszym są aż trzy (...). Poza tym na dobrym balu nie może zabraknąć wodzireja. Magnesem jest też loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Bal na 300, a może nawet więcej osób to ogromna odpowiedzialność... – W pojedynkę żadne z naszych kół nie byłoby w stanie podołać temu wyzwaniu. Dlatego w tym przypadku bardzo ważna jest współpraca obu kół i zaangażowanie ich członków. Zorganizowanie takiego balu wymaga ogromnego wkładu pracy. Nasze koła i nasi działacze na szczęście są już tak zgrani, że każdy wie co ma robić. Ktoś jest odpowiedzialny za przygotowanie kolacji, ktoś inny za ciastka, jeszcze ktoś inny za wyposażenie barów, przygotowanie dekoracji, zamówienie kwiatów, wyrób kotylionów itp. Jak na razie wciąż jeszcze chce się nam to robić i traktujemy to jako dobrą zabawę. Jeżeli jednak chcemy potańczyć i beztrosko się zabawić, wówczas idziemy na jeden z balów w okolicy. Kto zatem bawi się na waszym balu? – Zjeżdżają do nas ludzie praktycznie z całego Zaolzia, od Bogumina po Mosty koło Jabłonkowa. Pojawiają goście z drugiej strony granicy. Czasem mamy balowiczów nawet z bardziej odległych stron, powiedziałbym wręcz, z różnych zakątków Europy. Koła PZKO i inne stowarzyszenia organizują bale dla zabawy i dla zarobku. Czy ten wasz jest dochodowy? – Nie ukrywam, że koszty są wysokie, zwłaszcza wynajęcia całego Domu Kultury. Prócz tego trzeba zapłacić za muzykę, kupić prowiant, kwiaty i wiele innych rzeczy. Mimo to wciąż jest to impreza dochodowa, z której nasze koła żyją praktycznie przez cały rok aż do kolejnego balu.

 

„Głos” – noviny Poláků v České republice zveřejnil v čísle z 14.1.2020 rozhovor s Vladislavem Niedobou, pořadatelem plesů v Chotěbuzi („Balu nie robi się w pojedynkę”, Beata Schonwald). Zveřejňujeme rozsáhlé úryvky tohoto článku.

    – Od roku 1977, kdy byl otevřen v Chotěbuzi nový Dům kultury, pořádáme společné plesy s Místní skupinou PZKO Ligota. V roce 1998 jsme poprvé připravili tematický valentýnský ples a od té doby každá zábava má svoje téma. Snažíme se, aby téma odpovídalo nějaké současné události. Proto jsme měli ples na konci tisíciletí, poslední ples na hranici v souvislosti s přistoupením do Schengenského prostoru nebo před dvěma roky prezidentský ples související s lednovými volbami prezidenta České republiky. Nebojíte se, že se nápady vyčerpají? – Nedomnívám se. Na přípravnou schůzí všichni přicházejí s nějakými nápady a není nadsázkou, jestli řeknu, že těchto nápadů jsou desítky. Avšak každou myšlenku nelze uskutečnit. Přesto náš tematický dosah je velice široký. Stačí uvést několik příkladů – ples kolem světa, u nás pod Beskydami, „když jsem chodil do školy”, „za tou naší šopkou”, mezi nebem a peklem, let v oblacích a mnoho jiných. Často je tak, že lidé když znají téma, přizpůsobují k němu své oblečení nebo alespoň nějaké rekvizity. Když byl např. ples pod klobouky, lidé přišli v kloboucích. Co ještě je nutné, aby se ples vydařil? – Na plese je velmi důležitý orchestr. Na tom našem jsou dokonce tři (...). Kromě toho na dobrém plese nemůže chybět vůdce tanečního reje. Magnetem je rovněž tombola s atraktivními cenami. Ples pro 300, a možná i více osob to je obrovská odpovědnost... – Samostatně žádná z našich skupin by nebyla schopna poradit si s touto výzvou. Proto v tomto případě je velmi důležitá spolupráce obou skupin a angažovanost jejich členů. Uspořádání takového plesu vyžaduje obrovský příspěvek práce. Naše skupiny a naši funkcionáři naštěstí jsou už tak sehraní, že každý ví co má dělat. Někdo je odpovědný za přípravu večeře, někdo jiný za zákusky, ještě někdo jiný za vybavení barů, přípravu dekorace, objednání květů, výroby kotilionů apod. Prozatím se chce stále nám to dělat a bereme to jako dobrou zábavu. Avšak pokud si chceme zatančit a bezstarostně se bavit, potom jdeme na některý jiný ples v okolí. Kdo tedy se baví na vašem plese? – Přijíždějí k nám lidé prakticky s celého Zaolzí, od Bohumína po Mosty u Jablunkova. Objevují se hosté z druhé strany hranice. Někdy máme účastníky plesu dokonce s velmi odlehlých míst, řekl bych rozhodně, s různých koutů Evropy. Skupiny PZKO a jiná sdružení pořádají plesy pro zábavu a pro výdělek. Je ten váš výnosný? – Neskrývám, že výdaje, zejména pronájem Kulturního domu, jsou velké. Kromě toho je nutno zaplatit muziku, koupit proviant, květy a mnoho jiných věcí. Přesto stále je to výnosná akce, díky které naše skupiny žijí prakticky po dobu celého roku až do dalšího plesu.

 

Wybory parlamentarne na Słowacji / Parlamentní volby na Slovensku

 

Wybory do Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej odbyły się 29.2.2020 r. Zwycięzcą wyborów okazało się nowe ugrupowanie Igora Matowicza, Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OLaNO). Porażkę poniosła rządząca od dwunastu lat socjaldemokracja Smer-SD byłego premiera, Roberta Fica. Główny powodem porażki partii dotąd rządzącej była korupcja w urzędach państwowych oraz zabójstwo dziennikarza, który ją demaskował. Do parlamentu nie weszła węgierska partia HID-Most, Bély Bugára, która nie odcięła się w odpowiednim czasie od rządzącej partii Smer-SD. Tak więc po raz pierwszy od 1989 roku w parlamencie słowackim zabraknie partii węgierskiej. Porażkę poniosła również faszystowska Ludowa Partia Nasza Słowacja, Mariana Kotleby.

    Trzy tygodnie po wyborach parlamentarnych prezydentka Zuzana Czaputowa powołała na premiera rządu przewodniczącego OĹaNO Igora Matowicza, a następnie powołała również członków rządu. Koalicja rządowa, którą tworzą oprócz OĽaNO również Sme rodina, SaS i Za ľudí, posiada w parlamencie większość konstytucyjną.

 

Volby do Národního shromáždění Slovenské republiky se konaly 29.2.2020. Vítězem voleb se stalo nové seskupení Igora Matoviče Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti (OlaNO). Prohrála dosud dvanáct let vládnoucí sociální demokracie Smer-SD bývalého premiéra Roberta Fica. Hlavním důvodem porážky dosud vládnoucí strany byla korupce ve státních úřadech a vražda novináře, který ji odhaloval. Do parlamentu neprošla maďarská strana HID-Most Bély Bugára, která neskoncovala ve vhodném čase spolupracovat s vládní stranou Smer-SD. Proto poprvé od roku 1989 ve slovenském parlamentu bude chybět maďarská strana. Porážku utrpěla rovněž fašistická Ľudová strana Naše Slovensko Mariána Kotleby.

    Tři týdny po parlamentních volbách prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala předsedu OĽaNO Igora Matoviče premiérem a následně jmenovala i členy vlády. Vládní koalice, kterou tvoří kromě OĽaNO rovněž Sme rodina, SaS a Za ľudí, má v parlamentu ústavní většinu.

 

Wyniki wyborów / Výsledky voleb:

OĽaNO – 25,02 proc., 53 mandatów / mandátů,

Směr-SD – 18,29 proc., 38 mandatów / mandátů,

Sme rodina – 8,24 proc., 17 mandatów / mandátů,

LSNS Mariána Kotleby – 7,97 proc., 17 mandatów / mandátů,

SaS – 6,22 proc., 13 mandatów / mandátů,

Za ľudí – 5,77 proc., 12 mandatów / mandátů,

Koalice PS/Spolu – 6,96 proc., 0,

KDH – 4,65 proc., 0,

MKö-MKS – 3,9 proc., 0,

SNS – 3,16 proc. , 0.

 

Pożegnania / Rozloučení

Emil Karewicz (1923-2020) – 18.3.2020 r. w wieku 97 lat zmarł w Warszawie aktor Emil Karewicz, znany zwłaszcza z roli Hermanna Brunnera z serialu „Stawka większa niż życie”. Popularność przyniosły mu również role króla Władysława Jagiełły w „Krzyżakach” i oficera gestapo w Austrii w filmie „Jak rozpętałem drugą wojnę światową“. Po sukcesie „Stawki większej niż życie“ obsadzano go w rolach mundurowych oraz żołnierzy. Był aktorem serialowym, filmowym i teatralnym. Na zdjęciu ze Stanisławem Mikulskim (jako Hans Kloss) w serialu „Stawka większa niż życie“ / 18.3.2020 ve věku 97 let zemřel ve Varšavě herec Emil Karewicz, který je známý především z role Hermanna Brunnera v seriálu „S nasazením života“. Popularitu získal rovněž jako král Vladislav Jagiello v „Křižácích“ a důstojníka gestapo v Rakousku ve filmu „Jak jsem rozpoutal druhou světovou válku“. Po úspěchu seriálu „S nasazením života“ byl obsazován do rolí uniformovaných strážníků a vojáků. Byl seriálovým, filmovým a divadelním hercem. Na snímku se Stanislavem Mikulským (jako Hans Kloss) v seriálu „S nasazením života“ 

 

Dana Zátopková (1922-2020) – W wieku 97 lat zmarła legendarna lekkoatletka Dana Zátopková, wdowa po słynnym długodystansowcu Emilu Zátopkowi. Na igrzyskach olimpijskich w Helsinkach 1952 zdobyła złoty medal w rzucie oszczepem, oprócz tego w Rzymie 1960 uzyskała medal srebrny. Dwukrotnie była mistrzynią Europy (1954, 1958), a w 1958 roku utworzyła wynikiem 55,73 metra rekord świata w rzucie oszczepem. Po zakończeniu kariery zawodniczej poświęciła się pracy trenerskiej. Na zdjęciu ze swoim mężem Emilem Zátopkiem / Ve věku 97 let zemřela legendární atletka Dana Zátopková, vdova po slavném běžci Emilu Zátopkovi. Byla olympijskou vítězkou v hodu oštěpem z Helsinek 1952, kromě toho získala olympijské stříbro v Římě 1960. Dvakrát byla mistryní Evropy (1954, 1958) a v roce 1958 vytvořila výkonem 55,73 metru světový rekord. Po skončení závodní dráhy se věnovala trenérské činnosti. Na fotografii se svým manželem Emilem Zátopkem

 

*************************************************************************************************************

 

Zapisy do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej odbędą się bez obecności dzieci a najlepiej również bez rodziców, którzy powinni wykorzystać e-mail, skrzynkę datową lub pocztę. W swoim postanowieniu w związku z koronawirusem zadecydowało tak Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego, foto ilustracyjne (www.zwrot.cz) / Zápisy do prvních tříd polských základních škol v České republice se budou konat bez přítomností dětí a nejlépe i bez rodičů, kteří se ozvou přes e-mail, datovou schránku nebo poštou. Ve svém opatření v souvislosti s koronavirem o tom rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ilustrační foto (www.zwrot.cz)

 

*************************************************************************************************************

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 19.3.2020, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku