*************************************************************************************************************

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 100  (4/2019)                       23.12.2019 r.

 

*************************************************************************************************************

 

W ramach XVI Kongresu ruchu politycznego COEXISTENTIA wystąpiła pieśniarka operowa

Beata Kantor z 3 utworami Franciszka Liszta / A COEXISTENTIA Politikai Mozgalom XVI. Kongresszusa keretén belül fellépett Beata Kontor operaénekesnő, aki Liszt Ferenc 3 szerzeményét adta elő

/ V rámci XVI. Kongresu politického hnutí COEXISTENTIA vystoupila operní pěvkyně Beata Kontor

se 3 skladbami Ference Liszta (foto: Józef Tobola)

 

SETNY NUMER „WTZ”

A „WTZ” SZÁZADIK SZÁMA

STÉ ČÍSLO „WTZ”

*************************************************************************************************************

 

W Nawsiu obradował XVI Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA / Nawsie helységben ülésezett a COEXISTENTIA Politikai Mozgalom XVI.Kongresszusa / V Návsí jednal XVI. Kongres politického hnutí COEXISTENTIA

 

XVI Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS odbył się w sobotę 9.11.2019 r. w Domu PZKO w Nawsiu. W ramach Kongresu, przed zagajeniem obrad, wystąpiła pieśniarka operowa Beata Kantor z 3 utworami Franciszka Liszta. W obradach brali udział, oprócz członków sekcji polskiej, również Węgrzy z Pragi. Referat dotyczący 30-letniej działalności Ruchu wygłosił jego wiceprzewodniczący, Stanisław Gawlik. W ramach dyskusji plenarnej wystąpili zastępca wójta Nawsia, Roman Waszut, przedstawiciel TOP 09, Bogdan Dal, wójtowie i zastępcy wójtów wybrani z list COEXISTENTII, przewodniczący Stowarzyszenia ds. Rehabilitacji Jánosa Esterhzyego, László Attila Kocsis i inni. Odczytano list jednego z założycieli COEXISTENTII w 1990 roku, Miklosa Duraya, który ze względów zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w Kongresie.

    Dla Polaków angażujących się w COEXISTENTII szczególnie istotne znaczenie ma udział w wyborach wszystkich szczebli władzy. W czasie trwania ostatniej kadencji były to wybory parlamentarne 20-21.10.2017 r., podczas których współpracowaliśmy z KDU-ČSL i wspieraliśmy na liście kandydatów, Bogusława Niemca i Andrzeja Szyję z KDU-ČSL i naszych kandydatów, Helenę Michalską i Józefa Przywarę. Popierana przez nas lista kandydacka otrzymała mandaty w Izbie Poselskiej Parlamentu RC. W wyborach komunalnych 5.-6.10.2018 r. COEXISTANTIA obroniła wynik sprzed czterech lat i uzyskała łącznie 41 mandatów. W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu zdobyliśmy samodzielnie razem 29 mandatów, w Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi razem 12 mandatów, a dodatkowo mamy 7 mandatów koalicyjnych z KDU-ČSL (4 w Hawierzowie, 3 w Karwinie). Progu 5-procentowego nie udało nam się przekroczyć w Boguminie (koalicja), Piotrowicach koło Karwiny i Trzyńcu (stowarzyszenie z TOP 09). W wyborach do Parlamentu Europejskiego 24.-25.5.2019 r. COEXISTENTIA popierała Pawła Kawuloka, kandydata ČSSD. Lista niestety nie przekroczyła progu 5%, ČSSD nie uzyskała mandatów.

    Kongres przyjął program wyborczy i priorytety programowe na okres kadencji 2019-2021 i znowelizowany statut. Odbyły się wybory centralnych organów COEXISTENTII – przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego, 23-osobowej Rady Republikowej, 3-osobowej Komisji Rewizyjnej i 3-osobowego Sądu Rozjemczego. Organy centralne działać będą w niezmienionym składzie.

 

A COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS Politikai Mozgalom VI.Kongresszusát 2019. November 9.-én tartották meg Návsí községben a PZKO Házban. A Kongresszus keretén belül, a gyűlés megkezdése előtt fellépett Beata Kontor operaénekesnő, aki Liszt Ferenc 3 szerzeményét adta elő. A gyűlésen a Lengyel Részleg tagjain kívül résztvettek a prágai magyarok is. A Mozgalom 30-éves tevékenységéről szóló beszámolót Stanislaw Gawlik alelnök tartotta meg. A plenáris vita keretén belül felszólalt Roman Waszut, Návsí község polgármestere, Bogdan dal a TOP 09 politikai párt képviselője, a COEXISTENTIA jelölőlistáiról megválasztott polgármesterek és alpolgármesterek, Kocsis László Attila, az Esterházy János Társaság elnöke és mások. Felolvasták Duray Miklósnak, az 1990-ben megalakított  COEXISTENTIA egyik megalapítójának levelét, aki egészségügyi okok miatt nem tudott résztvenni a Kongresszuson.

    A COEXISTENTIÁ-ban szerepet vállaló lengyelek számára különös jelentőséggel bír a különböző színtű választásokon való részvétel. Az utóbbi időben ez a 2017 október 20.-21.-én tartott parlamenti választás volt, itt a KDU-ČSL politikai párttal működtünk együtt és támogattuk Bohuslav Niemec és Andrzej Szyja képviselőjelölteket valamint a mi saját jelöltjeinket, Helena Michalska asszonyt és Jozef Przywara urat. Az általunk támogatott jelölőlista mandátumokat szerzett a Cseh Köztársaság Parlamentjének Képviselőtestületébe. A 2018 október 5.-6.-án megtartott községtanácsi választásokon a COEXISTENTIA megvédte a négy évvel ezelőtti eredményt és összesen 41 mandátumot szerzett. Albrechticén, Chotěbuzban, Vendryněn, Nýdekben,  Košařiskában, Hrádeken, Milíkovban, Návsíban, Dolní Lomnén és Bukovecen saját magunk szereztünk összesen  29 mandátumot, Dolní Lutyněn, Těrlickoban, Ropicén, Jablunkovban, Mostech u Jablunkovban és  Písekben független jelöltek társulásának jelölőlistáin összesen 12 mandátumot szereztünk és még ezen kívül 7 koalíciós mandátumunk is van a   KDU-ČSL-lel közösen (4 Havířovban, 3 pedig Karvinán). Nem sikerült átlépnünk az 5 százalékos választási küszöböt Bohumínban (koalícióban), Petrovice u Karvinában és Třinecben (a TOP 09-tel társulva). A 2019 május 24.-25.-én megtartott Európa Parlamenti választásokon a COEXISTENTIA Pavel Kawulok urat, a ČSSD politikai párt jelöltjét támogatta. A jelölőlista azonban sajnálatosan nem lépte át az 5 százalékos választási küszöböt, így a ČSSD nem szerzett mandátumokat.

A  Kongresszus elfogadta a 2019-2021 közötti választási időszakra vonatkozó választási programot és a programprioritásokat, valamint novellizálta az alapelveket is.

    Választásokat tartottak a COEXISTENTIA központi szerveibe – megválasztották az elnököt, az első alelnököt, az Országos Tanács 23 tagját, a 3-fős Ellenőrző Bizottságot és a 3-fős Békéltető Bizottságot. A Központi szervek ugyanolyan összetételben fognak működni továbbra is.

 

XVI. Kongres politického hnutí COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS se konal v sobotu 9.11.2019 v Domě PZKO v Návsí. V rámci Kongresu, před zahájením jednání, vystoupila operní pěvkyně Beata Kontor se 3 skladbami Ference Liszta. Jednání se účastnili, kromě členů polské sekce, rovněž Maďaři z Prahy. Referát týkající se 30leté činnosti Hnutí pronesl jeho místopředseda Stanislav Gawlik. V rámci plenární diskuze vystoupili místostarosta Návsí Roman Waszut, zástupce TOP 09 Bogdan Dal, starostové a místostarostové zvolení z kandidátních listin COEXISTENTIE, předseda Sdružení pro rehabilitaci Jánose Esterházyho László Attila Kocsis a jiní. Byl přečten dopis jednoho ze zakladatelů COEXISTENTIE v roce 1990, Miklose Duraye, který ze zdravotních důvodu se nemohl Kongresu účastnit.

    Pro Poláky angažující se v COEXISTENTII zvlášť důležitý význam má účast ve volbách na všech úrovních. V posledním volebním období to byly parlamentní volby 20-21.10.2017, ve kterých jsme spolupracovali s KDU-ČSL a podporovali kandidáty Bohuslava Niemce a Andrzeje Szyju z KDU-ČSL a naše kandidáty Helenu Michalskou a Josefa Przywaru. Námi podporovaná kandidátní listina získala mandáty v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V komunálních volbách 5.-6.10.2018 COEXISTENTIA obhájila výsledek z doby před čtyřmi roky a získala celkem 41 mandátů. V Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Milíkově, Návsí, Dolní Lomné a Bukovci jsme získali samostatně celkem 29 mandátů, v Dolní Lutyni, Těrlicku, Ropici, Jablunkově, Mostech u Jablunkova a Písku na kandidátních listinách sdružení s nezávislými kandidáty celkem 12 mandátů, a navíc máme 7 koaličních mandátů s KDU-ČSL (4 v Havířově, 3 v Karviné). 5-procentní volební práh se nám nepodařilo překročit v Bohumíně (koalice), Petrovicích u Karviné a Třinci (sdružení s TOP 09). Ve volbách do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019 COEXISTENTIA podporovala Pavla Kawuloka, kandidáta ČSSD. Kandidátka bohužel nepřekročila 5-procentní volební práh, ČSSD nezískala mandáty.

    Kongres přijal volební program a programové priority na volební období 2019-2021 a novelizoval stanovy. Konaly se volby ústředních orgánů COEXISTENTIE – předsedy, prvního místopředsedy, 23-členné Republikové rady, 3-členné Revizní komise a 3-členné Smírčí komise. Ústřední orgány budou působit ve stejném složení.

 

COEXISTENTIA znowelizowała statut / COEXISTENTIA novelizovala stanovy

 

Podczas obrad XVI Kongresu ruchu politycznego COEXISTENTIA, który odbył się 9.11.2019 r. Nawsiu, delegaci uchwalili zmiany statutu ruchu. Najważniejsza zmiana dotyczy działalności sekcji narodowych, które nie będą już centralnym organem ruchu, ale organem doradczym. Nowy § 29, art. 4 brzmi: „Sekcja narodowa jest organem doradczym ruchu. W wypadku, że sekcja narodowa przedstawi Radzie Republikowej lub Radzie Wykonawczej uchwałę z wnioskiem do realizacji, Rada Republikowa lub Rada Wykonawcza jest zobowiązana wniosek omówić na najbliższym zebraniu.“ Konieczne było dołączenie dwu nowych artykułów, mianowicie § 29, art. 3: „Sekcja narodowa przedstawia sprawozdanie z działalności Kongresowi, a w wypadku że jest to konieczne, również Radzie Republikowej.“, § 29, art. 6: „Przewodniczącego sekcji narodowej wybiera Rada Republikowa, członków Sekcji Narodowej wybiera Rada Wykonawcza.“. Skreślono natomiast § 29, art. 5, przewodniczący sekcji narodowej nie będzie już automatycznie wiceprzewodniczącym ruchu i członkiem Rady Wykonawczej.

    Rada Wykonawcza obradować będzie częściej, nie co trzy, a co dwa miesiące. Zmieniony § 24, art. 3 brzmi: „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby, co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący ruchu ma prawo zwołać zebranie Rady Wykonawczej kiedykolwiek. Jeżeli o to żąda co najmniej 1/3 członków Rady Wykonawczej jest przewodniczący ruchu zobowiązany bezzwłocznie zwołać zebranie Rady Wykonawczej”. Kosmetyczne zmiany dotyczą § 24, art. 4, § 24, art. 5, § 25b, art. 2, § 25b, art. 3, § 31, art. 3, § 32, art. 1 i § 34. Niezmienne natomiast są cele działania ruchu, uwzględnione w § 5. COEXISTENTIA z poparciem stowarzyszeń obywatelskich i organizacji pożytku publicznego forsuje ochronę i dalszy rozwój praw człowieka i podstawowych swobód. Podstawowe cele ruchu są: prawo do korzystania z języka ojczystego w kontaktach urzędowych, prawo do wykształcenia w języku ojczystym gwarantowanego przez państwo, prawo do udziału w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych, prawo do szerzenia informacji w języku ojczystym, prawo do rozwoju istotnych tradycji kulturowych, prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków.

    Zmiana statutu była zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej w dniu 28.11.2019 r.

 

V průběhu jednání XVI. Kongresu politického hnutí COEXISTENTIA, který se konal 9.11.2019 v Návsí, delegáti schválili změny stanov hnutí. Nejdůležitější změna se týká činnosti národních sekcí, které už nebudou ústředními orgány hnutí, ale orgány poradními. Nový § 29, odst. 4 zní: „Národní sekce jsou poradním orgánem hnutí. V případě, že národní sekce předloží Republikové radě nebo Výkonné radě usnesení s návrhem na řešení, Republiková rada nebo Výkonná rada je povinna návrh projednat ne nejbližší schůzi.”. Nutno bylo doplnit dva nové články, jmenovitě § 29, odst. 3: „Národní sekce předkládá zprávu o činnosti Kongresu, a pokud je to nutné rovněž Republikové radě.”, § 29, odst. 6: „Předsedu národní sekce volí Republiková rada, členy národní sekce volí Výkonná rada.”. Naopak vyškrtnut byl § 29, odst. 5, předseda národní sekce už nebude automaticky místopředsedou hnutí a členem Výkonné rady.

    Výkonná rada bude se scházet častěji, nikoliv jednou za tři měsíce, ale jednou za dva měsíce. Změněn byl § 24, odst. 3, který zní: „Výkonná rada jedná podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Předseda hnutí může svolat schůzi Výkonné rady kdykoliv. Jestliže o to žádá nejméně 1/3 členů Výkonné rady je předseda hnutí zavázán neprodleně svolat schůzi Výkonné rady”. Kosmetické změny se týkají § 24, odst. 4, § 24, odst. 5, § 25b, odst. 2, § 25b, odst. 3, § 31, odst. 3, § 32, odst. 1 a § 34. Naopak neměnné jsou cíle hnutí, uvedené v § 5. COEXISTENTIA s podporou občanských sdružení a obecně prospěšné společnosti prosazuje ochranu a další rozvoj lidských práv a základních svobod. Základní cíle hnutí jsou: právo na použití mateřského jazyka v úředním styku, právo na vzdělání v mateřském jazyce garantované státem, právo na účast v řešení záležitostí týkajících se národnostních menšin, právo na šíření informací v mateřském jazyce, právo na rozvoj vlastních kulturních tradic, právo na zachování vlastních kulturních památek a statků.

    Změna stanov byla registrována Ministerstvem vnitra České republiky dne 28.11.2019.

 

XVI Kongres COEX: Referat Stanisława Gawlika na temat 30-letniej działalności COEX / XVI. Kongres COEX: Referát Stanislava Gawlika na téma 30leté činnosti COEX

 

Przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej reprezentujący Polski Związek Kulturalno-Oświatowy głosili pogląd, że nie powinno się wiązać wyłącznie na Forum Obywatelskie, ale zaangażować politycznie również razem z innymi mniejszościami narodowymi. Dlatego nawiązali kontakty z etnicznymi Węgrami ze Słowacji, gdzie istniał podobny pogląd preferujący samodzielną reprezentację polityczną. Jednocześnie były prowadzone rozmowy z reprezentantami mniejszości niemieckiej i rusińskiej. W styczniu 1990 roku przebiegła w Cieszyńskiem akcja petycyjna, na podstawie której udało się uzyskać 1000 podpisów potrzebnych do rejestracji nowego subjektu politycznego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarejestrowało nową partię 27.2.1990 r., na Słowacji 1.3.1990 r.. Kongres założycielski, na którym przewodniczącym wybrano Miklosa Duraya, a pierwszym zastępcą przewodniczącego Polaka, Stanisława Gawlika, odbył się 31.3.1990 r. w Bratysławie. Po 1992 roku, po zaniku federacji czechosłowackiej, w Czechach ruch kontynuował działalność pod nazwą Coexistentia-Wspólnota-Együttélés-Soužití-Spivžitja. 15.2.1993 r. odbył się kongres ruchu w Ostrawie, na którym powołano również sekcje węgierską i ukraińsko-rusińską, przewodniczącym ruchu został wybrany Stanisław Gawlik. Coexistentia brała udział w wyborach komunalnych, w których uzyskiwała mandaty rzędu dziesiątek. Przed wyborami parlamentarnymi w 1996 roku Wspólnota zawarła umowę z ruchem NEZÁVISLÍ, a niektórzy jej reprezentanci byli włączeni na listy kandydackie niezależnych. Niestety nie uzyskali reprezentacji parlamentarnej. W wyborach wojewódzkich w 2000 roku kandydował za partię bez sukcesu lider mniejszości niemieckiej Hans Korbel. W wyborach parlamentarnych w 2002 roku Wspólnota zawarła porozumienie z formacją Strana venkova – spojené občanské síly, niestety, ani tym razem nie udało się uzyskać mandatów. Kandydaci za Wspólnotę ubiegali się, również bez sukcesu, o wybór do Senatu. W wyborach senackich w 1996 roku był to Jerzy Czap w obwodzie senackim nr 73 Frydek Mistek. W wyborach senackich w 1998 roku Jiří Pinkava w tym samym obwodzie. O ile chodzi o cele programowe ruchu, głównym zadaniem było zapewnienie kandydatów do wyborów. W wyborach komunalnych w 2006 roku uzyskaliśmy w powiecie Frydek Mistek 29 radnych, w powiecie Karwina 9 radnych, w 2010 roku 34 (FM) i 8 (KA), v 2014 roku – 27 za COEX (Coexistentia), 9 w koalicji (FM) i 3 za COEX, 2 w koalicji (KA), w 2018 roku – 27 za COEX, 6 w koalicji, 3 z poparciem COEX (FM) i 4 za COEX, 1 w koalicji i 12 z poparciem COEX (KA). COEX popierała w wyborach do Senatu Petra Škrabiša (KDU-ČSL) z Jabłonkowa, Igora Petrova (SNK Evropští demokraté) z Trzyńca, Jerzego Cieńciałę (Občané společně – Nezávislí) z Wędryni. Wszyscy byli wybrani. Forsowanie ochrony praw człowieka i wolności, przede wszystkim praw mniejszości narodowych – 2005 rok – stanowisko COEX na Oświadczenie rządu Republiki Czeskiej przeciw aktywnym przeciwnikom nazizmu, którzy po drugiej wojnie światowej byli dotknięci w związku z postanowieniami stosowanymi w Czechosłowacji wobec tzw. Obywatelstwu nieprzyjacielskiemu, rok 2006 – list premierowi Jiřemu Paroubkowi w sprawie usprawiedliwienia za ucisk sprawiony Węgrom i Polakom, oświadczenie COEX w sprawie całkowitej rehabilitacji Jánosa Esterházyego, rok 2007 – stanowisko COEX w sprawie dotrzymywania Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, inicjatywa przesłana rzecznikowi praw obywatelskich (veřejný ochránce práv) – skarga dotycząca likwidacji szkoły podstawowej i przedszkola z polskim językiem nauczania w Trzyńcu, Kopernika 969, Czeska Inspekcja Szkolna, Inspektorat Morawskośląski, 2008 rok – skarga dotycząca niedozwolonego wywierania presji przez pracowników Inspektoratu Morawskośląskiego Czeskiej Inspekcji Szkolnej w sprawie wymagania dokumentacji od odpowiedzialnych pracowników placówek szkolnych z polskim językiem nauczania wyłącznie w języku administracyjnym, 2009 rok – Komisja Petycyjna Parlamentu Europejskiego: przesłuchanie publiczne w sprawie skargi na opieszałe postępowanie Republiki Czeskiej dotyczące implementacji do systemu prawnego europejskich umów o ochronie mniejszości narodowych i ochronie języków mniejszościowych lub regionalnych, komentarz do Trzeciego Periodycznego Sprawozdania o dotrzymywaniu zasad określonych przez Umowę Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych, zastrzeżenia do Raportu Republiki Czeskiej „Pierwsze Sprawozdanie Periodyczne przedstawione sekretarzowi generalnemu Rady Europy według art. 15 Karty (Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych)“, minister szkolnictwa, młodzieży i gimnastyki Miroslava Kopicowa – skarga dotycząca niedotrzymywania zasad umów europejskich ratyfikowanych przez Republikę Czeską, minister transportu i łączności inż. Gustav Slamečka, MBA – zapewnienie dwujęzycznych napisów na zrekonstruowanych dworcach Kolei Czeskich, Michal Kocáb, minister, Praga – „Ponowne przywrócenie pierwotnej historycznej nazwy rzece Olza“, „Ustosunkowanie się Polskiej Sekcji Narodowej COEX do raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o Zaolziu“, 2010 rok – starszy dyrektor Sekcji Praw Człowieka, stanowisko COEX dotyczące Sprawozdania o Sytuacji Mniejszości Narodowych w Republice Czeskiej w 2010 roku, 2011 rok – przekazanie węgierskich odznaczeń państwowych „Krzyża Rycerskiego Order Republiki Węgierskiej za Zasługi”, udzielonych przez prezydenta Pálo Schmitta założycielom Wspólnoty, László Kocsisowi i Stanisławowi Gawlikowi, informacje w pociągach Kolei Czeskich o stacjach w języku polskim, 2012 rok – petycja domagająca się rehabilitacji hrabiego Jánosa Esterházyego, adresowana przewodniczącej Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Miroslawie Němcowej, zastrzeżenia do Drugiego Sprawozdania Periodycznego o dotrzymywaniu zobowiązań wynikających z Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, 2014 rok – list wysłany prezydentowi republiki Milošowi Zemanowi w sprawie objęcia patronatu uroczystości pod pomnikem gen. Šnejdárka w Bystrzycy, 2015 rok – naruszenie ustawy o gminach, postulat powołania komitetu ds. mniejszości narodowych, Rada Miasta Hawierzowa postulat odrzuciła z uzasadnieniem, że nie znalazła powodów do powołania komitetu, oświadczenie COEX do Sprawozdania o Sytuacji Mniejszości Narodowych w 2015 roku, 2016 rok – list wysłany komitetom do spraw mniejszości narodowych „Prawo przyjmować informacje w swoim języku ojczystym“, stanowisko COEX do Sprawozdania o Sytuacji Mniejszości Narodowych w 2016 roku, list premiera Węgier Viktora Orbána. Działalność prelekcyjna – wymieniam poszczególne imprezy, 1991 rok – konferencja „Znaczenie Śląska Cieszyńskiego w stosunkach czechosłowacko-polskich od 1918 roku do dnia dzisiejszego”, 2000 rok – konferencja międzynarodowa na temat „Potrzebują mniejszości narodowe własną partię“, 2016 rok – konferencja międzynarodowa w Pradze na temat „Ochrona mniejszości w Unii Europejskiej – 15 lat polityki za prawa mniejszości narodowych w Republice Czeskiej“, 2009 rok – konferencja „Sytuacja europejskich mniejszości narodowych – historia i współczesność Węgrów i Polaków w Republice Czeskiej“, 2011 rok – Spis ludności w Republice Czeskiej i interpretacja metodyki oceny wyników, udział i występ na konferencji „Mniejszości narodowe a spis ludności 2011, prawo czy obowiązek“, 2013 rok – konferencja międzynarodowa „Generał Władysław Sikorski, żołnierz, mąż stanu i polityk“, informacja do 70. rocznicy spotkania polskich przywódców opozycyjnych w Palkowicach, „Okrągły stół – ocena dotrzymywania umów europejskich w Republice Czeskiej“ 2014 rok – „Mniejszości w Europie – Europa mniejszości“, udział i występ, 2015 rok – konferencja międzynarodowa „Czas – miejsce – ludzie“, system obozów nazistowskich w okresie drugiej wojny światowej, udział i występ, konferencja w Szombathely „János Esterházy…“, 2017 rok – konferencja międzynarodowa w Pradze „Gróf Esterházy János, 60. rocznica jego męczeńskiej śmierci, konferencja międzynarodowa „Wpływ reformacji na współczesne chrześcijaństwo“, współorganizacja, udział, uroczystości wspomnieniowe ofiar drugiej wojny światowej i reżymu komunistycznego. Działalność wydawnicza – Koexistencia opp. wydała do dnia dzisiejszego 99 numerów gazety COEX „WTZ“, po Kongresie będzie wydany jubileuszowy 100. numer, radę redakcyjną tworzą Tadeusz Toman (redaktor naczelny), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, treść numerów jest zamieszczana na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie zeszytu jest gazeta przekazywana tylko instytucjom i archiwom, czytelnikom tylko na zamówienie. Ku czci zmarłym – Kongres COEX oddał cześć zmarłym w okresie ubiegłych 30 lat działaczom COEX i radnym z list kandydackich COEX. Działacze: Władysław Buda – Koszarzyska, Gyula Brédar – Praga, Ferenc Bugány – Praga, Stanisław Bura – Stonawa, Józef Chmiel – Karwina, Witold Chmiel – Czeski Cieszyn, László Fekete – Praga, Rudolf Fronc – Hawierzów, Rudolf Gaál – Karwina, Lajos Horváth – Praga, Franciszek Jeżowicz – Olbrachcice, Stanisław Kantor – Milików, András Kolozsváry – Sadska, Alfred Kołorz – Hawierzów, Ferenc Kónya – Praga, Edwin Macura – Czeski Cieszyn, Jan Macura – Czeski Cieszyn, Władysław Milerski – Czeski Cieszyn, Ferenc Monus – Ostrawa, Sándor Pálffy – Ostrawa, Stanisław Przyhoda – Trzyniec, Wiesław Sikora – Trzyniec, László Somogyi – Brno, Emil Sztabla – Czeski Cieszyn, Władysław Sztebel – Sucha Górna, Jerzy Taraba – Sucha Górna, Károly Tölgyesi – Praga. Radni: Stanisław Guziur (1994-98, Piotrowice koło Karwiny), Karol Klimek (od 1994, potem wójt, zmarł w funkcji, Milików), Bogusław Kokotek (2010-2014, potem TOP 09, zmarł w funkcji, Trzyniec), Henryk Sumera (1998-2002, Trzyniec).

 

Představitelé polské národnostní menšiny z řad Polského kulturně-osvětového svazu zastávali názor, že by se nemělo výlučně vázat na Občanské fórum, ale se politicky angažovat spolu s jinými národnostními menšinami. Proto navázali kontakty s etnickými Maďary ze Slovenska, kde existoval názorový proud upřednostňující samostatnou politickou reprezentaci. Zároveň probíhala jednání s představiteli německé a rusínské menšiny. V lednu 1990 proběhla na Těšínsku petiční akce, na jejímž základě se podařilo opatřit 1000 podpisů potřebných pro registraci nového politického subjektu. Ministerstvo vnitra zaregistrovalo novou stranu 27. února 1990, na Slovensku 1. března 1900. Zákládající kongres se uskutečnil 31. března 1990 v Bratislavě, kde předsedou byl zvolen Miklos Duray, a prvním místopředsedou Polák, Stanislav Gawlik. Po roce 1992, po zániku československé federace, v Česku hnutí pokračovalo pod názvem Coexistentia-Wspólnota-Együttélés-Soužití-Spivžitja. 15. února 1993 se konal kongres hnutí v Ostravě, kde byly ustaveny i maďarská a ukrajinsko-rusínská sekce, předsedou hnutí se stal Stanislav Gawlik. Coexistentia se účastnila komunálních voleb, kde získávala řádově desítky mandátů. Před sněmovními volbami roku 1996 Soužití uzavřelo dohodu s hnutím NEZÁVISLÍ a někteří jeho představitelé byli začleněni na kandidátní listinu nezávislých. Nezískali ale parlamentní zastoupení. V krajských volbách roku 2000 kandidoval za stranu neúspěšně předák německé menšiny Hans Korbel. Ve sněmovních volbách roku 2002 Soužití vytvořilo alianci s formací Strana venkova – spojené občanské síly, ale ani tenkrát se nepodařilo získat mandáty. Kandidáti za Soužití se rovněž neúspěšně pokoušeli o zvolení do Senátu. V senátních volbách v roce 1996 to byl Jiří Czap za senátní obvod č. 73 Frýdek-Místek. V senátních volbách v roce 1998 Jiří Pinkava ve stejném obvodě. Pokud se jedná o programové cíle hnutí, hlavním úkolem bylo zajistit kandidáty do voleb. V komunálních volbách v roce 2006 jsme získali v okrese Frýdek-Místek 29 členů zastupitelstva, v okrese Karviná 9 členů zastupitelstva, v roce 2010 – 34 (FM) a 8 (KA), v roce 2014 – 27 za COEX (Coexistentia), 9 v koalici (FM) a 3 za COEX, 2 v koalici (KA), v roce 2018 – 27 za COEX, 6 v koalici, 3 s podporou COEX (FM) a 4 za COEX, 1 v koalici a 12 s podporou COEX (KA). COEX podporovala ve volbách do Senátu Petra Škrabiše (KDU-ČSL) z Jablunkova, Igora Petrova (SNK Evropští demokraté) z Třince, Jiřího Cieńciału (Občané společně – Nezávislí) z Vendryně. Všichni byli zvoleni. Prosazování ochrany lidských práv a svobod, zejména práv národnostních menšin – rok 2005 – stanovisko COEX k Prohlášení vlády ČR vůči aktivním odpůrcům nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu, rok 2006 – dopis předsedovi vlády Jiřímu Paroubkovi ve věci omluvy za útlak způsoben Maďarům a Polákům, prohlášení COEX ve věci úplné rehabilitace Jánose Esterházy, rok 2007 – stanovisko COEX k realizaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, podnět veřejnému ochránci práv – stížnost na zrušení základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Třinec, Koperníkova 969, Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, rok 2008 – podnět veřejnému ochránci práv – stížnost na nepřípustné nátlaky pracovníků Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce ve věci vyžadování dokumentace od zodpovědných pracovníků školských zařízení s polským jazykem vyučovacím výlučně ve správním jazyce, rok 2009 – Petiční komise Evropského parlamentu: veřejné slyšení ve věci stížnosti na liknavé jednání České republiky ve věci implementace do právního řádu evropských úmluv o ochraně národnostních menšin a ochraně menšinových či regionálních jazyků, komentář ke Třetí periodické zprávě o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin, připomínky k Raportu České republiky „První periodická zpráva předložená generálnímu tajemníkovi Rady Evropy podle čl. 15 Charty (Evropské charty regionálních či menšinových jazyků)“, Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová – stížnost na nedodržování Českou republikou zásad ratifikovaných evropských úmluv, Ministr dopravy a spojů Ing. Gustav Slamečka, MBA – zajištění dvojjazyčných nápisů na rekonstruovaných nádražích Českých drah, Michal Kocáb, ministr, Praha – „Znovunavrácení původního historického názvu řece Olza“, „Vyjádření Polské národní sekce COEX k raportu Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky o Zaolzí“, rok 2010 – vrchní ředitel Sekce pro lidská práva, vyjádření COEX ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010, rok 2011 – předání maďarských státních vyznamenání „Rytířského kříže Řádu Maďarské republiky za zásluhy”, udělené prezidentem Pálem Schmittem zakladatelům Soužití, Lászlóovi Kocsisovi a Stanislavu Gawlikovi, informace ve vlacích Českých drah o stanicích v polském jazyce, rok 2012 – petice požadující rehabilitaci hraběte Jánose Esterházyho, adresované předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavě Němcové, připomínky ke Druhé periodické zprávě o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, rok 2014 – zaslání dopisu prezidentu republiky Miloši Zemanovi ve věci přijetí záštity nad oslavami u pomníku gen. Šnejdárka v Bystřici, rok 2015 – porušení zákona o obcích, žádost o zřízení výboru pro národnostní menšiny, Zastupitelstvo města Havířova odmítlo se zdůvodněním, že neshledalo důvody pro jeho zřízení, vyjádření COEX ke Zprávě o situaci národnostních menšin za rok 2015, rok 2016 – zaslání dopisu výborům pro národnostní menšiny „Právo přijímat informace ve svém mateřském jazyce“, stanovisko COEX ke Zprávě o situaci národnostních menšin za rok 2016, dopis předsedy vlády Maďarska Viktora Orbána. Vzdělávací činnost – uvádím jednotlivé akce, rok 1991 – konference „Úloha Těšínska v československo-polských vztazích od roku 1918 dodnes“, rok 2000 – mezinárodní seminář na téma „Potřebují národní menšiny vlastní stranu“, rok 2016 – mezinárodní seminář v Praze na téma „Ochrana menšin v Evropské unii za práva národních menšin v České republice“, rok 2009 – seminář „Situace evropských národnostních menšin – minulost a současnost Maďarů a Poláků v České republice“, rok 2011 – Sčítání lidu v České republice a interpretace metodiky vyhodnocení výsledků, účast a vystoupení na semináři „Národnostní menšiny a sčítání lidu 2011, právo nebo povinnost“, rok 2013 – mezinárodní seminář „Generál Władysław Sikorski, voják, státník a politik“, informace k 70. výročí setkání polských opozičních vůdců v Palkovicích, „Kulatý stůl – vyhodnocení realizace evropských úmluv Českou republikou“ rok 2014 – „Menšiny v Evropě – Evropa menšin“, účast a vystoupení, rok 2015 – mezinárodní konference „Čas – místo – lidé“, systém nacistických táborů v letech druhé světové války, účast a vystoupení, konference v Szombathely „János Esterházy…“, rok 2017 – mezinárodní konference v Praze „Gróf Esterházy János, k 60. výročí jeho mučednické smrti, mezinárodní konference „Vliv reformace na soudobé křesťanství“, podíl na organizaci, účast, pamětní slavnosti obětem druhé světové války a komunistického režimu. Vydavatelská činnost – Koexistencia o.p.s. vydala k dnešnímu dni 99 čísel novin COEX „WTZ“, po Kongrese vyjde jubilejní 100. číslo, redakční radu tvoří Tadeusz Toman (šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanislav Gawlik, Bohuslav Kaleta, obsah čísel je zveřejněn na internetových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány pouze institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku. Pocta zemřelým – Kongres COEX vzdal poctu zemřelým za uplynulých 30 let funkcionářům COEX a členům zastupitelstva z kandidátek COEX. Funkcionáři: Władysław Buda – Košařiska, Gyula Brédar – Praha, Ferenc Bugány – Praha, Stanisław Bura – Stonava, Józef Chmiel – Karviná, Witold Chmiel – Český Těšín, László Fekete – Praha, Rudolf Fronc – Havířov, Rudolf Gaál – Karviná, Lajos Horváth – Praha, Franciszek Jeżowicz – Albrechtice, Stanisław Kantor – Milíkov, András Kolozsváry – Sadská, Alfred Kołorz – Havířov, Ferenc Kónya – Praha, Edwin Macura – Český Těšín, Jan Macura – Český Těšín, Władysław Milerski – Český Těšín, Ferenc Monus – Ostrava, Sándor Pálffy – Ostrava, Stanisław Przyhoda – Třinec, Wiesław Sikora – Třinec, László Somogyi – Brno, Emil Sztabla – Český Těšín, Władysław Sztebel – Horní Suchá, Jerzy Taraba – Horní Suchá, Károly Tölgyesi – Praha. Zastupitelé: Stanisław Guziur (1994-98, Petrovice u Karviné), Karol Klimek (od 1994, potom starosta, zemřel ve funkci, Milíkov), Bohuslav Kokotek (2010-2014, potom TOP 09, zemřel ve funkci, Třinec), Henryk Sumera (1998-2002, Třinec).

 

XVI Kongres COEX: Wystąpienie László Attily Kocsisa, przewodniczącego Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego / XVI. Kongres COEX: Vystoupení László Atilly Kocsise, předsedy Pamětního výboru Jánose Esterházyho

 

Szanowne Panie, szanowni Panowie! Pozwólcie, proszę, abym i ja jak najserdeczniej pozdrowił Was, uczestników XVI Kongresu COEX. Jednocześnie przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia od Stowarzyszenia Jánosa Esterházyego za Wartości Ludzkie i Chrześcijańskie i od Stowarzyszenia za Wspólne Cele, o co prosił mnie jego przewodniczący pan dr Miklos Duray, założyciel i pierwszy przewodniczący naszego ruchu. Wykorzystuję okazję, aby szczerze pogratulować naszym polskim przyjaciołom z okazji zbliżającego się wielkiego święta – Dnia Niepodległości Polski. Z Państwa życzliwym pozwoleniem chciałbym się obecnie z Wami podzielić niektórymi przemyśleniami dotyczącymi wygłoszonych sprawozdań, jak i ogólnej działalności COEX za minione 30 lat jej istnienia, a to jako były przewodniczący COEX i długoletni przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX i Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego COEX. Cieszy mnie, że referat pana dr Stanisława Gawlika, obiektywnie i pozytywnie ocenia wykonaną przez ruch pracę, z czym się w pełni utożsamiam. Rozumiem, że z powodów czasowych nie mógł zawierać wyliczenia wszystkich ważnych wydarzeń, tym bardziej szczegółowo je omawiać. Dlatego chciałbym niektóre, z mojego punktu widzenia, momenty uzupełnić. Nasz ruch, jako organizacja polityczna chroniąca prawa człowieka i prawa mniejszości narodowych, od samego początku występował przeciw tzw. Dekretom Benesza, założonych na niedemokratycznej zasadzie winy kolektywnej, i które do dnia dzisiejszego mają swe fatalne konsekwencje. W związku z tym przypominam jako wydarzenie nadzwyczajnego znaczenia, korespondencję przewodniczącego ruchu z premierem Republiki Czeskiej Jiřím Paroubkiem sprzed 14. lat Wtedy – 17 listopada 2005 roku – pozdrowiłem listownie pana premiera z okazji Dnia Walki za Wolność i Demokrację i wyraziłem swoje uznanie za jego inicjatywę w sprawie usprawiedliwienia niemieckim antyfaszystom z szeregów byłych obywateli czechosłowackich za cierpienia i krzywdy, które doświadczyli zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej na naszym terenie. Jednocześnie wyraziłem zawód, że nie dotyczy to kolejnych mniejszości narodowych żyjących w Republice Czeskiej, mianowicie Węgrów i Polaków, na których popełniona była niemała krzywda w tym okresie. W pisemnej odpowiedzi z 3 stycznia 2006 pan premier podziękował za przejaw uznania do Oświadczenia rządu Republiki Czeskiej wobec aktywnych przeciwników nazizmu, którzy po zakończeniu drugiej wojny światowej byli dotknięci w związku z postanowieniami stosowanymi w Czechosłowacji wobec tzw. obywatelstwu nieprzyjacielskiemu. Podkreślił, że usprawiedliwienie jest skierowane nie tylko wobec reprezentantów narodowości niemieckiej, do grupy docelowej obywateli należą również reprezentanci narodowości węgierskiej i polskiej. Dodał, że losy tysięcy obywateli, którzy po drugiej wojnie światowej byli dotknięci bezprawiem, nie są mu żadnym wypadku obojętne. Dotyczy to zwłaszcza również byłych obywateli czechosłowackich – reprezentantów narodowości węgierskiej, którzy byli w latach 1946-1947 przemocą przesiedleni z południowej Słowacji do pogranicza ziem czeskich na prace przymusowe. Węgrzy żyjący w Republice Czeskiej i na Słowacji ten gest polityczny, na który czekali całych sześć dziesięcioleci, wysoko cenią, pomimo że nie jest ukierunkowany na materialne odszkodowanie dotkniętych osób pokrzywdzonych, lecz jest przede wszystkim wyrazem moralnego uznania. Również docenił to rząd węgierski, pomimo że prezydent Republiki Czeskiej Václav Klaus swemu węgierskiemu odpowiednikowi László Sólomyowi podczas wizyty państwowej oświadczył, że usprawiedliwienia rządu nie podziela. O usprawiedliwieniu rządu czeskiego miałem tę cześć referować w swoim przemówieniu na zagajenie wędrownej wystawy dokumentalnej „Never Again” w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli w maju 2006 roku, poświęconej 60. rocznicy deportacji 44 tysięcy Węgrów ze Słowacji do pogranicza czeskiego. Komentarze mówiły wtedy o „przełamaniu lodów w Czechach”. COEX zawsze odezwała się, kiedy mniejszościom narodowym na świecie ograniczano ich prawa lub kiedy atakowano suwerenność państw narodowych. Tak było na przykład podczas wydania dyskryminacyjnych ustaw językowych na Słowacji przed laty i niedawno na Ukrainie, również w wypadku ataków na Węgry w Parlamencie Europejskim. Swoje stanowiska wydaliśmy w formie oświadczeń publicznych lub społecznych i petycji. Za nasze stanowiska podziękowanie wyraziła przed laty Partia Koalicji Węgierskiej na Słowacji lub węgierski premier Wiktor Orbán listem z 29 listopada 2016 roku. Od początku nadzwyczajne znaczenie przykładamy uczczeniu pamięci i rehabilitacji hrabiego Jánosa Esterházyego, czołowego działacza politycznego Węgrów w byłej Czechosłowacji. Komitet wspomnieniowy Jánosa Esterházyego w ramach naszego ruchu ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Jánosa Esterházyego za Wartości Ludzkie i Chrześcijańskie. Aktualnie z Węgierską i Polską Sekcją Narodową, również z organizacją pożytku publicznego Koexistencia opp, zorganizowaliśmy kilka udanych konferencji międzynarodowych z udziałem krajowych i zagranicznych historyków, politologów i polityków. Podczas jubileuszowej imprezy wspomnieniowej w marcu 2017 roku z okazji 60. rocznicy śmierci naszego męczennika pozdrowiliśmy przewodniczącego komitetu zagranicznego Izby Poselskiej Parlamentu RC, pana Karla Schwarzenberga, który tam wygłosił słynną wypowiedź ocenioną również za granicą, że János Esterházy był jednym z najbardziej honorowych polityków Europy Środkowej XX wieku i że jego skazanie było wielkim błędem państwa czechosłowackiego. Węgierska Sekcja Narodowa COEX zawsze pomagała zaspokajać potrzeby duchowe wierzących. Jako jej przewodniczący prowadziłem korespondencję z arcybiskupem praskiej archidiecezji, Miloslavem Vlkiem, później również z jego następcą, Dominikiem Duką na temat wznowienia regularnych węgierskich nabożeństw w Pradze, co się także udało przed trzema laty. W ubiegłym roku powstała Węgierska Parafia Rzymskokatolicka, a ja zostałem członkiem jej rady pastoralnej. W ubiegłym roku w maju byłem zaszczycony tym, że na zaproszenie prezydenta Węgier, pana Jánosa Ádera wziąłem udział w przekazaniu wysokiego węgierskiego odznaczenia państwowego kardynałowi Duce w Budapeszcie. W bieżącym roku w marcu na zaproszenie arcybiskupa archidiecezji krakowskiej, kardynała Jędraszewskiego, wziąłem udział w zagajeniu procesu beatyfikacji Jánosa Esterházyego. U narodzin pomysłu kanonizacji był obecny Komitet Wspomnieniowy Jánosa Esterházyego, mam na myśli głównie nasz postulat, z którym zwróciliśmy się wspólnym listem w tej sprawie do arcybiskupa archidiecezji ołomunieckiej i metropolity morawskiego kardynała, Jana Graubnera. Spotkał mnie, a tym samym również nasz ruch, wielki zaszczyt wziąć udział w kolacji prezydenta republiki, Václava Klausa na Zamku Praskim w kwietniu 2011 roku na cześć prezydenta Węgier Pála Schmitta i obiadu prezydenta republiki Miloša Zemana w grudniu 2017 roku na cześć prezydenta Jánose Ádera. Teraz otrzymałem zaproszenie przewodniczącego Izby Poselskiej Parlamentu RC Radka Vondráčka na uroczystość z okazji 30. rocznicy wydarzeń listopadowych w 1989 roku. To wszystko świadczy o tym, że  COEX zauważają w najwyższych kręgach politycznych. Sam to uważam również za wyraz uznania długoletniej działalności naszego ruchu, za to w ten sposób dziękuję Wam wszystkim, którzy włączyliście się do wspólnych działań. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście mnie i życzę dalszego z sukcesem kontynuowanych płodnych obrad.

 

Vážené Dámy a vážení Pánové! Dovolte mi, prosím, abych také i já srdečně pozdravil Vás, účastníky XVI. Kongresu COEX. Zároveň předávám vřelé pozdravy od Spolku Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty a od Sdružení za společné cíle, o což mě požádal jeho předseda pan dr. Miklos Duray, zakladatel a první předseda našeho hnutí. Využívám této příležitosti, abych upřímně blahopřál našim polským přátelům k nadcházejícímu velkému svátku – Dne vyhlášení nezávislosti Polska. S Vaším laskavým svolením bych se nyní podělil s Vámi s některými svými myšlenkami k předneseným zprávám, jakož i k celkové činnosti COEX za uplynulých 30 let její existence, a to jako bývalý předseda COEX a dlouholetý předseda Maďarské národní sekce COEX a Pamětního výboru Jánose Esterházyho COEX. Těší mě, že referát pana dr. Stanislava Gawlika objektivně a pozitivně hodnotí vykonanou práci hnutí, s čímž se plně ztotožňuji. Chápu, že z časových důvodů nemohla obsahovat výčet všech důležitých událostí, natož je podrobně rozvádět. Chtěl bych proto některé z mého hlediska důležité momenty doplnit. Naše hnutí, jakožto politická organizace hájící lidská práva a práva národních menšin, od prvopočátku vystupovalo proti tzv. Benešovým dekretům, založeným na nedemokratickém principu kolektivní viny, a které dodnes mají své neblahé důsledky. V této souvislosti připomínám jako událost mimořádného významu, korespondenci předsedy hnutí s předsedou vlády České republiky Jiřím Paroubkem před 14ti lety. Tehdy – 17. listopadu 2005 – jsem dopisem pozdravil pana premiéra ke Dni boje za svobodu a demokracii a vyjádřil své uznání za jeho iniciativu ve věci omluvy německým antifašistům z řad bývalých občanů ČSR za utrpení a křivdy, jež byly na nich páchány krátce po ukončení druhé světové války na našem území. Zároveň jsem však vyjádřil i zklamání nad tím, že se to nevztahuje na další národnostní menšiny žijící v České republice, jmenovitě na Maďary a Poláky, na nichž byla také spáchaná nemalá křivda v téže době. V písemné odpovědi z 3. ledna 2006 pan předseda vlády poděkoval za uznání k Prohlášení vlády České republiky vůči aktivním odpůrcům nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postižení v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. Zdůraznil, že omluva je zaměřena nejen vůči příslušníkům německé národností, mezi cílovou skupinu občanů patří rovněž příslušníci maďarské a polské národnosti. Dodal, že mu osudy tisíců občanů, kteří byli po druhé světové válce postiženi bezprávím, nejsou v žádném případě lhostejné. Týká se to zvláště i bývalých československých občanů – příslušníků maďarské národností, kteří byli v letech 1946-1947 násilně přesídlení z jižního Slovenska do pohraničí českých zemí na nucené práce. Maďaři žijící v České republice i na Slovensku si tohoto politického gesta, na což čekali celých šest desetiletí, vysoce váží, i když nesměřuje k materiálnímu odškodnění postižených osob, nýbrž je především výrazem morálního uznání. Také maďarská vláda toto ocenila, přesto že prezident České republiky Václav Klaus svému maďarskému protějšku László Sólyomovi při státní návštěvě prohlásil, že omluvu vlády nesdílí. O omluvě české vlády jsem měl čest referovat ve svém projevu na zahájení putovní dokumentární výstavy „Never again“ v budově Evropského parlamentu v Bruselu v květnu 2006, věnované 60. výročí deportace 44 tisíc Maďarů ze Slovenska do českého pohraničí. Komentáře tehdy hovořily o „prolomení ledů v Česku“. COEX se vždy ozvala, když národnostním menšinám ve světě oklešťovali jejich práva, nebo když se útočilo na suverenitu národních států. Tak tomu bylo například při vydání diskriminačních jazykových zákonů na Slovensku před lety a nedávno na Ukrajině, a v případě útoku na Maďarsko v Evropském Parlamentu. Svá stanoviska jsme vydali formou veřejných či společných prohlášení a peticí. Za naše postoje vyjádřila poděkování před lety Strana maďarské koalice na Slovensku nebo předseda maďarské vlády Viktor Orbán dopisem ze dne 29. listopadu 2016. Od počátku připisujeme mimořádnou pozornost uctění památky a rehabilitace hraběte Jánose Esterházyho, předního politického činitele Maďarů v bývalém Československu. Pamětní výbor Jánose Esterházyho při našem hnutí úzce spolupracuje se Spolkem Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty. V součinnosti s Maďarskou a Polskou národní sekci, a též s obecně prospěšnou společností Koexistencia ops, jsme uspořádali několik úspěšných mezinárodních konferencí za účasti domácích a zahraničních historiků, politologů a politiků. Na jubilejní vzpomínkové akci v březnu 2017 při příležitostí 60. výročí úmrtí našeho mučedníka jsme pozdravili i předsedu Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Karla Schwarzenberga, který tam přednesl proslulý výrok oceněný i v zahraničí, že János Esterházy byl jedním z nejčestnějších politiků Střední Evropy ve XX. století a že jeho odsouzení bylo velkou chybou československého státu. Maďarská národní sekce COEX vždy napomáhala uspokojování duchovních potřeb věřících. Jako její předseda jsem vedl korespondenci s arcibiskupem pražské arcidiecéze Miloslavem Vlkem a též s jeho nástupcem Dominikem Dukou o obnovení pravidelných maďarských svatých mší v Praze, což se také stalo před třemi lety. V minulém roce byla zřízena Maďarská římskokatolická fara, a stal jsem se členem její pastorační rady. Vloni v květnu jsem byl poctěn tím, že na pozvání prezidenta Maďarska pana Jánose Ádera jsem se zúčastnil předání vysokého maďarského státního vyznamenání kardinálu Dukovi v Budapešti. Letos v březnu jsem se na pozvání arcibiskupa krakovské arcidiecéze, kardinála Jędraszewského zúčastnil zahájení procesu blahořečení Jánose Esterházyho. U zrodu myšlenky kanonizace byl přítomen i Pamětní výbor Jánose Esterházyho, mám na mysli hlavně naší žádost, se kterou jsme se obrátili společným dopisem v této záležitosti na arcibiskupa olomoucké arcidiecéze a metropolitu moravského kardinála Jana Graubnera. Dostalo se mi velké cti a tím i našemu hnutí, zúčastnit se večeře prezidenta republiky Václava Klause na Pražském hradě v dubnu 2011 na počest prezidenta Maďarska Pála Schmitta i oběda prezidenta republiky Miloše Zemana v prosinci 2017 na počest prezidenta Jánose Ádera. Teď jsem dostal pozvání od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka na slavnostní akci k 30. výročí listopadových událostí roku 1989. To vše svědčí o tom, že si COEX všímají v nejvyšších politických kruzích. Sám to považuji také za výraz uznání mnoholeté úspěšné činnosti našeho hnutí, za což i touto cestou děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli na společné práci. Děkuji Vám, že jste mě vyslechli a přeji další úspěšné pokračování v plodném sněmování.

 

XVI Kongres COEX: Przyczynek dyskusyjny Bogusława Kalety na temat dwujęzycznego nazewnictwa / XVI. Kongres COEX: Diskuzní příspěvek Bohuslava Kalety na téma dvojjazyčného názvosloví

 

Szanowni uczestnicy XVI Kongresu COEX. Kongres Polaków w Republice Czeskiej zlecił swej Komisji Praw Mniejszości Narodowych opracować problematykę implementacji godnych dwujęzycznych nazw gmin, ich dzielnic, części, ulic, innych przestrzeni publicznych oraz oznakowania budynków organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, również w języku Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej, na podstawie dużej liczby praw międzynarodowych, konwencji europejskich i ustaw Republiki Czeskiej do ochrony praw mniejszości narodowych, w szczególności na podstawie ustawy konstytucyjnej nr 98/2013 Dz.U. (Konstytucja RC), ustawy nr 273/2001 Dz.U. (ustawa o prawach mniejszości narodowych), ustawy 561/2004, Dz.U. (ustawa szkolna) według następnych przepisów, kolejnych ustaw i dekretów rządu Republiki Czeskiej. Komisja ta zajmowała się ogólnie szeroką problematyką niezadowalającego stanu wdrażania nazw dwujęzycznych gmin, ulic i innych przestrzeni publicznych, gdzie to ustawa nr 128 Dz.U umożliwia i konstatuje, iż nie jest implementowana na odpowiednim poziomie! Dlatego będzie opracowana dogłębna ogólna analiza wybranych nazw, w języku czeskim i polskim, z wytkniętymi ich błędami i następnie dogłębna ogólna synteza tych nazw, z proponowanym sposobem eliminacji błędów w tych nazwach i zastąpienia ich ujednoliconymi, systemowymi i godnymi nazwami. Potem zostanie, na podstawie wymienionej ogólnej dogłębnej analizy i syntezy nazw, opracowana dla każdej właściwej gminy zwięzła synteza z proponowanymi, systemowymi, ujednoliconymi i godnymi nazwami, które potem będą uchwalane przez właściwe rady gmin i następnie przez nie instalowane. Dla specyficznego podzbioru ogólnych nazw gmin, ulic i innych przestrzeni publicznych, konkretnie dla nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej, gdzie są ich aktualne nazwy w krytycznym stanie nazewniczym, została już na prośbę Komisji Szkolnej Kongresu Polaków w Republice Czeskiej opracowana przez inż. Bogusława Kaletę, CSc. dla Komisji Praw Mniejszości Narodowych Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, w języku czeskim i następnie w języku polskim, obszerna Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w RC (SPMN w RC) 2018. r., która zawiera, oprócz innych, dwa najważniejsze zestawy: 1. Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej, IA, analiza 2018 r. (1.), 2. Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej, IB, synteza 2018. r.(2.). Sedno problemu tkwi w tym, iż nazwy szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej powinny być na podstawie ustawy o samorządzie gminnym dwujęzyczne, dlatego są bardzo długie, co bezprawnie skłania do tego, iż części lub całe części nazw szkół w języku polskim są przez oddziały szkolne w gminach i miastach opuszczane. Dochodzi tam do naruszania minimalnie dwóch ustaw Republiki Czeskiej, co obraża godność obywateli polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu! Komisja Praw Mniejszości Narodowych Kongresu Polaków w Republice Czeskiej przestała z nieznanych powodów po trzech miesiącach pracować, przedstawiciele Kongresu Polaków w Republice Czeskiej nie reagowali na niektóre listy napisane przez autora Rozprawy, bardzo długo nie reagowali na dwa listy polecone w tej sprawie przewodniczącego COEX, Józefa Przywary, pierwszy przesłany 28.2.2019 r. i drugi list urgencyjny przesłany 29.7.2019 r. Przewodniczący Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, inż. Mariusz Wałach, odpowiedział na te listy dopiero 19.9.2019 r. z prośbą o usprawiedliwienie spóźnionej odpowiedzi. Ta była bardzo zwięzła i nie były w niej zawarte odpowiedzi na przedłożone liczne pytania przewodniczącego COEX. Ważna, paląca problematyka stoi już 3 lata. Dlatego Polska Sekcja Narodowa COEX postanowiła zwołać przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń polskich, objaśnić im zaistniałą sytuację krytyczną, pozyskać ich dla wsparcia przejęcia przez nią niezrealizowanego zadania przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Polecam, aby na właśnie przebiegającym XVI Kongresie COEX było w jego uchwale zawarte polecenie przejęcia tego ważnego zadania przez Polską Sekcję Narodową COEX. Z opracowaną pełną wersją Rozprawy (...) w języku polskim i czeskim można zaznajomić się na stronach internetowych: www.coexistentia.cz, Dokumenty, Dokumenty OPS i napis Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství (PNŠ v ČR) 2018. Dziękuję za uwagę.

 

Vážení účastníci XVI Kongresu COEX. Kongres Poláků v České republice uložil své Komisi práv národnostních menšin zpracovat problematiku implementování důstojných, dvojjazyčných názvů obcí, jejich částí, ulic, jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků, také v jazyce polské národnostní menšiny v České republice, na základě celé řady mezinárodních práv, evropských konvencí a zákonů České republiky na ochranu práv národnostních menšin, zejména na základě Ústavního zákona č. 98/2013 Sb. (Ústava ČR), zákona č. 273/2001 Sb. (Zákon o právech národnostních menšin), Zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích), Zákona, 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dalších zákonů a nařízení vlády České republiky. Tato komise se zabývala všeobecně širokou problematikou neuspokojivého stavu zavádění dvojjazyčných názvů obcí, ulic a jiných veřejných prostranství, kde to zákon č. 128 Sb. umožňuje a konstatovala, že není provedeno na odpovídající úrovni. Bude proto zpracována obecná a následně stručná analýza názvů v českém a polském jazyce pro každou příslušnou obec s vytknutými chybami současného stavu názvů, a následně hloubková obecná syntéza těchto názvů s navrženým způsobem odstranění těchto chyb v názvech a nahrazením jich sjednocenými, systémovými a důstojnými názvy v českém a polském jazyce. Potom bude, na základě uvedené obecné hloubkové analýzy a syntézy názvů, zpracována pro každou příslušnou obec stručná syntéza s navrženými, sjednocenými, systémovými a důstojnými názvy, které by pak byly schváleny příslušnými zastupitelstvy obcí a následně instalovány. Pro specifickou podmnožinu obecných názvů obcí, ulic a jiných veřejných prostranství, konkrétně pro názvy škol polského národnostního školství v České republice, kde jsou aktuální názvy těchto škol dlouhodobě v prekérním, názvoslovném stavu, byla již na žádost Školské komise Kongresu Poláků v České republice zpracována Ing. Bohuslavem Kaletou, CSc. pro Komisi práv národnostních menšin Kongresu Poláků v České republice, v českém a následně polském jazyce, zatím obšírná Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol polského národnostního školství v České republice 2018, která obsahuje, kromě jiných, dva nejdůležitější soubory: 1. Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů polského národnostního školství v České republice, IA, analýza 2018 (1.), 2. Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů polského národnostního školství, IB, syntéza 2018 (2.). Podstata problémů spočívá v tom, že názvy škol polského národnostního školství v České republice musí být ze zákona dvojjazyčné, a proto jsou velmi dlouhé, což neoprávněně vedlo k tomu, že část nebo celá část názvu v polském jazyce byla školskými úřady v obcích a ve městech vynechávána, což pochopitelně uráželo důstojnost polské národnostní menšiny na Záolzí. Komise práv národnostních menšin Kongresu Poláků v České republice přestala z neznámých důvodů po třech měsících úplně pracovat, vedení Kongresu Poláků v České republice nereagovalo na několikeré dopisy autora Rozpravy v této věci, na dva dopisy předsedy COEX Josefa Przywary, první z 28.2.2019 a druhý urgenční z 29.7.2019, předseda Kongresu Poláků v České republice Ing. Mariusz Wałach odpověděl teprve 19.9.2019 s prosbou o prominutí za zpožděnou odpověď. Ta byla velmi stručná, a nebyly v ní zodpovězeny mnohé otázky položené předsedou COEX. Důležitá, palčivá problematika zůstala již 3 roky stát. Proto Polská národní sekce COEX se odhodlala svolat zástupce polských organizací a spolků, vysvětlit jim nastalou kritickou situaci, získat je pro podporu převzetí nerealizovaného úkolu Kongresu Poláků v České republice. Doporučuji, aby i na našem XVI. Kongresu COEX bylo v usnesení dáno Polské národní sekci COEX doporučení k převzetí tohoto odpovědného úkolu. Se zpracovanou plnou verzí Rozpravy (…) v polském a českém jazyce se lze seznámit na stránkách: www.coexistentia.cz, Dokumenty, Dokumenty OPS a název „Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství (PNŠ) v ČR 2018“. Děkuji za pozornost.

 

Uchwała XVI Kongresu COEX z dnia 9.11.2019 r. / Usnesení

XVI. Kongresu COEX ze dne 9.11.2019

 

XVI Kongres COEX / XVI. Kongres COEX

uchwalił program obrad, / schválil program jednání,

wziął do wiadomości wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, skład komisji mandatowej, komisji wyborczej i komisji uchwał, / vzal na vědomí volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu, složení mandátové komise, volební komise a návrhové komise,

wziął do wiadomości prezentację 30-letniej historii COEX, / vzal na vědomí prezentaci 30leté historie COEX,

wziął do wiadomości sprawozdanie przewodniczącego COEX o działalności COEX, / vzal na vědomí zprávu předsedy COEX o činnosti COEX,

wziął do wiadomości sprawozdanie Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX, / vzal na vědomí zprávu Maďarské národní sekce COEX,

wziął do wiadomości wystąpienia gości, / vzal na vědomí vystoupení hostů,

wziął do wiadomości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej COEX, / vzal na vědomí zprávu Revizní komise COEX,

wziął do wiadomości informację komisji mandatowej, / vzal na vědomí informaci mandátové komise,

wziął do wiadomości wygłoszone przyczynki dyskusyjne, / vzal na vědomí přednesené diskusní příspěvky,

uchwalił zmianę statutu COEX, / schválil změnu stanov COEX,

uchwalił program wyborczy i priorytety programowe COEX na kadencję 6/2019-5/2021, / schválil volební program a programové priority COEX na období 6/2019-5/2021,

wybrał Józefa Przywarę przewodniczącym COEX, / zvolil Josefa Przywaru předsedou COEX,

wybrał Zoltána Domonkosa pierwszym zastępcą przewodniczącego COEX, / zvolil Zoltána Domonkose prvním místopředsedou COEX,

wybrał Radę Republikową COEX w składzie: Ladislav Derian, Zoltán Domonkos, Władysław Drong, János Fajd, István Fucsik, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, Jadwiga Karolczyk, Jolana Kónyová, László Attila Kocsis, Arpád Kosár, László Labancz, Emil Macura, Karel Matisz, Władysław Niedoba, Józef Przywara, Bogusław Raszka, Ernö Soós, Eduard Szabó, Józef Toboła, Tadeusz Toman, Barbara Wachtarczyk, Paweł Wania, / zvolil Republikovou radu COEX ve složení: Ladislav Derian, Zoltán Domonkos, Władysław Drong, János Fajd, István Fucsik, Stanislav Gawlik, Bohuslav Kaleta, Jadwiga Karolczyk, Jolana Kónyová, Ladislav Kocsis, Arpád Kosár, Ladislav Labancz, Emil Macura, Karel Matisz, Vladislav Niedoba, Josef Przywara, Bohuslav Raszka, Ernest Soós, Eduard Szabó, Josef Toboła, Tadeusz Toman, Barbara Wachtarczyková, Pavel Wania,

wybrał Komisję Rewizyjną COEX w składzie: / zvolil Revizní komisi COEX ve složení: Helena Bubik, Róbert Komjathy, Józef Pietrus,

wybrał Sąd Rozjemczy COEX w składzie: / zvolil Smírčí komisi COEX ve složení: Ludovít Balla, Eugeniusz Kiedroń, Tadeusz Kornuta,

upoważnił zastępować przewodniczącego COEX w czasie jego nieobecności według § 20, ust. 2 kodeksu handlowego Zoltána Domonkosa, w jego nieobecności Arpáda Kosára, w jego nieobecności Stanisława Gawlika, / zmocnil v nepřítomnosti předsedy COEX zastupováním dle §20, odst. 2 obchodního zákoníku Zoltána Domonkose, v jeho zastoupení Arpáda Kosára, v jeho zastoupení Stanislava Gawlika.

Návsí (Nawsie), 9.11.2019

Podpisy členů návrhové komise / podpisy członków komisji uchwał: Bohuslav Kaleta, Ernest Soós, Pavel Wania

 

Uchwała Rady Republikowej COEX z dnia 9.11.2019 r. / Usnesení Republikové rady COEX ze dne 9.11.2019

 

Rada Republikowa COEX / Republiková rada COEX

wzięła do wiadomości wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, skład komisji mandatowej, komisji wyborczej i komisji uchwał, / vzala na vědomí volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a složení mandátové komise, volební komise a návrhové komise,

wzięła do wiadomości informację komisji mandatowej, / vzala na vědomí informaci mandátové komise,

wzięła do wiadomości wygłoszone przyczynki dyskusyjne, / vzala na vědomí přednesené diskusní příspěvky,

wybrała Radę Wykonawczą COEX w składzie: Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, László Attila Kocsis, Arpád Kosár, Władysław Niedoba, Józef Przywara, Ernö Soós, Tadeusz Toman, / zvolila Výkonnou radu COEX ve složení: Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanislav Gawlik, Ladislav Kocsis, Arpád Kosár, Vladislav Niedoba, Josef Przywara, Ernest Soós, Tadeusz Toman,

wybrała Stanisława Gawlika i Arpáda Kosára zastępcami przewodniczącego COEX, / zvolila Stanislava Gawlika a Arpáda Kosára místopředsedy COEX,

wybrała Tadeusza Tomana sekretarzem Rady Wykonawczej COEX, / zvolila Tadeusze Tomana tajemníkem Výkonné rady COEX,

wybrała Arpáda Kosára przewodniczącym Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX, / zvolila Arpáda Kosára předsedou Maďarské národní sekce COEX,

wybrała Stanisława Gawlika przewodniczącym Polskiej Sekcji Narodowej COEX, / zvolila Stanislava Gawlika předsedou Polské národní sekce COEX,

zobowiązała sekretarza Rady Wykonawczej COEX przesłać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC spis osób statutarnych COEX, / uložila tajemníkovi Výkonné rady COEX zaslat Ministerstvu vnitra ČR seznam statutárních osob COEX,

zobowiązała sekretarza Rady Wykonawczej COEX przesłać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC zmianę statutu COEX, / uložila tajemníkovi Výkonné rady COEX zaslat Ministerstvu vnitra ČR změnu stanov COEX,

upoważniła Polską Sekcję Narodową COEX, na podstawie przyczynku dyskusyjnego Bogusława Kalety na XVI Kongresie COEX, przejąć inicjatywę w wprowadzaniu odpowiednich nazw szkół, / zmocnila Polskou národní sekci COEX, na základě diskusního příspěvku Bohuslava Kalety na XVI. Kongrese COEX, převzít iniciativu v zavádění vhodných názvů škol,

upoważniła Węgierską Sekcję Narodową COEX na podstawie przyczynku dyskusyjnego László Attily Kocsisa na XVI Kongresie COEX, przejąć inicjatywę dotyczącą dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem Jánosa Esterházyego za Wartości Ludzkie i Chrześcijańskie i ze Stowarzyszeniem za Wspólne Cele, / zmocnila Maďarskou národní sekci COEX, na zakládě diskusního příspěvku Ladislava Kocsise na XVI. Kongrese COEX, převzít iniciativu týkající se další spolupráce se Spolkem Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty a se Sdružením za společné cíle.

Návsí (Nawsie), 9.11.2019

Podpisy členů návrhové komise / podpisy członków komisji uchwał: Bohuslav Kaleta, Ernest Soós, Pavel Wania

 

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 13.10.2019 r. / Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (Sejmu) a Senátu Polské republiky – 13.10.2019

 

Wybrano 460 posłów w wyborach proporcjonalnych i 100 senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych. W wyborach do Sejmu zwyciężyła Zjednoczona Prawica – Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 43,59% głosów i 235 mandatów. Do Sejmu weszły oprócz Prawa i Sprawiedliwości następujące ugrupowania: Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska – 27,40% (134 mandatów), Lewica – 12,56% (49 mandatów), Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 8,55% (30 mandatów) i Konfederacja – 6,81% (11 mandatów). Mniejszość niemiecka uzyskała 1 mandat. W wyborach do Senatu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 48 mandatów, Platforma Obywatelska 43 mandaty, Polskie Stronnictwo Ludowe 3 mandaty, Lewica 2 mandaty, pozostałe 4 mandaty uzyskali kandydaci niezależni. Dokładne wyniki przedstawiamy w tabelce. / Bylo zvoleno 460 poslanců podle zásad poměrného zastoupení a 100 senátorů v jednomandátových volebních obvodech. Ve volbách do Poslanecké sněmovny (Sejmu) zvítězila Sjednocená pravice-Právo a spravedlnost, když získala 43,59 % hlasů a 235 mandátů. Do Poslanecké sněmovny (Sejmu) kromě Práva a Spravedlnosti prošla následující seskupení: Občanská koalice-Občanská platforma – 27,40 % (134 mandátů), Levice – 12,56 % (49 mandátů), Polská lidová strana-Polská koalice – 8,55 % (30 mandátů) a Konfederace – 6,81 % (11 mandátů). Německá menšina získala 1 mandát. Ve volbách do Senátu Právo a spravedlnost získalo 48 mandátů, Občanská platforma 43 mandáty, Polská lidová strana 3 mandáty, Levice 2 mandáty, zbylé 4 mandáty získali nezávislí kandidáti. Přesné výsledky voleb zveřejňujeme v tabulce.

 

Wyniki wyborów do Sejmu w poszczególnych okręgach wyborczych

 

Zjednoczona Prawica – Prawo i Sprawiedliwość

Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska

Lewica

PSL – Koalicja Polska

Konfedera-cja

1. Legnica (Dolnośląskie)

42,40% (6)

25,02% (3)

16,43% (2)

7,17% (1)

5,85% (0)

2. Wałbrzych (Dolnośląskie)

40,54% (4)

32,09% (3)

12,35% (1)

7,25% (0)

5,42% (0)

3. Wrocław (Dolnośląskie)

34,67% (5)

32,80% (5)

15,41% (2)

7,45% (1)

6,46% (1)

4. Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie)

36,43% (5)

31,05% (4)

15,17% (2)

9,02% (1)

7,05% (0)

5. Toruń (Kujawsko-Pomorskie)

40,38% (6)

26,42% (4)

14,83% (2)

10,88% (1)

6,33% (0)

6. Lublin (Lubelskie)

55,39% (9)

19,30% (3)

9,10% (1)

7,81% (1)

7,07% (1)

7. Chełm (Lubelskie)

59,50% (8)

14,80% (2)

11,86% (1)

6,83% (1)

5,84% (0)

8. Zielona Góra (Lubuskie)

34,30% (4)

31,27% (4)

15,61% (2)

11,63% (1)

7,19% (1)

9. Łódź (Łódzkie)

35,82% (4)

32,90% (4)

20,10% (2)

6,65% (0)

4,53% (0)

10. Piotrków Trybunalski (Łódzkie)

56,21% (6)

15,64% (1)

10,95% (1)

10,44% (1)

6,76% (0)

11. Sieradz (Wielkopolskie)

49,81% (7)

20,48% (3)

11,98% (1)

10,29% (1)

5,88% (0)

12. Kraków (Małopolskie)

53,48% (6)

23,04% (2)

8,51% (0)

7,90% (0)

7,06% (0)

13. Kraków (Małopolskie)

39,56% (6)

30,48% (4)

13,01% (2)

7,99% (1)

7,06% (0)

14. Nowy Sącz (Małopolskie)

65,80% (8)

13,83% (1)

7,35% (1)

6,95% (0)

6,07% (0)

15. Tarnów (Małopolskie)

59,59% (7)

14,00% (1)

13,35% (1)

7,11% (0)

5,94% (0)

16. Płock (Mazowieckie)

52,48% (6)

16,85% (2)

15,17% (1)

8,76% (1)

5,24% (0)

17. Radom (Świętokrzyskie)

57,82% (6)

17,15% (2)

10,20% (1)

7,43% (0)

5,89% (0)

18. Siedlce (Mazowieckie)

59,76% (9)

13,94% (2)

11,94% (1)

6,49% (0)

6,45% (0)

19. Warszawa (Mazowieckie)

42,05% (9)

27,49% (6)

18,19% (3)

7,51% (1)

4,75% (1)

20. Warszawa (Mazowieckie)

40,89% (6)

28,61% (4)

13,09% (1)

8,60% (1)

6,63% (0)

21. Opole (Opolskie) *

37,64% (5)

26,71% (4)

11,74% (1)

10,31% (1)

7,90% (1)

22. Krosno (Podkarpackie)

63,36% (8)

15,94% (2)

7,85% (1)

6,81% (1)

6,04% (0)

23. Rzeszów (Podkarpackie)

62,38% (10)

14,39% (2)

8,25% (1)

7,79% (1)

6,59% (1)

24. Białystok (Podlaskie)

52,04% (8)

21,04% (3)

9,33% (1)

9,09% (1)

6,96% (1)

25. Gdańsk (Pomorskie)

41,31% (6)

32,10% (4)

13,47% (1)

7,21% (1)

5,90% (0)

26. Słupsk (Pomorskie)

36,43% (5)

35,85% (5)

12,47% (2)

7,94% (1)

7,30% (1)

27. Bielsko-Biała (Śląskie)

46,76% (5)

27,20% (3)

11,48% (1)

7,42% (1)

7,13% (0)

28. Częstochowa (Śląskie)

44,28% (4)

22,63% (2)

15,59% (1)

8,68% (0)

6,07% (0)

29. Katowice (Śląskie)

37,75% (4)

32,61% (4)

13,38% (1)

7,67% (0)

5,99% (0)

30. Bielsko-Biała (Śląskie)

48,28% (5)

27,71% (3)

9,68% (1)

7,17% (0)

5,64% (0)

31. Katowice (Śląskie)

39,19% (5)

37,20% (5)

11,92% (2)

7,33% (1)

4,37% (0)

32. Katowice (Śląskie)

37,13% (4)

29,66% (3)

21,90% (2)

6,45% (0)

4,85% (0)

33. Kielce (Świętokrzyskie)

55,18% (10)

16,75% (3)

9,95% (1)

9,88% (1)

5,95% (1)

34. Elbląg (Pomorskie)

40,86% (4)

28,43% (2)

11,64% (1)

10,89% (1)

5,66% (0)

35. Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie)

38,82% (5)

26,46% (3)

13,84% (1)

13,19% (1)

6,97% (0)

36. Kalisz (Wielkopolskie)

42,48% (6)

24,72% (3)

13,43% (2)

12,80% (1)

6,57% (0)

37. Konin (Wielkopolskie)

47,29% (5)

20,48% (2)

15,04% (1)

9,81% (1)

6,74% (0)

38. Piła (Wielkopolskie)

35,64% (4)

30,60% (3)

13,86% (1)

13,28% (1)

6,62% (0)

39. Poznań (Wielkopolskie)

45,38% (5)

25,33% (3)

16,49% (2)

6,61% (0)

6,20% (0)

40. Koszalin (Zachodniopomorskie)

36,83% (3)

32,31% (3)

15,44% (1)

9,43% (1)

5,98% (0)

41. Szczecin (Zachodniopomorskie)

35,71% (5)

35,11% (4)

15,25% (2)

7,40% (1)

6,53% (0)

* 21. Opole – Mniejszość Niemiecka, 7,90% (1)

 

Wyniki wyborów do Senatu w poszczególnych okręgach wyborczych

 

Zwycięzca

Wynik

Liczba kandydatów

1. Legnica (Dolnośląskie)

Prawo i Sprawiedliwość

38,53%

3

2. Legnica (Dolnośląskie)

Prawo i Sprawiedliwość

39,68%

3

3. Legnica (Dolnośląskie)

Prawo i Sprawiedliwość

46,67%

3

4. Wałbrzych (Dolnośląskie)

Koalicja Obywatelska

49,85%

3

5. Wałbrzych (Dolnośląskie)

Prawo i Sprawiedliwość

43,45%

3

6. Wrocław (Dolnośląskie)

Koalicja Obywatelska

45,45%

3

7. Wrocław (Dolnośląskie)

Koalicja Obywatelska

69,21%

2

8. Wrocław (Dolnośląskie)

Koalicja Obywatelska

65,64%

2

9. Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie)

Koalicja Obywatelska

52,66%

3

10. Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie)

Koalicja Obywatelska

45,76%

4

11. Toruń (Kujawsko-Pomorskie)

Koalicja Obywatelska

60,90%

2

12. Toruń (Kujawsko-Pomorskie)

Polskie Stronnictwo Ludowe

39,26%

5

13. Toruń (Kujawsko-Pomorskie)

Prawo i Sprawiedliwość

40,16%

5

14. Lublin (Lubelskie)

Prawo i Sprawiedliwość

62,27%

4

15. Lublin (Lubelskie)

Prawo i Sprawiedliwość

60,27%

3

16. Lublin (Lubelskie)

Koalicja Obywatelska

49,63%

3

17. Chełm (Lubelskie)

Prawo i Sprawiedliwość

59,06%

2

18. Chełm (Lubelskie)

Prawo i Sprawiedliwość

60,72%

3

19. Chełm (Lubelskie)

Prawo i Sprawiedliwość

63,01%

3

20. Zielona Góra (Lubuskie)

Koalicja Obywatelska

66,43%

2

21. Zielona Góra (Lubuskie)

Koalicja Obywatelska

42,22%

4

22. Zielona Góra (Lubuskie)

KW Wadima Tyszkiewicza

51,90%

3

23. Łódź (Łódzkie)

Koalicja Obywatelska

67,17%

2

24. Łódź (Łódzkie)

KW Krzysztofa Kwiatkowskiego

38,09%

3

25. Sieradz (Wielkopolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

57,69%

3

26. Sieradz (Wielkopolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

41,82%

3

27. Sieradz (Wielkopolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

52,20%

4

28. Piotrków Trybunalski (Łódzkie)

Prawo i Sprawiedliwość

55,63%

3

29. Piotrków Trybunalski (Łódzkie)

Prawo i Sprawiedliwość

53,32%

2

30. Kraków (Małopolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

57,90%

2

31. Kraków (Małopolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

57,35%

2

32. Kraków (Małopolskie)

Koalicja Obywatelska

59,55%

2

33. Kraków (Małopolskie)

Koalicja Obywatelska

54,66%

3

34. Tarnów (Małopolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

55,61%

4

35. Tarnów (Małopolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

58,32%

3

36. Nowy Sącz (Małopolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

65,35%

3

37. Nowy Sącz (Małopolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

60,33%

2

38. Płock (Mazowieckie)

Prawo i Sprawiedliwość

52,41%

2

39. Płock (Mazowieckie)

Prawo i Sprawiedliwość

58,02%

3

40. Warszawa (Mazowieckie)

Koalicja Obywatelska

51,52%

2

41. Warszawa (Mazowieckie)

Polskie Stronnictwo Ludowe

58,56%

2

42. Warszawa (Mazowieckie)

Koalicja Obywatelska

64,55%

2

43. Warszawa (Mazowieckie)

Koalicja Obywatelska

53,08%

3

44. Warszawa (Mazowieckie)

Koalicja Obywatelska

55,25%

3

45. Warszawa (Mazowieckie)

Koalicja Obywatelska

67,06%

2

46. Siedlce (Mazowieckie)

Prawo i Sprawiedliwość

61,53%

2

47. Siedlce (Mazowieckie)

Prawo i Sprawiedliwość

62,00%

4

48. Siedlce (Mazowieckie)

Prawo i Sprawiedliwość

61,49%

2

49. Radom (Świętokrzyskie)

Prawo i Sprawiedliwość

63,10%

2

50. Radom (Świętokrzyskie)

Prawo i Sprawiedliwość

57,45%

3

51. Opole (Opolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

45,54%

4

52. Opole (Opolskie)

Koalicja Obywatelska

54,54%

3

53. Opole (Opolskie)

Koalicja Obywatelska

40,63%

3

54. Rzeszów (Podkarpackie)

Prawo i Sprawiedliwość

63,15%

3

55. Rzeszów (Podkarpackie)

Prawo i Sprawiedliwość

73,12%

2

56. Rzeszów (Podkarpackie)

Prawo i Sprawiedliwość

56,85%

2

57. Krosno (Podkarpackie)

Prawo i Sprawiedliwość

65,49%

3

58. Krosno (Podkarpackie)

Prawo i Sprawiedliwość

64,75%

2

59. Białystok (Podlaskie)

Prawo i Sprawiedliwość

58,17%

3

60. Białystok (Podlaskie)

Prawo i Sprawiedliwość

43,90%

4

61. Białystok (Podlaskie)

Prawo i Sprawiedliwość

56,53%

3

62. Słupsk (Pomorskie)

Koalicja Obywatelska

60,02%

2

63. Słupsk (Pomorskie)

Koalicja Obywatelska

46,81%

3

64. Słupsk (Pomorskie)

Koalicja Obywatelska

60,95%

3

65. Gdańsk (Pomorskie)

Koalicja Obywatelska

70,45%

2

66. Gdańsk (Pomorskie)

Koalicja Obywatelska

57,30%

2

67. Gdańsk  (Pomorskie)

Koalicja Obywatelska

60,92%

2

68. Częstochowa (Śląskie)

Prawo i Sprawiedliwość

48,26%

4

69. Częstochowa (Śląskie)

Lewica

43,75%

3

70. Katowice (Śląskie)

Koalicja Obywatelska

61,09%

2

71. Katowice (Śląskie)

Koalicja Obywatelska

57,19%

2

72. Bielsko-Biała (Śląskie)

Prawo i Sprawiedliwość

54,05%

2

73. Bielsko-Biała (Śląskie)

Prawo i Sprawiedliwość

46,18%

3

74. Katowice (Śląskie)

Prawo i Sprawiedliwość

38,35%

4

75. Katowice (Śląskie)

Lewica

50,93%

2

76. Katowice (Śląskie)

Koalicja Obywatelska

43,14%

4

77. Katowice (Śląskie)

Koalicja Obywatelska

59,60%

2

78. Bielsko-Biała (Śląskie)

Koalicja Obywatelska

51,09%

2

79. Bielsko-Biała (Śląskie)

Prawo i Sprawiedliwość

49,16%

3

80. Katowice (Śląskie)

Koalicja Obywatelska

62,15%

2

81. Kielce (Świętokrzyskie)

Prawo i Sprawiedliwość

64,09%

2

82. Kielce (Świętokrzyskie)

Prawo i Sprawiedliwość

49,30%

3

83. Kielce (Świętokrzyskie)

Prawo i Sprawiedliwość

49,33%

5

84. Elbląg (Pomorskie)

Koalicja Obywatelska

44,62%

3

85. Elbląg (Pomorskie)

Prawo i Sprawiedliwość

41,98%

4

86. Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie)

KW wyborców Lidii Staroń

59,46%

4

87. Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie)

Prawo i Sprawiedliwość

42,05%

3

88. Piła (Wielkopolskie)

Koalicja Obywatelska

43,64%

3

89. Piła (Wielkopolskie)

Polskie Stronnictwo Ludowe

63,04%

2

90. Poznań (Wielkopolskie)

Koalicja Obywatelska

69,41%

2

91. Poznań (Wielkopolskie)

Koalicja Obywatelska

72,02%

2

92. Konin (Wielkopolskie)

Koalicja Obywatelska

41,71%

4

93. Konin (Wielkopolskie)

Prawo i Sprawiedliwość

59,34%

2

94. Kalisz (Wielkopolskie)

Koalicja Obywatelska

51,35%

3

95. Kalisz (Wielkopolskie)

Koalicja Obywatelska

50,73%

2

96. Kalisz (Wielkopolskie)

Koalicja Obywatelska

50,55%

2

97. Szczecin (Zachodniopomorskie)

Koalicja Obywatelska

65,57%

2

98. Szczecin (Zachodniopomorskie)

Koalicja Obywatelska

58,29%

2

99. Koszalin (Zachodniopomorskie)

Koalicja Obywatelska

43,45%

3

100. Koszalin (Zachodniopomorskie)

KW wyborców Demokracja Obywatelska

33,67%

3

 

70-lecie miesięcznika Zwrot / 70. výročí měsíčníka Zwrot

 

CZESKI CIESZYN – W środę 4.12.2019 r. odbyła się w Teatrze Cieszyńskim Gala Jubileuszowa z okazji siedem dziesięciolecia miesięcznika Zwrot. Galę prowadzili redaktor naczelna Zwrotu, Halina Szczotka i redaktor Głosu, Szymon Brandys. Przedstawili historię miesięcznika i przypomnieli osoby, które miały największe zasługi w jego rozwoju. W programie brali udział tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Olza, piosenkarka, Darina Krygiel, nota bene ilustratorka Zwrotu, i młoda utalentowana 12-letnia piosenkarka, Julia Macura. Można było obejrzeć wystawę poświęconą 70-leciu Zwrotu, którą przygotował Marian Steffek. Uczestników gali poproszono wcześniej, by nie przynosili na jubileusz kwiatów, ale zabawki, które stowarzyszenie Nigdy nie jesteś sam przekazało dzieciom przebywającym w szpitalach w Trzyńcu i Ostrawie. Za te piękne dary podziękowała przewodnicząca stowarzyszenia, Renata Czader. W drugiej części wieczoru zagrał gość z Polski, zespół Nocna Zmiana Bluesa.

 

ČESKÝ TĚŠÍN – Ve středu 4.12.2019 v Těšínském divadle se konal slavnostní večer u příležitosti 70 let měsíčníku Zwrot. Slavnostním večerem slovem provázeli šéfredaktorka měsíčníku Zwrot Halina Szczotka a redaktor novin Głos Szymon Brandys. Představili historii měsíčníku a připomněli osoby, které pro tento časopis měly největší zásluhy. Během večera se s kulturním programem předvedli tanečníci ZPiT Olza, zpěvačka Darina Krygiel, současně nota bene ilustrátorka Zwrotu, a mladá talentovaná 12-letá zpěvačka Julia Macura. Dříve hosté večera byli požádání, aby místo květin přinesli hračky, které sdružení Nikdy nejsi sám předalo dětem v nemocnicích v Třinci a Ostravě. Za tyto krásné dárky poděkovala předsedkyně sdružení Renata Czader. Ve druhé části večera zahrál host z Polska, skupina Nocna Zmiana Bluesa.

 

Jesienne spotkanie Klubów Kobiet PZKO w Piotrowicach koło Karwiny / Podzimní setkání Klubů žen PZKO v Petrovicích u Karviné

 

PIOTROWICE KOŁO KARWINY – Działaczki Klubów Kobiet Miejscowych Kół PZKO mają swe regularne spotkania dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Głównym organizatorem akcji jest Sekcja Kobiet Zarządu Głównego PZKO. Tym razem spotkanie odbyło się w sobotę 26.10.2019 r. w dużej sali nowo wybudowanego Centrum Kultury w Piotrowicach koło Karwiny. Współorganizatorami akcji były oba Miejscowe Koła PZKO działające w gminie – MK PZKO w Piotrowicach i MK PZKO w Marklowicach. Członkinie Klubów Kobiet złączyły swe siły by przybyłe na spotkanie panie mogły miło spędzić razem czas i naczerpać energię do dalszej aktywności. Prezes Sekcji Kobiet ZG PZKO, Anna Piszkiewicz, przywitała przybyłych gości, m.in. konsul generalną Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Izabellę Wołłejko-Chwastowicz, przedstawiciela Zarządu Gminy, Kazimierza Faję, oraz delegacje pań z Zebrzydowic i Godowa. Kwiaty na ręce członkini Sekcji Kobiet i długoletniej przewodniczącej piotrowickiego Klubu Kobiet, Wandy Fusek, złożyli oprócz Anny Piszkiewicz również prezes MK PZKO, Zdzisław Mikula, i obecna kierowniczka Klubu Kobiet, Marcela Mira. Bukiet kwiatów otrzymała również przewodnicząca Klubu Kobiet w Marklowicach, Ewa Podstawka. W programie imprezy przedstawiono, w formie prezentacji multimedialnych, działalność obu Miejscowych Kół oraz ich Klubów Kobiet. Natomiast w programie artystyczno-kulturalnym wystąpiły młode artystki z Piotrowic koło Karwiny, na fortepianie zagrała Partycja Kondziołka, dwie pieśni zaśpiewała Barbara Janusz. Zespół śpiewaczy Zebrzydowianki wykonał nieznane pieśni regionalne. Zatańczyli członkowie działającego w Piotrowicach koło Karwiny Klubu Tańca Towarzyskiego Meredni. Kolejne spotkanie odbędzie się w Hawierzowie-Błędowicach, a jego tematem przewodnim będzie 100-lecie urodzin poetki śp. Anieli Kupiec. Jesienią wszystkie kobiety zaprosi do siebie Ligotka Kameralna.

 

PETROVICE U KARVINÉ – Funkcionářky Klubů žen Místních skupin Kół PZKO svá pravidelná setkání pořádají vždy dva krát v roce, na jaře a na podzim. Hlavním pořadatelem akce je Sekce žen Hlavního výboru PZKO. Tentokrát se setkání konalo v sobotu 26.10.2019 ve velkém sále nově postaveného Kulturního centra v Petrovicích u Karviné. Spolupořadateli akce byly obě Místní skupiny PZKO působící v obci – MS PZKO Petrovice a MS PZKO Marklovice. Členky Klubů žen spojily své síly, aby ženy, které přišly na setkání, mohly spolu příjemně strávit čas a načerpat energii pro další aktivitu. Předsedkyně Sekce žen Hlavní výboru PZKO Anna Piszkiewicz přivítala příchozí hosty, mj. generální konzulku Polské republiky v Ostravě Izabellu Wołłejko-Chwastowicz, zástupce Rady obce Kazimierza Faju a také delegaci žen z Zebrzydovic a Godova. Květy člence Sekce žen a dlouholeté předsedkyni petrovického Klubu žen Wandě Fuskové předali kromě Anny Piszkiewicz také předseda MS PZKO Zdzisław Mikula a současná předsedkyně Klubu žen Marcela Mira. Kytici květin obdržela rovněž předsedkyně Klubu žen Marklovice Ewa Podstawka. V rámci programu akce byla uvedena, ve formě multimediální prezentace, činnost obou Místních skupin a také jejich Klubů žen. Naopak v rámci uměleckého kulturního programu vystoupily mladé umělkyně z Petrovic u Karviné, na klavír hrála Partycja Kondziołka, dvě písně zazpívala Barbara Janusz. Pěvecký soubor Zebrzydowianki předvedl neznámé regionální písně. Zatančili členové klubu společenského tance Merendi, působícího v Petrovicích u Karviné. Další setkání se bude konat v Havířově-Bludovicích, a jeho tématem bude 100. výročí narozenin básnířky sp. Anieli Kupiec. Na podzim všechny ženy pozve k sobě Komorní Lhotka.

 

Jesienne Spotkanie Klubów Kobiet Miejscowych Kół PZKO w Piotrowicach koło Karwiny / Podzimní setkání Klubů žen Místních skupin PZKO w Petrovicích u Karviné (www.petroviceuk.cz)

 

Nowa publikacja „Od Cieszyna do Bogumina“ / Nová publikace „ Od Těšína k Bohumínu“

 

REGION – „Od Cieszyna do Bogumina“, tak brzmi tytuł najnowszej publikacji prof. dr hab. Daniela Kadłubca. Dzieło liczące 580 opowiadań to prawdziwy skarb zarówno dla miłośników Śląska Cieszyńskiego, jak i przedstawicieli świata nauki. Książka ta jest efektem badań terenowych prowadzonych na przestrzeni kilkudziesięciu lat przez Sekcję Folklorystyczną Zarządu Głównego PZKO. – Od roku 1965 prowadziliśmy sporadyczne penetracje terenów zagłębiowskich, które przekształciły się w systematyczne poszukiwania w latach 1975-1992, kiedy to odwiedziliśmy pomiędzy Czeskim Cieszynem a Boguminem 43 miejscowości. Tutaj zrealizowano 94 badania wśród 240 autochtonów, żyjących tu od wielu pokoleń – napisał autor książki. Poszczególne opowiadania podzielone są do grup według miejscowości. Dużym atutem tego dzieła jest przystępność polsko- i czesko- języcznej wersji rozdziałów poświęconych m.in. mowie ludowej gawędziarzy żyjących między Cieszynem a Boguminem, ich życiu i opowiadaniom. Czytelnik może wysłuchać nagrań na krążku CD dołączonej do książki. To niesamowite spotkanie z czasami których już nie ma.

 

REGION – „Od Těšína k Bohumínu“, tak zní titul nejnovější publikace prof. Daniela Kadłubca, Dr. Sc. Dílo, které obsahuje 580 povídek je opravdovým pokladem jak pro milovníky Těšínského Slezska, tak zástupce světa vědy. Knížka je výsledkem místního výzkumu prováděného Folkloristickou sekcí Hlavního výboru PZKO během několika desítek let. – Od 1965 roku provádíme sporadickou penetrací uhelných územní, která se změnila v systematický výzkum v letech 1975-1992, kdy jsme navštívili mezi Českým Těšínem a Bohumínem 43 obcí. Tu jsme uskutečnili 94 výzkumů mezi 240 autochtony, žijícími zde od několika generací – napsal autor knížky. Jednotlivé povídky byly rozděleny do skupin podle obcí. Velkým kladem tohoto díla je jazyková přístupnost polsko- i česko- jazyčné verze kapitol věnovaných mj. nářečí lidových vyprávěčů žijících mezi Těšínem a Bohumínem, jejich života a povídek. Čtenář si může poslechnout nahrávky na CD disku přiložené ke knížce. To je neuvěřitelné setkání s obdobím kterého už není.

 

Śląska rzeka Olza w Klubie Propozycji / Slezská řeka Olza v Diskuzním klubu

 

PIOTROWICE KOŁO KARWINY – We wtorek 17.9.2019 r. odbyło się spotkanie Klubu Propozycji, który działa przy Miejscowym Kole PZKO w Piotrowicach koło Karwiny. Tematem spotkania była nasza śląska rzeka Olza, a jego gościem Władysław Kristen. Prelegent opowiadał uczestnikom imprezy o wyprawach rowerowych z Lasu Miejskiego w Jabłonkowie, wzdłuż rzeki w kierunku Bukowca i Istebnej, aż pod samą Gańczorkę, skąd wytryska źródełko Olzy. Na rowerze nie można dojechać aż pod samo źródełko, część trasy trzeba przejść na piechotę po, od niedawna oznakowanej, ścieżce. Kristen opowiedział historię odkrycia źródełka i jego zagospodarowania. Podkreślił, że samo źródełko i jego najbliższa  okolica wypiękniały. Każdorazowo, po przybyciu na miejsce, uczestnicy wycieczki śpiewają nasz hymn zaolziański autorstwa Jana Kubisza, „Płyniesz Olzo”. Władysław Kristen pochodzi z Karwiny-Solcy, mieszka w Czeskim Cieszynie. Pracował w górnictwie, dziś jest emerytem. Społecznie angażuje się na kilku frontach. Jest prezesem Miejscowego Koła PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach, organizatorem rajdów kolarskich czy pieszych do źródła Olzy, kierownikiem Klubu Propozycji w Czeskim Cieszynie, uczestniczy w jubileuszach i akcjach wspomnieniowych, śpiewa w chórach. Pod jego opieką działa Harcerski Krąg Seniora w Republice Czeskiej. Kristen dał się również poznać jako wspaniały recytator wierszy Adama Mickiewicza. Podczas spotkania zaprezentował „Pana Twardowskiego”. Dyskutowano również na tematy luźno związane z Olzą. Zwrócono uwagę, że w ilustrowanym albumie „Od pramene – Olza – po ujście” (2001 r.), którego wydawcą był Bronisław Ondraszek, zabrakło opisu Piotrowic koło Karwiny, jako gminy nadolziańskiej – Olza jest rzeką graniczną między Piotrowicami koło Karwiny i Dziećmorowicami. Z drugiej strony natomiast w prasie pojawiają się niedawno błędne informacje, jakoby powstańcy śląscy w 1919 roku podczas wymarszu, przekraczali Olzę, w rzeczywistości na trasie walk była nie Olza, a jej prawy dopływ – Piotrówka.

 

PETROVICE U KARVINÉ – V úterý 17.9.2019 se konalo setkání Diskusního klubu, který působí v rámci Místní skupiny PZKO Petrovice u Karviné. Tématem setkání byla slezská řeka Olza, a jeho hostem Władysław Kristen. Prelegent vyprávěl účastníkům akce o cyklistických výletech z Městského lesa v Jablunkově, podél řeky směrem na Bukovec a Istebnou, až pod samotnou Ganczorku, odkud tryská zřídelko Olzy. Na kole je možno dojet až pod samotné zřídelko, část trasy je nutno projít pěšky po, od nedávná označené, stezce. Kristen vyprávěl historii objevu zřídelka a jeho zařízení. Zdůraznil, že samotné zřídelko a jeho nejbližší okolí zkrásněly. Vždy, po příchodu na místo, účastníci výletu zpívají naši zaolzanskou hymnu „Płyniesz Olzo”, jejíž autorem je Jan Kubisz. Władysław Kristen pochází z Karviné-Solce, bydlí v Českém Těšíně. Pracoval v hornictví, dnes je důchodcem. Společensky se angažuje na několika frontách. Je předsedou Místní skupiny PZKO Český Těšín-Mosty, pořadatelem cyklistických nebo pěších výletů do zřídla Olzy, vedoucím Diskusního klubu v Českém Těšíně, účastní se výročních a vzpomínkových akcí, zpívá ve sborech. Pečuje o Harcerski Krąg Seniora v České Republice. Kristena rovněž známe jako výborného recitátora básní Adama Mickiewicze. Na setkání předvedl „Pana Twardowského”. Bylo diskutováno rovněž na témata jednotlivě spojená s Olzou. Bylo upozorněno, že v ilustrovaném albu „Od pramene – Olza – po ujście” (2001 r.), jehož vydavatelem byl Bronisław Ondraszek, chybí popis Petrovic u Karviné, jako nadolzanské obce – Olza je hraniční řekou mezi Petrovicemi u Karviné a Dětmarovicemi. Na druhou stranu se v tisku nedávno objevují chybné informace, jakoby slezští povstalci v roce 1919 při odchodu k boji, postupovali přes Olzu, ve skutečnosti na trase bojů nebyla Olza, ale její pravý přítok – Petrůvka.

 

Władysław Kristen (www.zwrot.cz)

 

Klub Propozycji gościł działaczkę z Suchej Górnej / Diskuzní klub hostil funkcionářku z Horní Suché

 

PIOTROWICE KOŁO KARWINY – We wtorek 19.11.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Propozycji Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach koło Karwiny. Gościem piotrowickich PZKO-wców była Eugenia Kania, działaczka PZKO-wska, przewodnicząca Klubu Kobiet MK PZKO w Suchej Górnej i emerytowana nauczycielka. Tematem spotkania była działalność kulturalno-oświatowa Polaków w Suchej Górnej. Prelegentka obszernie przedstawiła historię i aktualną działalność Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej, posiłkując się kronikami i artykułami prasowymi. MK PZKO w Suchej Górnej założono w 1948 roku. Od 1967 roku działa w historycznym budynku Domu Robotniczego. Jednym z najaktywniejszych zespołów Koła jest Klub Kobiet, który liczy 36 pań. Klub Kobiet organizuje regularnie co dwa lata wystawy prac ręcznych, urządzane są również wycieczki. W Suchej Górnej aktywny jest również Klub Chłopa. Działały tu chóry – męski, żeński i aktualny chór mieszany Sucha, zespoły śpiewacze Robinsonki, Gama, Mały Chórek. Zespół taneczny Suszanie reprezentuje Koło w terenie, wyjeżdża również na festiwale międzynarodowe, ostatnio gościł w Strażnicy i na Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Suszanie mają bardzo dobre warunki do prób w odremontowanym budynku Centrum Multifunkcyjnego. Parter jest wykorzystywany przez sztangistów, na piętrze jest nowoczesna sala taneczna z garderobą i wypożyczalnią strojów. Baza członkowska Koła liczy przeszło 400 członków. Koło organizuje wykopki, Fedrowanie z Folklorem – odbyła się już 10. edycja, bal reprezentacyjny, odpust. Współpracuje z polską szkołą i przedszkolem, organizuje spotkania absolwentów szkoły. Eugenia Kania w szkolnictwie spędziła prawie 40 lat. Po studiach w 1966 roku zaczynała, na podstawie wydawanego wtedy przez władze zlecenia, w Gnojniku, tam przepracowała 12 lat, które oceniła jako najlepsze lata w pracy nauczycielskiej. Przeszła kilka placówek, uczyła w Suchej Górnej, Karwinie-Nowym Mieście i Hawierzowie-Błędowicach, gdzie spędziła ostatnie 10 lat. Była również wizytatorem powiatowym, którego zadaniem było nadzorowanie programów nauczania nie tylko w polskich szkołach, ale również w szkołach czeskich w powiecie karwińskim. Dlatego obecnych na prelekcji ciekawił również temat szkolnictwa.

 

PETROVICE U KARVINÉ – V úterý 19.11.2019 se konalo setkání Diskusního klubu Místní skupiny PZKO Petrovice. Hostem petrovických členů PZKO byla Eugenie Kaniová, předsedkyně Klubu žen MS PZKO Horní Suchá a učitelka v důchodu. Tématem setkání byla kulturně-osvětová činnost Poláků v Horní Suché. Přednášející představila minulost a současnou činnost MS PZKO v Horní Suché, s využitím kronik a tiskových článků. MS PZKO Horní Suchá vznikla v roce 1948. Od roku 1967 působí v historické budově Dělnického domu v Horní Suché. Klub žen, který čítá 36 členek, pořádá pravidelně každé dva roky výstavu ručních prací a také zájezdy. V Horní Suché je rovněž aktivní Klub chlapů. Působily zde pěvecké sbory – mužský, ženský a současný smíšený sbor Sucha, pěvecké soubory Robinsonki, Gama, Mały Chórek. Taneční soubor Suszanie zastupuje Skupinu na venkově, vyjíždí na mezinárodní festivaly, naposledy hostil ve Strážnici a na Světovém festivalu polonijních souborů v Řešově. Suszanie mají velmi dobré podmínky pro svou činnost v opravené budově Multifunkčního centra Horní Suchá. Přízemí využívají vzpěrači, na patře je moderní taneční sál z šatnou a půjčovnou krojů. Členská základna Skupiny čítá přes 400 členů. Skupina pořádá vykopávky, Fedrování s folklórem – konal se už 10. ročník, reprezentační ples, pouť. Spolupracuje s polskou školou a mateřskou školou, pořádá setkání absolventů školy. Eugenie Kaniová ve školství prožila téměř 40 let. Po studiích v roce 1966 začínala, na základě tehdy vydávané úřady umístěnky, v Hnojníku, tam pracovala 12 let, které hodnotí jako nejlepší léta své učitelské praxe. Prošla několika školskými zařízeními, učila v Horní Suché, Karviné-Novém Městě a Havířově-Bludovicích, kde strávila posledních 10 let. Byla rovněž okresním inspektorem, jehož úkolem byl dohled nad učebnímu programy nejen v polských školách, ale rovněž ve školách českých v okrese Karviná. Proto přítomné na přednášce zajímalo rovněž téma školství.

 

Uczestnicy spotkania Klubu Propozycji / Účastníci setkání Diskusního klubu (www.petroviceuk.cz)

 

Kolędowanie w polskiej szkole w Trzyńcu / Koledování v polské škole v Třinci

 

TRZYNIEC – W piątek 13.12.2019 r. w Polskiej Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka zorganizowano coroczny koncert świąteczny. W odróżnieniu od poprzednich edycji tegoroczny odbył się w nowej sali gimnastycznej. Wśród zaproszonych gości była również prezydent miasta, Věra Palkovska (OSOBNOSTI PRO TŘINEC – stowarzyszenie STAN i KN), która wygłosiła przemówienie i złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Koncert zatytułowano „Z kolędą dookoła świata“. Kolędy zabrzmiały w kilku językach: po polsku, czesku, słowacku, niemiecku, angielsku, hiszpańsku i francusku. Urozmaiceniem koncertu był występ znanego artysty Jiřego Siudy, a całość muzycznie wsparł zespół Glayzy.

 

TŘINEC – V pátek 13.12.2019 v Polské základní škole Gustawa Przeczka byl uspořádán každoroční sváteční koncert. Na rozdíl od minulých ročníků, letošní se konal v nové tělocvičně. Mezi pozvanými hosty byla rovněž primátorka města Věra Palkovská (OSOBNOSTI PRO TŘINEC – sdružení STAN a NK), která pronesla projev a složila všem sváteční přání. Koncert byl nazván „S koledou kolem světa“. Koledy zazněly v několika jazycích: polsky, česky, slovensky, německy, anglicky, španělsky a francouzsky. Zpestřením koncertu bylo vystoupení známého umělce Jiřího Siudy a celek hudebně podpořil soubor Glayzy.

 

Teatralne przedstawienie szkolne w Wędryni / Školní divadelní představení ve Vendryni

 

WĘDRYNIA – Uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni zaprosili 12. i 13.12.2019 r. mieszkańców na tradycyjne przedstawienie szkolne. Tym razem był to spektakl „Za siedmioma górami“ oparty na motywach baśni Ewy Szelburg Zarembiny. Sala wędryńskiej Czytelni wypełniła się do ostatniego miejsca. – Dla nas to duże i ważne wydarzenie, zwłaszcza, że Wędrynia ma bogate tradycje teatralne. Działa u nas uznana, dorosła grupa aktorska, ale także dzieci się cieszą, gdy mogą występować na scenie. Dlatego regularnie organizujemy spektakle – powiedział Krzysztof Gąsiorowski, dyrektor polskiej podstawówki w Wędryni.

 

VENDRYNĚ – Žáci Polské základní školy Wisławy Szymborské Vendryně pozvali 12 a 13.12.2019 občany na tradiční školní představení. Tentokrát to bylo představení „Za sedmero horami“ na základě podnětů pohádek Ewy Szelburg Zarembinové. Sál vendryňské Čítárny se zaplnil do posledního místa. – Pro nás to je velká a důležitá událost, zvlášť že Vendryně má bohaté divadelní tradice. Působí u nás považovaný, dospělý divadelní spolek, ale rovněž dětí se těší, když mohou vystupovat na scéně. Proto pravidelně pořádáme představení – řekl Krzysztof Gąsiorowski, ředitel polské základní školy ve Vendryni.

 

Szkolna impreza rocznicowa w Orłowie / Výroční školní slavnost v Orlové

 

ORŁOWA – W sobotę 14.12.2019 r. uczniowie, nauczyciele, rodzice i sympatycy Polskiej Szkoły Podstawowej w Orłowie-Lutyni świętowali 90-lecie budynku oraz 191-lecie polskiego szkolnictwa w mieście. Nauczycielki przygotowały z dziećmi przedstawienie „Brzydkie Kaczątko“. – Jubileusz szkoły jest zawsze okazją do wspomnień, które na zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje i czasem dodaje blasku, to dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia – powiedziała Halina Sikora, dyrektor szkoły.

 

ORLOVÁ – V sobotu 14.12.2019 žáci, učitelé, rodiče a příznivci Polské základní školy Orlová-Lutyně slavili 90. výročí budovy a také 191. výročí polského školství ve městě. Učitelky připravily s dětmi představení „Ošklivé kačátko“. – Jubileum školy je vždy příležitostí na vzpomínky, které trvale zůstávají v paměti. I když je čas třídí a někdy dodává lesku, zvuk školního zvonce je znovu přivolává. Obtížně je být lhostejný vůčí místu, kde se zanechalo část svého života – řekla Halina Sikorová, ředitelka školy.

 

Kolędy zabrzmiały w Olbrachcicach / Koledy zazněly v Albrechticích

 

OLBRACHCICE – Świąteczny nastrój panował 13.12.2019 r. w kościele ewangelickim w Olbrachcicach. Program w wykonaniu dzieci z Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz pracowników i sympatyków obu placówek przyciągnął liczną publiczność. Zabrzmiały tradycyjne oraz nowe polskie kolędy. Znakiem rozpoznawczym olbrachcickich tradycyjnych  koncertów jest to, że występują na nich także nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz przedszkola razem z uzdolnionymi muzycznie absolwentami i sympatykami szkoły. Niektórzy z nich są zawodowymi muzykami. – Chcemy razem z dziećmi, jako jedna wspólnota, przeżywać tę przedświąteczną atmosferę – powiedziała dyrektorka szkoły, Jolanta Kożusznik.

 

ALBRECHTICE – Sváteční nálada nastal 13.12.2019 v evangelickém kostele v Albrechticích. Program, který předvedly děti Polské základní školy a mateřské školy a zaměstnanci a příznivci obou škol upoutal pozornost početného obecenstva. Zazněly tradiční a také nové polské koledy. Poznávacím znakem albrechtických tradičních koncertů je, že na nich spolu vystupují rovněž učitelé a jiní zaměstnanci školy a mateřské školy dohromady s hudebně nadanými absolventy a příznivci školy. Někteří z nich jsou profesionálními hudebníky. – Chceme spolu s dětmi, jako celek, prožít předsváteční atmosféru – řekla ředitelka školy, Jolanta Kożusznik.

 

Wystawa w Mostach koło Jabłonkowa / Výstava v Mostech u Jablunkova

 

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA – Aż do połowy stycznia 2020 r. mogą odwiedzający wystawę „Narodziny życia z ognia i żelaza“ podziwiać w Mostach dzieła artystyczne młodych talentów z warsztatu kowalskiego na Słowacji. W Drzewiónce na Fojstwiu można widzieć wyroby studentów z Średniej Szkoły Zawodowej, o kierunku maszynowym, w Kysuckim Nowym Mieście. Przybyli mogą obejrzeć metalowe plastyki lub różne rzeczy użytku domowego lub obrazy, uwagę zwracają również metalowe figurki do szachów. Studenci z Kysuckiego Nowego Miasta prezentowali już swe dzieła m.in. na wystawach w Austrii lub Francji.

 

MOSTY U JABLUNKOVA – Až do poloviny ledna 2010 mohou návštěvníci výstavy „Zrod života z ohně a železa“ obdivovat v Mostech umělecká díla mladých talentů z kovářské dílny na Slovensku. V Dřevěnce na Fojství je k vidění tvorba studentů ze Střední odborné školy, se strojnickým zaměřením, v Kysuckém Novém Městě. Příchozí si mohou prohlédnout kovové plastiky či různé užitkové věci nebo obrazy, pozornost návštěvníků přitahují rovněž kovové šachové figurky. Studenti z Kysuckého Nového Města prezentovali už svá díla mezi jinými na výstavách ve Francii či Rakousku.

 

Kopalnia Łazy kończy po 130 latach / Důl Lazy po 130 letech končí

 

ORŁOWA – W bieżącym roku górnicy żegnali się z Kopalnią Łazy, na której węgiel wydobywano niemal 130 lat i na powierzchnię wyjechało 145 milionów ton węgla kamiennego. Ostatni wózek, to tradycyjna impreza, która oficjalnie kończy wydobycie węgla na kopalni. Właśnie dlatego na tę uroczystość przyjechali popatrzeć świadkowie, byli i aktualni górnicy, nie brakowało kierownictwa OKD i gości, w tym dziennikarzy. Na lata spędzone w tym areale wspominają górnicy, którzy na Łazach pracowali. Przy szybie wyciągowym kapela górnicza grała hymn górniczy, wysłuchano ostatnich przemówień. A co będzie dalej? Dziś na Kopalni Łazy pracuje 350 ludzi. Od marca 2020 roku, kiedy kopalnia włączona będzie do programu ukończenia wydobycia, pozostanie ich około setka. Niektórzy odejdą na emeryturę, inni przejdą do innych kopalń w rewirze. Czynne są aktualnie cztery – ČSA, Darków, ČSM północ i ČSM południe. Wydobycie na Kopalni Łazy (wcześniej Nowa Jama) rozpoczęło się w 1892 roku. Kopalnia była budowana od roku 1890 jako największa i najnowocześniejsza we swym okresie z wtedy ogromną pojemnością 500 tysięcy ton wydobycia rocznie. Największe wydobycie było w latach 80. ubiegłego wieku, niemal 2,5 miliony ton. W ubiegłym roku wydobyto na Łazach 450 tysięcy ton, w bieżącym roku 250 tysięcy ton węgla koksującego. W roku 1950 była najpierw przemianowana na Kopalnia Antonín Zapotocký, a w 1991 roku powstała Kopalnia Łazy.

 

ORLOVÁ – V letošním roce se horníci loučí s Dolem Lazy, na kterém se těžilo téměř 130 let a na povrch vyjelo 145 milionů tun černého uhlí. Poslední vozík je tradiční akce, která oficiálně končí těžbu na šachtě. I proto se na tuto slavnost přijeli podívat pamětníci, bývali i současní horníci, nechybělo vedení OKD a hosté, včetně novinářů. Na roky strávené v tomto areálu vzpomínali horníci, kteří na Lazech pracovali. U těžních klecí hornickou hymnu hrála hornická kapela, odezněly poslední projevy. A co bude dál? Aktuálně na Dole Lazy pracuje 350 lidí. Od března 2020, kdy důl vstoupí do útlumového programu, jich zůstane asi jen stovka. Někteří odejdou do důchodu, jiní přejdou na jiné šachty v revíru. Činné jsou momentálně čtyři – ČSA, Darkov, ČSM sever a ČSM jih. V areálu Dolu Lazy začne příští rok technická likvidace, která má podle výkonného ředitele OKD, Michala Hermana, trvat až do roku 2023, a přijde na stovky miliónu korun. O zavírání dalších dolů v OKD zatím rozhodnuto není. Těžba v Dole Lazy, dříve Nová Jáma, neboli Neuschacht) začala v roce 1892. Důl byl stavěn od roku 1890 jako největší a nejmodernější ve své době s tehdy obrovskou kapacitou 500 tisíc tun roční těžby. Největší těžba byla v 80. letech minulého století, až 2,5 milionů tun. Loni vytěžili na Lazech 450 tisíc tun, letos 250 tisíc tun koksovatelného uhlí. V roce 1950 byl nejprve přejmenován na Důl Antonín Zápotocký, a v roce 1991 vznikl Důl Lazy.

 

Na Kopalni Łazy wywiezli ostatni wózek węgla, skończyło w ten sposób jego wydobycie. / V Dole Lazy vyvezli poslední vozík uhlí, skončila tak jeho těžba (www.deník.cz)

 

Nowy bankomat w Wędryni / Nový bankomat ve Vendryni

 

WĘDRYNIA – Od 11.12.2019 r. mogą obywatele Wędryni wykorzystywać bankomat. – Rozmowy o jego zbudowaniu prowadziła gmina z domem bankowym od kilku lat. Gmina pokryła koszty budowy kiosku bankomatu. Bank gminie opłaca komorne i jednocześnie nie pobiera żadnych opłat. Bank opłaca akurat elektryczność i przyłączenie internetowe – powiedział wójt gminy Rajmund Sikora (SNK Vendryně). Bankomat na Czornowskim cieszy się od początku pozytywnymi reakcjami. Służy nie tylko miejscowym, ale również ludziom, którzy przez Wędrynię przejeżdżają. Bankomat znajduje się w idealnym miejscu, wprost koło motorestu. Kierowcy nie muszą nigdzie zajeżdżać. Mają tu do dyspozycji wielki parking, restaurację oraz kilka sklepów. Obywatele wszystkie opłaty mogą uiszczać za pomocą karty kredytowej.

 

VENDRYNĚ – Ve Vendryni mohou od 11.12.2019 občané využívat bankomat. – Jednání o jeho zřízení obec vedla z bankovním domem několik let. Obec zřídila kiosek bankomatu na vlastní náklady. Banka obci nehradí nájem a zároveň od obce nevybírá žádné poplatky. Banka si platí akorát elektřinu a internetové připojení – řekl starosta obce Rajmund Sikora (SNK Vendryně). Bankomat na Černovském se setkává od začátku výhradně s kladnými ohlasy. Slouží nejenom místním, ale i lidem, kteří Vendryní projíždějí. Bankomat je v ideálním místě, přímo u motorestu. Řidiči nemusejí nikam zajíždět. Mají zde k dispozici velké parkoviště, restauraci a také několik obchodů. Občané veškeré obecní poplatky mohou uhradit platební kartou.

 

Budowa kanalizacji w Milikowie / Výstavba kanalizace v Milíkově

 

MILIKÓW – W Milikowie zabrali się w połowie listopada 2019 r. do wielkiej inwestycji. W centrum gminy rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej za około 70 milionów koron. Na ciąg kanalizacyjny, który powinien być gotów do końca 2021 roku, będzie podłączonych przeszło 170 budynków. Długość kanalizacji będzie liczyć razem 7,6 kilometrów. – Budowę kanalizacji rozpoczęto pracami przygotowawczymi do budowy składowiska różnego materiału i budową oczyszczalni ścieków w lokalizacji znajdującej się w części gminy Janiczki – poinformowała wójt gminy, Ewa Kawulok (COEX). Podkreśliła, że o ile będzie korzystna pogoda, to znaczy bez intensywnych opadów, budowa ciągu kanalizacyjnego będzie kontynuowana również w miesiącach zimowych. Ponad połowę kosztów inwestycji pokryją dotacje Ministerstwa Ochrony Środowiska, w wysokości 40 milionów koron. Resztę pieniędzy musi zapewnić Milików.

 

MILÍKOV – Do velké investice se v půlce listopadu 2019 pustili v Milíkově. V centru obce začala výstavba splaškové kanalizace za zhruba 70 miliónu korun. Na kanalizační řád, který by měl být hotový do konce roku 2021, se napojí přes 170 objektů. Délka kanalizace bude činit celkem 7,6 kilometru. – Stavba kanalizace započala přípravou místa pro skladování veškerého materiálu a výstavbou čistírny odpadních vod v lokalitě nacházející se v částí obce Janički – informovala starostka obce, Ewa Kawuloková (COEX). Zdůraznila, že pokud bude příznivé počasí, tedy bez intenzivních přeháněk, stavba kanalizačního řádu bude pokračovat také v zimních měsících. Více než polovinu investice pokryje dotace z Ministerstva životního prostředí, která činí 40 milionu korun. O zbytek financování se musí postarat Milíkov.

 

Mosty koło Jabłonkowa: Referendum o nazwie gminy / Mosty u Jablunkova: Referendum o názvu obce

 

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA – Mosty koło Jabłonkowa mają mieć krótszą nazwę. Zarząd Gminy w Mostach koło Jabłonkowa proponuje, aby nazwa ograniczyła się tylko do Mostów. Na sesji Rady Gminy w dniu 10.7.2019 r. najważniejszym punktem programu była dyskusja nt. zmiany nazwy gminy. Pojawili się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy uproszczenia nazwy. – Osobiście zgadzam się z wprowadzeniem zmiany na Mosty, ale kiedy widzę burzliwe reakcje ludzi, jestem za tym, żeby zmiana ta była wynikiem ankiety, w której mogliby się wypowiedzieć wszyscy mieszkańcy. Najlepiej, aby miała ona formę referendum – powiedziała radna, Jadwiga Onderek (MOSTY PLUS – stowarzyszenie COEX i KN). Niektórzy przeciwnicy zmiany nazwy argumentowali, że nowa nazwa będzie myliła się z innymi miejscowościami. Wójt, Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS – stowarzyszenie COEX i KN), kontrargumentował, że w całej Republice Czeskiej nie ma innej samodzielnej gminy, która nazywałaby się Mosty, dlatego nie ma powodu bliższego precyzowania nazwy. Powoływał się tak na fakt, że do początku lat pięćdziesiątych XX wieku gmina nazywała się Mosty. Mosty koło Jabłonkowa zaprowadzono, ponieważ istniały jeszcze Mosty koło Czeskiego Cieszyna. Dziś jednak Mosty koło Czeskiego Cieszyna nie są już samodzielne, są dzielnicą Czeskiego Cieszyna. Rada Gminy w Mostach koło Jabłonkowa przyjęła jednogłośnie uchwałę o zamiarze przeprowadzenia referendum o zmianie nazwy gminy. Prawdopodobnie odbędzie się ono jesienią w 2020 roku, przy okazji wyborów do samorządów wojewódzkich.

 

MOSTY U JABLUNKOVA – Mosty u Jablunkova mají mít kratší název. Rada obce Mosty u Jablunkova navrhuje, aby se název omezil pouze na Mosty. Nejdůležitějším bodem programu na jednání Zastupitelstva obce dne 10.7.2019 byla diskuse nt. změny názvu obce. Objevili se zároveň příznivci, jako i odpůrci zjednodušení názvu. – Osobně souhlasím se zavedením změny na Mosty, ale když vidím bouřlivé reakce lidí, jsem pro, aby tato změna byla výsledkem ankety, ve které by se mohli vyjádřit všichni občané. Nejlépe, aby měla formu referenda – řekla členka zastupitelstva, Jadwiga Onderková (MOSTY PLUS – sdružení COEX a NK). Někteří odpůrci změny názvu zdůrazňují, že nový název se bude plést s jinými obcemi. Starosta, Ondřej Niedoba (MOSTY PLUS – sdružení COEX a NK), vyslovil protiargument, a řekl, že v celé České republice není jiná samostatná obec, která by se jmenovala Mosty, proto není důvod bližší specifikace názvu. Odvolával se na skutečnost, že od začátku padesátých let XX. století se obec jmenovala Mosty. Mosty u Jablunkova byly zavedeny, protože existovaly ještě Mosty u Českého Těšína. Avšak dnes Mosty u Českého Těšína už nejsou samostatné, jsou čtvrtí Českého Těšína. Zastupitelstvo obce Mosty u Jablunkova jednohlasně se usneslo, že provede referendum o změně názvu obce. To by se mohlo konat pravděpodobně na podzim roku 2020, spolu s krajskými volbami.

 

Zdjęcie ilustracyjne / Ilustrační foto (www.zwrot.cz)

 

Pietetystyczna impreza wspomnieniowa w Stonawie / Vzpomínková pietní slavnost ve Stonavě

 

STONAWA – Tragedię górniczą w kopalni ČSM, która dokładnie rok temu zakończyła się śmiercią 13 górników, przypomnieli sobie 20.12.2019 r. uczestnicy uroczystości wspomnieniowej połączonej z odsłonięciem posągu „Łzy“. Monument, który wyszedł spod dłuta Martina Kuchařa, ma przypominać wszystkich tych, którzy pracę w kopalni przypłacili życiem. Podczas wybuchu metanu i następnie pożaru w Kopalni ČSM Północ w Stonawie 20.12.2018 r. zginęło 13 górników, w czego 12 – to pracownicy z Polski. Na uroczystość przybył m.in. premier Republiki Czeskiej, Andrej Babiš. Zastępca ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Antoni Wręga, odczytał list premiera RP, Mateusza Morawieckiego.

 

STONAVA – Hornickou tragedií na Dole ČSM, při které přesně před rokem zahynulo 13 horníků, si připomněli 20.12.2019 účastníci vzpomínkové slavnosti spojené s odhalením sochy „Slzy“. Pomník, dílo Martina Kuchaře, má připomínat všechny ty, kteří prací na dole připlatili životem. Při výbuchu metanu a následném požáru na Dole ČSM Sever ve Stonavě 20.12.2018 zahynulo 13 horníků, z čeho 12 to byli zaměstnanci z Polska. Na slavnosti byl přítomen mj. předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Zástupce velvyslanectví Polské republiky v Praze Antoni Wręga přečetl dopis předsedy vlády Polské republiky Mateusze Morawieckého.

 

*************************************************************************************************************

Koexistencia opp. wydała / Koexistencia o.p.s. vydala

 

Statut ruchu politycznego (dalej: ruchu) COEXISTENTIA, w brzmieniu zmian i dodatków zaakceptowanych przez Kongres Ruchu w dniu 9.11.2019 r.

 

A COEXISTENTIA Politikai mozgalom (a továbbiakban mint: mozgalom) Alapszabályai, a mozgalom 2019.XI.9.-ikei Kongresszusán elfogadott változtatások és kiegészítések szerint

 

Stanovy politického hnutí (dále hnutí) COEXISTENTIA, ve znění změn a doplňků schválených Kongresem hnutí dne 9.11.2019

*************************************************************************************************************

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 20.12.2019, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku