Jednal XII. Kongres politického hnutí COEXISTENTIA

 

     V pátek 17.6.tr. jednal v klubovně Maďarského klubu v Ostravě XII. Kongres politického hnutí COEXISTENTIA. Hnutí sdružuje členy v polské, maďarské a ukrajinsko-rusínské sekci. Základní politické cíle hnutí jsou – právo na používání vlastního jazyka v úředním styku, právo na vzdělání v mateřském jazyce, garantované státem, právo účasti na řešení věci, týkající se národních a etnických menšin, právo na šíření informací ve vlastním jazyce, právo na rozvoj vlastních kulturních tradic a právo na zachování vlastních kulturních památek a statků. V komuálních volbách, které se konaly na podzim minulého roku COEXISTENTIA získala v rámci kraje 42 mandátů, nejvíce ve Vendryni, Třinci, Milíkově, Hrádku a Albrechticích.

     Nejaktuálnější otázkou projednávánou v diskusi byla implementace Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních a menšinových jazyků do zákonů České republiky. Ke strategií ochrany lidských práv hnutí připravilo dopis, který bude zaslán Monice Šimůnkové, zmocněnci pro lidská práva při vládě České republiky. Zdůrazňujeme v něm, že k šíření xenofobie a nesnášenlivosti přispívá nízká nebo vůbec žádná informovanost většinového obyvatelstva. Antidiskriminační zákon, který je velmi obecný, neobsahuje sankce za delikty proti národnosti, rase nebo náboženství. Doporučení ministerstva školství, která se týkají vzdělávacích programů, nejsou uvedena do života ve většinových školách regionu Těšínského Slezska. Jazyky národnostních menšin z hlediska pohledu polské menšiny není možno uznat jako dostatečně chráněné. Dvojjazyčné topografické názvy jsou typickým příkladem, kdy zákon přesně stanoví za jakých podmínek a jakým způsobem tyto mají být zavedené, ale samosprávy tento zákon vědomě obcházejí. Ze 31 obcí dvojjazyčné názvy částěčně zavedla menšina obcí. Polskému národnostnímu školství se dostává podpory od ústředních orgánů, ale na lokální úrovni přetrvávají některé zlozvyky stěžující bezproblémový chod školských zařízení, například požadavek na vedení školské dokumentace výlučně v úředním jazyce, přičemž úřední jazyk není právně formulován zákonem České republiky.

     Byla projednávaná také otázka nutnosti evidence vojenských hrobů, jelikož podle nařízení ministra národní obrany se jedná o národní památky. Byla zdůrazněna nutnost jejich ochrany a k tomuto účelu Kongres zřídil odbornou komisi, která zpracuje a zveřejní zprávu na uvedené téma. Hnutí  se také usneslo, že je třeba trvale působit na státní orgány s cílem dosažení rehabilitace Jánose Esterházyho, poslance za maďarskou menšinu v tehdejším Československu, který byl pronásledován fašistickou a komunistickou zvůlí a zemřel v mírovském vězení v 1953 roce. Delegace hnutí se každoročně účastní pietního aktu na hřbitově v Mírově, kde se nachází symbolický hrob tohoto mučedníka.

     XII. Kongres COEXISTENTIE zvolil na další funkčí období předsedou opětovně Sándora Pálffy, prvním místopředsedou Józefa Przywaru, 29-člennou Republikovou radu, 3-člennou Revizní komisi a 3-člennou Smírčí komisi.

 

Za politické hnutí COEXISTENTIA

Zoltán Domonkos, tajemník Výkonné rady