Wyniki spisu ludnoœci (1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001)

Vŭsledky sèítání lidu (1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001)

 

                                            1921          1930          1950         1961             1970             1980         1991          2001

 

liczba obywateli razem 10 005 734    10 647 386 8 896 133   9 571 531      9 807 697      10 291 927 10 302 215 10 230 060  

poèet obyvatel celkem                           

narodowoœĉ czeska             6 758 983   7 304 588   8 343 558   9 023 501      9 270 617      9 733 925   8 363 768   9 249 777    

národnost èeská

narodowoœĉ inna razem   3 246 751   3 369 798   552 575      548 030         537 080         558 002      1 938 447   980 283

jiná národnost celkem       

narodowoœĉ morawska       0                 0                 0                 0                    0                    0                 1 362 313   380 474

národnost moravská                            

narodowoœĉ œlıska              0                 0                 0                 0                    0                    0                 44 446        10 878

národnost slezská

narodowoœĉ s³owacka         15 732        44 451        258 025      275 997         320 998         359 370      314 877      193 190

národnost slovenská

narodowoœĉ romska            0                 0                 0                 0                    0                    0                 32 903        11 746

národnost romská

narodowoœĉ ukraiñska        0                 0                 0                 0                    9 794             10 271        8 220          12 112

národnost ukrajinská

narodowoœĉ rosyjska          0                 0                 18 384        19 549           6 619             5 051          5 062          12 369

národnost ruská

narodowoœĉ rusiñska          0                 0                 0                 0                    0                    0                 1 926          1 106

národnost rusínská

narodowoœĉ polska             103 521      92 689        70 816        66 540           64 074           66 123        59 383        51 968

národnost polská                                  

narodowoœĉ wêgierska        7 049          11 427        13 201        15 152           18 472           19 676        19 932        14 672

národnost maïarská

narodowoœĉ niemiecka        3 061 369   3 149 820   159 938      134 143         80 903           58 211        48 556        39 106

národnost nìmecká

narodowoœĉ inna                 59 080        65 692        19 770        26 554           28 273           18 264        18 812        69 835

jiná národnost

bez narodowoœci                 0                 5 719          11 441        10 095           9 947             21 036        22 017        172 829

bez národnosti