Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej

Sdružení polských elektrotechniků v České republice

Adres: Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC, Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn
Aktualności/Aktuality  Statut/Stanovy Biuletyn/Časopis Zarząd/Vedení Linki/Odkazy Oferta Słownik Email Schematy Wspólnota 

Statut

Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich

w Republice Czeskiej

 

§ 1 – ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.      Nazwa stowarzyszenia: Sdružení polských elektrotechniků v České republice – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej

2.      Skrót stowarzyszenia: SEP

3.      Godło stowarzyszenia: prostokątny, zawiera znak bezpieczeństwa nr B.3.6. według ČSN ISO 3864, nad znakiem tekst: Sdružení polských elektrotechniků v ČR, pod znakiem tekst: Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC

Przedstawienie znaku stowarzyszenia:

 

 

 

 

4.      Pieczątka stowarzyszenia: błyskawica ostrzegawcza ograniczona okręgiem z napisem: Sdružení polských elektrotechniků v ČR – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC

5.      Język obrad: polski

6.      Siedziba stowarzyszenia: Czeski Cieszyn, Strzelnicza 28/209, 737 01

7.      Terytorialny zakres działania: Republika Czeska

8.     Sdružení polských elektrotechniků v České republice – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej jest subiektem prawnym.

 

§ 2 – CELE STOWARZYSZENIA

 

1.      Sdružení polských elektrotechniků v České republice – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (dalej SEP) jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób fizycznych.

2.      Celem SEP jest rozwijanie działalności we wszystkich dziedzinach elektrotechniki, zwłaszcza

-         jednoczenie osób z wykształceniem elektrotechnicznym, które są zainteresowane o trwałe podnoszenie poziomu teoretycznego i praktycznego w dziedzinie elektrotechniki,

-         stwarzanie warunków przekazywania informacji i doświadczeń technicznych, naukowych i ekonomicznych w formie konferencji, wykładów, szkoleń poradnictwa, działalności wydawniczej i tłumaczeniowej oraz organizowania wystaw,

-         umożliwienie zdobywania wiedzy i aktualnych informacji w dziedzinie elektrotechniki, przede wszystkim przez studium prasy technicznej,

-         dbanie o podniesienie rangi branży elektrotechnicznej,

-         współpraca z podobnymi organizacjami elektrotechnicznymi w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, ewentualnie i poza nimi,

-        organizowanie życia towarzyskiego członków stowarzyszenia,

-         ochrona interesów członków stowarzyszenia.

3.      Członkiem zwyczajnym SEP może być osoba z stałym miejscem zamieszkania w RC, starsza 15 lat, która spełnia warunek wykształcenia elektrotechnicznego i jej zawód lub zainteresowania są związane z elektryką. Członkiem zwyczajnym mogą być zwłaszcza:

-         inżynierzy, technicy, projektanci, pracownicy naukowi,

-         elektromonterzy zatrudnieni w produkcji, elektromechanicy urządzeń elektrotechniki siłowej i radiowej,

-         studenci wyższych uczelni o kierunkach elektrycznych,

-         studenci lub uczniowie ostatniego roku średnich szkół elektrycznych,

-         emeryci spełniający warunek wykształcenia elektrotechnicznego.

Członkiem zwyczajnym może być wyjątkowo i inna osoba, nie spełniająca warunku wykształcenia elektrotechnicznego, o jej przyjęciu decyduje zebranie członkowskie.

4.      Członkiem honorowym SEP może być osoba szczególnie zasłużona dla elektryki lub SEP. Członkostwo honorowe udziela zebranie członkowskie.

 

§ 3 – STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

 

1.      Struktura SEP: zebranie członkowskie, zarząd, komisja rewizyjna

2.      Zarząd jest wybierany na zebraniu członkowskim. O liczbie członów zarządu decyduje zebranie członkowskie. Członkowie zarządu są wybierani zazwyczaj na okres 2 lat.

3.      Zarząd wybiera spośród członków zarządu przewodniczącego i innych działaczy. Szczegóły określa regulamin SEP, który uchwala zebranie członkowskie.

4.      Komisja rewizyjna jest wybierana na zebraniu członkowskim. O liczbie członków komisji rewizyjnej decyduje zebranie członkowskie. Członkowie komisji rewizyjnej są wybierani zazwyczaj na okres 2 lat.

5.      Komisja rewizyjna wybiera spośród członków komisji rewizyjnej przewodniczącego.

6.      Zebranie członkowskie jest zwoływane przez zarząd co najmniej 1 raz rocznie.

7.      Zebranie zarządu zwołuje przewodniczący co najmniej 3 razy rocznie.

8.      Komisja rewizyjna przeprowadzi co najmniej 1 raz rocznie kontrolę gospodarowania.

9.      Członkowie SEP uczestniczą w działalności stowarzyszenia, mogą wybierać i być wybierani, są zobowiązani dotrzymywać statut stowarzyszenia.

10.  Dochodami są przede wszystkim składki członkowskie, dary członków, dary sponsorów i dotacje. O wysokości składek członkowskich decyduje zebranie członkowskie.

11.  Członkostwo w SEP zanika: zgonem członka, wystąpieniem członka, wykluczeniem członka. Członek może wystąpić na podstawie złożenia pisemnego oświadczenia. O wykluczeniu członka decyduje zebranie członkowskie.

12.  SEP może zakładać organizacje miejscowe lub terenowe.

 

§ 4 – USTALENIA KOŃCOWE

 

1.     Zmiany statutu SEP uchwala zebranie członkowskie.

2.      SEP może być rozwiązane uchwałą zebrania członkowskiego, jeżeli za rozwiązaniem stowarzyszenia głosuje 2/3 obecnych członków.

 

Stanovy

Sdružení polských elektrotechniků

 v České republice

 

§ 1 – VŠEOBECNÉ ZÁSADY

 

1.      Název sdružení: Sdružení polských elektrotechniků v České republice – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej

2.      Zkratka sdružení: SEP

3.      Znak sdružení: obdélníkový, obsahuje bezpečnostní značku č. B.3.6. dle ČSN ISO 3864, nad značkou text: Sdružení polských elektrotechniků v ČR, pod značkou text: Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC

Vyobrazení znaku sdružení:

 

 

 

 

 

4.      Razítko sdružení: výstražný blesk ohraničený kruhem s nápisy: Sdružení polských elektrotechniků v ČR – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC

5.      Jednací řeč: polský jazyk

6.      Sídlo sdružení: Český Těšín, Střelniční 28/209, 737 01

7.      Územní působnost: Česká republika

8.      Sdružení polských elektrotechniků v České republice – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej je právním subjektem.

 

§ 2 – CÍLE SDRUŽENÍ

 

1.      Sdružení polských elektrotechniků v České republice – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (dále SEP) je dobrovolným sdružením fyzických osob.

2.      Cílem SEP je vyvíjet činnost ve všech oborech elektrotechniky, zejména

-         sdružovat osoby s elektrotechnickým vzděláním, které mají zájem o stálé zvyšování teoretické a praktické úrovně v oboru,

-         vytvářet podmínky pro přenášení poznatků a zkušeností technických, vědeckých a ekonomických formou seminářů, přednášek, školení, konzultací, vydavatelské a překladatelské činnosti a organizováním výstav,

-         umožnit získávání znalostí a aktuálních informací v oblasti elektrotechniky, zejména možnost studia odborného tisku,

-         dbát o zvýšení společenské váhy elektrotechnického oboru,

-         spolupracovat s obdobnými elektrotechnickými organizacemi v Polské republice, České republice, případně i mimo ně,

-         organizovat společenský život členů sdružení,

-         chránit zájmy členů sdružení.

3.      Řádným členem SEP může být osoba s trvalým pobytem v ČR, starší 15 let, která splňuje požadavek elektrotechnického vzdělání a její povolání nebo zájmy jsou spojeny s elektrotechnikou. Řádným členem SEP mohou být zejména:

-         inženýři, technici, projektanti, vědečtí pracovníci,

-         provozní elektromontéři, elektromechanici silnoproudých a sdělovacích zařízení,

-         vysokoškolští studenti elektrotechnických směrů,

-         studenti nebo učni posledního ročníku středních nebo učňovských elektrotechnických škol,

-         důchodci splňující požadavek elektrotechnického vzdělání.

Řádným členem může být vyjímečně i jiná osoba, která nesplňuje požadavek elektrotechnického vzdělání, o její přijetí rozhoduje členská schůze.

4.      Čestným členem SEP může být osoba, která zvlášť významně přispěla pro rozvoj elektrotechniky nebo SEP. Čestné členství uděluje členská schůze.

 

§ 3 – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ

 

1.            Struktura SEP: členská schůze, výbor, revizní komise

2.            Výbor je volen na členské schůzi. O počtu členů výboru rozhoduje členská schůze. Členové výboru jsou voleni zpravidla na období 2 let.

3.            Výbor volí ze svého středu předsedu a ostatní funkcionáře. Podrobnosti řeší organizační řád SEP, který schvaluje členská schůze.

4.            Revizní komise je volena na členské schůzi. O počtu členů revizní komise rozhoduje členská schůze. Členové revizní komise jsou voleni zpravidla na období 2 let.

5.            Revizní komise volí ze svého středu předsedu.

6.            Členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou ročně.

7.            Schůzi výboru svolává předseda nejméně 3x ročně.

8.            Revizní komise provede nejméně jednou ročně kontrolu hospodaření.

9.            Členové SEP se podílejí na činnosti sdružení, mohou volit a být voleni, jsou povinni dodržovat stanovy sdružení.

10.        Hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dary členů, sponsorské dary a dotace. O výši členských příspěvků rozhoduje členská schůze.

11.        Členství v SEP zaniká: úmrtím člena, vystoupením člena, vyškrtnutím člena. Vystoupení člena je na základě písemného prohlášení člena. O vyškrtnutí člena rozhoduje členská schůze.

12.        SEP může zakládat místní nebo oblastní organizace.

 

§ 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.            Změny ve stanovách SEP schvaluje členská schůze.

2.            SEP zaniká usnesením členské schůze, když pro návrh hlasuje 2/3 přítomných členů.