A

 

adapter, przystawka (gramofonowa)

 

adaptér

admitancja, przewodnoœć pozorna

 

admitance

agregat

 

agregát

agregat, zespół

 

soustrojí, agregat

agresywnoœć korozyjna

 

agresivita, korozní

akcelerator

 

urychlovač

aktywnoœć indukowana,promieniotwórczoœć indukowana

 

aktivita, indukovaná

akumulator

 

akumulátor

akumulator kwasowy, akumulator ołowiowy

 

akumulátor, kyselinový(olověný)

akumulator niklokadmiowy

 

akumulátor, kadmio-niklový (nikl-kadmiový)

akumulator wyładowany

 

akumulátor, vybitý

akumulator zasadowy

 

akumulátor, alkalický

akumulator Ÿelazowoniklowy, akumulator Edisona

 

akumulátor, železo-niklový

akumulator żarzeniowy

 

akumulátor, žhavící

akumulatornia

 

akumulátorovna

amper

 

ampér

amperogodzina

 

ampérhodina

amperomierz

 

měřič proudu

amperomierz cieplny

 

ampérmetr, tepelný

amperomierz elektromagnetyczny

 

ampérmetr, elektromagnetický

amperomierz precyzyjny

 

ampérmetr, přesný

amperozwój

 

ampérzávit

amplidyna

 

amplidyn

amplituda drgań

 

amplituda kmitů

amplituda, wartoœć szczytowa

 

amplituda

analiza elektrometryczna

 

analýza, elektrická

analiza obwodów elektrycznych

 

analýza, elektrických obvodů

analizator czasu opóŸnienia (impulsów), analizator opóŸnienia

 

analyzátor doby zpoždění

analizator sieci

 

analyzátor sítí

anion

 

ion, záporný

anion, jon ujemny

 

anion

anoda

 

anoda

anoda dwubiegunowa

 

anoda, bipolární

anoda płaska

 

anoda, plochá

anoda płytowa

 

anoda, desková

anoda pomocnicza

 

anoda, pomocná

anoda prętowa

 

anoda, tyčová

anoda szczelinowa

 

anoda, štěrbinová

anoda wirujšca

 

anoda, rotační

anodowy dzielnik pršdu

 

dělič, anodový

antena

 

anténa

antena dipolowa

 

anténa, dipólová

antena długofalowa

 

anténa, dlouhovlnná

antena ferrytowa, antena ferromagnetyczna

 

anténa, feritová

antena kierunkowa

 

anténa, směrová

antena krótkofalowa

 

anténa, krátkovlnná

antena nadawcza

 

anténa, vysílací

antena odbiorcza

 

anténa, přijímací

antena paraboliczna

 

anténa, parabolická

antena pół falowa

 

anténa, polovlnná

antena przeszukujšca

 

anténa, zaměřovači

antena radiolokacyjna, antena przeszuku­jšca

 

anténa, radiolokační

antena rezonansowa

 

anténa, rezonanční

antena soczewkowa

 

anténa, čočková

antena strojona

 

anténa, laděná

antena szerokopasmowa

 

anténa, širokopásmová

antena wšskopasmowa

 

anténa, úzkopásmová

antena wieżowš, maszt antenowy

 

věž, anténní

antena zbiorowa

 

anténa, společná

antyferromagnetyzm

 

antiferomagnetismus

aparat, przyrzšd

 

aparát

aparatura

 

soustava, přístrojů

aparatura pomiarowa

 

aparatura, měřící

aparatura sterowana serwomotorem o

 

armatura se servomotorem

asynchroniczny

 

asynchronní

atest, œwiadectwo

 

atest

autotransformator

 

autotransformator

autotransformator rozruchowy

 

autotransformátor, spouštěcí

awaria, uszkodzenie

 

havárie

 

B

 

bańka żarówki

 

baňka, žárovková

bareter

 

baretér

bariera potencjału

 

bariéra energetická, potenciálová

bateria akumulatorowa, akumulator

 

baterie, akumulátorová

bateria anodowa

 

baterie, anodová

bateria buforowa (akumulatorowa)

 

baterie, nárazová

bateria galwaniczna

 

baterie, galvanická

bateria kondensatorowa

 

baterie, kondenzátorová

bateria oœwietleniowa

 

baterie, osvětlovací

bateria termoelektryczna

 

baterie, termoelektrická

baza (półprzewodnik w tranzystorze)

 

báze

baza energetyczna

 

základna, energetická

bereter

 

variátor

bezindukcyjny

 

bezindukční

bezindukcyjny

 

neindukční

beziskrowy, nieiskrzšcy

 

bezjiskrový

bezpieczeństwo i higiena pracy

 

bezpečnost a hygiena práce

bezpieczeństwo, współczynnik bezpie­czeństwa

 

bezpečnost

bezpiecznik

 

pojistka

bezpiecznik cieplny

 

pojistka, tepelná

bezpiecznik główny

 

pojistka, hlavní

bezpiecznik mocy

 

pojistka, výkonová

bezpiecznik przepięciowy

 

svodič přepětí

bezpiecznik rurkowy

 

pojistka, trubičková

bezpiecznik topikowy

 

pojistka, tavná

bezpiecznik wkładkowy

 

pojistka, zátková

bezpiecznik zwłoczny

 

pojistka, pomalá

bezpojemnoœciowy

 

bezkapacitní

bezstykowy

 

bezkontaktní

bęben kablowy

 

buben, kabelový

bieg asynchroniczny

 

chod, asynchronní

bieg jałowy

 

chod, jalový (naprázdno)

bieg jałowy, ruch jałowy

 

běh, naprázdno

bieg roboczy

 

chod, pracovní

bieg siłš bezwładnoœci, siła rozpędu

 

chod setrvačnosti

bieg synchroniczny

 

chod, synchronní

bieg zsynchronizowany, ruch zsynchro­nizowany

 

běh, synchronní

bieg, ruch, praca (urzšdzenia,)

 

běh (chod)

biegun dodatni

 

pól, kladný

biegun komutacyjny, biegun zwrotny

 

pól, komutační

biegun komutacyjny, biegun zwrotny

 

pól, pomocný

biegun ujemny

 

pól, záporný

biegun wydatny

 

pól, vyniklý

biegunowoœć

 

polarita

bifilarny

 

dvouvláknový

binistor

 

binistor

bioelektronika

 

elektronika, biologická

bioelektrycznoœć

 

bioelektřina

biuro projektów

 

kancelář, projekční

blacha twornika

 

plech kotvy

blok katodowy (termoelektrolizera)

 

blok, katodový

blok kierowniczy

 

blok řízení

blok ochrony awaryjnej

 

blok havarijní ochrany

blok wzmacniacza, wzmacniacz

 

blok zesilovače

blokada elektryczna

 

zablokování, elektrické

blokada zabezpieczajšca, blokada awa­ryjna

 

blokování, havarijní (ochranné)

blokowanie elektryczne, blokada ele­ktryczna

 

blokování, elektrické

błšd pomiaru

 

chyba měření

błšd przyrzšdu pomiarowego

 

chyba měřicího přístroje

błšd wzorcowania, błšd kalibracji

 

chyba cejchování

błyskawica, piorun

 

blesk

bocznik

 

bočník

bocznik

 

odpor, paralelní

bocznik magnetyczny

 

bočník, magnetický

bocznik wielozakresowy

 

bočník s několika rozsahy

bocznikowy

 

derivační

bombardowanie elektronów

 

dopad elektronu

brzęczenie

 

bzučení

brzęczenie sieci

 

bručení sítě

brzęczenie, buczenie

 

bručení

budka kablowa

 

domek, kabelový

buster (urzšdzenie dodawcze)

 

booster

butelka lejdejska

 

láhev, leidenská

 

C

 

cechować, wzorcować

 

cejchovati

celka rozdzielni

 

kobka rozvodny

celka transformatorowa

 

kobka, transformátorová

celka wysokonapięciowa (rozdzielni)

 

kobka vysokého napětí

celka, komórka

 

kobka

centrala

 

ústředna

certyfikat, œwiadectwo, atest

 

certifikát

cewka

 

cívka

cewka biegunowa

 

cívka, magnetu

cewka biegunowa

 

cívka, pólová

cewka dławikowa, dławik

 

cívka, tlumící

cewka dzielona

 

cívka s odbočkami

cewka indukcyjna

 

cívka, indukční

cewka kierunkowa

 

cívka, direktivní

cewka komutatorowa

 

cívka, komutační

cewka magnesujšca

 

cívka, magnetizační

cewka napięciowa ,uzwojenie napięciowe

 

cívka, napěová

cewka obwodu wejœciowego, cewka antenowa

 

cívka, anténní

cewka oporowa

 

cívka, odporová

cewka pomiarowa

 

cívka, měřící

cewka pršdowa, uzwojenie pršdowe

 

cívka, proudová

cewka rdzeniowa

 

cívka s jádrem

cewka rozmagnesowujšca

 

cívka, odbuzovací

cewka skupiajšca, cewka ogniskujšca

 

cívka, zaostřovací

cewka sprzężenia zwrotnego, cewka reakcyjna

 

cívka zpětné vazby

cewka strojeniowa

 

cívka, ladící

cewka szeregowa, uzwojenie szeregowe

 

cívka, sériová

cewka toroidalna

 

cívka, toroidní

cewka wcišgajšca

 

cívka, vtahovací

cewka wzbudzajšca, wzbudnik

 

cívka, budící

cewkarz

 

navíječ

charakterystyka bezpiecznika

 

charakteristika pojistky, ochranná

charakterystyka biegu jałowego

 

charakteristika chodu naprázdno

charakterystyka bocznikowa

 

charakteristika, derivační

charakterystyka czasowa

 

charakteristika, časová

charakterystyka eksploatacyjna

 

charakteristika, provozní

charakterystyka emisji (lampy elektronowej )

 

charakteristika, emisní

charakterystyka izopršdowa

 

charakteristika, izoampérová

charakterystyka kierunkowa anteny

 

charakteristika, antény, směrová

charakterystyka kołowa silnika asynchronicznego

 

diagram asynchronního motoru, kruhový (koláčový)

charakterystyka ładowania (akumulatora)

 

charakteristika, nabíjecí

charakterystyka łuku

 

charakteristika oblouku

charakterystyka magnesowania

 

charakteristika, magnetizační

charakterystyka mocy i zużycia paliwa silnika

 

charakteristika výkonu a spotřeby motoru

charakterystyka napięciowa

 

charakteristika, napěová

charakterystyka napięciowo-pršdowa

 

charakteristika, imitační

charakterystyka napięciowo-pršdowa

 

charakteristika, převodová

charakterystyka napięciowo-pršdowa

 

charakteristika, volt-ampérová

charakterystyka obcišżalnoœci rezystora

 

křivka zatížitelnosti odporu

charakterystyka pršdowa

 

charakteristika, proudová

charakterystyka prostownika

 

charakteristika, usměrňovače

charakterystyka przenoszenia

 

charakteristika, přenosová

charakterystyka regulacyjna

 

charakteristika, regulační

charakterystyka siatkowa (lampy elektro nowej)

 

charakteristika, mřížková

charakterystyka silnika

 

charakteristika motoru

charakterystyka zapłonu

 

charakteristika, zapalovací

chłodzenie naturalne

 

chlazení, vlastní

chłodzenie transformatora olejowe

 

chlazení transformátoru, olejové

chłodzenie transformatora przez nadmuch

 

chlazení transformátoru ofukováním

chłodzenie transformatora wodne

 

chlazení transformátoru, vodní

chłodzenie z obiegiem wymuszonym,  sztuczne

 

chlazení uzavřeným oběhem chlazení, umělé

chmura elektronowa

 

oblak, elektronový

cišg elektromagnesu

 

tah elektromagnetu

cięcie łukowe

 

řezání elektrickým obloukem

ciężar, obcišżenie

 

břemeno

cokół typu heptal

 

heptal

cykl przyspieszenia

 

cyklus, urychlovací

cykl, obieg

 

cyklus

cykliczny, okresowy

 

cyklický

cyklofon

 

cyklofon

cynowanie, pobielanie

 

cínování

czas jonizacji

 

doba, ionizační

czas opadania impulsu

 

doba impulsu

czas poœwiaty

 

doba dosvitu

czas przejœciowy przekaŸnika

 

doba relé

czas regulacji

 

doba regulace

czas trwania impulsu

 

délka impulsu

czas trwania luku

 

doba trvání oblouku

czas życia czšstki

 

doba života částice

czas życia katody

 

doba života katody

czšsteczka naładowana

 

částice, nabitá

czšstka elementarna

 

částice, elementární

częstoœciomierz,częstotliwoœciomierz

 

frekventoměr

częstoœć wyładowań

 

četnost výbojů

częstotliwoœciomierz

 

kmitoměr

częstotliwoœciomierz indukcyjny

 

kmitoměr, indukční

częstotliwoœciowy

 

kmitočtový

częstotliwoœć

 

frekvence (kmitočet:)

częstotliwoœć

 

kmitočet

częstotliwoœć graniczna

 

kmitočet, mezní

częstotliwoœć impulsu wzbudzenia

 

kmitočet budicího impulsu

częstotliwoœć modulacyjna

 

kmitočet, modulační

częstotliwoœć oscylacyjna

 

kmitočet, oscilační

częstotliwoœć rezonansowa

 

frekvence, rezonanční

częstotliwoœć rezonansowa

 

kmitočet, rezonanční

częstotliwoœć sieciowa

 

frekvence, síová

częstotliwoœć sieciowa

 

kmitočet, sítě

częstotliwoœć własna, drgań własnych

 

kmitočet, vlastní

częstotliwoœć wzorcowa

 

kmitočet, etalonový

człon RC

 

člen RC

człon zasilajšcy

 

člen, napájecí

czoło zezwoju

 

čelo vinutí

czubek elektrody

 

hrot elektrody

czubek elektrody

 

špička elektrody

czujnik

 

čidlo

czujnik elektrodymaniczny

 

snímač, elektrodynamický

czujnik indukcyjny

 

snímač, indukční

czujnik oporowy, rezystorowy

 

snímač, odporový

czujnik piezoelektryczny

 

snímač, piezoelektrický

czujnik pojemnoœciowy

 

snímač, kapacitní

czujnik półprzewodnikowy

 

snímač, polovodičový

czułoœć detekcji

 

citlivost, detekční

czułoœć odchylania

 

citlivost vychylovací

czułoœć, wrażliwoœć

 

citlivost

czwórnik aktywny

 

čtyřpól, aktivní

czwórnik korekcyjny

 

čtyřpól, korekční

czynny, aktywny

 

činný

czystoœć kalorymetryczna

 

čistota, kalorimetrická

 

D

 

dalmierz elektroniczny

 

dálkoměr, elektronický

defektoskop beta

 

defektroskop beta

defektoskop jonizacyjny

 

defektroskop, ionizační

defektoskop magnetyczny, magnetofluks

 

defektroskop, magnetický

defektoskopia

 

defektoskopie

dekada (np.oporowa)

 

dekáda

dekada pojemnoœciowa

 

dekáda, kapacitní

dekatron, lampa zliczajšca

 

dekatron

deklinacja magnetyczna,odchylenie ma­gnetyczne

 

deklinace, magnetická

demodulator

 

demodulátor

depolaryzacja

 

depolarizace

depolaryzacja, powietrzna

 

depolarizace, vzdušná

depolaryzator

 

depolarizátor

detekcja

 

detekce

detektor

 

detektor

detektor amplitudowy

 

detektor, amplitudový

detektor czšstek elementarnych

 

detektor částic

detektor częstotliwoœciowy

 

detektor, kmitočtový

detektor fazowy

 

detektor, fázový

detektor mocy

 

detektor, výkonový

detektor modulacji fazy

 

detektor fázové modulace

detektor registrujšcy

 

detektor, registrační

detektor stosunkowy

 

detektor, poměrový

detektor szczytowy

 

detektor, špičkový

dewiacja częstotliwoœci

 

posuv kmitočtu

dielektryczny

 

dielektrický

dielektryk

 

dielektrikum

dielektryk, materiał izolacyjny

 

Izolant

dioda

 

dioda

dioda (próżniowa) z katodš tlenkowš

 

dioda s katodou kysličníkovou

dioda (próżniowa) z żarzonš katodš

 

dioda se žhavou katodou

dioda czterowarstwowa

 

dioda, čtyřvrstvá

dioda czterowarstwowa

 

dioda, neřízená spínací,

dioda detekcyjna

 

dioda, demodulační (detekční)

dioda gazowana

 

dioda, plynová

dioda germanowa

 

dioda, germaniová

dioda krystaliczna

 

dioda, krystalová

dioda krzemowa

 

dioda, křemíková

dioda luminescencyjna

 

dioda, luminiscenční

dioda ostrzowa

 

dioda, hrotová

dioda parametryczna

 

dioda, parametrická

dioda podwójna, duodioda

 

dioda, dvojitá

dioda pojemnoœciowa

 

dioda, dolaďovací

dioda półprzewodnikowa

 

dioda, polovodičová

dioda półprzewodnikowa tunelowa

 

dioda, tunelová

dioda półprzewodnikowa z podwójnš bazš

 

dioda a dvojitou bází

dioda prostownicza

 

dioda, usměrňovací

dioda próżniowa

 

dioda, vakuová

dioda referencyjna

 

dioda, referenční

dioda skojarzona (np.w duodiodzie)

 

dioda, sdružená

dioda szumowa

 

šumivka

dioda usprawniajšca

 

dioda, spínací (účinnostní)

dioda warstwowa dyfuzyjna

 

dioda, plošná difúzní

dioda warstwowa sterowana

 

dioda, řízená

dioda warstwowa stopowa

 

dioda, plošná slitinová

dioda wysokonapięciowa

 

dioda, vysokonapěová

dioda-pentoda

 

dioda-pentoda

dioda-trioda

 

dioda-trioda

diplekser

 

sdružovač

dipol elementarny, dipol Hertza

 

dipól, elementární (Hertzův)

dipol magnetyczny

 

dipól, magnetický

dławik nasycony

 

přesytka

dławik, cewka dławikowa

 

tlumivka

długoœć fali

 

délka, vlnová

długoœć graniczna, długoœć krytyczna

 

délka, mezní

długoœć mierzona

 

délka, měřená

długoœć obwodu pršdowego

 

délka proudového obvodu

długoœć przeskoku iskry

 

doskok jiskry

długoœć rdzenia

 

délka jádra

długoœć skuteczna anteny

 

délka antény účinná

długoœć użytkowa, długoœć robocza

 

délka, užitečná

dodatni

 

kladka, trolejová

dokumentacja projektowa

 

dokumentace, projektová

doładowywanie (akumulatora)

 

dobíjení

donor

 

donor

dopasowanie wzmacniacza

 

přizpůsobení zesilovače

doprowadzenie

 

přívod

doprowadzenie pršdu

 

přívod proudu

dostarczanie energii elektryczne]

 

dodávání elektrické energie

dostawca

 

dodavatel

dostrajanie

 

dolaďování

dotrawiać, dekapować

 

dekapovati

dotyczšcy przebicia

 

průrazný

dozymetria

 

dozimetrie

drgania

 

kmitáni

drgania

 

kmity

drgania harmoniczne (sinusoidalne)

 

kmitáni, harmonické,sinusové

drgania harmoniczne wyższego rzędu

 

kmitáni vyššího řádu, harmonické

drgania liniowe

 

kmitáni, lineární

drgania periodyczne

 

kmitáni, periodické

drgania układu regulacyjnego,oscylacja układu regulacyjnego

 

kmitání regulační soustavy

drgania, oscylacja

 

oscilace

droga sprzężenia zwrotnego

 

cesta, zpětnovazební

droga swobodna

 

dráha, volná

duant

 

duant

duodioda

 

duodioda

duotrioda

 

duotrioda

dwójnik

 

dvojpól

dyfrakcja elektronów

 

difrakce, elektronová

dyfrakcja fal radiowych, ugięcie fal radiowych

 

difrakce rádiových vln

dyfraktograf elektronowy

 

difraktograf, elektronový

dynistor

 

dynistor

dysocjacja elektrolityczna

 

disociace, elektrolytická

działanie prostownicze

 

účinek, detekční

działo elektronowe

 

dělo, elektronové

dzielnik

 

dělič

dzielnik częstotliwoœci

 

dělič kmitočtu

dzielnik częstotliwoœci regeneratywny

 

dělič kmitočtu regenerační

dzielnik częstotliwoœci z układami relaksacyjnymi

 

dělič kmitočtu impulsový

dzielnik napięcia

 

dělič napětí

dŸwignia

 

páka

dŸwignica, dŸwig (żuraw lub suwnica)

 

jeřáb

dżul, J

 

J-joule

 

E

 

ekran mozaikowy

 

mozaika

ekranowanie

 

stínění

ekranowanie, osłanianie

 

odstínění

ekscitron

 

Excitron

ekspertyza

 

posudek odborný, znalecký

elastancja kondensatora

 

elastance

elektret

 

Elektret

elektroakustyka

 

elektroakustika

elektroanaliza, analiza elektrochemi­czna

 

elektroanalýza

elektrochemia

 

elektrochemie

elektroda

 

elektroda

elektroda (rtęciowa) kroplowa

 

elektroda, jehlová

elektroda analizujšca

 

elektroda, rozkladová

elektroda dodatnia

 

elektroda, kapková

elektroda dwubiegunowa

 

elektroda, bipolární

elektroda dwuwarstwowa emiter (tranzystora)

 

elektroda, dvojvrstvá

elektroda gazowa

 

elektroda, kladná

elektroda goršca

 

elektroda, žhavící

elektroda grafitowa

 

elektroda, emisní

elektroda igłowa

 

elektroda, indikační

elektroda magazynujšca

 

elektroda, akumulační

elektroda odniesienia

 

elektroda, referenční

elektroda osadzajšca, elektroda zbiorcza

 

elektroda, srážecí

elektroda osadzajšca, elektroda zbiorcza

 

elektroda, usazovací

elektroda platynowana

 

elektroda, ponorná

elektroda płytkowa

 

elektroda, destičkovitá

elektroda pomocnicza

 

elektroda, platinová

elektroda porównawcza,

 

elektroda, průtoková

elektroda przepływowa

 

elektroda, pomocná

elektroda rtęciowa

 

elektroda, rtuová

elektroda rurowa, elektroda dršżona

 

elektroda, trubicová

elektroda sieciowa

 

elektroda, síovitá

elektroda spawalnicza

 

elektroda, svařovací

elektroda szklana

 

elektroda, skleněná

elektroda ujemna

 

elektroda, záporná

elektroda ulotowa

 

elektroda, sršící

elektroda uziemiona

 

elektroda, zemnící

elektroda wodorowa

 

elektroda, vodíková

elektroda wolframowa

 

elektroda, wolframová

elektroda wskaŸnikowa

 

elektroda, chladná

elektroda zanurzona

 

elektroda, plynová

elektroda zapłonowa, starter

 

elektroda, zapalovací

elektroda zimna

 

elektroda, grafitová

elektroda zimna

 

elektroda, studená

elektrodializa

 

elektrodialýza

elektrodyfuzja

 

elektrodifúze

elektrodynamika

 

elektrodynamika

elektroencefalograf

 

elektroencefalograf

elektroerozyjny

 

elektroerozívní

elektrofiltr mokry

 

elektrofiltr, mokrý

elektrofiltr odpylajšcy

 

elektrofiltr, odprašovací

elektrofiltr płytowy

 

elektrofiltr, deskový

elektrofiltr rurowy

 

elektrofiltr, trubkový

elektrofiltr, filtr elektrostatyczny

 

filtr, elektrický

elektrofiltr, filtr elektrostatyczny

 

srážeč, elektrostatický

elektrofiltr, odpylacz elektrostatyczny

 

odlučovač, elektrostatický

elektrofiltr,filtr elektrostatyczny

 

Elektrofiltr

elektroforeza

 

elektroforéza

elektrokinetyka

 

elektrokinetika

elektrolit

 

elektrolyt

elektroliza

 

elektrolýza

elektroluminescencja

 

elektroluminescence

elektromagnes

 

elektromagnet

elektromagnes podnoszšcy

 

elektromagnet, břemenový (zdvihací)

elektromagnes podnoszšcy

 

magnet, břemenový 

elektromagnetyzm

 

elektromagnetismus

elektromechanika

 

elektromechanika

elektrometaiizacja

 

elektromagnetizace

elektrometalurgia

 

elektrometalurgie

elektrometr kapilarny, elektrometr Lippmana

 

elektrometr, kapilární

elektrometr kwadrantowy

 

elektrometr, kvadrantový

elektrometr o płytkach półkolistych

 

elektrometr, duantový

elektrometr strunowy

 

elektrometr, vláknový

elektrometr, galwanometr elektrosta­tyczny

 

elektrometr

elektron swobodny

 

elektron, volný

elektron walencyjny, elektron zewnę­trzny

 

elektron, valenční (vnější)

elektron wewnętrzny (atomu)

 

elektron, vnitřní

elektronika

 

elektronika

elektronika komercjalna, elektronika domowa

 

elektronika, spotřební

elektronika stosowana, elektronika aplikowana

 

elektronika, užitá

elektronwolt

 

Elektronvolt

elektroosmoza

 

elektroosmóza

elektroosmoza

 

osmóza, elektrická

elektroskop

 

Elektroskop

elektrospawacz, spawacz elektryczny

 

elektrosvářeč

elektrostatyczny

 

elektrostatický

elektrostatyka

 

elektrostatika

elektrostrykcja

 

elektrostrikce

elektrotechnika silnopršdowa

 

elektrotechnika, silno­proudá

elektrotechnika słabopršdowa

 

elektrotechnika, slaboproudá

elektrotechnika telekomunikacyjna

 

elektrotechnika, sdělovací

elektrotermia

 

Elektrotermie

elektrotermometria

 

elektrotermometrie

elektrownia

 

elektrárna

elektrownia akumulacyjna

 

elektrárna, akumulační

elektrownia automatyczna

 

elektrárna, automatická (bez obsluhy)

elektrownia cieplna

 

elektrárna, tepelná

elektrownia derywacyjna

 

elektrárna, derivační vodní

elektrownia jšdrowa

 

elektrárna, atomová

elektrownia jšdrowa

 

elektrárna, jaderná

elektrownia kondensacyjna

 

elektrárna, kondenzační

elektrownia kopalniana

 

elektrárna, důlní

elektrownia parowa

 

elektrárna, parní

elektrownia pływowa

 

elektrárna, přilívová

elektrownia przemysłowa

 

elektrárna, průmyslová

elektrownia ruchoma

 

elektrárna, pojízdná

elektrownia słoneczna

 

elektrárna, sluneční

elektrownia szczytowa

 

elektrárna, špičková

elektrownia trakcyjna

 

elektrárna, drážní

elektrownia węglowa

 

elektrárna, uhelná

elektrownia wodna

 

elektrárna, přehradní

elektrownia wodna

 

elektrárna, vodní

elektrownia wodna

 

hydroelektrárna

elektrycznoœć

 

Elektřina

elektrycznoœć atmosferyczna

 

elektřina, atmosférická

elektrycznoœć dodatnia

 

elektřina, kladná

elektrycznoœć dynamiczna

 

elektřina, dynamická

elektrycznoœć statyczna

 

elektřina, statická

elektrycznoœć ujemna

 

elektřina, záporná

elektryczny

 

Elektrický

elektryczny piec stalowniczy

 

pec na výrobu oceli, elektrická

elektryfikacja

 

elektrifikace

elektryfikacja

 

Elektrizace

elektryk

 

Elektrikář

elektryk, elektromonter

 

elektromontér

elektryk, elektrotechnik

 

elektrotechnik

elektryka, elektrotechnika

 

elektrotechnika

elektryzacja

 

elektrizování

element oporowy (opornika)

 

článek, odporový

element oporowy (opornika)

 

prvek, odporový

element prostowniczy

 

prvek, usměrňovací

element prostownika miedziowego, pro­stownik miedziowy

 

článek, usměrňovací kuproxidový

element prostownika selenowego, pro­stownik selenowy

 

článek, usměrňovací selenový

eliminator zakłóceń

 

odrušovač

emisja elektronowa

 

emise elektronu

emisja polowa, emisja autoelektronowa

 

autoemise

emiter (tranzystora)

 

Emitor

energetyka

 

energetika

energia

 

Energie

energia elektryczna

 

energie, elektrická

energia jšdrowa

 

energie, atomová (jaderná)

energia wzbudzenia

 

energie, budící

energia wzbudzenia

 

energie, excitační

 

F

 

falowanie szczštkowe

 

zvlnění, zbytkové

falownik

 

mutátor

falownik, inwertor

 

invertor

faradomierz

 

faradmetr

faza

 

Fáze

fazitron

 

Fazitron

fazomierz

 

Fázorněr

fazowy

 

Fázový

ferroelektryk

 

feroelektrikum

ferromagnetyzm

 

feromagnetismus

filtr

 

filtr (čistič)

filtr akustyczny

 

filtr, tónový

filtr częstotliwoœci akustycznych

 

filtr, nízkofrekvenční

filtr częstotliwoœciowy jednopasmowy

 

filtr, kmitočtový jednopásmový

filtr dławikowy

 

filtr, tlumivkový

filtr dolnoprzepustowy

 

propust, dolní, nízkofrekvenční

filtr elektronowy

 

filtr, elektronický

filtr górnoprzepustowy

 

propust, horní, vysoko -frekvenční

filtr mostkowy

 

filtr, můstkový

filtr pasmowy, œrodkowoprzepustowy

 

propust, pásmová

filtr pojemnoœciowy

 

filtr, kapacitní

filtr polaryzacyjny

 

filtr, polarizační

filtr przeciwzakłóceniowy

 

filtr, protiporuchový

filtr œrodkowoprzepustowy

 

filtr, pásmový

filtr wygładzajšcy

 

člen, vyhlazovací

filtr zaporowy

 

filtr, blokovací

fizyka elektronowa

 

fyzika, elektronová

folia izolacyjna

 

fólie, izolační

fotodioda

 

fotodioda

fotoelektrycznoœć

 

fotoelektřina

fototranzystor

 

fototranzistor

fototyrystor

 

fototyristor

 

G

 

galwaniczny

 

galvanický

galwanometr

 

galvanometr

galwanometr balistyczny

 

galvanometr, balistický

galwanometr lusterkowy

 

galvanometr, zrcátkový

galwanometr magnetoelektryczny

 

galvanometr, elektromagne­tický

galwanometr rezonansowy

 

galvanometr, rezonanční

galwanometr różnicowy

 

galvanometr, diferenciální

galwanometr strunowy

 

galvanometr, strunový

galwanometr wibracyjny

 

galvanometr, vibrační

galwanometr wskazówkowy

 

galvanometr, jehlový

galwanoskop

 

Galvanoskop

gazowy

 

plynový

generator bocznikowa

 

generátor, derivační

generator drgań

 

generátor kmitů

generator elektrostatyczny

 

generátor, elektrostatický

generator elektryczny

 

gradient, elektrický

 generator funkcji

 

generátor tvarových průběhů

generator hamujšcy

 

generátor, brzdný

generator impulsów

 

generátor impulsů

generator impulsów prostokštnych

 

generátor pravoúhlých kmitů

generator iskrowy

 

generátor, jiskrový

generator lampowy

 

generátor, elektronkový

generator małej częstotliwoœci, generator akustyczny

 

generátor, nízkofrekvenční

generator małej częstotliwoœci,generator akustyczny

 

generátor, tónový

generator napięcia piłokształtnego,generator przebiegów piłokształtnych

 

generátor pilového napětí

generator napięciowy

 

generátor napětí

generator obcowzbudny

 

generátor s cizím buzením

generator pršdu przemiennego

 

generátor na střídavý proud

generator pršdu stałego

 

generátor na stejnosměrný proud

generator pršdu stałego, pršdnica pršdu stałego

 

dynamo

generator przebiegów trójkštnych

 

generátor trojúhelníkového napětí

generator samowzbudny, generator o wzbudzeniu miękkim

 

generátor s vlastním buzením

generator szumu

 

generátor, šumový

generator tranzystorowy

 

generátor, tranzistorový

generator trójfazowy

 

generátor, trojfázový

generator udarowy

 

generátor, rázový

generator ultradŸwiękowy

 

generátor, ultrazvukový

generator wartoœci wzorcowej

 

generátor referenčního signálu

generator wielkiej częstotliwoœci

 

generátor velmi vysokých kmitočtů

generator wielkiej częstotliwoœci

 

generátor, vysokofrekvenční

generator wysokiego napięcia

 

generátor vysokého napětí

generator wzbudzšjacy

 

generátor, budící

generator zasilajšcy

 

generátor, napájecí

generator, pršdnica

 

Generátor

generatorowy

 

Generátorový

geter

 

dočerpávač

geter, pochłaniacz gazów

 

Getr

gęstoœć elektronowa

 

hustota elektronů

gęstoœć ładunku elektrycznego

 

hustota elektrického náboje

gęstoœć objętoœciowa

 

hustota, objemová

gęstoœć pršdu

 

hustota proudu

gęstoœć pršdu magnetycznego

 

hustota magnetického toku

gigaomomierz

 

měřič velkých odporů

głoœnik

 

reproduktor

głowica kablowa

 

závěr, rozpojovací kabelový

głowica magnetyczna kasujšca

 

hlava, smazávací

główny energetyk

 

energetik, hlavní

gniazdko wtykowe

 

přívodka

gniazdo łšczeniowe

 

svírka, spojovací

gniazdo wtyczkowe

 

kontakt, zásuvkový

gniazdo wtyczkowe

 

zásuvka

gniazdo zewnętrzne,zacisk zewnętrzny

 

místo, přípojné vnější

gniazdo, natynkowa puszka rozgałęŸna

 

spodek

gniazdo, skrzynka rozgałęŸna

 

růžice

gospodarka energetyczna

 

hospodářství, energetické

gradacja obrazu telewizyjnego

 

gradace televizního obrazu

gramofon elektryczny

 

gramofon, elektrický

grotmaszt

 

stožár, hlavní

grzejnik, podgrzewacz

 

ohřívač, ohřívák

gwiazda

 

hvězda

 

H

 

hallotron

 

článek, Hallúv

hallotron

 

hallotron

hallotron

 

sonda, Halova

halo

 

aureola

halo, odblask (w lampie elektrono- promieniowej)

 

halace

hamowanie elektrodynamiczne

 

brždění, elektrodynamické

hamowanie elektryczne

 

brždění, elektrické

hamowanie odzyskowe

 

brždění, rekuperační

hamowanie oporowe

 

brždění do odporu

hamowanie przeciwpršdowe

 

brždění protiproudem

hamowanie wiropršdowe,hamowanie pršdami wirowymi

 

brždění vířivými proudy

hamowanie zwarciowe

 

brždění do zkratu

hamulec elektromagnetyczny

 

brzda elektromagnetická

harakterystyka anodowa (lampy elektronowej )

 

charakteristika, anodová

harmoniczna, żłobkowa

 

harmonická, drážková

heksoda,lampa elektronowa szeœcioelektrodowa

 

hexoda

helitron

 

helitron

henr (jedn.)

 

henry

heptoda, lampa elektronowa

 

heptoda

herc (jedn.)

 

hertz

hetrodyna

 

heterodyn

histerezograf

 

hysterezigraf

histerezometr

 

hysterezimetr

hydrogenerator, turbogenerator wodny

 

hydrogenerátor

 

I

 

igła magnetyczna

 

magnetka 

ignitron

 

ignitron

iloœć elektrycznoœci

 

množství, elektrické

immitacja

 

imitace

impedacja obcišżenia

 

impedance, zatěžovací

impedacja wejœciowa

 

impedance, vstupní,

impedacja wyjœciowa

 

impedance, výstupní

impedacja,opór pozorny,opór zespolony

 

impedance

impedancja charakterystyczna (obwodu rezonansowego)

 

impedance, charakteristická

impedancja dopasowania, człon impedancyjny dopasowania

 

člen, impedanční přizpůso­bovací

impedancja, opór zespolony, opór pozorny

 

odpor, zdánlivý

impuls

 

puls

impuls dwubiegunowy

 

Impuls, bipolární

impuls jednostkowy

 

Impuls, jednotkový

impuls z modulacjš amplitudy

 

Impuls amplitudy, modulovaný

impulsowanie amplitudowe

 

klíčovaní, amplitudové

impulsowanie częstotliwoœci

 

klíčovaní, kmitočtové

impulsowanie kluczem, modulowanie kluczem

 

klíčovaní

indukcja dielektryczna, przesunięcie dielektryczne

 

indukce, elektrická

indukcja elektrostatyczna

 

indukce, elektrostatická

indukcja magnetyczna

 

indukce, magnetická

indukcja szczštkowa, remanencja magnetyczna, magnetyzm szczštkowy

 

indukce, zbytková

indukcyjnoœć doprowadzeń

 

indukčnost přívodu

indukcyjnoœć rozproszenia

 

indukčnost, rozptylová

indukcyjnoœć wirnika

 

indukčnost kotvy

indukcyjnoœć własna (obwodu zamkniętego)

 

indukčnost, vlastní

indukcyjnoœć, współczynnik indukcji

 

indukčnost

indukować

 

indukovati

induktancja, reaktancja indukcyjna

 

reaktance, indukční

induktor

 

induktor

induktor (pršdnica)

 

induktor

indykacja

 

indikace

instalacja domowa

 

instalace, domovní

instalacja elektryczna

 

instalace, elektrická

instalacja elektryczna

 

rozvod elektřiny

instalacja elektryczna

 

vybavení, elektrické

instalacja podtynkowa, instalacja kryta

 

instalace pod omítkou

instalacja w rurkach

 

instalace v trubkách

instalacja w tynku

 

instalace v omítce

instalacja w tynku

 

instalace zapuštěná

instrukcja, polecenie

 

pokyn

instrukcja, zarzšdzenie

 

instrukce

inżynier

 

Inženýr

inżynier elektryk

 

elektroinženýr

iskiernik

 

jiskřiště

iskiernik bezpieczeństwa

 

jiskřiště, bezpečnostní

iskiernik gaszšcy

 

jiskřiště, zhasínací

iskiernik kulowy

 

jiskřiště, kulové

iskiernik obrotowy

 

jiskřiště, otáčivé

iskiernik ochronny

 

jiskřiště, ochranné

iskiernik wzbudzajšcy

 

jiskřiště, budící

iskrzenie, wyładowanie iskrowe

 

jiskření

izoelektryczny

 

Izoelektrický

izolacja dla pršdu stałego

 

izolace, stejnosměrná

izolacja dla pršdu zmiennego

 

izolace, střídavá

izolacja elektryczna

 

izolace, elektrická

izolacja kablowa

 

izolace, kabelová

izolacja międzyzwojowa

 

izolace mezi závity

izolacja żyły kablowej

 

izolace, kabelová odstupňována

izolator antenowy

 

izolátor, anténní

izolator ceramiczny

 

izolátor, keramický

izolator długopienny

 

izolátor, tyčový

izolator kołpakowy

 

izolátor, čapkový

izolator odcišgowy

 

izolátor, napínací, kotevní

izolator przepustowy

 

izolátor, průchodkový

izolator rolkowy

 

izolátor, kladkový

izolator stojšcy

 

izolátor, podpěrný, roubíkový

izolator wiszšcy

 

izolátor, visutý, závěsný

 

J

 

jarzmo

 

jho

jšdro atomowe

 

jádro, atomové

jednobiegunowy

 

jednopólový

jednobiegunowy

 

unipolární

jednodrożny

 

jednocestný

jednofazowy

 

jednofázový

jednostka bezwzględna

 

jednotka, absolutní

języczek (komutatora)

 

peru

jonizacja

 

ionizace

jonowy

 

Iontový

 

K

 

kabel

 

kabel

kabel (czwórkowy) o skręcie gwiaŸdzi­stym

 

kabel, křížový (čtyřkový)

kabel antenowy

 

kabel, anténní

kabel czwórkowy

 

kabel, čtyřkový

kabel dalekosiężny, międzymiastowy

 

kabel, dálkový

kabel doprowadzajšcy

 

kabel, přívodní

kabel dwużyłowy

 

kabel, dvoužilový

kabel ekranowy

 

kabel, stíněný

kabel elektroenergetyczny

 

kabel, silový

kabel elektroenergetyczny

 

kabel, výkonový

kabel giętki

 

kabel, ohebný, poddajný

kabel goły

 

kabel, holý

kabel jednożyłowy

 

kabel, jednožilový

kabel mieszany

 

kabel, dvoupásmový

kabel nadziemny

 

kabel, závěsný

kabel niskiego napięcia

 

kabel, nízkonapěový

kabel opancerzony

 

kabel, armovaný

kabel opancerzony

 

kabel, panceřovaný

kabel płaski

 

kabel, plochý

kabel połšczeniowy

 

kabel, přípojný

kabel połšczeniowy

 

kabel, spojkový

kabel rozdzielczy

 

kabel, rozváděcí

kabel szerokotaœmowy

 

kabel, širokopásmový

kabel telekomunikacyjny

 

kabel, sdělovací

kabel telekomunikacyjny

 

kabel, slaboproudý

kabel trójpowłokowy

 

kabel, trojžilový

kabel w izolacji gumowej

 

kabel, pryžový

kabel wielkiej częstotliwoœci

 

kabel, vysokofrekvenční

kabel wielożyłowy

 

kabel, mnohožilový

kabel wleczny

 

kabel, vlečný

kabel współosiowy

 

kabel, koaxiální, koncentrický

kabel współosiowy, koncentryczny

 

kabel, soustředný

kabel wysokiego napięcia

 

kabel, vysokonapědový

kabel zasilajšcy

 

kabel, napájecí

kabel ziemny

 

kabel, podzemní

kabel ziemny

 

kabel, úložný, zemní

kablowa szafka rozdzielcza

 

rozváděč, kabelový

kablowanie (instalowanie kabli)

 

kabeláž

kalibrator

 

kalibrátor

kanalizacja kablowa, kanały kablowe

 

kanalizace, kabelová

kanał kablowy

 

kabelovod, kabelový kanál

kanał kablowy

 

kanál, kabelový

kanał kablowy (w betonie sprzężonym)

 

kanálek, kabelový

kanał plazmowy

 

strimér

kapacytancja,reaktancja pojemnoœciowa

 

reaktance, kapacitní

karcinotron

 

karcinotron

karta operacyjna

 

karta, operační

kaskada, układ kaskadowy

 

kaskáda

kaskoda

 

kaskoda

kation

 

ion, kladný

kation, jon dodatni

 

kation

katoda barowana, katoda napylana

 

katoda, baryová, naparovaná

katoda bezpoœrednio żarzona

 

katoda, přímo žhavená

katoda impregnowana

 

katoda, impregnovaná

katoda poœrednio żarzona

 

katoda, napřimo žhavená

katoda rtęciowa

 

katoda, rtutová

katoda tlenkowa

 

katoda, kyslíčníková

katoda zimna

 

katoda, studená

katoda, elektroda ujemna

 

katoda

kšpiel elektrolityczna

 

lázeň, elektrolytická

kšt opóŸnienia fazowego

 

úhel, zpoždění

kšt przesunięcia fazowego

 

úhel, fázový

kšt strat

 

úhel, ztrátový

kenotron

 

kenotron

kierunek (pršdu w obwodzie)

 

smysl

kierunek pršdu, zwrot pršdu

 

směr proudu

kierunek zaporowy

 

směr, závěrný

kierunek, przewodzenia

 

směr, propustný

kilo- (przedrostek,krotnoœć 103 jedn.podstawowej)

 

kilo-

klapa, zasłona

 

klapka

klatka Faradaya

 

klec, Faradayová

kleszcze lutownicze

 

kleště, pájecí

klidonograf

 

klydonograf

klistron

 

klystron

klosz izolatora, talerz izolatora

 

stříška izolátoru

klucz, przełšcznik (przechylny lub wciskowy)

 

klíč

kocioł elektryczny

 

kotel, elektrický

koercja, natężenie powœcišgajšce

 

koercivita

kolektor, elektroda zbiorcza

 

kolektor

kolektor, elektroda zbiorcza

 

sběrač

kołnierz

 

příruba

kołnierz ochronny (kabla)

 

manžeta, ochranná (kabelu) 

kołpak izolatora

 

čapka izolátoru

komora gaszšca

 

komora, zhášecí

komora miernicza

 

kobka, měřící

komora wydmuchowa

 

komora, výfuková

komparator

 

člen, porovnávací

kompensator

 

kompenzátor

kompensator fazowy

 

vyrovnávač, fázový

kompensator opornoœci

 

vyrovnávač, impedanční

kompensator pršdu

 

kompenzátor proudu

kompensator pršdu stałego

 

kompenzátor stejnosměrný

kompensator pršdu zmiennego

 

kompenzátor střídavý

kompensator statyczny

 

kompenzátor statický

kompensator synchroniczny

 

kompenzátor synchronní

komplet szczotek

 

sada kartáčů

komutacja

 

komutace

komutacja opornikowa

 

komutace, odporová

komutacja wymuszona

 

komutace, nucená

komutator

 

komutátor

komutatorowa przetwornica częstotliwoœci

 

měnič kmitočtů, komutátorový

komutatorowy stożek izolujšcy

 

manžeta komutátoru

kondensator

 

kondenzátor

kondensator blokujšcy

 

kondenzátor, blokovací

kondensator blokujšcy

 

kondenzátor, krabicový

kondensator ceramiczny

 

kondenzátor, keramický

kondensator dostrojczy, trymer

 

kondenzátor, dolaďovací

kondensator ekranujšcy

 

kondenzátor, odrušovací

kondensator elektroenergetyczny

 

kondenzátor, výkonový

kondensator elektrolityczny

 

kondenzátor, elektrolytický

kondensator foliowy

 

kondenzátor. fóliový

kondensator gasikowy

 

kondenzátor, zhasínací

kondensator metalizowany

 

kondenzátor, metalizovaný

kondensator mikowy

 

kondenzátor, slídový

kondensator nastawny

 

kondenzátor, nastavitelný

kondensator nastawny

 

kondenzátor, proměnný

kondensator niskonapięciowy

 

kondenzátor, nízkonapěový

kondensator obrotowy

 

kondenzátor, otočný

kondensator ochronny

 

kondenzátor bezpečnostní

kondensator papierowy

 

kondenzátor, papírový

kondensator płaski

 

kondenzátor, destičkový

kondensator pomiarowy

 

kondenzátor. měřící

kondensator powierzchniowy

 

kondenzátor, povrchový

kondensator powietrzny

 

kondenzátor, vzduchový

kondensator pršdu zmiennego

 

kondenzátor, střídavý

kondensator próżniowy

 

kondenzátor, vakuový

kondensator różnicowy

 

kondenzátor, diferenciální

kondensator rurkowy

 

kondenzátor, svitkový

kondensator stały, o stałej pojemnoœci

 

kondenzátor, pevný

kondensator statyczny,kondensator mocy

 

kondenzátor, statický

kondensator wysokonapięciowy

 

kondenzátor, vysokonapěový

konduktancja, przewodnoœć czynna

 

konduktance, vodivost

kontrola jakoœci

 

kontrola jakosti

końcówka kablowa

 

koncovka, kabelová

końcówka kablowa

 

oko, kabelové

koordynacja izolacji

 

koordinace izolaci

korektor fazowy

 

korektor fáze

korektor tłumieniowy

 

korektor útlumu

korektor, obwód wyrównawczy

 

korektor

korozja atmosferyczna

 

koroze, atmosférická

korozja elektrochemiczna

 

koroze, elektrochemická, elektrolytická

korpus cewki

 

kostra, cívková

korpus cewki

 

pouzdro cívky

korpus cewki

 

těleso, cívkové

kršżek odbieraka pršdu

 

kladný

kryptol

 

kryptol

krzywa komutacji

 

křivka, komutační

krzywa momentu

 

křivka, momentová

krzywa odmagnesowywania

 

křivka, demagnetizační

krzywka impulsowa

 

vačka, impulsová

kształtowanie impulsów

 

vytváření impulsů

kulomb

 

ampér sekunda

kulomb

 

coulomb

kwalifikacja

 

kvalifikace

kwalimetr

 

kvalimetr

 

L

 

lampa (oœwietleniowa) wyładowcza

 

výbojka

lampa bateryjna

 

elektronka bateriová

lampa błyskowa

 

bleskovka

lampa całoszklana

 

elektronka, celoskleněná

lampa ceramiczna

 

elektronka, keramická

lampa chłodzona wodš

 

elektronka chlazená vodou

lampa czteroelektrodowa, tetroda

 

elektronka dvoumřížková

lampa elektronowa, elektronówka

 

elektronka

lampa impulsowa

 

elektronka, pulsní

lampa jarzeniowa

 

doutnavka

lampa jarzeniowa sygnalizacyjna

 

doutnavka, návěstní

lampa karzełkowa

 

žárovka, trpasličí

lampa kontrolna

 

žárovka, kontrolní

lampa liczšca jarzeniowa

 

doutnavka, počítací

lampa lutownicza, palnik lutowniczy

 

páječka

lampa małej częstotliwoœci

 

elektronka, nízkofrekvenční

lampa metalowa

 

elektronka, kovová

lampa mieszajšca

 

elektronka, směšovací

lampa migajšca

 

žárovka, blikavá

lampa mikrofalowa

 

elektronka, mikrovlnná

lampa miniaturowa

 

Elektronka, miniaturní

lampa mocy

 

elektronka, výkonová

lampa nadawcza

 

elektronka, vysílací

lampa o fali bieżšcej

 

elektronka s postupnou vlnou

lampa o katodzie żarzonej

 

elektronka se žhavou katodou

lampa o zmiennym nachyleniu

 

elektronka s proměnnou strmostí

lampa obrazowa

 

elektronka, optická

lampa odbiorcza

 

elektronka, přijímací

lampa oscyloskopowa

 

obrazovka, oscilografická

lampa przekaŸnikowa

 

elektronka, spínací

lampa przełšcznikowa

 

elektronka, klíčová

lampa regulacyjna, selektoda

 

elektronka, regulační

lampa sieciowa

 

elektronka, sítová

lampa subminiaturowa

 

elektronka, rýžová

lampa subminiaturowa

 

elektronka, subminiaturní (trpasličí)

lampa szerokopasmowa

 

elektronka, širokopásmová

lampa tarczowa

 

elektronka, majáková

lampa wielokrotna, lampa kombinowana

 

elektronka, kombinovaná

lampa wielokrotna, lampa kombinowana

 

elektronka, sdružená

lampa wielosiatkowa

 

elektronka, několikamřižková

lampa współosiowa

 

elektronka, koaxiální

lampa wzmacniajšca

 

elektronka, zesilovací

lampa zliczajšca

 

elektronka, počítací

lampa żołędziowa

 

elektronka, knoflíková

lampa żołędziowa

 

elektronka, žaludová

laser

 

laser

latarka kieszonkowa

 

baterka

latarnia, latarka

 

svítilna

lawina elektronów

 

lavina, elektronová

liczba atomowa, liczba porzšdkowa

 

číslo, atomové

liczba atomowa, liczba porzšdkowa

 

číslo prvku, pořadové

liczba Hittorfa, liczba przenoszenia jonów

 

číslo iontu, převodové

liczba kwantowa, spinowa

 

číslo, spinové kvantové

liczba obrotów

 

počet otáček

licznik ampergodzinowy

 

elektroměr, ampérhodinový

licznik dwutaryfowy

 

elektroměr, dvousazbový

licznik elektrolityczny

 

elektroměr, elektrolytický

licznik energii biernej

 

elektroměr, jalový

licznik energii elektrycznej

 

elektroměr

licznik indukcyjny

 

elektroměr, indukční

licznik maksymalny

 

elektroměr s měřičem maxima

licznik obrotów

 

elektroměr, motorický

licznik pršdu stałego

 

elektroměr, stejnosměrný

licznik rejestrujšcy

 

elektroměr, zapisovací

licznik rtęciowy

 

elektroměr, rtuový

licznik sumujšcy

 

elektroměr, součtový

licznik taryfowy

 

elektroměr, sazbový

licznik trójfazowy

 

elektroměr, třífázový

licznik wielotaryfowy

 

elektroměr, několikasazbový

licznik, mechanizm zliczajšcy

 

čítač

linia czteroprzewodowa

 

vedení, čtyřdrátové

linia dwuprzewodowa

 

vedení, dvoudrátové, dvouvodičové

linia elektryczna,przewody elektryczne

 

vedení, elektrické

linia główna, przewód główny

 

vedení, hlavní

linia kablowa

 

vedení, kabelové

linia napowietrzna, przewód powietrzny

 

vedení, venkovní, vrchní

linia niskiego napięcia

 

vedeni nízkého napětí

linia opóŸniajšca

 

vedení, zpožďovací

linia przelotowa (energetyczna)

 

linka, průchozí

linia przesyłowa, dalekosiężna

 

vedení, dálkové

linia rozdzielcza

 

vedení, rozvodné

linia rozgałęziona

 

vedení, rozvětvené

linia sił pola elektrycznego

 

čára, elektrická silová

linia sił pola magnetycznego

 

čára, magnetická silová

linia trakcyjna

 

vedení, trolejové

linia wysokiego napięcia

 

vedení, vysokonapěové

linia zasilajšca

 

vedeni, napájecí

linia zasiłowa, przewód dopływowy

 

vedení, přívodní

linia, łšcze

 

vedení

linia, tor

 

trasa, tratí

listwa zaciskowa

 

lišta svorková

listwa zaciskowa

 

svorkovnice

logometr elektromagnetyczny

 

logometr, elektromagnetický

logometr magnetoelektryczny

 

logometr, magnetoelektrický

logometr, przyrzšd ilorazowy

 

logometr

lokomotywa elektryczna, elektrowóz sieciowy

 

lokomotiva elektrická, trolejová

luks (jedn.)

 

lux

luksomierz

 

luxmetr

lumen (jedn.)

 

lumen

lumenogodzina (jedn.)

 

lumenhodina

lutowanie elektryczne

 

pájení, elektrické

lutownica elektryczna

 

pájedlo, elektrické

 

Ł

 

ładowanie, nabijanie

 

nabíjení

ładunek

 

náboj

ładunek dodatni

 

náboj, kladný

ładunek elektryczny

 

náboj, elektrický

ładunek elementarny

 

náboj elektronu, elementární

ładunek przestrzenny

 

náboj, prostorový

ładunek punktowy

 

náboj, bodový

ładunek resztkowy

 

náboj, zbytkový

ładunek ujemny

 

náboj, záporný

łšcze, przyłšcze

 

přípojka

łšczenie gwiazdowe

 

spojení do hvězdy

łšczenie szeregowo-bocznikowe

 

kompaundace

łšcznik

 

přístroj, spínací

łšcznik sterowniczy, sterownik

 

řídítko

łšcznoœć radiowa

 

spoj, bezdratový

łożysko

 

ložisko

łuk elektryczny

 

oblouk, elektrický

łuk nieosłonięty, łuk otwarty

 

oblouk, otevřený

łuk osłonięty, łuk otulony

 

oblouk, zavřený

łuk płomienny

 

oblouk, plamenný

łuk stateczny, łuk stabilny

 

oblouk, stálý

łuk, wyładowanie łukowe

 

oblouk

łukowy

 

obloukový

 

M

 

magnes trwały

 

magnet, permanentní

magnes wirujšcy, magnes obrotowy

 

magnet, otáčivý 

magnes włšczajšcy

 

magnet, zapínali 

magnes wyłšczajšcy

 

magnet, vypínací 

magnes wzbudzajšcy

 

magnet, budící 

magnesnica

 

magnet

magnetofon

 

magnetofon

magnetron

 

magnetron

magnetron impulsowy

 

magnetron, impulsový 

magnetron łopatkowy

 

magnetron, žebrový 

magnetron wnękowy

 

magnetron, dutinový 

magnetyk, materiał magnetyczny

 

látka, magnetická

magnetyzm

 

magnetismus 

makswel (jedn.)

 

maxwell

małej częstotliwoœci

 

nízkofrekvenční

manometr, ciœnieniomierz

 

manometr, tlakoměr 

masa atomowa (względna), ciężar atomowy

 

hmota, atomová

masa czynna (akumulatora)

 

hmota, aktivní

masa czynna akumulatora

 

hmota, činná

masa elektrodowa

 

hmota, elektrodová

masa elektronu

 

hmota elektronu

masa izolacyjna

 

hmota, izolační

maser, wzmacniacz kwantowy

 

masér

maszyna asynchroniczna

 

stroj, asynchronní

maszyna elektrostatyczna

 

elektrika, influenční

maszyna indukcyjna

 

stroj, indukční

maszyna obcowzbudna

 

stroj s cizím buzením

maszyna pierœcieniowa

 

stroj, kroužkový

maszyna pršdu stałego

 

stroj, stejnosměrný

maszyna pršdu zmiennego

 

stroj, střídavý

maszyna samowzbudna

 

stroj s vlastním buzením

maszyna synchroniczna

 

stroj, synchronní

maszyna wielofazowa komutatorowa

 

stroj, mnohofázový komutátorový

maszynownia

 

strojovna

materiał dielektryczny

 

materiál, dielektrický 

materiał elektroinstalacyjny

 

materiál, elektroinstalační

materiał elektroizolacyjny

 

materiál, izolační 

materiał instalacyjny

 

materiál, instalační 

materiał izolacyjny

 

látka, izolační

materiał magnetyczny miękki

 

materiál, magnetický měkký

materiał magnetyczny twardy

 

materiál, magnetický tvrdý

materiał na styki elektryczne, materiał stykowy

 

materiál, dotekový

materiał oporowy

 

materiál, odporový

mechanizm pomiarowy

 

ústrojí, měřící

mechanizm wyłšczenia awaryjnego

 

mechanismus havarijního zastavení

mechanizm wyzwalajšcy

 

volnoběžka

mega- (przedrostek krotnoœć 10 na 6 )

 

mega--

metal

 

kov

metoda kompensacyjna, metoda zerowa

 

metoda, kompenzační

metoda kompensacyjna, metoda zerowa

 

metoda, nulová

metoda mostkowa

 

metoda, můstková

metoda pomiaru

 

metoda, měřící

metoda pršdów wirujšcych

 

metoda vířivých proudů

miedŸ elektrolityczna, miedŸ katodowa

 

měď, elektrolytická, katodová

miernik

 

měřič

miernik charakterystyk

 

charakterograf

miernik częstotliwoœci, częstotliwoœciomierz

 

měřič frekvence, kmitočtu

miernik izolacji

 

měřič izolace

miernik pojemnoœci i indukcyjnoœci

 

měřič kapacit a indukčnosti

miernik zawartoœci harmonicznych

 

měřič obsahu harmonických složek

mieszacz

 

směšovač

mieszalnoœć

 

kompatibilita

mikro (przedrostek w układzie dziesiętnym, krotnoœć 10-6)

 

mikro-

mikrofon

 

mikrofon

mili- (przedrostek w układzie dziesiętnym}, krotnoœć 10 na -6 )

 

mili -

miliamperomierz

 

miliampérmetr

miliwoltomierz

 

milivoltmetr

mnożnik częstotliwoœci

 

násobič kmitočtu

moc bierna

 

výkon, jalový

moc czynna

 

výkon, činný

moc na zaciskach

 

výkon na svorkách

moc pobierana

 

příkon

moc pozorna

 

výkon, zdánlivý

moc szczytowa

 

výkon, špičkový

moc znamionowa, moc nominalna

 

příkon, jmenovitý

modulacja

 

modulace

modulacja wewnętrzna

 

intermodulace

modulator

 

modulátor

moment elektryczny

 

moment, elektrický

monitor

 

monitor

monter, instalator

 

instalatér

mostek

 

můstek

mostek (pomiarowy) oporowy

 

můstek, měřící odporový

mostek biegunowy

 

můstek, pólový

mostek łšcznikowy

 

můstek, spojovací

mostek Maxwella-Wiena

 

můstek Maxwellův Wienův

mostek pomiarowy

 

můstek, měřící

mostek stykowy

 

můstek, kontaktový

mostek Thomsona

 

můstek, Thomsonův

mufa

 

hlava

mufa kablowa

 

hlava, kabelová

mufa odgałęŸna

 

hlava, odbočná

mufa odgałęŸna

 

odbočka, kabelová

mufa odgałęŸna

 

spojka, odbočná

mufa przelotowa, mufa złšczowa

 

hlava, spojovací

mufa przelotowa, mufa złšczowa (do kabli)

 

spojka, kabelová

multiplet elektronowy

 

dvojice elektronová

multiwibrator

 

multivibrátor

 

N

 

nachylenie przemiany

 

strmost, konverzní

naczynie akumulatorowe

 

nádoba akumulátoru

nadajnik

 

vysílač

nadajnik zakłócajšcy

 

rušič

nadzór techniczny

 

dozor, technický

nagrzewanie elektryczne oporowe

 

ohřev, elektrický odporový

nagrzewanie indukcyjne

 

ohřev, indukční

nagrzewanie oporowe

 

ohřev, odporový

nagrzewanie pojemnoœciowe, dielektryczne

 

ohřev, dielektrický

naładowany, nabity

 

nabitý

napęd elektrohydrauliczny

 

pohon, elektrohydraulický

napęd elektromagnetyczny

 

pohon, elektromagnetický

napęd elektropneumatyczny

 

pohon, elektropneumatický

napęd elektryczny

 

elektropohon

napęd elektryczny

 

pohon, elektrický

napięcie

 

napětí

napięcie (elektryczne), różnica potencjałów

 

rozdíl, potenciální

napięcie akumulatora

 

napětí akumulátoru

napięcie anodowe

 

napětí, anodové

napięcie baterii

 

napětí baterie

napięcie czšstkowe

 

napětí, dílčí

napięcie dalsze (transformatora)

 

podpětí

napięcie dopuszczalne

 

napětí, dovolené

napięcie elektrolityczne

 

napětí, elektrolytické

napięcie elektrostatyczne

 

napětí, elektrostatické

napięcie elektryczne

 

napětí, elektrické

napięcie fazowe

 

napětí, fázové

napięcie gaœnięcia

 

napětí, zhášecí

napięcie graniczne

 

napětí, mezní

napięcie indukowane

 

napětí, indukované

napięcie jonizacji

 

napětí, ionizační

napięcie krytyczne

 

napětí, kritické

napięcie ładowania

 

napětí, nabíjecí

napięcie magnetyczne

 

napětí, magnetické

napięcie na zaciskach

 

napětí na svorkách

napięcie na zaciskach

 

napětí, svorkové

napięcie odcięcia

 

napětí, závěrné

napięcie odniesienia, referencyjne

 

napětí, referenční

napięcie poczštkowe

 

předpětí

napięcie poczštkowe siatki

 

předpětí, mřížkové

napięcie powierzchniowe

 

napětí, povrchové

napięcie powrotne

 

napětí, zotavené

napięcie progowe

 

napětí, prahové

napięcie próbne

 

napětí, zkušební

napięcie przeskoku

 

napětí, přeskokové

napięcie sieciowe

 

napětí, sítové

napięcie skojarzone

 

napětí, sdružené

napięcie skuteczne

 

napětí, efektivní

napięcie stale

 

napětí, stejnosměrné

napięcie statyczne

 

napětí, statické

napięcie sterujšce

 

napětí, řídící

napięcie szczštkowe

 

napětí, zbytkové

napięcie tętnišce

 

napětí, pulsující

napięcie udarowe

 

napětí, rázové

napięcie wejœciowe

 

napětí, vstupní

napięcie węzła (fazowe)

 

napětí, uzlové (fázové)

napięcie wsteczne

 

napětí, inverzní

napięcie wtórne

 

napětí, sekundární

napięcie wyjœciowe

 

napětí, výstupní

napięcie wzbudzajšce

 

napětí, budící

napięcie wzorcowe

 

napětí, měrné

napięcie zapłonu

 

napětí, zápalné

napięcie zmienne

 

napětí, střídavé

napięcie znamionowe

 

napětí, jmenovité

napięcie zwarciowe

 

napětí, nakrátko

napięcie żarzenia

 

napětí, žhavící

naprawa, remont

 

oprava

naskórkowoœć, zjawisko Kelvina

 

efekt, povrchový

nastawianie elektrod, regulowanie elektrod

 

nastavování elektrod

nastawnia

 

dozorna

nastawnia elektrowni

 

rozvodna, elektrárenská

nastawnik

 

kontrolér

nastawnik stycznikowy

 

kontrolér, stykačový

nastawny, regulowany

 

nastavitelný

nasycanie masa izolacyjna

 

kompaundace

nasycenie graniczne,granica nasycenia

 

mez nasycení

natężenie oœwietlenia

 

intenzita osvětlení

natężenie oœwietlenia

 

osvětlení

natężenie oœwietlenia

 

osvětlenost

natężenie pola

 

napětí pole

natężenie pola elektrycznego

 

intenzita elektrického pole

natężenie pola indukowane

 

intenzita pole, indukovaná

natężenie pola magnetycznego

 

intenzita magnetického pole

natężenie pršdu

 

intenzita proudu

nawrotnik

 

přepínač na dva směry

nawrotnik

 

přepínač, reverzační

nawrotnik