Komitety ds. Mniejszości Narodowych

W interesie polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej ?

 

Polskie szkolnictwo narodowościowe * Język polski w urzędach *

Polskie tablice topograficzne * Kultura i oświata w języku polskim *

Informacje w języku polskim: prasa i media elektroniczne

 

LUTY 2008

 

W sprawie Komitetów ds. Mniejszości Narodowych (dalej : KMN)

 

Ruch Polityczny Wspólnota-Coexistentia podjął uchwałę o wysłaniu listów do wszystkich miast i gmin na Zaolziu w sprawie działalności KMN oraz ustawowego wprowadzenia dwujęzycznych napisów w gminach zamieszkiwanych przez członków mniejszości narodowych. Przedstawiciele danej mniejszości narodowej, spełniającej warunek 10 %, o wprowadzenie dwujęzyczności występują za pośrednictwem KMN. Stanowisko KMN posiada moc prawną. Jeśli KMN zaleci wprowadzenie dwujęzyczności, to władze gminy muszą je wprowadzić.

 

Listy do gmin, w których polska mniejszość narodowa

stanowi co najmniej 10 % obywateli

 

Do gmin zamieszkiwanych przez co najmniej 10-procentową mniejszość polską był wysłany list w języku polskim. Chodzi o gminy Gródek, Milików, Koszarzyska, Wędrynia, Bukowiec, Łomna Dolna, Boconowice, Bystrzyca, Ropica, Łomna Górna, Pioseczna, Nydek, Śmiłowice, Stonawa, Nawsie, Olbrachcice, Sucha Górna, Ligotka Kameralna, Kocobędz, Rzeka, Trzanowice, Piosek, Jabłonków, Wielopole, Trzycież, Mosty koło Jabłonkowa, Trzyniec, Piotrowice koło Karwiny, Czeski Cieszyn, Cierlicko i Gnojnik (razem 31 gmin). Treść listu: „Zgodnie z ustawą nr.128/2000 Dz.U., w gminach w których zamieszkuje więcej jak 10% obywateli, którzy podczas ostatniego spisu ludności zgłosili narodowość inną niż czeską, gmina powołuje KMN (Výbor pro národnostní menšiny). Ustawa nie określa bliższych szczegółów dotyczących składu, częstotliwości obrad i zakresu działalności KMN, jednak jak można domniemywać obowiązkiem KMN jest omawianie wszystkich tematów dotyczących problematyki związanej z interesem mniejszości narodowych, a szczególnie oznakowanie nazw gmin, ich części, placów, ulic, budynków urzędów państwowych i samorządowych itp. w języku mniejszości narodowej, która w liczbie większej jak 10% zamieszkuje w gminie. W danej gminie warunek ten spełnia polska mniejszość narodowa. Prosimy o przekazamie nam informacji dotyczących a) powołania i aktualnego składu KMN, b) częstotliwości i zakresu tematów omawianych podczas zebrań KMN, c) zakresu dwujęzycznych czesko-polskich tablic, jakie KMN zaproponował wdrożyć. Jednym z podstawowych celów programowych ruchu politycznego mniejszości narodowych Coexistentia-Wspólnota jest wdrażanie Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych w zakresie ratyfikowanym przez Republikę Czeską, dlatego nasze zainteresowanie tym tematem. Informacje nam przekazane będą służyć do celów statystycznych.“ Dr.László Attila Kocsis, przewodniczący COEX, w jego zastępstwie pierwszy wiceprzewodniczący COEX, Wiesław Sikora. Listy były wysłane 25.6.2007.

 

Listy do gmin na Zaolziu, w których powinien działać KMN

 

Do gmin, które spełniają warunek zamieszkiwania w nich co najmniej 10% obywateli, którzy podczas ostatniego spisu ludności zgłosili narodowość inną niż czeską, tj. tam gdzie gminy są zobowiązane powołać KMN, ale polska mniejszość narodowa samodzielnie tego warunku nie spełnia wysłano list w języku czeskim. Chodzi o gminy Dąbrowa, Karwina, Orłowa, Herczawa, Hawierzów, Bogumin i Toszonowice Górne: „V souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích, §117, odst. 3 a zákona č.273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin, §15, odst. 2 obec, ve které žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, je povinna zřídit Výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin a předsedou je vždy člen zastupitelstva. … (obec) požadavek pro zřízení Výboru pro národnostní menšiny splňuje. Naše politické hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota působí v zájmu národních menšin v České republice. Po orgánech státní správy a samosprávy požaduje plnění zákonů souvísejících s ochranou jazyka menšin, národnostního školství, kultury apod. V této souvislosti požadujeme o předání některých informací, například a) údaje o činnosti Výboru pro národnostní menšiny, jeho složení, četnost jednání, příjímaná usnesení, b) praxe zavádění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, která byla ratifikována Českou republikou a platí od 1.3.2007, zejména jak jsou plněny ustanovení o ochraně polského, slovenského, německého a romského jazyka v úředním styku, c) údaje o podpoře národnostního školství, zejména polského, d) údaje o podpoře kulturních aktivit národnostních menšin, e) způsob, jakým jsou občané obce, a to jak majority, tak minority, informování o svých právech vyplývajících s požadavků Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Vámi předané informace budou sloužit pro statistické účely. Za poskytnuté informace předem děkujeme. Dr.László Attila Kocsis, předseda COEX, v zastoupení první  místopředseda, Ing.Wieław Sikora“. Treść listu: „Według postanowienia ustawy nr 128/2000 Dz.U. o gminach, §117, ust. 3 i ustawy nr 273/2001 Dz.U. o prawach członków mniejszości narodowych, §15, ust.2 gmina, w której żyje według ostatniego spisu ludności co najmniej 10% obywateli zgłaszających inną narodowość niż czeską, jest zobowiązana powołać KMN. Członkami tego Komitetu są i przedstawiciele mniejszości narodowych, przewodniczącym jest zawsze członek przedstawicielstwa. … (gmina) spełnia warunek powołania KMN. Nasz ruch polityczny Coexistentia-Soužití-Wspólnota działa w interesie mniejszości narodowych w Republice Czeskiej. Żąda, by organy administracji państwowej i samorządowej dotrzymywały ustawy związane z ochroną języka mniejszości, szkolnictwa narodowościowego, kultury itp. W związku z tym żądamy o przekazankie nam niektórych informacji, na przykład a) dane o działalności KMN, jego skład, częstotliwość obrad, przyjmowane uchwały, b) praktyka wdrażania Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych, którą Republika Czeska ratyfikowała i obowiązuje od 1.3.2007, zwłaszcza jak są realizowane postanowienia o ochronie języka polskiego, słowackiego, niemieckiego i romskiego w kontaktach urzędowych, c) dane o popieraniu szkolnictwa narodowościowego, zwłaszcza polskiego, d) dane o wspieraniu działalności kulturalnej mniejszości narodowych, e) w jaki sposób są obywatele gminy i to jak większości tak i mniejszości informowani o swoich prawach wynikających z ustaleń Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Przekazane informacje będą nam służyć do celów statystycznych. Za przekazane informacje z góry dziękujemy. Dr.László Attila Kocsis, przewodniczący COEX, w jego zastępstwie 1. wiceprzewodniczący, Ing.Wiesław Sikora“. Listy były wysłane 28.6.2007.

 

Listy do pozostałych gmin na Zaolziu

 

Do gmin, które warunku powołania KMN nie spełniają, tj. Lutynia Dolna, Rychwałd, Pietwałd, Dziećmorowice, Błędowice Górne wysłano list, w języku czeskim, następującej treści: „Politické hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota působí v zájmu národních menšin v České republice. Po orgánech státní správy a samosprávy požaduje plnění zákonů souvísejících s ochranou jazyka menšin, národnostního školství, kultury apod. … (obec) tento požadavek nesplňuje, avšak může zřídit Výbor fakultativně. V této souvislosti požadujeme o předání některých informací, například a) údaje o činnosti Výboru pro národnostní menšiny, popřípadě jiného orgánu, který řeší otázky souvísející s problematikou národních menšin, jeho složení, četnost jednání, příjímaná usnesení, b) praxe zavádění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, která byla ratifikována Českou republikou a platí od 1.3.2007, zejména jak jsou plněny ustanovení o ochraně polského, slovenského, německého a romského jazyka v úředním styku, c) údaje o podpoře národnostního školství, zejména polského, d) údaje o podpoře kulturních aktivit národnostních menšin, e) způsob, jakým jsou občané obce, a to jak majority, tak minority, informování o svých právech vyplývajících s požadavků Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Vámi předané informace budou sloužit pro statistické účely. Za poskytnuté  informace předem děkujeme. Dr.László Attila Kocsis, předseda COEX, v zastoupení první místopředseda COEX, Ing.Wiesław Sikora“. Treść listu: „Ruch polityczny Coexistentia-Soužití-Wspólnota działa w interesie mniejszości narodowych w Republce Czeskiej. Żąda, by organy administracji państwowej i samorządowej dotrzymywały ustawy związane z ochroną języka mniejszości, szkolnictwa narodowościowego, kultury itp. W gminach, w których żyje według ostatniego spisu ludności co najmniej 10% obywateli zgłaszających narodowość inną niż czeską powołuje się KMN. … (gmina) warunku tego nie spełnia, pomimo to może powołać Komitet fakultatywnie. Z związku z tym żądamy o przekazanie nam niektórych informacji, na przykład a) dane o działalności KMN, ewentualnie innego organu, którego zadaniem jest rozwiązywać problemy związane z problematyką mniejszości narodowych, jego skład, częstotliwość obrad, przyjmowane uchwały, b) praktyka wdrażania Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych, którą Republika Czeska ratyfikowała i obowiązuje od 1.3.2007, zwłaszcza jak są realizowane postanowienia o ochronie języka polskiego, słowackiego, niemieckiego i romskiego w kontaktach urzędowych, c) dane o popieraniu szkolnictwa narodowościowego, zwłaszcza polskiego, d) dane o wspieraniu działalności kulturalnej mniejszości narodowych, e) w jaki sposób są obywatele gminy i to jak większości tak i mniejszości informowani o swoich prawach wynikających z ustaleń Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Przekazane informacje będą nam służyć do celów statystycznych. Za przekazane informacje z góry dziękujemy.“ Dr.László Attila Kocsis, przewodniczący COEX, w jego zastępstwie pierwszy wiceprzewodniczący COEX, Ing.Wiesław Sikora“. Listy były wysłane 28.6.2007.

 

Brak reakcji z niektórych gmin

 

Na odpowiedzi Ruch Polityczny Wspólnota-Coexistentia czekał do połowy października. Niestety, połowa gmin (21 z 43) wogóle nie odpowiedziała, natomiast treść listów z gmin, które zareagowały często była nie na temat. Nie odpowiedziały Gródek, Milików, Bukowiec, Łomna Dolna, Łomna Górna, Pioseczna, Nydek, Śmiłowice, Nawsie, Ligotka Kameralna, Trzanowice, Piosek, Jabłonków, Wielopole, Trzycież, Mosty koło Jabłonkowa, Trzyniec, Herczawa, Pietwałd, Dziećmorowice i Toszonowice Górne. Dlatego 22.10.2007 wysłano do wymianowanych gmin listy ponaglające. O braku odpowiedzi Wspólnota-Coexistentia poinformowała Urząd Wojewódzki w Ostrawie. List następującej treści wysłano 23.10.2007:„Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul.28.října 117, Ostrava, věc: činnost výborů pro národnostní menšiny (dále VNM) v obcích. V souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích, §117, odst. 3 a zákona č.273/ 2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin, §15, odst. 2 obec, ve které žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10% občanů hlásících se k národnosti jiné než české, je povinna zřídit VNM. Naše politické hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota požádalo tyto obce a jejich VNM o poskytnutí některých informací, například a) údaje o činnosti VNM, jeho složení, četnost jednání, přijímaná usnesení, b) praxe zavádění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, která byla ratifikována Českou republikou a platí od 1.3.2007, zejména jak jsou plněny ustanovené o ochraně polského, slovenského, německého a romského jazyka v úředním styku, c) údaje o podpoře národnostního školství, zejména polského v obci, d) údaje o podpoře kulturních aktivit národnostních menšin,e) způsob, jakým jsou občané obce, a to jak majority tak minority, informováni o svých právech vyplývajících s požadavku Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Tyto informace nám mají sloužit pro statistické účely. Bohužel 21 obcí nám tyto údaje neposkytlo, proto jsme je oslovili opětovně. Přílohy: 21 (fotokopie urgentních dopisů obcím). Dr.László Attila Kocsis, předseda Politického hnutí Coexistentia, v zastoupení Ing.Wiesław Sikora, první místopředseda“. Treść listu: „Urząd Wojewódzki Województwa Morawskośląskiego, ul.28.poździernika 117, Ostrawa, w sprawie: działalność komitetów ds.mniejszości narodowych (dalej: KMN) w gminach. Według postanowienia ustawy nr 128/2000 Dz.U. o gminach, §117, ust. 3 i ustawy nr 273/2001 Dz.U. o prawach członków mniejszości narodowych, §15, ust.2 gmina, w której żyje według ostatniego spisu ludności co najmniej 10% obywateli zgłaszających inną narodowość niż czeską, jest zobowiązana powołać KMN. Nasz Ruch Polityczny Coexistentia-Soužití-Wspólnota żądał te gminy i ich KMN o przekazanie niektórych informacji, na przykład a) dane o działalności KMN, jego skład, częstotliwość obrad, przyjmowane uchwały, b) praktyka wdrażania Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych, którą Republika Czeska ratyfikowała i obowiązuje od 1.3.2007, zwłaszcza jak są realizowane postanowienia o ochronie języka polskiego, słowackiego, niemieckiego i romskiego w kontaktach urzędowych, c) dane o popieraniu szkolnictwa narodowościowego, zwłaszcza polskiego, d) dane o wspieraniu działalności kulturalnej mniejszości narodowych, e) w jaki sposób są obywatele gminy i to jak większości tak i mniejszości informowani o swoich prawach wynikających z Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Przekazane informacje będą nam służyć do celów statystycznych. Niestety 21 gmin danych nam nie przekazało, dlatego żądanie ponowiliśmy. Załączniki: 21 (fotokopie listów ponaglających do gmin). Dr.László Attila Kocsis, przewodniczący COEX, w jego zastępstwie pierwszy wiceprzewodniczący COEX, Ing.Wiesław Sikora“.

 

Treść listów z gmin, w których polska mniejszość narodowa

stanowi co najmniej 10 % obywateli

 

W końcu Wspólnota-Coexistentia doczekała się odpowiedzi z 28 gmin, nie odpowiedziały Pioseczna, Piosek i Jabłonków. Zamieszczamy obszerne fragmenty nadesłanych odpowiedzi oraz w załączeniu kserokopie listów. Również tych arogancyjnych z Milikowa i Suchej Górnej.

 

Gródek / Hrádek

 

W sprawie: odpowiedź na list č.j. COEX-002/25/2007. 1. Komisja ds. Mniejszości Narodowych przy Gminie Gródek działa w składzie: przewodniczący – Paweł Pilch, członkowie – Ing.Stanisław Wolny, Władysław Wałach, Ing.Maria Turoń, Zofia Dorda. 2. Komisja zasiada według aktualnych potrzeb. W ostatnim czasie omawiane są tematy: dwujęzyczne nazewnictwo w gminie, odpowiedzi na listy z Úřadu vlády ČR. 3. Główne tablice dwujęzyczne są umieszczone. Zostają do zrealizowania tablice wjazdowe i wyjazdowe na drodze 1. klasy 1/11 według rozporządzenia nr.507/2006 (vyhláška č.507/2006 Sb.). Paweł Pilch, przewodniczący Komisji ds.Mniejszości Narodowych.

 

Milików / Milíkov

 

Vážení, reagujeme na Váš dopis ze dne 22.10.2007 ve věci dvojjazyčných česko-polských názvů, k této věci bychom Vám chtěli sdělit, že je řešíme ve prospěch občanů obce Milíkov. Děkujeme a jsme s pozdravem. Zdeněk Szkandera – starosta obce Milíkov / Szanowni, reagujemy na Wasz list z 22.10.2007 w sprawie dwujęzycznego czesko-polskiego nazewnictwa, w tej sprawie chcemy Wam przekazać, że ją rozwiązujemy w interesie obywateli gminy Milików. Dziękujemy i przekazujemy pozdrowienia. Zdeněk Szkandera – wójt gminy Milików.

 

Koszarzyska / Košařiska

 

Działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych w Koszarzyskach. Na podstawie listu w sprawie Działalności Komitetu ds.Mniejszości Narodowych podajemy następujące dane. W miejscowości Koszarzyska pracuje komitet KMN w składzie: Alina Kożdoń – poseł gminy, przewodnicząca komisji, Maria Martynek oraz Danuta Szlaur. Samorząd gminy Koszarzyska został poinformowany na swym posiedzeniu przez KMN o ustawie nr.128/2000. Na budynku gminy widnieje od dawna napis w języku polskim, tak samo w parku na początku gminy jest drogowskaz, który informuje o poszczególnych częściach wioski Koszarzyska. Koszarzyska to mała podgórska miejscowość, większość obywateli, a są to zwłaszcza ludzie starsi, posługuje się gwarą. Tak samo zebrania samorządu gminy prowadzone są w gwarze, chociaż niektórzy posłowie posługują się wyłącznie językiem czeskim, to nie dochodzi do żadnych nieporozumień. Gmina bardzo dobrze współpracuje również z MK PZKO. W wiosce Koszarzyska nie dochodzi do konfliktów narodowościowych, ludzie są tutaj tolerancyjni. Alina Kożdoń, przewodnicząca KMN.

 

Wędrynia / Vendryně

 

Činnost výboru. V obci Vendryně pracuje 5-členný výbor. Byl zřízen v prosinci r. 2002. V novém volebním období (2006 / 2010) předsedkyni výboru je Mgr.Roszková Marta. Dalšími členy výboru jsou: Ing.Lakota Marek, Ing.Szpyrc Jan, Turoňová Anna, Motyková Jiřina. Hlavním úkolem výboru je spolupráce s národnostně smíšeným obyvatelstvem. Největší a prakticky jediná menšina je polská (35 % z celkového počtu obyvatel obce). Jeho úkolem je koordinace a mapování činnosti života menšiny, hlavně národnostních spolků, za spolupráce se zastupitelstvem, radou obce a obecním úřadem. V obci aktivně pracují dvě místní skupiny PZKO s celkovým počtem více než 700 členů. Dalšími aktivními národnostními spolky jsou Matice školská (Macierz Szkolna) a turistická organizace Beskid Śląski. Členové národnostního výboru se živě zajímají činnosti těchto spolků, případně v nich aktivně působí. Dobré příklady spolupráce obce a výboru a organizacemi příslušníků národnostních menšin vidí obec např. v pravidelných setkáních výboru s občany a v dotační politice. Obec finančně a organizačně podporuje mnoho dalších aktivit spojených s činnosti národnostní menšiny. Určitě všechny tyto okolnosti mají velký vliv na společenský a kulturní život v naší obci, který má už dlouholeté a hluboké tradice. Bohuslav Raszka, místostarosta obce. / Działalność komitetu. W gminie Wędrynia pracuje komitet 5-osobowy.  Był powołany w grudniu 2002 r. W nowej kadencji wyborczej (2006 / 2010) przewodniczącą komitetu jest Mgr.Marta Roszka. Dalszymi członkami komitetu są Ing.Marek Łakota, Ing.Jan Szpyrc, Anna Turoń i Henryka Motyka. Głównym zadaniem komitetu jest współpraca w narodowściowo mieszanym obywatelstwem. Największą i praktycznie jedyną mniejszością jest mniejszość polska (35 % z ogólnej liczny obywateli gminy). Jego zadaniem jest koordynować i mapować działalność życia mniejszości, głównie organizacji narodowościowych przy współpracy z przedstawicielstwem, zarządem gminy i urzędem gminnym. W gminie działają aktywnie dwa miejscowe koła PZKO z łączną liczbą więcej jak 700 członków. Dalszymi aktywnymi organizacjami mniejszościowymi są Macierz Szkolna i organizacja turystyczna Beskid Śląski. Członkowie komitetu narodowościowego regularnie interesują się działalnością tych stowarzyszeń, ewentualnie aktywnie w nich działają. Dobre przykłady współpracy gminy i komitetu i organizacji członków mniejszości narodowych gmina postrzega na przykład w regularnie organizowanych spotkaniach komitetu z obywatelami i w polityce dotacyjnej. Gmina popiera organizacyjnie i finansowo dużo dalszych działań związanych z działalnością mniejszości narodowej. Na pewno wszystkie te okoliczności mają wielki wpływ na życie towarzyskie i kulturalne w naszej gminie, która ma już długoletnie i głębokie tradycje. Bogusław Raszka, wicewójt gminy.

 

Bukowiec / Bukovec

 

Odpowiedź na list č.j. COEX-002/64/2007 w sprawie: działalność Komitetu ds. Mniejszości Narodowych. 1. KMN przy Urzędzie Gminnym w Bukowcu był powołany zaraz na pierwszym zebraniu powyborczym w roku 2006. Przewodniczący – Petr Chrascina, członkowie – Tadeáš Lipowski, Robert Kulig. 2. Częstotliwość zebrań KMN: raz na kwartał, omawiany temat: dwujęzyczność. 3. KMN zaproponował wdrożyć w gminie dwujęzyczne tablice na budynkach Urzędu Gminnego, Szkoły Podstawowej z pjn, Przedszkola z pjn, Remizy Strażackiej i kompleksu sportowego pod nartostradą „Kempaland“. Z dniem dzisiejszym są dwujęzyczne napisy wdrożone i umieszczone na wszystkich zaproponowanych obiektach publicznych. Petr Chrascina, przewodniczący KMN, w zastępstwie Ing.Robert Kulig, członek KMN.

 

Łomna Dolna / Dolní Lomná

 

Věc: sdělení. Na základě Vaší žádosti ze dne 29.10.2007 sdělujeme, že zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání konaném dne 29.10.2007 odvolalo předsedu výboru pro národnostní menšiny p.Stanislava Czudka (změna trvalého pobytu) a jmenovalo p.Ivana Kluze, členové VNM jsou: p.Marta Pilich, p.Bronislav Procner, p.Alina Jopková, p.Jan Kawulok. VNM se schází 3 x do roka. Výbor schválil zavedení v obci dvojjazyčné názvy a označení. Doporučuje prostřednictvím obecního úřadu vhodnou formou, důkladně a srozumiteně informovat občany o právech vyplývajících z ratifikace Parlamentem ČR Charty regionálních či menšinových jazyků. Tato práva reflektovat ne jako zdroj národnostních vášní, ale jako pozitivum a atraktivní zajímavost a především jako etické poselství většiny k menšině. Výbor doporučuje oslovit v tomto smyslu subjekty jako: vjezdové tabule, směrové tabule, vjezd do Mionší, muzeum, ostatní poskytovatele veřejných služeb o nároku na dvojjazyčné nápisy v Dolní Lomné a dohodnout, jak společně úředním zviditelněním Charty profitovat a přispět např. k turistické přitažlivosti. S pozdravem Pavlinová Renata, starostka obce. / W sprawie: informacja. Na podstawie Waszego żądania z 29.10.2007 informujemy, że przedstawicielstwo gminy na 9. posiedzeniu w dniu 29.10.2007 odwołało przewodniczącego komitetu ds.mniejszości narodowych Stanisława Czudka (zmiana stałego miejsca zamieszkania) i powołało Ivana Kluza, członkami KMN są: Marta Pilich, Bronisław Procner, Alina Jopkowa, Jan Kawulok. KMN schodzi się 3 razy w roku. Komitet zaakceptował wprowadzenie w gminie dwujęzycznych nazw i oznakowania. Proponuje za pośrednictwem urzędu gminnego odpowiednią formą, szczegółowo i zrozumiale informować obywateli o prawach wynikających z ratyfikacji przez Parlament RC Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Prawa te reflektować nie jako źródło konfliktów narodowościowych, ale jako pozytywum i atrakcję i przede wszystkim jako posłanie etyczne większości dla mniejszości. Komitet proponuje zwrócić się w tym sensie do subiektów: tablice wjazdowe, kierunkowskazy, wjazd do Mionszy, muzeum, inni dostawcy służb publicznych, o prawie na dwujęzyczne tablice w Łomnej Dolnej i uzgodnić,jak wspólnie można profitować przez urzędowe uwidocznienie Karty i wpłynąć przykładowo na turystyczną atrakcyjność. Z pozdrowieniem, Renata Pavlinowa, wójt gminy. 

 

Boconowice / Bocanovice

 

Věc: zpráva z činnosti Výboru pro národnostní menšiny v Bocanovicích. Sdělujeme Vám, že Výbor pro národostní menšiny Zastupitestva obce byl ustanoven ve složení: předseda Hamrozi Antonín, členové: Klus Karel a Słowiaczek Marek. Jelikož 2 členové výboru jsou členy zastupitelstva obce, výbor se schází jednou ročně. Co se týče českopolských nápisů budou umístěny na všech obecních budovách v obci a taktéž bude porovedeno dopravní značení začátku a konce obce. Za OÚ Bocanovice (???), vyřizuje Bocková H. / W sprawie: sprawozdanie z działalności KMN w Boconowicach. Informujemy Was, że KMN Przedstawicielstwa Gminy był powołany w składzie: przewodniczący Antonín Hamrozi, członkowie: Karel Klus i Marek Słowiaczek. Dlatego, że dwaj członkowie komitetu są członkami przedstawicielstwa gminy, komitet schodzi się raz rocznie. O ile chodzi o czeskopolskie napisy będą umieszczone na wszystkich budynkach gminnych w gminie, jak również będzie wykonane oznakowanie drogowe na początku i końcu gminy. W imieniu UG Boconowice (???), załatwia: H.Bockowa.

 

Bystrzyca / Bystřice

 

Věc: práce Výboru pro národnostní menšiny v Bystřici. Posílám Vám odpovědi na Vaše dotazy: Výbor pro národnostní menšiny pracuje v tomto složení: Mgr.Anna Kubátová – předsedkyně, nár. česká, Ing.Viera Lazarová – nár. slovenská, JUDr.Lenka Lasotová – nár. polská, Barbara Kaletová – nár. polská, Bronislav Cienciala – nár. polská. Scházíme se minimálně dvakrát ročně. Posílám Vám zápisy z našich dosavadních dvou setkání, ze kterých se dovíte, o čem jsme jednali. Příště prosím také o překlad dopisu do češtiny, nerozumím všem výrazům. S pozdravem Mgr.Anna Kubátová. V příloze zápis ze schůze VNM z 11.2.2007: členové byli seznámeni se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jsou si vědomi, že pokud jim budou v souvislosti s výkonem jejich funkce zpřístupněny údaje chráněné zákonem, jsou povinni zachovávat o těchto údajích mlčenlivost…, členové byli seznámeni s dopisem p.A.Wicherka, předsedy MK PZKO, ve kterém žádá na zakládě par.29, odst.2 zákona o obcích zavedení názvů a označení v obci Bystřice v polském jazyce v souladu se stanovenou legislativou – má na mysli hlavně tabule označující začátek a konec obce. Bylo rovněž projednáno to, aby v rámci projektu „Turistický navigační systém obce Bystřice“ byly zavedeny česko-polské nápisy, v diskusi vystoupila JUDr.Lenka Lasotová s připomínkou, že v zádveří Obecního úřadu chybí nadpis obecní zastupitelstvo v polském jazyce. Všechny projednávané věci byly jednohlasně schváleny …, zápis ze schůze VNM z 5.3.2007: zavedení dvojjazyčných nápisů v nádražních prostorách obce Bystřice, stavitelé železničního koridoru na košicko-bohumínské trati jsou připraveni instalovat všechna veřejná označení v nádražních budovách a přilehlých prostorách v dvojjazyčné podobě. Členové výboru s tímto návrhem jednohlasně souhlasí s tou podmínkou, že realizace nebude hrazena z obecního rozpočtu, ale z peněz, které jsou za tímto účelem přiděleny Moravskoslezskému kraji – 5 mil. Kč, VNM doporučuje Zastupitelstvu schválit zavedení dvojjazyčných nápisů v nádražních prostorách s podmínkou, že realizace nebude hrazena z obecního rozpočtu a o přidělení finančních prostředků bude požádán Moravskoslezský kraj… / W sprawie: działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych.  Przesyłam Wam odpowiedzi na Wasze pytania: KMN pracuje w następującym składzie: Mgr.Anna Kubátowa – przewodnicząca, narodowość czeska, Ing.Wiera Lazarowa – narodowość słowacka, JUDr.Lenka Lasota – narodowość polska, Barbara Kaleta – narodowość polska, Bronisław Cienciała – narodowość polska. Spotykamy się minimalnie dwa razy rocznie. Przesyłam sprawozdania z dwu dotychczasowych spotkań, z których można dowiedzieć się, o czym obradowaliśmy. Następnym razem proszę z listem przekazać też tłumaczenie na język polski. Nie rozumiem wszystkich wyrazów. Z pozdrowieniem Mgr.Anna Kubátowa. W załączeniu sprawozdanie z zebrania KMN z 11.2.2007: członkowie zapoznali się z ustawą nr.101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych. Mają świadomość, że jeżeli w związku z pełnieniem funkcji będą im udostępnione dane chronione ustawą, są zobowiązani zachowywać o nich tajemnicę…., członkom był przedstawiony list A.Wicherka, prezesa MK PZKO, w którym żąda na podstawie par.29, ust.2 ustawy o gminach wprowadzenie w gminie Bystrzyca nazw i oznakowania w języku polskim w zgodzie z obowiązującym prawem – chodzi mu głównie o tablice oznaczające początek i koniec gminy. Mówiono również, aby w ramach projektu „Turystyczny system nawigacyjny gminy Bystrzyca“ były wprowadzone czesko-polskie napisy, w dyskusji JUDr.Lenka Lasota zwróciła uwagę, że w holu Urzędu Gminnego brak napisu przedstawicielstwo gminne w języku polskim. Wszystkie omawiane sprawy były jednogłośnie zaakceptowane …, sprawozdanie z zebrania KMN z 5.3.2007: wprowadzenie dwujęzycznych napisów na terenie dworca gminy Bystrzyca, budowniczy korytarza kolejowego kolei koszycko-bogumińskiej chcą zainstalować wszystkie tablice w budynku dworcowym i na przyległym terenie w wersji dwujęzycznej. Członkowie komitetu z proponowanym wnioskiem zgadzają się jednogłośnie pod warunkiem, że realizacja nie będzie opłacana z budżetu gminnego, ale z pieniędzy, które na ten cel przydzielono Województwu Morawskośląskiemu – 5 mln Kč, KMN proponuje Przedstawicielstwu, aby uchwaliło wprowadzenie dwujęzycznych napisów na dworcu pod warunkiem, że nie będą opłacane z budżetu gminnego i że środki finansowe na ten cel będą przydzielone przez Województwo Morawskośląskie. …

 

Ropica / Ropice

 

Komitet ds.Mniejszości Narodowych w Ropicy pracuje od czasu usamodzielnienia wioski. W tym czasie skład KMN jest 3-osobowy: Paweł Wania – przewodniczący, Danuta Adamus – członek, Maria Zientek – członek. Zebrania KMN odbywają się według aktualnej potrzeby. Najczęściej omawiane tematy to: dwujęzyczne nazwy na naszym terenie, problemy polskiej szkoły, aktywność naszych obywateli w akcjach publicznych np. bal, festiwal itp. Dwujęzyczne nazwy na budynkach szkoły i gminy są już zrealizowane. Trzeba jeszcze załatwić miejscowe dwujęzyczne oznakowanie poszczególnych części wioski. Do dyrekcji ČD był wysłany list w sprawie dwujęzycznych napisów na dworcu. Napisy mają być wprowadzone po remoncie linii kolejowej. Paweł Wania, KMN Ropica.

 

Łomna Górna / Horní Lomná

 

Věc: činnost Výboru pro národnostní menšiny v obci. Sdělujeme Vám k Vašemu dožádání, že v obci Horní Lomná je zřízen výbor pro národnostní menšiny s předsedkyní p.Danou Brózdovou. Výbor je tříčlenný, dosud nezasedal. V obci se nevyskytly žádné problémy, lidé národnostních menšin žijí v souladu s občany českými. V tomto roce jsme označili budovu Obecního úřadu Horní Lomná i polským nápisem. Označování začátku a konce obcí i jiným jazykem se řeší společně ve Sdružení obcí Jablunkovska. Více nemáme co dodat. Tomáš Gruszka, starosta. / W sprawie: działalność KMN w gminie. Informujemy, w związku z Waszym postulatem, że w gminie Łomna Górna był powołany KMN z przewodniczącą Daną Brózdową. Komitet jest 3-osobowy, dotąd nie obradował. W gminie nie pojawiły się żadne problemy, ludzie należący do mniejszości narodowych żyją w zgodzie z czeskimi obywatelami. W bieżącym roku oznakowaliśmy budynek Urzędu Gminnego Łomna Górna również napisem polskim. Oznakowanie początku i końca gminy innym językiem jest rozwiązywane wspólnie w Stowarzyszeniu Gmin Jabłonkowskiego. Więcej nie mamy co dodać. Tomáš Gruszka, wójt.

 

Pioseczna / Písečná

 

Brak odpowiedzi.

 

Nydek / Nýdek

 

W sprawie: działalność Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w Nydku. W Nydku KMN został w aktualnym składzie (Ing.Michał Milerski, Stanisław Szturc, Ing.Paweł Szymeczek) powołany do działalności dnia 30.10.2006. Członkowie KMN spotykają się na comiesięcznych zebraniach zarządu MK PZKO w Nydku. KMN zaproponował wdrożyć następujące tablice dwujęzyczne: Obecní úřad v Nýdku – Urząd Gminy Nydek, Stavební úřad – Urząd Budowlany, Matrika – Urząd Stanu Cywilnego, Knihovna – Biblioteka, tablica wjazdowa Nýdek – Nydek. Propozycja ta została przyjęta przez przedstawicielstwo gminy. Michał Milerski, KMN Nydek.

 

Śmiłowice / Smilovice

 

Działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych (dalej KMN). Niżej przekazujemy informacje wg listu č.j. COEX-002/58/2007 z 22.10.2007: a) skład KMN, prezes: Władysław Niemczyk, członkowie: Jakub Kowalczyk, Anna Kowalczyková, Zbyszek Łabaj, b) częstotliwość i zakres tematów zebrań KMN: raz na kwartał, nazwy dwujęzyczne, c) zakres dwujęzycznych czesko-polskich tablic – Urząd Gminny, Biblioteka, Wójt Gminy. Władysław Niemczyk, prezes KMN w Śmiłowicach.

 

Stonawa / Stonava

 

Skład komisji do spraw narodowościowych: przewodniczący – inż.Richard Poledník, członkowie – PaedDr Henryka Żabińska, inż.Karol Recmanik, inż.Mečislav Pribula, Andrzej Bystroń. W Stonawie nie ma problemu na tle narodowościowym. Sprawy dwujęzycznych napisów były załatwione w latach 90. Nie ma napisu na tablicach wjazdowych, ale dotąd tym problemem nie zajmowaliśmy się (chodzi tylko o „v“ i „w“). Współpraca komitetu do spraw narodowościowych z urzędem gminnym i MK PZKO układa się pomyślnie. Z poważaniem inż.Andrzej Feber, starosta gminy.

 

Nawsie / Návsí

 

Odpowiedź na list z dnia 22.10.2007: W odpowiedzi na w/w list, który Urząd Gminy otrzymał w dniu 25.10.2007, stwierdzam co następuje. Ad 1) Komitet ds.Mniejszości Narodowych (dalej KMN) powołany po wyborach komunalnych w 2006 r. działa w składzie: Mgr.Bogdan Hajduk, radny, przewodniczący komitetu, Marian Waszut, prezes MK PZKO w Nawsiu, członek komitetu, Rodan Lisztwan, członek komitetu. Ad 2) Zebrania KMN odbywają się wg zapotrzebowania, mniej więcej raz na trzy miesiące. Omawiane są aktualne tematy (szkolnictwo mniejszościowe, kwestia wprowadzania czesko-polskich napisów na terenie gminy, działalność polskich stowarzyszeń w Nawsiu itp.). Ad 3) KMN zalecił Gminie Nawsie wprowadzenie dwujęzycznych (czesko-polskich) tablic w zakresie ustalonym w ustawie nr 128/2000 Dz.U., o gminach. Oznakowane są lub w najbliższym czasie będą budynek Urzędu Gminy, dworzec kolejowy, przystanki autobusowe, tablice drogowe przy wjazdach i wyjazdach z gminy. Inne (nazwy ulic, tablice orientacyjne) będą wprowadzone sukcesywnie później. Z poważaniem Bogdan Hajduk, przewodniczący KMN.

 

Olbrachcice / Albrechtice

 

Działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych w Olbrachcicach. Na podstawie Waszego listu z dnia 25.6.2007 l.p. COEX-002/6/2007 przekazujemy Wam dane o działalności KMN. a) KMN został powołany dnia 6.11.2007. Przewodniczącym został zatwierdzony Andrzej Wygrys, członek samorządu gminnego. Członkami KMN zostali zaakceptowani Bronisław Burek, Aleksandra Werner (Kongres Polaków), b) KMN schadza się według potrzeb i zadań (co najmniej 3 x w roku). Omawiane są takie sprawy jak stan szkolnictwa polskiego, czy jest dotrzymywana dwujęzyczność oraz negatywne sprawy wdrażania dwujęzyczności w gminie, c) Na swym posiedzeniu 5.2.2007 KMN zaproponował Radzie Gminnej umieścić dwujęzyczne tablice na budowach urzędowych oraz tablice przy wjeździe do Gminy. Część tych żądań została zrealizowana. Z wyrazami szacunku Andrzej Wygrys, przewodniczący KMN Olbrachcice. / Činnost Výboru pro národnostní menšiny v obci Albrechtice. Na základě Vašeho dopisu č.j. COEX-002/6/2007 ze dne 25.6.2007 podáváme Vám zprávu o činnosti Výboru pro národnostní menšiny po komunálních volbách v roce 2006. Zastupitelstvo obce Albrechtice rozhodlo svým usnesením ze dne 6.11.2006 zřídit dle § 84 odst.2 písmeno o) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, NVM, jehož předsedou se stal Ondřej Wygrys, člen zastupitelstva obce. Usnesením 1.řádného zasedání ze dne 12.12.2006 byli zvoleni za členy tohoto výboru Bronisław Burek a paní Aleksandra Werner (za Kongres Poláků). Výbor se schází dle aktuálních potřeb a to nepravidelně, k dnešímu dni se sešel 2x. Výbor na svých jednáních se zabýval jednak stavem polské školy v Albrechticích a zřizováním dvojjazyčných nápisů v obci Albrechtice. Problematika dvojjazyčnosti v obci byla rovněž projednána na zastupitelstvu obce dne 17.4.2007. Kromě stávajících označení je k dnešnímu dni dvojjazyčně označeno: a) budovy obecní Policie, obecní knihovny, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, b) názvy autobusových zastávek v obci. V příštím období bude VNM projednávat umístění dvojjazyčných nápisů názvů obce na dopravním značení u silnic III/4749 a III/4743, jak rovněž označení v železniční stanici v Albrechticích. Andrzej Wygrys, VNM – předseda.

 

Sucha Górna / Horní Suchá

 

Věc: działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych / činnost Výboru pro národnostní menšiny. Na základě Vašeho dopisu čj.COEX-002/9/2007 ze dne 25.6.2007 Vám sděluji následující: a) po komunáních volbách v roce 2006 byl ustanoven zastupitelstvem obce 5-členný Výbor pro národnostní menšiny. Předsedou jsem já, Bronislav Zyder, dalším členem je JUDr.Evžen Kiedroň (je členem Vaši organizace). Jména dalších členů jsou pro Vás nepotřebná. Abych je mohl sdělit jakékoliv organizaci, musel bych mít jejich souhlas, b) VNM se sešel na jediném jednání 11.4.2007. Na programu bylo: podklady pro Zprávu o situaci národnostních menšin za rok 2006, vyjasnění dvojjazyčných (česko-polských) názvů v obci, c) Rozsah dvojjazyčných nápisů byl projednán a schválen již v roce 2006 předcházejícím zastupitelstvem obce, na zakládě návrhu MS PZKO a doporučení VNM. V návrhu byly česko-polské nápisy na obecních objektech a tabule pro vjezd do obce. V Horní Suché jsou již dluhodobě česko-polské nápisy na obecním úřadě, knihovně, ZŠ s polským jazykem vyučovacím. Další se realizují a budou realizovat v tomto roce. S pozdravem Bronislav Zyder, předseda VNM. / Na podstawie Waszego listu č.j.COEX-002/9/2007 z 25.6.2007 informuję co następuje: a) po wyborach komunalnych w r. 2006 był przez przedstawicielstwo gminne powołany 5-osobowy KMN. Prezesem jestem ja, Bronislav Zyder, dalszym członkiem jest JUDr.Evžen Kiedroň (jest członkiem Waszej organizacji). Nazwiska dalszych członków są Wam niepotrzebne. Abym mógł je przekazać jakiejkolwiek organizacji, musiałbym mieć ich zgodę, b) KMN obradował raz, 11.4.2007. W programie obrad było: założenia do Sprawozdania o sytuacji mniejszości narodowych za rok 2006, wyjaśnienie dwujęzycznych (czesko-polskich) nazw w gminie, c) zakres dwujęzycznych napisów był omówiony i uchwalony już w r. 2006 poprzednim przedstawicielstwem gminnym, na podstawie wniosku MK PZKO i polecenia KMN. Wniosek zawierał dwujęzyczne napisy na budynkach gminnych i tablice wjazdowe do gminy. W Suchej Górnej już długoterminowo są czesko-polskie napisy na budynkach gminnych, bibliotece i SP z polskim językiem wykładowym. Dalsze są w realizacji i będą realizowane w bieżącym roku. Z poważaniem Bronislav Zyder, przewodniczący KMN.

 

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka

 

Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny v obci Komorní Lhotka. Výbor pro národnostní menšiny v obci Komorní Lhotka pracuje v tomto složení: Ing.Halina Zientková – předseda výboru, Ondřej Michalik – člen výboru, Jana Janiczková – člen výboru. Výbor se schází minimálně ročně, v případě potřeby i častěji. V letošním roce jsme řešili otázku dvoujazyčných nápisů. Jelikož v obci dvoujazyčné nápisy částečně jsou, komise nepožadovala žádné výrazné změny. Dvoujazyčně je označena budova obecního úřadu, mateřské školy – przedszkola. Výbor nepožaduje označení dvoujazyčným nápisem budovu Základní školy T.G.Masaryka Komorní Lhotka. Výbor pro národnostní menšiny si je vědom možnosti čerpání dotací, proto ještě letos zjistí podmínky pro přidělené finanční částky Moravskoslezským krajem a následně pak i případné umístění tabule na vjezdu do obce po hlavní komunikaci. Stanislav Čmiel, starosta obce. / Sprawozdanie o działalności KMN w gminie Ligotka Kameralna. KMN w gminie Ligotka Kameralna pracuje w składzie Ing.Halina Zientkowa – przewodnicząca komitetu, Ondřej Michalik – członek komitetu, Jana Janiczkowa – członek komitetu. Komitet schodzi się co najmniej raz w roku, w razie potrzeby i częściej. W bieżącym roku rozwiązywaliśmy problematykę dwujęzycznych napisów. Ponieważ w gminie dwujęzyczne napisy częściowo już są, komisja nie proponowała żadnych wyraźnych zmian. Dwujęzycznie jest oznakowany budynek urzędu gminnego, przedszkola. Komitet nie poleca oznakować dwujęzycznym napisem budynek SP T.G.Masaryka Ligotka Kameralna. KMN uświadamia sobie możliwości czerpania dotacji, dlatego jeszcze w bieżącym roku stwierdzi na jakich warunkach są dotacje przez Województwo Morawskośląskie udzielane i następnie później ewentualnie umieszczenie tablicy wjazdowej do gminy przy głównej drodze. Stanislav Čmiel, wójt gminy.

 

Kocobędz / Chotěbuz

 

W sprawie: działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych. KMN w Kocobędzu został powołany na pierwszym posiedzeniu Przedstawicielstwa Gminy. Jego skład był pierwotnie 5-osobowy, ale czasem rozrósł się do stanu dzisiejszego na 9 osób. Na wczorajszym zebraniu rada gminy zaproponowała, a przedstawicielstwo odgłosowało ostatniego członka komitetu. Skład jest następujący: Władysław Niedoba – przewodniczący, Eva Hajduková, Anna Czopniková, Aneżka Hanzlová, Ola Lakotavá, Natalia Branna – nominował Kongres Polaków, Eva Karabová – nominowała Gmina Słowacka, Władysław Martynek – nominowało MK PZKO Kocobędz,  Leon Ostruszka – nominowało MK PZKO Ligota. Jeżeli chodzi o narodowość, to jest następująca: 5 osób narodowości polskiej, 2 osoby narodowości słowackiej i 2 osoby narodowości czeskiej. Na razie odbyły się dwa zebrania, a główny punkt omawianych tematów to wdrażanie dwujęzyczności. Gmina wysłała dwa pisma, jedno w sprawie dwujęzycznych tablic wjazdowych i wyjazdowych, według ostatnich informacji tablice mają być gotowe w lutym przyszłego roku. Drugie pismo poszło na dyrekcję ČD, a dyrekcja poprosiła gminę o przesłanie uchwały z zebrania Komitetu. Jak na razie gminne czasopismo jest już dwujęzyczne, a niektóre informacje do obywateli są już dwujęzyczne. Komitet przygotowuje tłumaczenie ulic. Władysław Niedoba, przewodniczący KMN.

 

Rzeka / Řeka

 

Věc: odpověď na dopis o činnosti pro národnostní menšiny ze dne 25.6.2007. Vážený pane vícepředsedo, obdrželi jsme Váš dopis, ve kterém nás žádáte o informace o činnosti našeho výboru pro národnostní menšiny v obci Řeka. Výbor pro národnostní menšiny vznikl od posledního volebního období od podzimu r. 2006. Skládá se ze tří členů. Výbor se sešel jednou k projednání věci o zavedení dvoujazyčných nápisů v obci Řeka na podnět kongresu rady Poláků podané přes místní skupinu PZKO. Po vzájemné dohodě výbor pro národnostní menšiny a PZKO, které mělo požadavky se rozhodlo následovně: označení Obecní úřad Řeka – Urząd Gminny Rzeka, Knihovna – Biblioteka, informační značky umístěné na začátku a konci obce – IS 12c a IS 12b napsané v polském jazyce „Rzeka“. Tyto požadavky byly dne 18.4.2007 akceptovány zastupitelstvem obce Řeka, je ovšem třeba počkat jakou formou podpoří tyto aktivity Krajský úřad. V současné době obec nemá finanční prostředky a bude požadovat Krajský úřad o dotaci k této záležitosti. Jan Fehér, starosta. / W sprawie: odpowiedź na list o działalności dla mniejszości narodowych z dnia 25.6.2007. Szanowny panie wiceprezesie, otrzymaliśmy Pana list, w którym żądacie o przekazanie informacji o działalności naszego KMN w gminie Rzeka. KMN był powołany w ostatniej kadencji wyborczej w jesieni roku 2006. Składa się z 3 członków. Komitet spotkał się raz, aby omowić wprowadzenie dwujęzycznych napisów w gminie Rzeka, a to z inicjatywy Kongresu Rady Polaków przekazane miejscowym kołem PZKO. Po wzajemnym uzgodnieniu sprawy KMN i PZKO, które miało postulaty, zdecydowano co następuje: oznakowanie Obecní úřad Řeka – Urząd Gminny Rzeka, Knihovna – Biblioteka, informacyjne znaki umieszczone na początku i na końcu gminy – IS 12c i IS 12b napisane w języku polskim „Rzeka“. Wnioski te były 18.4.2007 zaakceptowane przedstawicielstwem gminy Rzeka, trzeba jednak poczekać, jaką formą inicjatywy te będą wsparte przez Urząd Wojewódzki. Aktualnie gmina nie ma środków finansowych i będzie żądać Urząd Wojewódzki o dotację w tej sprawie. Jan Fehér, wójt.

 

Trzanowice / Třanovice

 

Odpověď na Váš dopis ze dne 24.10.2007, čj. COEX-002/58/2007. Současný výbor pro národnostní menšiny obce Třanovice pracuje od listopadu 2006 v 3-členném složení.Předsedkyní je Mgr.B.Nowoková, členy A.Živná a H.Korčová. Celkem se za dobu svého působení sešel dvakrát. Byly projednávány otázky zavedení v obci Třanovice dvojjazyčným označením veřejných budov a budov státních orgánů (na základě předchozí žádosti místního výboru PZKO). Žádost byla v rámci výboru schválena a dále postoupena radě a zastupitelstvu obce Třanovice, kde byla zastupiteli projednávána. Je třeba podotknout, že dvojjazyčné nápisy na veřejných budovách v obci již existovaly. Vzhledem k tomu, že v naší obci dochází v poslední době k mnoha změnám (výstavba dálnice I/48, oprava obecního úřadu a přípravy ke stavbě komunitního centra aj.) zastupitelstvo rozhodlo, že s umístěním dvojjazyčných tabulí v obci počítá do budoucna, tj. po dokončení všech změn a staveb. V současné době již připravujeme žádost na Odbor sociálních věcí Moravskoslezského kraje týkající se přidělení financí na poskytnutí zavedení dvojjazyčných tabulí na budově obecního úřadu a uvítacích tabulí v obci. S pozdravem, Bc.Jan Tomiczek, starosta obce Třanovice, zpracovala Mgr.Nowoková Beata, předsedkyně VNM obce Třanovice. / Odpowiedź na Wasz list z 24.10.2007, čj. COEX-002/58/2007. Aktualny KMN gminy Trzanowice pracuje od listopada 2006 w 3-osobowym składzie. Przewodniczącym jest Mgr.Beata Nowok, członkami A.Živna i H.Korčowa. Razem za okres swej działalności odbyły się dwa spotkania. Omawiano wprowadzanie w gminie Trzanowice dwujęzycznych napisów na budynkach publicznych i budynkach organów państwowych (na podstawie wcześniejszego żądania miejscowego zarządu PZKO). Żądanie było przez KMN zaakceptowane i dalej przekazane radzie i przedstawicielstwu gminy Trzanowice, gdzie było przez radnych omawiane. Trzeba podkreślić, że dwujęzyczne napisy na budynkach publicznych w gminie w przeszłości były. Ze względu na fakt, że w gminie w ostatnim okresie dochodzi do wielu zmian (budowa autostrady I/48, remont urzędu gminnego i przygotowania do budowy centrum komunitnego itp.) przedstawicielstwo zadecydowało, że z umieszczeniem tablic dwujęzycznych liczy się w przyszłości, tj. po zakończeniu wszystkich zmian i budów. Obecnie jest przygotowany list na Wydział Spraw Socjalnych Urzędu Wojewódzkiego z żądaniem o udzielenie wsparcia finansowego na tablice dwujęzyczne na budynku Urzędu Gminnego i na tablice powitalne w gminie. Z poważaniem, Bc.Jan Tomiczek, wójt gminy Trzanowice.

 

Piosek / Písek

 

Brak odpowiedzi.

 

Jabłonków / Jablunkov

 

Brak odpowiedzi.

 

Wielopole / Vělopolí

 

Sdělení. V obci byl ustanoven výbor pro národnostní menšiny. Předsedou je člen zastupitelstva obce p. Landecký Petr. Výbor se neschází, nevznikla potřeba. Dvojjazyčný nápis byl umístěn na budově obecního úřadu. Latochová Vladislava, starostka obce / Informacja. W gminie powołano KMN. Przewodniczącym jest Petr Landecky, członek przedstawicielstwa gminy. Komitet się nie spotyka, nie ma takiej potrzeby. Dwujęzyczny napis był umieszczony na budynku urzędu gminnego. Vladislava Latochowa, wójt gminy.

 

Trzycież / Střítež

 

Věc: sdělení. Otázka dvojjazyčných nápisů byla projednávaná ve Výboru pro národnostní menšiny v roce 2006 a jeho návrhy schválilo Zastupitelstvo obce Střítež na svém II. Zasedání dne 15.11.2006 (viz příloha). Označení bylo realizováno ještě do konce r.2006. Složení VNM: Ing.Vilém Waloszek, pí Halina Zawadzká, pí Jarmila Čmielová. Předseda Výboru je dlouhodobě nemocen, takže o činnosti nejsem informován. S pozdravem Mgr.Jaroslav Molin, starosta obce. Příloha: Usnesení z II.Zasedání ZO Střítež ze dne 15.11.2006: Zastupitelstvo obce …. 5) zřizuje tyto výbory ZO Střitež: Finanční, Kontrolní, Národnostních menšin, Kulturní, školní a sociální, Životního prostředí, složení výborů při ZO Střítež (příloha č.3), … 10) schvaluje označení v polském jazyce Urząd Gminy a Biblioteka, … / W sprawie: informacja. Problematyka dwujęzycznych napisów była omawiana w KMN w 2006 roku, a jego wnioski uchwaliło Przedstawicielstwo Gminy Trzycież na II.posiedzeniu w dniu 15.11.2006 (patrz załącznik). Oznakowanie było zrealizowane jeszcze do końca 2006 roku. Skład KMN: Ing.Vilém Waloszek, Halina Zawadzka, Jarmila Čmielowa. Przewodniczący KMN jest długoterminowo na chorobowym, dlatego o działalności nie jestem poinformowany. Z poważaniem Mgr.Jaroslav Molin, wójt gminy. Załącznik: uchwała z II. Posiedzenia Przedstawicielstwa Gminy Trzycież z 15.11.2006. Przedstawicielstwo gminy …. 5) powołuje następujące komitety PG Trzycież: Finansowy, Kontrolny, Mniejszości Narodowych., Kultury, Szkolnictwa i Spraw Socjalnych, Środowiska Naturalnego, skład komitetów przy PG Trzycież (załącznik nr 3),…. 10) akceptuje oznakowanie w języku polskim Urząd Gminy i Biblioteka,…

 

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova

 

Sprawa: działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych w Mostach koło Jabłonkowa (dalej KMN). 1) Aktualny skład KMN: Jadwiga Onderek, Erwin Turek, Kamil Bula, Marcel Svoboda, Jan Kufa (przewodniczący), 2) Zebrania odbywają się wtedy, kiedy KMN ma konkretne zadanie. Tematy zebrań: podsumowanie działalności w roku 2006, sytuacja w polskiej szkole itp. 3) Organizacje polskie zwróciły się do gminy o wprowadzenie dwujęzycznych napisów pod koniec października roku 2007. Prośba zostanie rozpatrzona w KMN w listopadzie tego roku. Jan Kufa, przewodniczący KMN. Co: Obec Mosty u Jablunkova, Kongres Polaków w RC.

 

Trzyniec / Třinec

 

Vážení, dne 23.10.2007 jsme obdržli Váš dopis s dotazy k výboru pro národnostní menšiny. Na stejné dotazy jsme již odpovídali doporučeným dopisem adresovaným na Kongres Poláků a domnívali jsme se, že si tyto informace předáváte. K Vašim dotazům uvádíme: a) Výbor pro národnostní menšiny má 11 členů (4 polské národnosti, 2 řecké národnosti, 2 slovenské národnosti, 1 romské a 1 vietnamské národnosti + 1 české), b) Výbor se dosud sešel sedmkrát a zápisy z jednání mají jednotliví členové výboru pro národnostní menšiny, c) Problematika dvojjazyčných nápisů byla projednávaná 2x. Materiály k uvedené problematice předložili zástupci polské národnostní menšiny. V obou hlasováních bylo zavedení dvojjazyčných nápisů na území města i na železničních stanicích zamítnuto (pro zavedení nápisů hlasovali pouze zástupci polské národnostní menšiny). S pozdravem Mgr.Ladislav Vrátný, předseda VNM. / Szanowni, w dniu 23.10.2007 był nam doręczony Wasz list z pytanami na temat KMN. Na takie same pytania już odpowiadaliśmy listem poleconym adresowanym Kongresowi Polaków i mniemaliśmy, że doręczone informacje sobie nawzajem przekazujecie. W sprawie pytań: a) KMN ma 11 członków (4 narodowości polskiej, 2 narodowości greckiej, 2 narodowości słowackiej, 1 romskiej i 1 narodowości wietnamskiej + 1 czeskiej), b) Problematyka napisów dwujęzycznych była omawiana 2x. Materiały w tej sprawie przedstawili reprezentanci polskiej mniejszości narodowej. W obydwu głosowaniach wprowadzenie dwujęzyczych napisów na terenie miasta i na dworcach kolejowych odrzucono (za dwujęzycznymi tablicami głosowali tylko przedstawiciele mniejszości polskiej). Z poważaniem, Mgr.Ladislav Vrátný, przewodniczący KMN.

 

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné

 

W sprawie: działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych. Szanowni Państwo. Podajemy informacje, o które prosiliście w swoim piśmie nr. COEX-002/2/2007 z dnia 25.6.2007 r. Ad a) KMN w Piotrowicach koło Karwiny został powołany na drugim posiedzeniu Przedstawicielstwa Gminy Piotrowice dnia 13.12.2006. Jego skład jest następujący: Ing.Jan Podstawka – przewodniczący, Ing.Marian Janas, Franciszek Żywczok, Vladislav Sztuła, Miroslav Horvát. Ad b) Posiedzenia KMN nie odbywają się regularnie, lecz wg. aktualnej potrzeby. O zwołanie zebrania komitetu może poprosić którykolwiek członek komitetu, lub kierownictwo gminy. Omawiane są tematy związane z pozycją mniejszości narodowych żyjących na terenie gminy, stwarzaniem warunków działaności organizacji mniejszościowych, świetlic tych organizacji i ich utrzymania, oznakowaniem i napisami dwujęzycznymi czesko-polskimi itp. Ad c) KMN podał w tej sprawie kilka wniosków i propozycji: wniosek na dopełnienie istniejącego oznakowania drogowego o nazwy miejscowości po polskiej stronie granicy (Godów, Zebrzydowice), wniosek na umieszczenie przy wjazdach do gminy dwujęzycznych czesko-polskich tablic powitalnych, wniosek na zastąpienie istniejących tablic informacyjnych gminy nowymi tablicami dwujęzycznymi czesko-polskimi, jeśli dojdzie na terenie gminy do budowy systemu informacyjnego, to KMN wnioskuje, by system ten był dwujęzyczny czesko-polski, wniosek o wystąpienie wobec ČD, a.s., by komunikaty, którymi zapowiadane są pociągi międzynarodowe w językach czeskim, niemieckim i angielskim, były dopełnione o zapowiedzi w języku polskim. Ing.Jan Podstawka, przewodniczący KMN.

 

Czeski Cieszyn / Český Těšín

 

Vážení, k Vašemu dopisu ve věci činnosti výboru pro národnostní menšiny, po projednání s předsedou VNM Mgr.Janem Branným, sdělujeme. Zastupitelstvo města na svém 2.zasedání dne 18.12.2006 zvolilo předsedu a členy VNM takto: předseda: Mgr.Jan Branný, člen zastupitelstva města, členové: p.Dariusz Branny, Ing.Vladimír Matuška, p.Bončo Bonev, Mgr.Vladislav Byrtus, Ing.Tadeáš Cichý, p.Michal Gorol, Mgr.Monika Holubová, p.Bronislaw Walicki, Mgr.Marta Kmeťová, MUDr.Stanislav Sikora, p.Emil Morávek, p.Viliam Śuňal. V letošním roce proběhla 3 zasedání výboru, na nichž se projednávala problematika dvojjazyčných nápisů, požadavek na dvojjazyčné nápisy na zařízeních Českých dráh, a.s. a byl připaven a zastupitelstvem města schválen plán činnosti VNM na rok 2007: realizace dvojjazyčných nápisů, řešení aktuálních otázek národnostních menšin, podpora závazků vyplývajících z Charty regionálních či menšinových jazyků. K rozahu dvojjazyčných nápisů: PZKO jako zástupce polské národnostní menšiny požádal o dvojjazyčné nápisy v rozsahu dle §29, odst.2 zákona č.128/2000 Sb. VNM tento požadavek svým usnesením doporučil. V letošním roce budou dvojjazyčnými nápisy označeny budovy ÚSC, ulice ve vnitřní části města, vjezd a výjezd z obce. S pozdravem Mgr.Zdeňka Šmeková, organizační pracovník VNM. / Szanowni, w sprawie Waszego listu na temat KMN, po uzgodnieniu z przewodniczącym KMN, Mgr.Janem Brannym, informujemy. Przedstawicielstwo na 2. posiedzeniu w dniu 18.12.2006 wybrało przewodniczącego i członków KMN: przewodniczący –  Mgr.Jan Branny, członek przedstawicielstwa miasta, członkowie: Dariusz Branny, Ing.Vladimír Matuška, Bončo Bonev, Mgr.Vladislav Byrtus, Ing.Tadeáš Cichy, Michal Gorol, Mgr.Monika Holubowa, Bronislaw Walicki, Mgr.Marta Kmeťowa, MUDr.Stanislav Sikora, Emil Morávek, Viliam Šuňal. W bieżącym roku odbyły się 3 posiedzenia komitetu, na których omawiano problematykę dwujęzycznych napisów, postulat na dwujęzyczne napisy na ČD, a.s. Był przygotowany i przez przedstawicielstwo miasta zaakceptowany plan działalności KMN na rok 2007: realizacja dwujęzycznych napisów, rozwiązywanie aktualnej problematyki mniejszości narodowych, wspieranie zobowiązań wynikających z Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. W sprawie zakresu dwujęzycznych napisów: PZKO jako reprezentant polskiej mniejszości narodowej żądał o wprowadzenie dwujęzycznych napisów w zakresie §29, ust.2 ustawy nr.128/2000 Dz.U. KMN postulat ten poprzez uchwałę zawnioskował. W bieżącym roku będą dwujęzyczne napisy wdrożone na budynkach samorządowych, ulicach w centrum miasta, wjazd i wyjazd z gminy. Z poważaniem, Mgr.Zdeňka Šmekowa, pracownik administracyjny KMN.

 

Cierlicko / Těrlicko

 

W sprawie: działalność Komisji, wdrażanie dwujęzycznych napisów w gminie. W gminie działa komisja, która liczy 7 członków. Oprócz najważniejszego punktu programu, którym jest wdrażanie dwujęzycznych napisów w gminie, komisja zajmuje się dotacjami dla polskich organizacji, sytuacją polskiego szkolnictwa oraz imprezami polskich organizacji. Komisja na posiedzeniu 15.5.2007 otrzymała wnioski kół PZKO Cierlicko-Centrum, Cierlicko-Grodziszcz i Cierlicko-Kościelec. Wnioski zostały przedyskutowane, pozytywnie zaopiniowane i polecone Radzie Gminy do realizacji. Na posiedzeniu Rady Gminy 30.5.2007 uchwały zostały przyjęte do wiadomości. Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Urząd Gminny wysłał prośbę do Komisji o przekazanie spisu i wniosku realizacji  wdrażania dwujęzyczych napisów w gminie. Na posiedzeniu Komisji 18.9.2007 członkowie uchwalili wniosek i spis dwujęzycznych napisów, które powinny być zrealizowane. W gminie są już dwujęzyczne napisy: Urząd Gminny, Biblioteka, Restauracja. Protokół wraz ze spisem i wnioskiem realizacji został przesłany do Urzędu Gminnego. Barbara David, przewodnicząca KMN.

 

Gnojnik / Hnojník

 

Věc: Sdělení – práce výboru pro národnostní menšiny v naší obci. Na základě Vašeho dopisu ze dne 26.6.2007 podáváme následující informaci: a) na ustavujícím zasedání zastupitelstva naší obce byl schválen výbor pro národnostní menšiny ve složení: předseda: Karel Vitásek, člen: Oldřich Jurosz, člen: Ing.Pavel Pieter, b) komise se scházela nepravidelně podle potřeby a do dnešního dne se sešla celkem šestkrát. Projednávaná témata se opakovaly a jednalo se především o dvojjazyčné nápisy veřejných budov v obci, dvojjazyčné označení vjezdových a výjezdových tabulí v obci a případném rozšíření počtu členů komise pro národnostní menšiny, c) dvojjazyčné označení veřejných budov byly výborem schváleny a doporučeny, vjezdové a výjezdové tabule nebyly schváleny, ale v této věci probíhají další jednání. S pozdravem Dagmar Molinová, starostka obce. / W sprawie: informacja – praca komitetu ds.mniejszości narodowych w naszej gminie. Odpowiadając na Wasz list z 26.6.2007 prtzekazujemy następującą informację: a) na posiedzeniu założycielskim przedstawicielstwa naszej gminy był zaakceptowany skład komitetu ds.mniejszości narodowych: przewodniczący: Karel Vitásek, członek: Oldřich Jurosz, członek: Ing.Pavel Pieter, b) komisja schodziła się nieregularnie według potrzeby i do dnia dzisiejszego spotkała się łącznie sześć razy. Omawiana problematyka powtarzała się, chodziło przede wszystkim o oznakowanie budynków publicznych w gminie dwujęzycznymi napisami, dwujęzyczne oznakowanie tablic wjazdowych i wyjazdowych w gminie i ewentualne poszerzenie liczby członków komisji do spraw mniejszości narodowych, c) dwujęzyczne oznakowanie budynków publicznych było przez komitet zaakceptowane i zawnioskowane, tablice wjazdowe i wyjazdowe nie były zaakceptowane, ale w tej sprawie przebiegają dalsze rozmowy. Z poważaniem Dagmar Molinowa, wójt gminy.

 

Treść listów z gmin, w których mniejszości narodowe

stanowią co najmniej 10 % obywateli

 

Chodzi o gminy na Zaolziu, w których samodzielnie Polacy nie stanowią 10% obywateli, ale razem z innymi mniejszościami, przede wszystkim Słowakami i Romami tak, i dlatego w gminach tych, zgodnie z ustawą nr.128/2000 Dz.U. o gminach, w aktualnym brzmieniu, powinien być powołany Komitet ds. Mniejszości Narodowych. Wszystkie gminy, do których Wspólnota-Coexistentia zwróciła się listownie odpowiedziały, niektóre po ponagleniu.

 

Dąbrowa / Doubrava

 

Činnost výboru pro národnostní menšiny. V přípise dne 28.6.2007 jste nás požádali o informace ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin v naší obci. Odpovědi k jednotlivým otázkám: Ad a) Zastupitelstvem obce Doubrava nebyl ustanoven výbor pro národnostní menšiny. Usnesení č.73/4/2007 – Zastupitelstvo obce nezřizuje výbor pro národnostní menšiny vzhledem k absenci požadavků ze strany národnostních menšin. Obec Doubrava velmi dobře komunikuje s polskou národnostní menšinou, která ale nepožaduje zřízení výboru pro národnostní menšiny. Požadavky, které mají na obec Doubrava, jsou řešeny prostřednictvím starostky obce. Nevznikají národnostní třenice. Ad b) Zastupitelstvo obce se nezabývalo otázkou provádění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Obřady na obecním úřadě je možno provádět i v polském jazyce a nemáme problém na úřadě zajistit překladatele nebo se dorozumět v polském jazyce. Ad c) V roce 2006 a 2007 obdržela ZO PZKO finanční dotaci pro svoji činnost a má bezplatně pronajaté prostory Národního domu Doubrava. Jelikož se obec Doubrava nachází na poddolovaném území a počet obyvatel klesá, nelze naplnit ani počty žáků s českým vyučovacím jazykem, z toho vyplývá, že školu s polským vyučovacím jazykem nemáme. Ad d) Obec Doubrava podepsala smlouvu o spolupráci partnerů, v rámci smlouvy o národní spolupráci programu iniciativy společnosti EQUAL, na projektu ROMCENTRUM v akci 2 a 3 uzavřená se Sdružením Romů Severní Moravy. Ad e) Občané obce a to jak majority tak minority, jsou informování o svých právech vyplývajících s požadavků Evropské charty regionálních či menšinových jazyků prostředictvím našich www stránek. Žádáme Vás o poskytnutí Vašeho telefonního čísla, e-mailu a možnost nahlédnout do Vašich www stránek, neboť tyto údaje jsme nemohli zjistit. S pozdravem Ing.Květuše Szyroká, starostka obce Doubrava. / Działalność komitetu ds.mniejszości narodowych. Pismem z 28.6.2007 domagacie się informacji dotyczących mniejszości narodowych w gminie. Odpowiedzi na poszczególne pytania: Ad a) Przedstawicielstwo Gminy Dąbrowa nie powołało KMN. Uchwała nr.73/4/2007 – Przedstawicielstwo Gminne nie powołało KMN z powodu braku postulatu mniejszości narodowych. Gmina Dąbrowa bardzo dobrze komunikuje z polską mniejszością narodową, która ale nie postuluje powołania KMN.  Roszczenia, które wysuwa względem gminy Dąbrowa, rozwiązywane są przez wójta gminy. Nie ma tarć narodowościowych. Ad b) Przedstawicielstwo gminy nie omawiało problematyki związanej z wdażaniem Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Ceremonie w urzędzie gminnym można wygłaszać i w języku polskim, nie ma problemu zapewnić w urzędzie tłumacza lub porozumieć się w języku polskim. Ad c) W roku 2006 i 2007 MK PZKO otrzymało dotację finansową na działalność oraz wynajmuje gratis teren Domu Narodowego Dąbrowa. Ponieważ gmina Dąbrowa znajduje się na terenie poddołowanym i liczba obywateli spada, nie można napełnić ani liczby uczniów z czeskim językiem wykładowym, z czego wynika, że szkoły z polskim językiem nauczania nie mamy. Ad d) Gmina Dąbrowa podpisała umowę o współpracy partnerskiej w ramach umowy o współpracy z inicjatywy spółki EQUAL, na projekcie ROMCENTRUM w akcji 2 i 3 zawartej ze Stowarzyszeniem Romów Moraw Północnych. Ad e) Obywatele gminy, jak większości tak mniejszości, są poinformowani o swoich prawach wynikających z Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych za pośrednictwem naszych stron www. Żądamy Was o przekazanie nam Waszego numeru telefonu, e-mailu i możliwości odwiedzić Wasze strony www, ponieważ nie jesteśmy w stanie tych informacji uzyskać. Ing.Květuše Szyroka, wójt gminy Dąbrowa.

 

Karwina / Karviná

 

Věc: činnost výboru pro národnostní menšiny (dále VNM). Na základě Vaši žádosti o poskytnutí informací Vám jménem VNM statutárního města Karviná sděluji následující: a) členové výboru: Jindřich Kubienka (předsedsa) – polská NM, Evžen Matuszynski – polská NM, Józef Gil – polská NM, Mgr.Vilma Krňávková – slovenská NM, Takis Mesochoridis – řecká NM, Jarmina Szurmanová – romská NM, Eduard Strzelec, Kateřina Majewská, Mgr.Rastislav Steranka. VNM se schází pravidelně jednou za měšíc, kromě období letních prázdnin. b) Všichni členové VNM byli seznámeni s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků. Při úředních jednáních na zdejším magistrátu je možné se běžně domluvit v polštině i slovenštině. V případě jakýchkoliv jazykových bariér, může Magistrát města Karviné zajistit tlumočníka, c) národnostní školství ve městě Karviná – Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Karviná-Fryštíát, Dr.Olszaka 156, d) Kulturní aktivity jednotlivých národnostních menšin jsou v našem městě podporovány, z větších akcí, které již proběhly, můžeme zmínit např. květen 2007 – Máj nad Olzou, 9.června 2007 – 2.ročník festivalu národnostních menšin pod názvem „Prolinání kultur aneb známe se navzájem“, 23.června 2007 – festival u příležitosti 60.výročí PZKO, 30.června 2007 – romský festival. Jednotlivé národnostní menšiny pořádají v průběhu celého roku i jiné kulturní akce a to dle vlastních plánů činnosti. e) Občané našeho města jsou informování o aktivitách jednotlivých národnostních menšin prostřednictvím tisku a médií. S pozdravem Jindřich Kubienka, předseda výboru. / W sprawie: działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych (dalej KMN). Na podstawie Waszej prośby o przekazanie informacji w imieniu KMN miasta statutarnego Karwina informuję, co następuje: a) członkowie komitetu: Jindřich Kubienka (przewodniczący) – polska MN, Evžen Matuszynski – polska MN, Józef Gil – polska MN, Mgr.Vilma Krňávkowa – słowacka MN, Takis Mesochoridis – grecka MN, Jarmila Szurmanowa – romska MN, Eduard Strzelec, Kateřina Majewska, Mgr.Rastislav Steranka. KMN schodzi się regularnie raz na miesiąc, oprócz okresu wakacji letnich. b) Wszyscy członkowie KMN są poinformowani o Europejskiej Karcie Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Urzędowo na tutejszym Magistracie można domówić się w języku polskim i słowackim. W wypadku zaistnienia jakichkolwiek barier językowych, Magistrat miasta Karwiny może zapewnić tłumacza. c) Szkolnictwo narodowościowe w mieście Karwina – Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania, Karwina-Frysztat, ul.Olszaka 156. d) Inicjatywy kulturalne poszczególnych mniejszości narodowych są w naszym mieście wspierane, z większych imprez, które już się odbyły można wymienić np. maj 2006 – Maj nad Olzą, 9.6.2006 – drugi rocznik festiwalu mniejszości narodowych pt. „Przenikanie Kultur albo Znamy się Wzajemnie“, 23.6.2007 – festiwal z okazji 60-tej rocznicy PZKO, 30.6.2007 – romski festiwal. Poszczególne mniejszości narodowe organizują w przeciągu roku i inne akcje kulturalne według własnego planu pracy. e) Mieszkańcy naszego miasta są na bieżąco informowani o inicjatywach mniejszości narodowych za pośrednictwem prasy i mediów. Z poważaniem, Jindřich Kubienka., przewodniczący komitetu. 

 

Orłowa / Orlová

 

Činnost výboru pro národnostní menšiny. Výbor pro národnostní menšiny byl v Orlové zřízen v souladu s §117 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) již v minulém volebním období, a to rozhodnutím Zastupitelstva města Orlová dne 14.9.2005. V tomto volebním období je rovněž zřízen Zastupitelstvem města Orlová výbor pro národnostní menšiny a jeho členy byli jmenování: doc.MUDr.Chwajol Bohuslav, CSc – předseda výboru, Ing.Bohumír Bobák, Stančok Ján, Mgr.Petr Sobol, Kallo Jiří, MUDr.Haltman Peter, Pustelníková Marie, Zadubanová Halina – tajemnice výboru. Nejdůležitějším pracovním cílem VNM pro r. 2007 se stalo zorganizování přehlídky kulturního bohatství a zvyklostí národnostních menšin žíjících na území města. Tento cíl byl naplněn konáním 1.Festivalu národnostních menšin, který se uskutečnil za finančního příspění Města Orlová, Moravskoslezského kraje a senátora Eduarda Matykiewicze dne 25.srpna 2007. Festival byl jednou z úspěšných akcí roku 2007, která s největší pravděpodobnosti bude mít své pokračování v dalších letech. V Orlové je podporováno vzdělávání polské menšiny. Město Orlová je zřizovatel neúplné (třídy 1-5) základní školy s polským jazykem vyučovacím. Součástí základní školy je i mateřská škola. Příspěvek na provoz v roce 2006 mimo investičních nákladů, nákladů na opravu objektu a prostředků státního rozpočtu na mzdy zaměstnanců školy, činil 570 tis. Kč. Město Orlová podporuje také kulturní a sportovní aktivity národnostních menšin prostřednictvím dotací z variabilních fondů kultury, sportu, dětí a mládeže a zájmové činnosti. Finanční podpora polské menšiny (místním organizacím PZKO) v r. 2006 činila 67 510 Kč. Podpora Města romské menšině (občanskému sdružení „Krok za krokem“) z variabilních fondů kultury a dětí a mládeže činila 7 640 Kč. Z prostředků státního rozpočtu určených na podporu terénní práce byly romské menšině v roce 2006 určeny finanční prostředky ve výši 5000 Kč. Ke zlepšení informovanosti občanů romské národnosti byla pod odborem sociálním a zdravotím Městského úřadu Orlová vytvořena v roce 2004 funkce romského poradce. V současné době jsou zaměstnávání i romští terénní pracovníci. S pozdravem PaedDr.Zuzana Plošková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. / Działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych. Komitet ds.Mniejszości Narodowych był powołany w Orłowej według §117 ustawy nr.128/2000 Dz.U. o gminach już w poprzedniej kadencji wyborczej decyzją Przedstawicielstwa Miasta Orłowa dnia 14.9.2005. W obecnej kadencji był komitet powołany przez Przedstawicielstwo Miasta Orłowa również, a jego członkami zostali mianowani: doc.MUDr.Bohuslav Chwajol CSc – przewodniczący komitetu, Ing.Bohumír Bobák, Jan Stančok, Mgr.Petr Sobol, Jiří Kallo, MUDr.Petr Haltman, Marie Pustelnikowa, Halina Zadobanowa – sekretarz komitetu. Najważniejszym roboczym celem KMN w 2007 było zorganizowanie przeglądu bogactwa kulturowego i tradycji mniejszości narodowych mieszkających na terenie miasta. Zadanie to było spełnione przez zorganizowanie 1.Festiwalu Mniejszości Narodowych, który odbył się przy wsparciu finansowym Miasta Orłowa, Województwa Morawskośląskiego i senatora Eduarda Matykiewicza dnia 25.8.2007. Festiwal był jedną z bardziej udanych imprez w 2007 roku, która najprawdopodobniej będzie kontynuowana w latach następnych. W Orłowej popierane jest kształcenie mniejszości polskiej. Miasto Orłowa jest założycielem niepełnej (klasy 1-5) szkoły podstawowej z polskim językiem wykładowym. Do szkoły należy i przedszkole. Dotacja na działalność w 2006 roku, oprócz wydatków inwestycyjnych, wydatków przeznaczonych na naprawy budynku szkoły i śródków z budżetu państwa na płace pracowników szkoły wynosiła 570 tys.Kcz. Miasto Orłowa wspiera również imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez mniejszości narodowe za pośrednictwem dotacji z funduszy przeznaczonych na kulturę, sport, dzieci i młodzież i działalność kółek zainteresowań. Wsparcie finansowe mniejszości polskiej (kołom miejscowym PZKO) wynosiło w 2006 roku 67510 Kcz. Wsparcie Miasta mniejszości romskiej (stowarzyszeniu obywatelskiemu „Krok za krokiem“) z funduszy przeznaczonych na kulturę i dzieci i młodzież wynosiło 7640 Kcz. Z środków budżetu państwa przeznaczonych na wsparcie mniejszości romskiej na działalność w terenie przekazano środki finansowe w wysokości 5000 Kcz. W celu poprawy doinformowania mniejszości romskiej była w ramach wydziału socjalnego i zdrowotnego Urzędu Miejskiego Orłowa w 2004 roku utworzona funkcja doradcy romskiego. Aktualnie są zatrudnieni również romscy pracownicy terenowi. Z poważaniem  PaedDr Zuzana Ploškowa, kierownik wydziału szkolnictwa, kultury i sportu.  

 

Herczawa / Hrčava

 

Věc: činnost výboru pro národnostní menšiny. Tímto Vám sdělujeme, že v naší obci není zřízen výbor pro národnostní menšiny, neboť z řad občanů nebyla a není vůle tento výbor zřídit. S pozdravem Josef Szkandera, starosta obce. / W sprawie: działalność komitetu ds.mniejszości narodowych. Informujemy,
że w naszej gminie nie powołano komitetu ds.mniejszości narodowych, bo wcześniej i obecnie brakuje woli wśród obywateli do powołania  tego komitetu. Z poważaniem Josef Szkandera, wójt gminy.

 

Hawierzów / Havířov

 

Činnost výboru pro národnostní menšiny. Na základě Vašeho dopisu ze dne 28.6.2007, č.j. COEX-002/35/2007, týkající se informací o národnostních menšinách v našem městě, sdělujeme základní informace k těmto bodům: Ad a) Při posledním sčítání lidu, které proběhlo k 1.3.2001 bylo zjištěno, že ve městě Havířově žije 82499 obyvatel. Z toho je 72681 obyvatel hlásících se k české národnosti, 2881 polské národnosti, 4518 slovenské národnosti, 1418 moravské národnosti, 437 slezské národnosti, 314 maďarské národnosti, 143 německé národnosti a 47 romské národnosti. Pro zřízení výboru pro národnostní menšiny předpokládá zákon o obcích ve svém § 117 alespoň 10 %  občanů hlásicích se k jiné národnosti než české. S přihlédnutím k stanovisku MV ČR č.j.ODK-84/2-2005 ze dne 17.1.2005, dle kterého se pro zřízení výboru pro národnostní menšiny bere v úvahu součet všech občanů, kteří se přihlásili k jakékoliv národnostní menšině mimo národnost slezskou a moravsku, nevznikla povinnost pro město Havířov tento výbor zřizovat, ani se k tomu Zastupitelstvo města Havířov nerozhodlo. Ad b) V Havířově a jeho správním obvodě jsou dodržována ustanovení Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v souladu s současnou legislativou (např. zákon č.500/2004 Sb., §16, zákon č.273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů atd.) Na živnostenském úřadě se podává informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na územi České republiky v několika jazycích (např. polština, angličtina, němčina, chorvatština, vietnamština, ruština, francoužština, španělština). V současné době nemáme informaci, že by se objevil požadavek na tlumočníka. Úředníci města jsou připraveni na tuto skutečnost a mají k dispozici seznamy registrovaných tlumočníků. Komunikace s příslušníky národnostních menšin a cizími státními příslušníky probíhá bez problémů. Ad c) V Havířově a jeho správním obvodě je plněn čl.8 – Vzdělávání Evropské charty menšinových či regionálních jazyků. Fungují zde 4 základní (s počtem dětí 192) a 4 mateřské školy (s počtem dětí 77) s polským jazykem vyučovacím. Město Havířov vyjádřilo v letech 2002 až 2005 podporu školní výuce v jazyce národnostních menšin tím, že doporučilo příslušným státním orgánům udělit výjimku z počtu dětí ve třídách, jak mateřských tak základních škol. Tyto výjimky byly příslušnými státními orgány uděleny. Dále jsou zřízeny, ve školách jejichž zřizovatelem je město Havířov, 2 přípravné třídy pro dětí se sociálním znevýhodněním, kam dochází velké procento dětí romskému původu. Ad d) Město se každoročně finančně podílí na projektech občanských a neziskových organizací, které se zabývají národnostní problematikou (např. Asociace řeckých obcí v ČR, Řecká obec Havířov, Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, Místní skupina PZKO v Havířově-Bludovicích, Macierz Szkolna w Republice Czeskiej, Armáda spásy o.s. SP+D Kontakt, atd.). Tyto organizace však pracují i v jiných oblastech. Činnost Polského kulturně-osvětového svazu v ČR, Místní skupiny PZKO v Havířově-Bludovicích, je zahrnuta rovněž do „Koncepce kultury do roku 2010“. V roce 2007 byly městem podpořeny projekty v celkové výši 237000 Kč. Na kulturních akcích pořádaných městem, pravidelně vystupují zástupci národnostních menšin (např. májové a hornické slavnosti). Město Havířov navázalo spolupráci s těmito partnerskými městy: Mažeikiai (Litva), Harlow (Velká Británie), Collegno (Itálie), Omiš (Chorvatsko), Jastrzebie Zdroj (Polsko), Paide (Estonsko) a uvažuje o spolupráci s jedním se slovenských měst. Taktéž navázalo spolupráci s městskými úřady Jastrzebie Zdroj, Wroclaw a Karviná, kde jsou organizována vzájemná přátelská setkání úředníků se sportovní tématikou. Ad e) V současné době jsou v našem správním obvodě dodržovány základní principy stanovené části II Charty. Příkladem jsou např. dotace poskytované k této problematice organizacím a školám, existující spolupráce příhraničních měst a magistrátů, vydávání regionálního tisku, rozhlasové a televizní vysílání, dále podpora akcí polské národnostní menšiny apod. V roce 2005 byl formulován komunitní plán našeho města. Péče o národnostní menšiny zde není samostatně oddělena, ale je zapracována do všech oblastí. Věřím, že námi poskytnuté informace jsou vyčerpávající. Přesto jsme v případě doplňujících připraveni i na tyto odpovědět. S pozdravem, František Chobot, primátor statutárního města Havířov. / Działalność komitetu ds.mniejszości narodowych. W nawiązaniu na Wasz list z 28.6.2007, č.j.COEX-002/35/2007 w sprawie informacji o mniejszościach narodowych w naszym mieście, przekazuję podstawowe informacje nt. poszczególnych punktów: Ad a) Podczas ostatniego spisu ludności, który odbył się w dniu 1.3.2001 stwierdzono, że w Hawierzowie żyje 82499 mieszkańców. Z tego 72681 zgłosiło narodowość czeską, 2881 narodowość polską, 4518 narodowość słowacką, 1418 narodowość morawską, 437 narodowość śląską, 314 narodowość węgierską, 143 narodowość niemiecką i 47 narodowość romską. Powołanie komitetu ds.mniejszości narodowych ustawa o gminach w § 117 warunkuje liczbą co najmniej 10% obywateli o innej niż czeska narodowość. Z uwzględnieniem stanowiska MSW RC č.j. ODK-84/2-2005 z 17.1.2005, które mówi, że do powołania komitetu ds.mniejszości narodowych decydująca jest suma wszystkich obywateli, którzy zgłosili jakąkolwiek inną narodowość niż czeska, oprócz narodowości śląskiej i morawskiej, miasto Hawierzów nie ma obowiązku powoływać komitetu ds.mniejszości narodowych, ani Przedstawicielstwo nie zdecydowało się go powołać. Ad b) W Hawierzowie i jego obwodzie administracyjnym są przestrzegane w zgodzie z obowiązującym prawem ustalenia Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych (np. ustawa nr..500/2004 Dz.U., § 16, ustawa nr. 273/2001 Dz.U. o prawach członków mniejszości narodowych i o zmianie niektórych ustaw itd.). Na urzędzie handlowym są materiały informacyjne dla zagranicznych osób fizycznych działających według ustawy o przedsiębiorczości na terenie Republiki Czeskiej w kilku językach (np. polski, angielski, niemiecki, chorwacki, wietnamski, rosyjski, francuski, hiszpański). Aktualnie nikt nie wysunął postulatu na przydzielenie tłumacza. Urzędnicy miasta są przygotowani na taką możliwość i są w posiadaniu spisu tłumaczy przysięgłych. Komunikacja językowa z członkami mniejszości narodowych i obcokrajowcami przebiega bez problemów. Ad c) W Hawierzowie i jego obwodzie administracyjnym jest dotrzymywany art. 8 – Kształcenie Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Funkcjonują tu 4 szkoły podstawowe (z liczbą 192 dzieci) i 4 przedszkola (z liczbą 77 dzieci) z polskim językiem nauczania. Miasto Hawierzów w okresie od roku 2002 do roku 2005 poparło kształcenie w języku mniejszości narodowych przez polecenie odpowiednim organom państwowym udzielenia wyjątku z liczby dzieci w klasach, jak przedszkoli, tak szkół podstawowych. Wyjątki te były przez odpowiednie organy państwowe udzielone. Dalej, w szkołach, których założycielem jest miasto, otwarto 2 klasy zerowe dla dzieci z hendicapem socjalnym, gdzie uczęszcza znaczny procent dzieci pochodzenia romskiego. Ad d) Miasto corocznie wspiera finansowo projekty organizacji obywatelskich i sektora niezyskowego zajmujących się problematyką mniejszości narodowych (np. Asocjacja Gmin Greckich w RC, Gmina Grecka Hawierzów, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC, Miejscowe Koło PZKO w Hawierzowie-Błędowicach, Macierz Szkolna z Republice Czeskiej, Armia Zbawienia o.s. K+D kontakt itd.). Organizacje te pracują również w innych dziedzinach. Działalność Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Miejscowego Koła PZKO w Hawierzowie-Błędowicach jest włączona do „Koncepcji Kultury do roku 2010“. W 2006 roku miasto poparło projekty o łącznej sumie 237 000 Kcz. W akcjach kulturalnych organizowanych przez miasto regularnie występują reprezentanci mniejszości narodowych (np. uroczystości majowe, uroczystości górnicze). Miasto Hawierzów nawiązało współpracę z następującymi miastami partnerskimi: Mażeikai (Litwa), Harlow (Wielka Brytania), Collegno (Włochy), Omisz (Chorwacja), Jastrzębie Zdrój (Polska), Paide (Estonia) i rozpatruje nawiązać współpracę z jednym z miast słowackich. Nawiązano również współpracę z urzędami miejskimi Jastrzębie Zdrój, Wrocław i Karwina, gdzie urządzane są wspólne spotkania towarzyskie urzędników z tematyką sportową. Ad e) Aktualnie w naszym obwodzie administracyjnym dotrzymywane są podstawowe zasady uwzględnione w części II Karty. Przykładem jest np. udzielanie dotacji dotyczących omawianej problematyki organizacjom i szkołom, nawiązanie współpracy miast nadgranicznych i urzędów miast, wydawanie prasy regionalnej, audycje radiowe i telewizyjne, dalej wspieranie akcji kulturalnych polskiej mniejszości narodowej itd. W 2005 roku był opracowany plan medialny naszego miasta. Troska o mniejszości narodowe nie jest tu potraktowana samodzielnie, ale jest włączona do wszystkich dziedzin działania. Mam nadzieję, że przekazane informacje są wyczerpujące. Pomimo to w wypadku uzupełniających jesteśmy przygotowani również na nie odpowiedzieć. Z poważaniem František Chobot, prezydent miasta statutarnego Hawierzowa.

 

Bogumin / Bohumín

 

Věc: Národnostní menšiny na území města Bohumín. K Vaši žádosti ze dne 28.6.2007 o poskytnutí informací týkajících se národnostních menšin na území našeho města pro statistické účely sdělujeme:    Ad a) Výbor pro národnostní menšiny v současném ani v minulém volebním období zřízen nebyl a nezaznamenali jsme z řad občanů ani požadavky na jeho zřízení. Podle našich informací počet osob hlásících se podle posledního sčítání lidu k jiné národnosti než české, moravské či slezské nepřesahuje 10%. Ad b) Slovenský jazyk je používán ve veřejném životě bez omezení. V místním televizním obrazovém zpravodajství T.I.K.Bohumín se běžně objevují reportáže a rozhovory s polsky mluvícími osobami, v roce 2006 byly vydány propagační prospekty o Bohumínu rovněž v polštině. Oficiální městské internetové stránky jsou vedeny rovněž v polské verzi včetně videodokumentů o Bohumínu. V úředním ústním styku naprostá většina úředníků nemá problém rozumět požadavkům sdělovaným ve slovenštině či polštině. V případě ověřování listin v jiném než českém či slovenském jazyce je postupováno dle zákona 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování). Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede (zák. č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících). V úředním styku se nesetkáváme s požadavky na komunikaci v německém či romském jazyce. V rozpočtu města je každoročně finančně podporována spolupráce zejména s polskými městy Prudnik, Żebrzydowice, Krzyżanowice a na žádost PZKO Skřečoň od roku 2005 i s městem Grodków. Ad c) Ještě ve školním roce 2002/2003 měla Základní škola s polským jazykem vyučovacím se sídlem na ul. Koperníkově v Dolní Lutyni elokované pracoviště v Bohumíně – v budově ZŠ na ul.Masarykově, kde se vyučovalo 9 dětí. Tito žáci však ve školním roce 2003/2004 začali navštěvovat kmenovou školu v Dolní Lutyni a elokované pracoviště v Dolní Lutyni bylo zrušeno. V současné době nejsou ve městě Bohumín žádné třídy s polským ani jiným cizím vyučovacím jazykem. Ad d) Kulturně společenské, případně jiné (např. sportovní) aktivity národnostních menšin na svém území město Bohumín podporuje formou dotací řádně registrovaným občanským sdružením, která o ně jednak požádají, a jednak splní podmínky dané „Zásadami pro poskytování osobních příspěvků z rozpočtu města“. V současné době má město registrováno celkem 5 občanských sdružení polské, řecké a romské národnostní menšiny. Uvedené dotace jsou poskytovány formou: - příspěvků na celoroční činnost občanských sdružení (v oblasti kultury dle zpracovaných projektů celoroční činnosti, v oblasti sportu na základě stavu členských základen registrovaných subjektů), - příspěvků na pořádání akcí. Dále město těmto sdružením poskytuje: - mimořádné dotace na opravy nemovitosti, které mají výše uvedená občanská sdružení ve svém vlastnictví, - finanční dary u příležitosti různých výročí těchto sdružení, případně hudebních, tanečních aj. souborů při nich fungujících. Během posledních pěti let, tj. v letech 2003-2007, město Bohumín těmito formami poskytlo pro uvedené účely „jinonárodnostním“ občanským sdružením celkem 825 tis. Kč, přičemž další stotisícová dotace na opravu plynoinstalace a ústředního vytápění domu PZKO v Novém Bohumíně je dosud v jednání. Aktivity národnostních menšin jsou podporovány i formou přizývání ke spoluorganizátorství či učinkování na akcích organizovaných ostatními občanskými sdruženími ve městě (např. multikulturní akce Léto-kruhy, vystoupení polských, řeckých či romských hudebních, pěveckých, tanečních nebo kabaretních souborů při různých kulturně společenských příležitostech, účast na sportovních kláních různého druhu, zejména v kopané). Ad d) Evropská charta regionálních či menšinových jazyků, která byla ratifikována Českou republikou a platí od 1.3.2007, klade důraz zejména na kulturní rozměr užívání těchto jazyků. Nejsme proto schopni odpovědět, jakým způsobem jsou občané města Bohumín informování o zmíňované Chartě. Pravděpodobně stejně, jako o ostatních mezinárodních ujednáních, ve Sbírce mezinárodních smluv (částka 11/2007). S pozdravem Mgr.Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. / W sprawie: mniejszości narodowe na terenie miasta Bogumin. W nawiązaniu na Wasz list z 28.6.2007 z prośbą o przekazanie informacji o mniejszościach narodowych w terenie naszego miasta do celów statystycznych informujemy: Ad a) Komitet ds.Mniejszości Narodowych w obecnej, ani poprzedniej kadencji wyborczej nie był powołany, ani nie zarejestrowaliśmy wśród mieszkańców postulatu, żeby go powołać. Naszym zdaniem liczba osób zgłaszających według ostatniego spisu ludności inną niż czeska, morawska, czy śląska narodowość nie przekracza 10%. Ad b) Język słowacki jest używany w kontaktach publicznych bez ograniczeń. W miejskich wiadomościach telewizyjnych T.I.K. Bogumin zazwyczaj ukazują się reportaże i rozmowy z osobami mówiącymi po polsku, w 2006 roku wydano materiały propagacyjne o Boguminie również w języku polskim. Oficjalne strony internetowe miasta są zredagowane również w wersji polskiej, łącznie z wideodokumentacją o Boguminie. W ustnych kontaktach urzędowych bezwzględna dla większości urzędników nie jest problemem rozumieć postulatom przekazywanym w języku słowackim lub polskim. W wypadku uwierzytelniania dokumentów w języku innym niż czeskim lub słowackim postępowanie określa ustawa 21/2006 Dz.U., o sprawdzaniu zgodności odpisu lub kopii z dokumentem i o sprawdzaniu autentyczności podpisu i o zmianie niektórych ustaw (ustawa o sprawdzaniu autentyczności). Jeżeli jest uwierzytelniony podpis na dokumencie, który napisany jest w języku innym niż czeski lub słowacki oraz podpis na dokumencie napisanym w innym języku niż czeskim lub słowackim nie jest uwierzytelniony, a dokument nie jest jednocześnie przedstawiony z urzędowo uwierzytelnionym tłumaczeniem na język czeski, legalizacja dokumentu nie jest możliwa (ustawa nr.36/1967 Dz.U., o znawcach i tłumaczach). W kontaktach urzędowych nie spotykamy się z postulatami na umożliwienie komunikacji w języku niemieckim czy romskim. Corocznie jest z budżetu wspierana finansowo współpraca przede wszystkim  z polskimi miastami Prudnik, Żebrzydowice, Krzyżanowice i na żądanie PZKO Skrzeczoń od 2005 roku również z miastem Grodków. Ad c) Jeszcze w roku szkolnym 2002/2003 Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania z siedzibą przy ul.Kopernika w Lutyni Dolnej miała elokowane miejsca pracy w Boguminie – w budynku SP przy ul.Masaryka, gdzie uczęszczało 9 dzieci. Uczniowie ci w roku szkolnym 2003/2004 zaczęli jednak uczęszczać do rdzennej szkoły w Lutyni Dolnej i elokowane miejsca pracy w Boguminie były zlikwidowane. Obecnie w mieście Bogumin nie ma żadnych klas z polskim ani innym obcym językiem wykładowym. Ad d) Kulturalno towarzyskie, ewentualnie inne (sportowe) działania mniejszości narodowych ma swym terenie miasto Bogumin popiera formą dotacji przekazywanych odpowiednio zarejestrowanym stowarzyszeniom obywatelskim, które jednak o dotację żądają, jednak spełniają warunki określone „Zasadami udzielania składek osobistych z budżetu miasta“. Obecnie w mieście jest zarejestrowanych 5 stowarzyszeń obywatelskich polskiej, greckiej i romskiej mniejszości narodowych. Dotacje są przekazywane formą: - składek na organizowanie imprez. Miasto dalej wspomnianym stowarzyszeniom przekazuje: - nadzwyczajne dotacje na naprawy nieruchomości, które są majątkiem wspomnianych stowarzyszeń obywatelskich, - dary finansowe z okazji różych rocznic wymienionych stowarzyszeń, ewentualnie zespołów muzycznych, tanecznych i innych działających pod ich patronatem. W ciągu ostatnich pięciu lat, tj. w okresie 2003-2007, miasto Bogumin na wspomniane cele przekazało „innonarodowościowym“ stowarzyszeniom obywatelskim łącznie 825 ts Kcz., przy czym dalsze 100 tys. Kcz dotacji zaplanowano na naprawę instalacji gazowej i centralnego ogrzewania domu PZKO w Nowym Boguminie. Działalność mniejszości narodowych popierana jest również przez zapraszanie ich do współorganizacji, czy udziału w imprezach, które urządzają inne stowarzyszenia obywatelskie w mieście (np. multikulturalna impreza „Léto-kruhy“, występy polskich, greckich czy romskich zespołów muzycznych, śpiewaczych, tanecznych lub kabaretowych podczas imprez kulturalno towarzyskich, udział w zawodach sportowych, przede wszystkim w piłce nożnej). Ad d) Europejska Karta Języków Regionalnych czy Mniejszościowych, którą Republika Czeska ratyfikowała i obowiązuje od 1.3.2007, kładzie nacisk przede wszystkim na wymiar kulturowy używania tych języków. Dlatego nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak są obywatele miasta Bogumin poinformowani o wspomnianej Karcie. Prawdopodobnie tak samo, jak o innych uzgodnieniach międzynarodowych, w Dzienniku Umów Międzynarodowych (część 11/2007). Z poważaniem, Mgr.Pavla Skokanowa, kierownik wydziału szkolnictwa, kultury i sportu.

 

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice

 

Věc: Činnost výboru pro národnostní menšiny. Odpovídám na Váš dopis ze dne 19.10.2007. Již v minulosti jsme osobně spolu telefonovali a já jsem Vám sdělil, že v obci Horní Tošanovice není zřízen Výbor pro národnostní menšiny (VNM) z důvodu, že nikdo z občanů hlásících se k národnostní menšině a ani nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem o vytvoření VNM. Nevím, jak máme utvořit něco, co nelze z důvodu, že občané zřejmě necítí potřebu vytvoření VNM. V obci Horní Tošanovice je 5 % národnosti polské, 5 % národnosti slovenské a 2 % ostatní. Nikdy jsem se v obci nesetkal s jedinou připomínkou, týkající se problematiky národnostních menšin. Obec velice úzce spolupracuje s družebními partnery ze Slovenska a Polska v rámci přeshraniční spolupráce a navíc využívá možnosti spolupráce s některými PZKO v okolí. Příklady jen za poslední období, vystoupení PZKO z Třanovic na dožínkách v obci, vystoupení PZKO Vendryně na Poloninských ohních atd. Školství podporuje obec naprosto shodně jak české, tak i polské. Nevím jak  máme podporovat kulturní aktivity národnostní menšiny v obci, když zde nic takového neexistuje. Ing.Petr Martiňák, starosta obce. / W sprawie: Działalność komitetu ds. mniejszości narodowych.Reaguję na list z 19.10.2007. Już wcześniej rozmawiałem z Panem telefonicznie i przekazałem Panu informację, że w gminie Toszonowice Górne Komitetu ds.Mniejszości Narodowych (KMN) nie powołano ze względu na to, że nikt z mieszkańców należących do mniejszości narodowych i nikt z radnych nie był zainteresowany w powołaniu KMN. W gminie Toszonowice Górne jest 5% narodowości polskiej, 5% narodowości słowackiej i 2% innej. Nigdy nie spotkałem się w gminie z jedyną uwagą dotyczącą problematyki mniejszości narodowych. Gmina bardzo ściśle współpracuje z partnerami ze Słowacji i Polski w ramach współpracy przezgranicznej i dodatkowo wykorzystuje możliwości współpracy z niektórymi PZKO w okolicy. Przykłady tylko za ostatni okres, występy PZKO z Trzanowic na dożynkach w gminie, występ PZKO Wędrynia na „Ogniach Połoninskich“ itd. Szkolnictwo popiera gmina zgodnie bez różnicy, jak czeskie, tak i polskie. Nie wiem jak mamy popierać działalność kulturalną mniejszości narodowych w gminie, kiedy tu nic takiego nie istnieje. Ing.Petr Martiňák, wójt gminy.

 

Treść listów z gmin, w których mniejszości narodowe

nie stanowią co najmniej 10 % obywateli

 

Chodzi o gminy na Zaolziu, które warunku powołania KMN nie spełniają. KMN w takich gminach może być powołany fakultatywnie, decyzją przedstawicielstwa gminnego.

 

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně

 

Vážený pane Sikoro, děkuji Vám za informaci týkající se možnosti zřídit Výbor pro národnostní menšiny v obci fakultativně. Obec Dolní Lutyně a já osobně nejsem zastáncem zřizování dalších výborů, komisí apod. Členové polské menšiny jsou zapojeni do činnosti obce a podílejí se na všech důležitých rozhodnutích přímo. Například Mgr Jan Czapek je členem Rady obce Dolní Lutyně, paní ředitelka polské školy Mgr.Alicja Berki je členkou školské a kulturní komise a mnoho dalších občanů polské národnosti, kteří se aktivně zapojili do dění v obci. Jsem jim za to vděčný. Naším cílem je lidi spojovat, nikoliv rozdělovat. Máme velmi dobrou spolupráci jak s místními sdruženími PZKO, tak s gminami sousedních obcí Gorzyce a Godów. Těšíme se společně na odstranění posledních překážek v souvislosti s rozšířením schengenského prostoru. Podporujeme národnostní školství nemalými částkami. Před několika dny zastupitelstvo obce na doporučení rady obce schválilo PZŠ v obci výjimku z počtu žáků ve třídách, jejichž počet zdaleka nedosahuje hodnoty pro národnostní školství dané zákonem. Tady vidím prostor pro Vás a Vaše hnutí, aby jste svým vlivem nezapomínali na malé obce, když sousední města školy s polským jazykem vyučovacím z finančních důvodů uzavřely. Malé obce pak nesou břímě národnostního školství jen na svých bedrech a moc dobře víte, s jakými rozpočty obce hospodaří. Kulturní, společenské a sportovní aktivity podporujeme nemalými částkami a organizacím vycházíme vstříc. V našich novinách pravidelně vycházejí články v polském jazyce o činnosti spolků, školy apod. Doufám, že Vás moje odpověď uspokojila a pokud budete potřebovat bližší vysvětlení, rád se s Vámi setkám. S pozdravem Mgr.Pavel Buzek, starosta obce. / Szanowny Panie Sikora, dziękuję Panu za informację o możliwości powołania w gminie Komitetu ds.Mniejszości Narodowych fakultatywnie. Gmina Lutynia Dolna, ani ja osobiście nie jesteśmy zwolennikami powoływania dalszych komitetów, komisji itp. Członkowie mniejszości polskiej włączyli się do działań w gminie i decydują wprost o wszystkich ważnych sprawach. Np. Mgr.Jan Czapek jest członkiem Zarządu Gminy, pani dyrektor polskiej szkoły, Mgr.Alicja Berki, jest członkiem komisji ds. szkolnictwa i kultury, większość obywateli narodowości polskiej aktywnie włączyło się do życia gminy. Jestem im za to wdzięczny. Naszym celem jest ludzi łączyć, a nie dzielić. Bardzo dobrze współpacujemy z miejscowymi stowarzyszeniami PZKO, jak też z sąsiednimi gminami Gorzyce i Godów. Cieszymy się na usunięcie ostatnich barier związanych z poszerzeniem strefy schengen. Niemałymi sumami wspieramy szkolnictwo narodowościowe. Przedstawicielstwo gminne na wniosek zarządu gminy przed kilku dniami uchwaliło PSP w gminie wyjątek z liczby uczniów w klasach, ponieważ te bynajmniej nie osiągają liczb określonych ustawą o szkolnictwie narodowościowym. Tu widzę miejsce dla Was i Waszego ruchu, aby swoim wpływem nie zapominał na małe gminy, kiedy sąsiadujące miasta szkoły z polskim językiem nauczania z powodów finansowych zamknęły. Małe gminy wtedy ponoszą negatywne konsekwencje szkolnictwa narodowościowego, a powszechnie wiadomo z jakim budżetem gminy gospodarują. Niemałymi sumami popieramy działania kulturalne, towarzyskie, czy sportowe, wychodząc organizacjom naprzeciw. W naszej gazecie regularnie zamieszczane są artykuły w języku polskim o czynności spółków, szkoły itp. Mam nadzieję, że moja odpowiedź Pana usatysfakcjonowała, jeżeli będzie Pan potrzebował uzyskać więcej szczegółów, chętnie się z Panem spotkam. Z poważaniem Mgr.Pavel Buzek, wójt gminy.

 

Rychwałd / Rychvald

 

Věc: Sdělení k dopisu ze dne 28.6.2007, činnost výboru pro národnostní menšiny. Na základě Vašeho dopisu ze dne 28.6.2007 týkajícího se činnosti VNM Vám sdělujeme následující: Ve městě Rychvald se dle posledního sčítání lidu nehlásí k národnostní menšině 10 % občanů, není zřízen Výbor pro národnostní menšiny ani jiný obdobný orgán. Vzhledem k počtu obyvatel užívajících menšinových jazyků v rámci našeho města nevznikla potřeba přijetí opatření Evropské charty ohledně plnění ustanovení o ochraně těchto jazyků v úředním styku.Potřeba zřízení národnostního školství nevznikla. Město ze svého rozpočtu každoročně přispívá finanční dotaci Místní skupině PZKO. Dále pak poskytuje pronájem sálu k akcím pořádaným tímto sdružením v kulturním středisku bez poplatků. Městská knihovna má ve svém rozpočtu vymezenou částku pro nákup polských knih pro oddělení polské literatury. S pozdravem Ochodková Dana, vedoucí odboru ŠKSaVS. / W sprawie: odpowiedź na list z 28.6.2007, działalność komitetu ds. mniejszości narodowych. Na podstawie Waszego listu z 28.6.2007 dotyczącego działań KMN informujemy: W mieście Rychwałd według ostatniego spisu ludności do mniejszości narodowych nie zgłasza się 10% obywateli, nie powołano KMN, ani innego podobnego organu. Ze względu na liczbę obywateli używających języków mniejszościowych nie ma potrzeby w naszym mieście przyjmować postanowień Europejskiej Karty dotyczącej ochrony tych języków w kontaktach urzędowych. Nie ma potrzeby zakładania szkolnictwa narodowościowego. Miasto ze swego budżetu corocznie udziela dotacji finansowych miejscowemu kołu PZKO. Dalej bezpłatnie wynajmuje salę na akcje organizowane przez to stowarzyszenie w ośrodku kultury. Biblioteka miejska ma w swoim budżecie wydzieloną sumę na zakup polskich książek do oddziału literatury polskiej. Dana Ochodkowa, kierownik wydziału SKSaVS.

 

Pietwałd / Petřvald

 

Výbor pro národnostní menšiny – sdělení. Sděluji Vám, že město Petřvald fakultativně nezřídilo Výbor pro národnostní menšiny. Všichni občané města Petřvaldu jsou o svých právech informování prostřednictvím úřední desky, elektronické úřadní desky, periodika Petřvaldské noviny popř. internetových stránek. S pozdravem Ing.Václav Holeček, starosta města. / Komitet ds.mniejszości narodowych – informacja. Informuję, że miasto Pietwałd nie powołało fakultatywnie Komitetu ds.Mniejszości Narodowych. Wszyscy obywatele Pietwałdu są o swoich prawach poinformowani za pośrednictwem tablicy urzędowej, elektronicznej tablicy urzędowej, periodyka „Petřvaldské noviny“, ewent. stron internetowych. Z poważaniem, Ing.Václav Holeček, burmistrz miasta.

 

Dziećmorowice / Dětmarovice

 

Činnost výboru pro národnostní menšiny nebo odobného orgánu. Dovolte, abychom se omluvili za opožděnou odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací. K žádosti sdělujeme: Obec Dětmarovice nemá zřízen výbor pro národnostní menšiny ani obdobný orgán. Základní škola s polským jazykem vyučovacím je v sousední obci Dolní Lutyně a naše obec hradí této škole neinvestiční výdaje za žáky z naší obce. Kulturní aktivity podporuje obec po komplexním posouzení jednotlivých žádosti dle svých finančních možnosti na základě rozhodnutí příslušných orgánů obce v souladu se zákonem o obcích. S pozdravem, Ing.Ilona Petráková, tajemnice OÚ / Działalność komitetu ds.mniejszości narodowych lub podobnego organu. Przepraszamy za przekazanie odpowiedzi na Wasz list z opóźnieniem. W sprawie podania informujemy: Gmina Dziećmorowice nie powołała komitetu ds.mniejszości narodowych ani podobnego organu. Szkoła podstawowa z polskim językiem nauczania znajduje się w sąsiedniej gminie Lutynia Dolna, a nasza gmina pokrywa szkole koszty za uczniów z naszej gminy na wydatki nieinwestycyjne. Działania kulturalne gmina wspiera po kompleksowej ocenie poszczególnych wniosków według swoich możliwości finansowych na podstawie decyzji powołanych do tego organów gminy zgodnie z ustawą o gminach.  Z poważaniem, Ing.Ilona Petrákowa, sekretarz Urzędu Gminnego.

 

Błędowice Górne / Horní Bludovice

 

Věc: Činnost výboru pro národnostní menšiny. Rada obce na svém zasedání dne 11.7.2007 projednala Váš dopis ze dne 28.6.2007. Vzhledem k tomu, že v obci není 10% podíl občanů hlásících se k jiné národnosti než české nedoporučila přijat další opatření v této problematice. Za obecní úřad Ing.Knyč Zdeněk, starosta / W sprawie: działalność komitetu ds.mniejszości narodowych. Rada gminy na swoim posiedzeniu w dniu 11.7.2007 omówiła Wasz list z 28.6.2007. Ze względu na to, że w gminie nie ma 10% obywateli zgłaszających się do innej niż czeska narodowości, gmina nie wnioskowała przyjąć kroki dotyczące tej problematyki. W imieniu urzędu gminy, Ing.Zdeněk Knyč, wójt.

 

Załączniki

1)      List wójta gminy Lutynia Dolna, Mgr.Pavla Buzka z 2.7.2007

2)      List wójta gminy Dąbrowa, Ing.Květušy Szyrokej z 2.7.2007

3)      List przewodniczącej KMN gminy Bystrzyca, Mgr.Anny Kubátowej z 29.6.2007 i załączniki

4)      List przewodniczącego KMN gminy Sucha Górna, Bronislava Zydera z 3.7.2007

5)      List przewodniczącego KMN gminy Piotrowice k. Karwiny, Ing.Jana Podstawki z 26.7.2007

6)      List kierownika wydziału miasta Rychwałd, Dany Ochodkowej z 17.7.2007

7)      List wójta gminy Błędowice Górne, Ing.Zdenka Knyča z 18.7.2007

8)      List przewodniczącego KMN miasta statutarnego Karwina, Jindřicha Kubienki z 9.7.2007

9)      List kierownika wydziału miasta Bogumin, Mgr.Pavly Skokanowej z 12.7.2007

10)   List pracownika KMN miasta Czeski Cieszyn, Mgr.Zdenki Šmekowej z 31.7.2007

11)   List prezydenta miasta statutarnego Hawierzów, Františka Chobota z 1.8.2007

12)   List wójta gminy Rzeka, Jana Fehéra z 1.8.2007

13)   List wójta gminy Gnojnik, Dagmar Molinowej z 10.8.2007

14)   List kierownika wydziału miasta Orłowa, PaedDr.Zuzany Ploškowej z 30.8.2007

15)   List przewodniczącej KMN gminy Koszarzyska, Aliny Kożdoń z 27.8.2007

16)   List gminy Boconowice z 22.8.2007, podpis nieczytelny

17)   List przewodniczącego KMN gminy Kocobędz, Władysława Niedoby z 12.9.2007

18)   List przewodniczącej KMN gminy Cierlicko, Barbary David z 8.10.2007

19)   List przewodniczącego KMN gminy Olbrachcice, Andrzeja Wygrysa z 5.10.2007

20)   List wicewójta gminy Wędrynia, Bohuslava Raszki z 27.9.2007

21)   List przewodniczącego KMN gminy Ropica, Pawła Wani z 22.10.2007

22)   List wójta gminy Trzycież, Mgr.Jaroslava Molina z 24.10.2007 i załącznik

23)   List wójta gminy Milików, Zdenka Szkandery z 29.10.2007

24)   List wójta gminy Łomna Górna, Tomáša Gruszki z 30.10.2007

25)   List wójta gminy Trzanowice, Bc.Jana Tomiczka z 31.10.2007

26)   List wójta gminy Ligotka Kameralna, Stanislava Čmiela z 24.10.2007

27)   List burmistrza miasta Pietwałd, Ing.Václava Holečka z 23.10.2007

28)   List sekretarki urzędu gminy Dziećmorowice, Ing.Ilony Petrákowej z 30.10.2007

29)   List wójta gminy Toszonowice Górne, Ing.Petra Martiňáka z 24.10.2007

30)   List wójta gminy Herczawa, Josefa Szkandery z 31.10.2007

31)   List przewodniczącego KMN miasta Trzyniec, Mgr.Ladislava Vrátnego z 31.10.2007

32)   List przewodniczącego KMN gminy Bukowiec, Petra Chrasciny z 1.11.2007

33)   List przewodniczącego KMN gminy Mosty koło Jabłonkowa, Jana Kufy z 6.11.2007

34)   List przewodniczącego KMN gminy Nawsie, Mgr.Bogdana Hajduka z 14.11.2007

35)   List przewodniczącego KMN gminy Nydek, Ing.Michała Milerskiego z 2.11.2007

36)   List przewodniczącego KMN gminy Gródek, Pawła Pilcha, bez daty

37)   List wójta gminy Wielopole, Vladislavy Latochowej z 30.10.2007

38)   List przewodniczącego KMN gminy Śmiłowice, Władysława Niemczyka z 12.11.2007

39)   List wójta gminy Stonawa, Ing.Andrzeja Febera z 3.1.2008

40)   List wójta gminy Łomna Dolna, Renaty Pavlinowej z 4.1.2008