Sezon balowy na Zaolziu, dziœ: Ligotka Kameralna

 

Większoœć miejscowych kół Polskiego Zwišzku Kulturalno-Oœwiatowego w Republice Czeskiej organizuje w sezonie balowym tradycyjne bale, zabawy, potańcówki lub inne imprezy o charakterze rozrywkowym. W tym roku wybraliœmy bal w Ligotce Kameralnej. Członkowie PZKO z tej podgórskiej gminy w obwodzie gnojnickim postanowili nawišzać do siedemdziesięcioletniej tradycji i nadać ligockim balom ludowy charakter. Bal, który nazwano „Gorolski Bal pod Godulóm”, odbył się 25.1.2019 r. już po raz drugi. Jest on okazjš do dobrej zabawy, posłuchania i zaœpiewania pieœni ludowych i zatańczenia przez mieszkańców Ligotki Kameralnej i okolicznych wiosek rodzimych tańców.

Wybory wójta i zastępcy wójta

 

Ligotka Kameralna – Miroslav Hampel (Nezávislí pro Komorní Lhotku, wójt), Ing. Andrea Sztefková (Nezávislí pro Komorní Lhotku, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Ligotka Kameralna (11, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Změna pro Komorní Lhotku (17,51 %, 2) – inż. Jan Křistek MBA, Petr Poncza, Nezávislí pro Komorní Lhotku (32,13 %, 4) – Miroslav Hampel, inż. Jaroslav Szromek, Aleš Majer, Jaroslav Santarius, Nezávislí Godula (11,23 %, 1) – Ivo Sztefek, NEZÁVISLÍ (20,00 %, 2) – Andrea Sztefková, Julian Wurszt, SNK (16,16 %, 2) – Stanislav Čmiel, inż. Halina Zientková.

Wybrane partie wyborcze

Ligotka Kameralna (11): Nezávislí pro Komorní Lhotku – 4, Změna pro Komorní Lhotku – 2, NEZÁVISLÍ – 2, SNK – 2, Nezávislí Godula – 1.