Książka o Czytelni w Jabłonkowie

 

Pierwsza Czytelnia została założona w Cieszynie 7.12.1861 r. Była ona bodźcem do zakładania dalszych Czytelni na Śląsku Cieszyńskim. Jedną z nich była Czytelnia Katolicko-Ludowa w Jabłonkowie, założona 1.5.1870 r. Głównymi inicjatorami założenia Czytelni byli ks. Teodor Janik, tkacz Adam Sikora oraz kilku innych działaczy. Dokumenty i zdjęcia zamieszczone przez autora w publikacji prezentują rozbudowę Czytelni i jej działalność – wykaz protokołów z zebrań zarządu, spisy książek i czytelników, jakie gazety były do dyspozycji, opis imprez, lista odegranych przedstawień teatralnych – w ciągu 36 lat odegrano 101 tytułów, spis aktorów, afisze przedstawień. Książka zawiera również sprawozdania z jubileuszy Czytelni. W czasie drugiej wojny światowej w Czytelni były magazyny, pod koniec wojny przeniesiono tu jedną z największych ubezpieczalni niemieckich. Po wojnie, w 1948 roku, Czytelnia stała się siedzibą Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Tutaj też powstał chór męski Górol. Czytelnię pożegnano w 1979 roku, burzenie nastąpiło 22.7.1979 r. – Stara Czytelnia nie umarła. Pozostaje wciąż żywa w pamięci wielu z nas – napisał w książce Jan Ryłko, prezes Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie.
Przed 150 laty powstała Czytelnia Katolicko Ludowa
w Jabłonkowie, autor: Stanisław Gawlik

72. Gorolski Święto w Jabłonkowie

 

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, czyli 72. Gorolski Święto przebiegały w bieżącym roku w terminie 2-4.8.2019 r. W niedzielę 4.8.2019 r., który jest głównym dniem imprezy, z jabłonkowskiego rynku wyruszył korowód, który wzdłuż Olzy doszedł aż pod scenę Lasku Miejskiego. Na jego czele jechał na siwku Adam Ryłko, za nim oficjalni goście, potem zespoły taneczne, a na końcu tradycyjnie wozy alegoryczne.

Ze sceny Lasku Miejskiego przywitał wszystkich Jan Ryłko, prezes Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie. Pozdrowienia przekazał również burmistrz miasta Jiří Hamrozi (KDU-ČSL). Jan Badowski z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał list, w którym w imieniu prezydenta Andrzej Kwiatkowski, sekretarz stanu, dziękuje za wysiłek organizacyjny i społeczną aktywność, które służą pielęgnowaniu zaolziańskiego dziedzictwa kulturowego. Wystąpili również Jiří Vzientek z Ministerstwa Kultury RC, senator RC Jerzy Cieńciała, poseł Parlamentu RC Pavla Golasowska (KDU-ČSL), poseł Parlamentu RC i prezydent Hawierzowa Josef Bělica (ANO 2011) i inni goście. Najważniejszy jest zawsze niedzielny program, który w tym roku przebiegał w trzech blokach tematycznych. Pierwszy „Rok Hadyny” poświęcony był kompozytorowi i założycielowi ZPiT Śląsk, wystąpiły w nim chóry Górol i Melodia oraz solistka ZPiT Śląsk Izabela Drong. W drugim bloku zatytułowanym „Jabłónkowianie jabłónkowianowi czyli jubileusz Adama Sikory” wystąpiły zespoły Lipka, Nowina, Rozmarynek, Zaolzi, Zaolzioczek. W trzecim bloku wystąpiły zespoły Bystrzyca i Łączka z kapelami. Z zagranicznych zespołów podziwialiśmy m. in. zespoły taneczne Nádarsy z Budapesztu i Kolory Zakarpacia z Użhorodu.

    Coroczna Kawiarenka pod Pegazem podczas Gorolskigo Święta w Jabłonkowie poświęcona jest zawsze znaczącym osobistościom regionu. Tegoroczna, która odbyła się w piątek 2.8.20190 r., poświęcona została upamiętnieniu setnej rocznicy urodzin kompozytora prof. Stanisława Hadyny i najwybitniejszego pisarza zaolziańskiego Henryka Jasiczka. Gospodarzem spotkania był Stanisław Gawlik, referat o Hadynie i Jasiczku wygłosił Janusz Wójcik, historyk z Opola. Spotkanie uświetnił występ śpiewaczki Beaty Kantor oraz recytacja aktora Karola Suszki.

    Imprezami towarzyszącymi Gorolskimu Świętu są Rajd o Kyrpce Macieja, seminarium etnograficzne poświęcone kulturze ludowej oraz pokazy rzemieślnicze „Szikowne Gorolski Rynce”.

                                                                                  występ chóru męskiego Gorol                                         Kawiarenka pod Pegazem
                                                               tłumy widzów podczas niedzielnego programu                           wóz alegoryczny (www.zwrot.cz)

Jabłonków współpracuje z Wisłą

 

Wisła jest nowym partnerem Jabłonkowa. Umowę podpisano 20.1.2019 r. z okazji koncertu noworocznego w Wiśle. – Bardzo ścisłe stosunki utrzymujemy z polskim miastem Gogolin. Przykładowo ostatnią akcję był pobyt wymienny urzędników ratusza w celu wzajemnego przekazywania sobie doświadczeń. Drugim partnerem Jabłonkowa jest słowackie Kysuckie Nowe Miasto. W tym wypadku współpraca ukierunkowana jest przede wszystkim do szkół i organizacji budżetowych. Dwa lata współpracujemy z ukraińskim Tjaczewem, tutaj momentalnie chodzi głównie o pomoc humanitarną dla ukraińskiego partnera. Od nowa do tej współpracy przybyła Wisła – powiedział burmistrz Jabłonkowa, Jiří Hamrozi (KDU-ČSL).

Burmistrz Jabłonkowa, Jiří Hamrozi (z prawej) i burmistrz Wisły, Tomasz Bujok
Starosta Jablunkova Jiří Hamrozi (vpravo) a starosta Wisly Tomasz Bujok
(foto: Miasto Wisła)

Burmistrzem wybrany jednogłośnie kandydat KDU-ČSL

 

W dniu 30.10.2018 r. jabłonkowscy radni wybrani do rady gminy w tegorocznych wyborach złożyli ślubowanie. Wskazali również, kto będzie rządził w Jabłonkowie przez następne cztery lata. Burmistrzem był wybrany jednogłośnie Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), nowym zastępcą burmistrza został Luboš Čmiel. Aczkolwiek burmistrz wybrany był jednogłośnie, wybory zastępcy wójta już tak spokojnie nie przebiegały. Opozycja już podczas omawiania programu obrad rady wnioskowała, aby do wyborów mogli się ustosunkować również obywatele, których było w sali więcej jak czterdzieści. Jednak na to nie zgodziła się koalicja (KDU-ČSL, ODS, ANO 2011 oraz NEZÁVISLÍ i Strana soukromníků), dlatego ludzie, którzy przyszli obejrzeć obrady rady, ostatecznie mogli swój pogląd wyrazić dopiero po wyborach członków zarządu, burmistrza i zastępcy burmistrza i po wyborze przewodniczących komitetów. Kateřina Chybidziurowa (ČSSD) zwróciła uwagę na to, że drugie miejsce w wyborach uzyskała ČSSD i taką decyzję wyborców miałby według niej zwycięzca wyborów respektować. Niemniej w końcu w Jabłonkowie zwyciężyła koalicja KDU-ČSL, ODS, ANO 2011 oraz NEZÁVISLÍ i Strana soukromníků. ČSSD razem z SNK-Jablunkov 2018 i Soužití-Wspólnotą znalazła się w opozycji. ČSSD wnioskowała, aby zastępcą burmistrza wybrano Chybidziurową, wniosek ten jednak przepadł. Nie zdobył również akceptacji wniosek opozycji, aby do zarządu oprócz radnych koalicji wybrano również radnych opozycji.

Rada Miasta (7) – Ing. Jiří Hamrozi (KDU-ČSL, burmistrz), Luboš Čmiel (ANO 2011, zastępca burmistrza), Mgr. Eva Gawlasová (Nezávislí a strana soukromníků), Bc. Marek Jachnicki (KDU-ČSL), Ing. Petr Sekula (ANO 2011), Petr Tvrzník (KDU-ČSL), Ing. David Sventek, MBA (ODS).

Renata Kulka (Soužití-Wspólnota) podczas obrad 

Rady Miasta Jabłonkowa (foto: www.gorolweb.cz)

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Jabłonków (21, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Nezávislí a strana soukromníků (8,24 %, 2) – mgr Eva Gawlasová, Jerzy Goryl, ANO 2011 (11,28 %, 2) – inż. Petr Sekula, Luboš Čmiel, Soužití-Wspólnota (7,66 %, 1) – mgr Renata Kulka, KSČM (4,25 %, 0), KDU-ČSL (30,26 %, 8) – inż. Jiří Hamrozi, Petr Tvrzník, Marek Jachnicki, mgr Jolana Rucká, Josef Nieslanik, Marie Byrtusová, Tomáš Hanzlík, Roman Karczmarczyk, ODS (7,50 %, 1) – inż. David Sventek MBA, SNK-Jablunkov 2018 (10,98 %, 2) – Jan Gomola, mgr Jana Sagitariová, ČSSD (19,41 %, 5) – inż. Kateřina Chybidziurová, PaedDr. Václav Pospíšil, inż. Lech Niedoba, Bc. David Sadowski, Oskar Martynek.

 Wybrane partie wyborcze

Jabłonków (21): KDU-ČSL – 8, ČSSD – 5, Nezávislí a strana soukromníků – 2, SNK-Jablunkov 2018 – 2, ANO 2011 – 2, Soužití-Wspólnota – 1, ODS – 1.


Analiza wyników wyborczych w poszczególnych rejonowych komisjach wyborczych w Jabłonkowie

 

Rejon wyborczy /

volební okrsek

*

**

***

****

KDU-ČSL

ČSSD

*****

Jablunkov (ZŠ, Lesní)

1.

691

7,67 %

32

2590 (28,75 %)

1948 (21,62 %)

1035

Jablunkov (SOŠ a SOU, Školní)

2.

527

6,56 %

25

2149 (26,74 %)

1734 (21,58 %)

1051

Jablunkov (DDM, Dukelská)

3.

738

7,97 %

35

2661 (28,74 %)

1658 (17,91 %)

1071

Jablunkov (ZUŠ, Bukovecká)

4.

75

2,39 %

3

1126 (35,84 %)

426 (13,56 %)

¨439

Jablunkov (ZŠ, Lesní)

5.

875

10,33 %

41

3138 (37,06 %)

1594 (18,82 %)

896

Razem / celkem

 

2 906

7,66 %

136

11 664 (30,76 %)

7 360 (19,41 %)

4 492

*        Numer rejonu wyborczego

**       Liczba głosów na listę kandydacką Soužití-Wspólnota – razem

***     Liczba wyborców głosujących na listę kandydacką Soužití-Wspólnota

****    Wynik Soužití-Wspólnota w procentach

*****  Liczba wyborców łącznie (zapisanych w spisie wyborców)

 

Losowanie w Jabłonkowie

 

W Jabłonkowie (21.8.2018 r.) odbyło się losowanie numerów, które będą przydzielone partiom wyborczym w tegorocznych wyborach komunalnych. Tylko w Jabłonkowie, Milikowie i Łomnej Dolnej wylosowaliśmy niski numer gwarantujący zamieszczenie listy na stronie pierwszej karty do głosowania. Wylosowane numery: Bukowiec (5 partii wyborczych) – COEXISTENTIA: numer 4, Gródek (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 4, Jabłonków (8 partii wyborczych) – Soužití-Wspólnota: numer 3, Milików (3 partie wyborcze i kandydat niezależny) – COEXISTENTIA: numer 1, Nawsie (9 partii wyborczych) – COEXISTENTIA: numer 6, Łomna Dolna (3 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 2.

W Jabłonkowie chcemy więcej

 

W Jabłonkowie w wyborach do Rady Miejskiej startować będzie 8 partii wyborczych: Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM, NEZÁVISLÍ a Strana soukromníků oraz stowarzyszenie kandydatów niezależnych SNK Jablunkov. Soužití-Wspólnota, która w wyborach broni jednego manbdatu, wylosowała numer 3. Lista Soužití-Wspólnoty przedstawia się następująco: 1. mgr Renata Kulka (42), psycholog, 2. Marek Niedoba (41), przedsiębiorca, 3. mgr Beata Tomanek (44), nauczycielka, 4. MUDr Jerzy Szkatuła (42), lekarz, 5. Renata Świerczek (49), referentka, 6. mgr Leszek Richter (46), menadżer projektów, 7. mgr Beata Michalik (36), nauczycielka, 8. inż. Martin Filipczyk (49), inżynier leśnictwa, 9. mgr Michał Niedoba (26), prawnik, 10. mgr Adam Klus (26), nauczyciel, 11. Krystyna Mruzek (66), nauczycielka muzyki, 12. inż. Karol Jakubik (40), policjant, 13. Władysława Byrtus (71), emerytka, 14. Władysław Drong (64), emeryt, 15. Janina Mucha (51), pielęgniarka, 16. inż. Jakub Vacovský (27), ekonomista, 17. inż. Barbara Martynek (38), pracownik administracyjny, 18. inż. Bronisław Haratyk (66), emeryt, 19. inż. Alicja Kędzior (55), ekonomista, 20. MUDr Marian Sznapka (26), lekarz, 21. inż. Kazimierz Jachnicki (59), prywatny przedsiębiorca.


Gorolskie Święto w Jabłonkowie

 

W dniach 3.-5.8.2018 przebiegały w jabłonkowskim Lasku Miejskim Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, czyli 71. Gorolski Święto. Głównym dniem była tradycyjnie niedziela. W samo południe na jabłonkowskim rynku uformował się korowód, który później wzdłuż Olzy doszedł aż pod scenę Lasku Miejskiego. Na jego czele jechał na siwku Adam Ryłko, za nim oficjalni goście a potem cała plejada zespołów reprezentujących nasz teren, a także zespoły z Polski, Ukrainy, Serbii czy Turcji, a na końcu tradycyjnie wozy alegoryczne przygotowane przez Koła PZKO w Boconowicach, Bukowcu, Bystrzycy, Gródku, Łomnej Dolnej, Nawsiu, czy Piosku. Po oficjalnych przemówieniach można było podziwiać program z udziałem zespołów folklorystycznych. Pokazano gorolskie tradycje, rzemiosło, kuchnię ludową.
Z Polski wystąpiły – zespoły „REGLE” z Poronina,
„Równica” z Ustronia i „Istebna” z Istebnej”

Czy będą kandydować?

 

Szukaliśmy informacji w prasie, czy dotychczasowi wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy narodowości polskiej będą ponownie kandydować w wyborach komunalnych. Stanisław Jakus (SNK-Jablunkov 2015), zastępca burmistrza Jabłonkowa, zdecydował się już nie wystartować. Osiągnął już wiek emerytalny i uważa, że 28 lat pracy na rzecz Miasta zupełnie wystarczy. Na pewno jednak będzie śledzić, co dzieje się w Mieście.
Ulotki przedwyborcze