Wstęp do Rozprawy nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa 

Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC 2018 r. (0.)

 

Wersja do druku MS Word (doc)

 

Szanowni Państwo,

 

przewodniczący Komisji Szkolnej Kongresu Polaków w RC (KS) KP w RC i zarazem dyrektor naszej, jedynej, polskiej szkoły średniej, pod jej oficjalną, nieujednoliconą, niesystemową i niegodną nazwą „Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace“, mgr Andrzej Bizoń, i długoletnia dyrektor szkoły podstawowej, długoletnia przewodnicząca Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC (TNP) w RC oraz przewodnicząca Rady Przedstawicieli KP w RC, mgr Małgorzata Rakowska, zwrócili się do autora Rozprawy..., Bogusława Kalety, z prośbą na zebraniu KS KP w RC pod koniec 2016 roku, aby opracował odpowiedni materiał, za pomocą którego byłoby można doprowadzić do pozytywnych zmian oficjalnych, nieujednoliconych, niesystemowych i niegodnych nazw samodzielnych polskich przedszkoli, samodzielnych szkół podstawowych, połączonych szkół podstawowych z przedszkolami oraz nazwy naszego, jedynego, polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie, tj. nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w RC (SPMN) w RC. Autor (5.) zgodził się na taką niewdzięczną i żmudną, ale jakże potrzebną pracę. KS KP w RC wyraziła też prośbę, aby cały proces przeprowadzania tej zmiany wzięła na siebie Komisja Praw Mniejszości Narodowych (KPMN) KP w RC, która się na to zgodziła.

Taki materiał, z inicjatywy własnej autora, był już proponowany w 2013 r., i przez niego solidnie opracowany w języku polskim w połowie 2014 r. pod nazwą

 

Ujednolicenie oficjalnych nazw polskich szkół i placówek szkolnych na Zaolziu,

 

i został przesłany e-mailami pod dyskusję Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowemu w RC (ZG PZKO), Okrągłemu Stołowi PZKO, (OS) PZKO, KP w RC, Coexistentii, Koexistencii opp., TNP w RC, Centrum Pedagogicznemu dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (CP), ZG Macierzy Szkolnej (ZG MS), dyrekcjom przedszkoli i szkół SPMN w RC, pracownikom naukowym, prezesom miejscowych kół PZKO (MK PZKO), niektórym wójtom i burmistrzom oraz bardzo dużej liczbie internautów z naszego środowiska polskiego.

Niestety, nasi zwaśnieni przedstawiciele Polskiej Mniejszości Narodowej w RC (PMN) w RC nie skorzystali z tego prywatnego materiału, oddanego do ich właściwej dyspozycji, do aktywnych działań w kompetentnych instytucjach państwowych i samorządowych RC. I tak w rzece Olzie upłynęło bardzo dużo wody za te trzy lata nieczynności naszych przedstawicieli w tej sprawie. Społeczeństwo polskie obudziło się w końcu z letargu i zaczęło żądać, aby przedstawiciele PMN w RC wreszcie zaczęli się również interesować zaniedbanym lub w ogóle nieistniejącym nazewnictwem w języku polskim instytucji państwowych i samorządowych w gminach, miastach i Województwie Morawsko-Śląskim (WMŚ) oraz instytucji i podmiotów prawnych przez nich powołanych, w tym i naszych polskich szkół. Obszerne i dogłębne, w 2017 r. opracowanie głównych tematów Rozprawy... w języku czeskim, na razie zupełnie wystarczyło w takim zakresie do przygotowania strategii działalności, naszym, upoważnionym przedstawicielom z właściwymi organami. Nazwa tej Rozprawy... była następująca w obu językach

 

Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR 2017

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC 2017 r.

 

i była opracowana tylko w języku czeskim (i jej dołączone 4 pliki pomocnicze tylko w języku polskim). Z powodu braku czasu autora, który nad tym tematem pracował sam i opracowywał również szerszy temat ─ Nazewnictwo instytucji państwowych i samorządowych w języku polskim w gminach i miastach tam, gdzie to ustawy RC umożliwiają, stale nie było nowego opracowania Rozprawy… w języku polskim. Autor Rozprawy... (5.) wyrażał zgodę na solidne i prędkie tłumaczenie tego opracowania na język polski, z zastrzeżeniem jego własnej  autoryzacji, ale chętnych tłumaczy, biegłych w tej problematyce, niestety, nie było do dyspozycji. Wyrażał też bardzo silną obawę, że KP w RC całą sprawę nazewnictwa, wymienionych wyżej instytucji w języku czeskim i polskim, oględnie mówiąc, bardzo silnie zaniedbuje! Przewodniczący KPMN KP w RC, mgr Dariusz Branny, od końca 2016 r. nie reagował i nadal nie reaguje na pisemne przyczynki dyskusyjne członków tej komisji, i zaprzestał jej zwoływania po jej trzecim zebraniu, bez podania przyczyn! Nie ma też żadnego sprawozdania z działalności tej komisji! Przewodniczący KS KP w RC, mgr Andrzej Bizoń, któremu było to opracowanie i mgr Małgorzacie Rakowskiej przesłane już 30.06.2017 r., wcale nie odpowiedział, a przecież opracowanie to było zrobione na jego prośbę i dla KS KP w RC! Kancelaria KP w RC nie jest w stanie napisać kilku słów informacji w tej sprawie i odpowiedzieć na e-maile członków KPMN KP w RC! Przedstawiciele KP w RC boją się wystawić swoje urzędowe adresy e-mailowe na stronach internetowych KP w RC, nie tylko dla członków komisji! W ostatnim czasie KP w RC wystawiał w swej kancelarii wszystkie trzy niefunkcyjne adresy e-mailowe! Prośby o przekazywanie przedstawicielom KP w RC przyczynków dyskusyjnych członków KPMN KP w RC, przez jego kancelarię nie były realizowane, a jeśli sporadycznie tak, to dlaczego nie było na nich dotąd żadnych odpowiedzi? Nie ma też do dziś w KP w RC założonej skrytki e-mailowej, zabezpieczonej odpowiednim kodem dostępu, dla członków KPMN KP w RC, którzy o nią żądali. Dlaczego potem biorą na siebie takie odpowiedzialne funkcje? Na pisemną interwencję autora Rozprawy… w sprawie nieodpowiedzialnej pracy członków kancelarii KP w RC i przewodniczącego KPMN KP w RC, odpowiedziała autorowi tylko mgr Małgorzata Rakowska i nadal ze strony KP v RC do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje w tej sprawie!

Po upływie roku od opracowanej w 2017 roku wersji Rozprawy… w języku czeskim zostały przez autora, wbrew jego poważnemu zachorowaniu, przepracowane prawie wszystkie jej pliki w języku czeskim i przetłumaczone 4 pliki pomocnicze z języka polskiego na język czeski, i dopiero następnie były przetłumaczone główne 4 pliki Rozprawy… z języka czeskiego na język polski, na prośbę autora, przez niestrudzonego działacza publicznego, inż. Tadeusza Tomana, Korektę wszystkich plików Rozprawy..., tak w języku czeskim, jak i polskim przeprowadzał sam autor. O zamieszczanie aktualizowanej Rozprawy… w języku czeskim w 2017 r. i następnie i w języku polskim w 2018 r. na stronach internetowych Coexistentii postarał się i jeszcze się postara, również niestrudzony działacz społeczny, pan Władysław Drong. Autor obu panom bardzo serdecznie dziękuje za ich owocną współpracę.

Polska wersja Rozprawy... była przesłana już w październiku 2018 r.: kancelarii KP w RC na trzy jej adresy, prezesowi KPMN KP w RC, mgr. Dariuszowi Brannemu, prezesowi KS KP w RC, mgr. Andrzejowi Bizoniowi, przewodniczącej Rady Przedstawicieli KP w RC, mgr Małgorzacie Rakowskiej, Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, dyrektorom szkół SPMN w RC, CP, TNP w RC, ZG PZKO, MK PZKO, ZG MS, Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej w RC, Coexistentii, Koexistencii opp., niektórym wójtom i burmistrzom, gmin i miast oraz dużej liczbie internautów, którzy się tą problematyką interesują.

 

Plików Rozprawy... na stronach internetowych, np. Coexistentii, można używać w dwóch wersjach A) i B)

 

A) Ze stron internetowych w szerszym, internetowym zobrazowaniu, nieodpowiednim do druku i projekcji,

B) Ze stron internetowych w węższym, internetowym zobrazowaniu, podobnym jak zwykle w Wordzie, odpowiednim do druku i projekcji,

 

C) Zobrazowanie poza stronami internetowymi, wprost z plików w Wordzie, doręczonych pocztą elektroniczną lub na flash dysku.

 

Autor informuje internautów, iż Rozprawa... w wersji językowej czeskiej i polskiej będzie również później dostępna, na stronach internetowych Coexistentii, prawdopodobnie po kliknięciu w wyszukiwarce następujących odsyłaczy: www.coexistentia.cz, Dokumenty, Dokumenty OPS i napisu Rozpravy... w języku czeskim, a dla wersji polskiej napisu Rozprawy... pod nim w języku polskim

 

Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR 2018

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC 2018 r.

 

Po kliknięciu, np. napisu dolnego w języku polskim Rozprawa nad analizą i syntezą... pojawi się tekst pliku


„0. Wstęp do Rozprawy nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN)

w RC 2018 r. (0.)”,

 

w którym Państwo właśnie się znajdują i przejdą do jego wykonania w wersji A) lub B) na

Spis nazw tematów plików Rozprawy...,

 

i w nim na niżej ponumerowane pliki Rozprawy... od nr. 1.. aż po nr 8. Poleca się ale zacząć czytać od pliku nr 0. Wstęp do Rozprawy... od początku aż do jego końca!

Starsza wersja Rozpravy... z 2017 roku, jest tylko w języku czeskim i w wersji A), będzie jeszcze nadal dostępna na stronach internetowych Coexistentii i można ją  znaleźć w taki sam sposób, jak nowsze wersje Rozprawy... z 2018 r., z tą różnicą, iż klikną Państwo inną nazwę pliku

 

Rozprava nad analýzou a syntézou současných názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ v ČR) 2017

 

i potem pojawi się zamiast pliku nr 0. Úvod do Rozpravy...,─ Legenda:.., która Państwa poprowadzi dalej

 

Wersja C)

 

Zobrazowanie poza stronami internetowymi, wprost z plików w Wordzie, doręczonych internautom e-mailami lub na dysku flash

 

Ten sposób jest tam dokładnie opisany w pliku

 

0. Wstęp do Rozprawy nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC 2018 r. (0.),

 

przesłanym  internautom e-mailami wspólnie z resztą plików Rozprawy...albo pliki te mogą być wgrane na doręczonym dysku flash dla obu wersji w języku czeskim i polskim.

 

Ciąg dalszy w wersji A) i B) Rozprawy...

 

Rozprawa... składa się w istocie z

 

9 plików 

jeden plik wstępny

 

„0. Wstęp do Rozprawy nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN)

w RC 2018 r. (0.)”

 

i 8 plików właściwych Rozprawy...

 

W pliku nr 0. Wstęp do Rozprawy...mogą Państwo dostać się w obu wersjach A) i B) na razie na nieklikany odsyłacz

 Spis nazw tematów plików Rozprawy...

 

i postępować w studiowaniu tego pliku wstępnego od jego początku aż do jego końca wraz z za nim zamieszczonym tekstem Apelu... Odsyłacz ten zaprowadziłby przedwcześnie na

 

Spis nazw tematów plików Rozprawy...

 

Podczas kolejnego czytania tego pliku nie muszą go Państwo czytać go aż do końca, ale odskoczyć wcześniej na zamieszczony Spis... z ponumerowanymi plikami  Rozprawy... w języku polskim.

 

1. Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC, IA,

analiza 2018 r. (1.)

 

2. Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC, IB,

synteza 2018 r. (2.)

 

3. Zwięzła analiza aktualnych, nieujednoliconych, niesystemowych

i niegodnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w RC

2018 r. (3.)

 

4. Zwięzła synteza aktualnych, ujednoliconych, systemowych i godnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w RC

2018 r. (4.)

 

5. Krótka informacja o Bogusławie Kalecie, autorze Rozprawy... (5.)

 

6. Filia Urzędu Szkolnego w Karwinie do Zarządzania Szkolnictwem Mniejszości Narodowych w Czeskim Cieszynie (6.)

 

7. Gdzie najczęściej używa się nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w RC? (7.)

 

8. Wypis z rejestru handlowego szkoły w Gródku z roku 2003, 2006 (8.)

 

Autor (5.) Rozprawy... poleca najpierw zaznajomić się z tematem i jego całym plikiem pod numerem 0. Wstęp do Rozprawy... od jego początku aż do jego końca (wraz z Apelem do społeczności...), ten w którym się właśnie teraz Państwo znajdują i w nim zaznajomić się z ośmiu ponumerowanymi plikami ze Spisu nazw tematów plików Rozprawy..., według jego instrukcji. Dla lepszej przesyłki elektronicznej i możliwości prostszej obróbki pierwotnego 1. pliku Rozprawy... o bardzo wielkiej liczbie stron (72 stron A4) pod nazwą

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC 2017 r.,

 

ten został rozdzielony przez autora na dwa mniejsze pliki o nazwach pod numerami Spisu nazw tematów plików 1. i 2. z dodatkiem do nazwy IA, analiza i IB, synteza, i później zmieniony i rok 2017 na 2018. Główne pliki Rozprawy... pod numerami 1. 4. zostały opracowane na podstawie rządków tabeli nazw szkół Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego RC (MSMiWF RC) i z nich na podstawie tabeli dla szkół SPMN w RC z Wydziału Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie z roku szkolnego 2016/2017 ─ https://www.msk.cz/skolstvi/polske_skolstvi.html. Aktualnej tabeli dla SPMN w RC, np. dla roku szkolnego 2017/2018 tam na razie nie było. Z punku widzenia opracowania Rozprawy... to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ od tego czasu nie doszło do żadnej zmiany w nazwach szkół SPMN w RC. Dlatego aktualizowane wyniki opracowane w Rozprawie... są i dla 2018 roku stale aktualne!

 

Co zawierają poszczególne pliki Rozprawy...?

 

Z nadesłanych plików poleca się najlepiej korzystać w następujący sposób:

 

W pliku nr 1., ze Spisu nazw tematów plików Rozprawy..., należy najpierw zaznajomić się uważnie z Konstytucją RC, ustawami RC, RP, konwencjami europejskimi, z niektórymi definicjami, potem z analizą ogólnych i przykładowo wybranych, oficjalnych, aktualnych, nieujednoliconych, niesystemowych i niegodnych nazw samodzielnych przedszkoli, samodzielnych szkół podstawowych, połączonych szkół podstawowych z przedszkolami oraz z nazwą jedynej już, samodzielnej szkoły średniej ─ gimnazjum, wybranych z rządków tabeli wszystkich szkół SPMN w RC, MSMiWF RC. W analizie tej należy również dobrze zapoznać się z należytymi uzasadnieniami, wytykanych tam przez autora poważnych uchybień w nazwach szkół i z naruszaniem ustaw RC!

 

W pliku nr 2. należy, na podstawie analizy z punktu nr 1., dokładnie zaznajomić się z dogłębną, należycie uzasadnioną syntezą, ogólnych i przykładowo wybranych, proponowanych, oficjalnych, aktualnych, ujednoliconych, systemowych i godnych nazw samodzielnych przedszkoli, samodzielnych szkół podstawowych, połączonych szkół podstawowych z przedszkolami oraz z nazwą jedynej już, samodzielnej szkoły średniej ─ gimnazjum, wybranych z rządków tabeli wszystkich szkół SPMN w RC, MSMiWF RC. Jest tam pokazany, dla wymienionych, proponowanych nazw, sposób ich tworzenia. W pliku nr 2. jest również rozważana i potrzeba utworzenia oficjalnych, aktualnych, ujednoliconych, systemowych i godnych nazw dwujęzycznych nazw szkół tylko z czeskim językiem nauczania na Zaolziu, tam gdzie to stanowią ustawy RC. Są tam również przytoczone przykłady, przez autora proponowanych, dwujęzycznych nazw dla wszystkich rodzajów tych właśnie szkół.

 

W pliku nr 3. należy uważnie zaznajomić się ze zwięzłą analizą, w rządkach górnych części tabeli MSMiWF RC, gdzie są napisane wszystkie oficjalne, aktualne, nieujednolicone, niesystemowe i niegodne nazwy szkół SPMN w RC. W rządkach dolnych części tej tabeli są dla każdej nazwy wszystkich szkół SPMN w RC napisane wszystkie rażące zarzuty do tych nazw, jak są łamane ustawy RC, oraz propozycje autora, w jaki sposób te nazwy miałyby być napisane, aby były aktualne, ujednolicone, systemowe i godne! Są tam również utworzone skróty nazw dla wszystkich szkół SPMN w RC w języku czeskim i polskim!

 

W pliku nr 4. znajduje się zwięzła syntezaoczekiwany wynik całej Rozprawy..., a mianowicie w rządkach górnych części tabeli ministerialnej znajdują się oficjalne, aktualne, nieujednolicone, niesystemowe i niegodne nazwy wszystkich szkół SPMN w RC. W rządkach dolnych części tabeli MSMiWF RC znajdują się już proponowane przez autora, wynikowe, ujednolicone, systemowe i godne nazwy wszystkich szkół SPMN w RC oraz skróty tych nazw, które miałyby być jak najprędzej wdrożone w życie!

 

W Spisie nazw tematów plików Rozprawy... pod pozycjami numerów 5. 8. znajdują się pliki pomocnicze i uzupełniające Rozprawy...:

 

W pliku nr 5. znajduje się krótka informacja o Bogusławie Kalecie, autorze Rozprawy...

 

W pliku nr 6. znajduje się informacja o działalności Filii Urzędu Szkolnego w Karwinie do Zarządzania Szkolnictwem Mniejszości Narodowych w Czeskim Cieszynie, powołanej przez MSMiWF RC od 1.8.1991 r., w której funkcję kierownika, w kryzysowych latach od 1.8.1991 r. aż do 31.12.1994 r. dla szkolnictwa mniejszości narodowych w RC (polskie, słowackie, niemieckie) pełnił, prawie że osamotniony, Bogusław Kaleta.

 

W pliku nr 7. autor Rozprawy... pokazuje, gdzie najczęściej używa się nazw szkół SPMN w RC, niestety, w bardzo nieoficjalnym i niegodnym stanie. Należy i tam wprowadzić przez autora proponowane, ujednolicone, systemowe, godne nazwy szkół i przestrzegać, aby odpowiadały już nowo wdrożonym, godnym nazwom!

 

W pliku nr 8. autor Rozprawy... pokazuje, jak może polska szkoła podstawowa, np. w Gródku (nazwa nieoficjalna), stracić, tylko tak sobie, w sądzie w ciągu 3 lat, część swej nazwy w języku polskim, co jest naruszeniem dwu ustaw RC!

 

Efektywne dyskusje, nad wyżej zamieszczonymi tematami,

mają swój sens, jedynie po ich dogłębnym przestudiowaniu!

 

Poruszanie się między poszczególnymi tematami Rozprawy..., zamieszczonej na stronach internetowych Coexistentii, umożliwiają odpowiednio oznaczone odsyłacze, którymi są również nazwy poszczególnych plików Rozprawy... W wersji A) kliknięcie strzałki, zupełnie u góry po lewej stronie, wróci Państwa o jedną pozycję z powrotem.  W wersji B) wracają Państwo z powrotem, bądź klinięciem miejsca ukończenia x pliku po prawej stronie u góry, na znak + przed nazwą strony internetowej w lewo u góry albo na wprowadzony, konkretny odsyłacz, który Państwa zaprowadzi z powrotem na Spis nazw tematów plików Rozprawy... , albo aż na plik nr 0.

W tekście poszczególnych plików były odsyłacze na mało różniące się nazwy plików w starszej wersji Rozprawy... z 2017 r., w tej aktualizowanej wersji Rozprawy...w języku czeskim i polskim w 2018 roku, są już pliki Rozprawy... oznakowane w okrągłych nawiasach na końcu ich nazw numerami z kropką, odpowiadających numerom ze Spisu nazw tematów plików Rozprawy... na początku ich nazw, np. (4.)

 

4. Zwięzła synteza aktualnych, ujednoliconych, systemowych i godnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w RC 2018 (4.)

 

Dziękuję Państwu za uwagę.

W Jabłonkowie 4.11.2018 r.

Opracował w języku czeskim i polskim:                       Bogusław Kaleta (5.)

 

Odsyłacze na Spis nazw tematów plików Rozprawy... w obu wersjach Rozprawy... A) i B) są takie same!

 Spis nazw tematów plików Rozprawy...

------------------------------------------------------------------------------

Ten Apel do... nie jest dołączony do Wstępu do Rozprawy...

w języku czeskim!

 

Apel do społeczności Polskiej Mniejszości Narodowej (PMN) w RC

 

1.     Opracowany przez autora temat ─ Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC, IA, analiza 2018 r. i IB synteza 2018 r. oraz kolejne 2 tematy Spisu nazw plików Rozprawy... ─ aby się dobrze z nimi zapoznać, należy je nie tylko raz lub dwa razy przeczytać, ale zamyślić się nad nimi, zacząć je studiować i wdrażać w życie!

2.     Do każdego postulatu naszych żądań należy, w celu jego uzasadnionej obrony przed surowymi oponentami, znać lub mieć pod ręką tekst konkretnego oddziału, paragrafu, punktu i akapitu Konstytucji RC, ustaw RC, ustaw RP, konwencji europejskich i przepisów właściwych.

3.     W celach godnej reprezentacji własnej i możliwości korzystania z obrony naszych postulatów, przy wsparciu pracowników Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze  czy Rady Ministrów RP, należy mieć daną Rozprawę... przetłumaczoną z języka czeskiego na język polski, co już jest teraz właśnie faktem dokonanym. Zaś przy zaistnieniu zapotrzebowania zwrócenia się w tej sprawie nawet o pomoc do Unii Europejskiej, miałaby być przetłumaczona i na język angielski!

4.     Kongres Polaków w RC, który podjął się patronatu nad tym opracowaniem przez jego KPMN KP w RC, miałby się postarać o to, aby jego komisje i organizacje zrzeszone w nim, po przedyskutowaniu powyższego materiału Rozprawy... w swych najwyższych organach, zanegowały na piśmie obecny stan oficjalnych, nieujednoliconych, niesystemowych i niegodnych nazw szkół SPMN w RC i wsparły postulat KP w RC do prędkiego wdrożenia proponowanych przez autora (5.)., oficjalnych, ujednoliconych, systemowych i godnych nazw szkół SPMN w RC!

5.     KP w RC miałby zwrócić się również do dyrekcji Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego Coexistentia, Koexistencia opp., Morawsko-Śląskiego Inspektoratu Czeskiej Inspekcji Szkolnej, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, znaczących osobistości, komitetów mniejszości narodowych w gminach lub miastach, o pisemne wsparcie w wyżej wymienionej sprawie.

6.     KP w RC miałby skoordynować działalność przedstawicieli instytucji PMN w RC, zrzeszonych w KP w RC za KP w RC, a za MK PZKO w RC jego ZG PZKO, w Radzie Rządu ds. Mniejszości Narodowych oraz przedstawicieli PMN w RC w komisji przy Ministerstwie Kultury RC, aby zapoznali się z problemami nurtującymi PMN w RC i aby ich działania były spójne i skuteczne!

7.     KP w RC miałby wysłać prośbę na 3 ─ 4 stronach tekstu w formacie A4 z dołączonymi uzasadnieniami swych żądań w Rozprawie nad analizą i syntezą nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC 2018 r. oraz ze wsparciami wymienionych instytucji w obu językach do Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych, w sprawie opracowania przez nią poleceń do właściwych gmin, miast i WMŚ, w celu umożliwienia wdrażania ujednoliconych, systemowych i godnych, dwujęzycznych nazw we właściwych gminach i miastach, przez KP RC i np. MK PZKO, proponowanych, oficjalnych, ujednoliconych, systemowych i godnych nazw szkół SPMN w RC.

8.     CP i KS KP w RC miałyby patronować nad opracowaniem w języku polskim, ujednoliconych i godnych nazw wewnętrznych w szkołach, odpowiadającym odpowiednim nazwom w języku czeskim, np.: nazwy funkcjonariuszy, dyrektor szkoły, wicedyrektor, nie zastępca dyrektora, nauczyciel, pedagog, woźny, sprzątaczka, nazwy pomieszczeń, klasa, klasopracownia chemiczna, komputerowa, gabinet, dyrekcja, pokój nauczycielski, sala konferencyjna, gimnastyczna, WC, szatnie, kuchnia szkolna, jadalnia, parter, kotłownia, numer piętra, nazwa oficjalna nad głównym wejściem do szkoły, druki oficjalne do listów z pełnymi nazwami dwujęzycznymi, świadectwa, statut szkoły, plany nauczania, instrukcje szkolne, statut rady szkolnej, nazwa macierzy szkolnej, nazwy oficjalne na stronach internetowych szkoły itp.

9.     KPMN KP miałaby koniecznie zacząć działać i opracowywać rozpoczęte wdrażanie nazewnictwa w języku polskim w instytucjach samorządowych i państwowych, w podmiotach prawnych przez nie założonych w gminach i miastach, gdzie na to zezwalają ustawy RC.

10.  Należy również zwrócić uwagę na już opracowane przez autora, wzory dwujęzycznych nazw wszystkich rodzajów szkół z czeskim językiem nauczania, które również będą musiały mieć we właściwych gminach i miastach nazwy dwujęzyczne w języku czeskim i polskim (dotychczas mają swe nazwy tylko w języku czeskim)!

11.  Powyższa, już opracowana Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC, IA, analiza 2018 r. (1.) i IB, synteza 2018 r. (2.) oraz kolejne 2 tematy (3). i (4.) Spisu nazw tematów plików Rozprawy... są tylko podzbiorem ogólnej problematyki wdrażania nazw instytucji państwowych i samorządowych w gminach i miastach w języku polskim.

12.       Na podstawie uprzednio opracowanej, wyżej wspomnianej, Rozprawy nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC 2018 r. w obu językach należy opracować analogiczne tematy w języku czeskim i polskim

Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních dvojjazyčných názvů příslušných, státních, samosprávných institucí obcí, měst a MSK, a jejich orgánů na Záolší 2019

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw dwujęzycznych właściwych instytucji państwowych i samorządowych gmin, miast i WMŚ, i ich organów na Zaolziu w 2019 r.

 

13.       Dwujęzyczne, systemowe, godne nazwy właściwych instytucji państwowych i samorządowych, ich organów stanowiących i wykonawczych, wydziałów, poszczególnych funkcji itp., należałoby opracować w podobny sposób, jak już wspomniane nazwy szkół SPMN w RC. To znaczy, na początku tej ogólnej Rozprawy... analizie, miałyby być zamieszczone odsyłacze do Konstytucji RC, właściwych ustaw RC, RP i konwencji Unii Europejskiej, a potem na podstawie wybranych, niektórych gmin i miast wskazać na rażące błędy w ich nazwach w języku czeskim i ich odpowiednikach w języku polskim, które zazwyczaj są nieujednolicone, niesystemowe i często niegodne lub są w ogóle opuszczane!

14.        Po dogłębnej analizie nazw wspomnianych instytucji i ich organów, następuje synteza ogólnych, ujednoliconych, systemowych i godnych nazw dwujęzycznych z przykładami jej użycia w wybranych gminach lub miastach.

15.        Uzbrojeni w uzyskaną wiedzę, należy przystąpić do zwięzłej analizy nazw  teraz już dla wszystkich właściwych gmin i miast od Mostów koło Jabłonkowa aż po Bogumin. Należy utworzyć wielką tabelę, gdzie w rządkach jej górnych części będą zapisywane aktualne stany nieujednoliconych, niesystemowych i często niegodnych lub opuszczanych nazw. W rządkach dolnych części tabeli będzie dokładny opis niekiedy rażących lub opuszczanych nazw oraz polecanych, ujednoliconych, systemowych i godnych nazw. Może też być i tak, że dla każdej  gminy lub miasta będzie samodzielna strona w formacie A4.

16.       W ostatniej, głównej, wynikowej części Rozprawy... Zwięzłej syntezie będą rządki górnych części tabeli takie same jak w punkcie 15. Rządki dolnych części tabeli będą już mieć tylko wynikowe, polecane, godne nazwy danej gminy lub miasta

17.       Będzie to bardzo żmudna praca, wymagająca pozbierania aktualnych, nieujednoliconych, niegodnych lub brakujących nazw w konkretnych gminach lub miastach, oczyścić je od niesystemowych i niegodnych nazw i przyporządkować im ujednolicone, systemowe i godne nazwy.

18.       Jeszcze większym problemem będzie przekonać radnych w konkretnych gminach i miastach, aby te nazwy uchwalili i wdrożyli.

19.       Autor poleca opracować wzorcową, ujednoliconą czesko-polsko-języczną tabelę nazw instytucji państwowych, instytucji samorządowych, ich organów, wydziałów i funkcji oraz podmiotów prawnych powołanych przez domniemaną gminę czy miasto, i na podstawie niej opracowanie tych nazw dla każdej gminy czy miasta, spełniające wymogi ustawy RC o gminach.

20.       Ażeby wyżej wspomniane, bardzo potrzebne dla podbudowania naszej tożsamości narodowej, szerokie wdrażanie godnego nazewnictwa dwujęzycznego w naszych właściwych gminach i miastach, mogło po stronie organizacyjnej efektywnie przebiegać, należy niezwłocznie utworzyć w tym celu odpowiedni wewnętrzny projekt KP w RC, który mógłby zostać dofinansowany z Funduszu Rozwoju Zaolzia! Z tego Funduszu finansować jakościowych wykładowców tej problematyki, np. w MUR-ze, w MK PZKO, MK MS, na zebraniach dyrektorów szkół i nauczycieli, na zebraniach zaproszonych członków Komitetów ds. Mniejszości Narodowych Gmin i Miast, jakościowych negocjatorów (adwokatów) na różnych szczeblach instytucji samorządowych i państwowych, finansować ich nakłady delegacyjne do urzędów, parlamentu RC, Rady Rządu ds Mniejszości Narodowych itp., oraz na wydanie książkowe już opracowanej Rozprawy nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół SPMN w RC i nowej Rozprawy ogólniejszego charakteru nazw instytucji państwowych i samorządowych... w obu językach

 

Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR 2018

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC w 2018 r.

 

21.       Byłoby trzeba tę Rozprawę... w obu językach zamieścić na stronach internetowych KP w RC i ZG PZKO w formacie, który zachowuje wiernie tekst i numerację stron w Wordzie na stronach internetowych Coexistentii, która nie ma odpowiedniego oprogramowania. Teksty w Wordzie są wierne co do treści, ale są rozciągnięte na o wiele większą szerokość, co nie odpowiada oryginałowi i nie sprzyja, np. projekcji na ekranie.

22.        Druga, ogólniejsza (już ale bez nazw szkół SPMN w RC) to

 

Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních dvojjazyčných názvů příslušných, státních, samosprávných institucí obcí, měst a MSK, a jejich orgánů na Záolší 2019

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw dwujęzycznych właściwych instytucji, państwowych i samorządowych gmin, miast i WMŚ, i ich organów na Zaolziu w 2019 r.

 

nie jest jeszcze opracowana i czeka ją również podobny proces, jak tę pierwszą Na razie chętnych do jej opracowania nie ma. Tutaj również trzeba liczyć na potrzebne fundusze!

 

Zapytanie

 

Będziemy nadal czekać z wdrażaniem godnych nazw instytucji państwowych i samorządowych w obu językach tak długo, aż już liczba obywateli narodowości polskiej w gminach i miastach na naszym terenie spadnie pod 10%?

23.       Z ustawy o gminach RC i anormalnej asymilacji obywateli RC narodowości polskiej na naszym terenie wypływa jasno, do czego może wkrótce doprowadzić nasza, niezrozumiała obojętność w sprawie zamieszczania godnych nazw instytucji i w języku polskim ─ symboli naszej, polskiej tożsamości narodowej!

 

ZÁKON ČR č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 29 Zákona o obcích

 

(2) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se v posledních dvou sčítáních lidu hlásilo k této národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny (§ 117 odst. 3) a pokud ten svým usnesením návrh doporučí, anebo pokud o to písemně požádá spolek, který podle stanov zastupuje zájmy příslušné národnostní menšiny48) a který ke dni podání žádosti působí alespoň 5 let na území obce.

 

Ustawa RC 128/2000 o gminach

 

(2) W gminie zamieszkałej przez członków mniejszości narodowych nazwa gminy, jej części, ulic i innych obszarów publicznych oraz nazwy budynków władz państwowych i jednostek samorządu terytorialnego są również prezentowane w języku mniejszości narodowej, jeżeli przy dwóch ostatnich spisach ludności, 10% obywateli gminy, jeśli zażądają tego przedstawiciele właściwej mniejszości narodowej za pośrednictwem Komitetu ds. Mniejszości Narodowych (sekcja 117, ustęp 3), i jeśli ten poleci w swojej rezolucji propozycję, albo o to zażąda na piśmie stowarzyszenie, które zgodnie ze Statutem reprezentuje interesy właściwej mniejszości narodowej 48), i który w dniu złożenia wniosku był aktywny przez co najmniej 5 lat na terenie gminy.

 

24.       Dopełnienia propozycji są mile widziane.

25.       Szanowni Państwo pozwolą, abym na końcu długiego Wstępu... podziękował Państwu za cierpliwość oraz za oczekiwane, aktywne zaangażowanie się we wdrażaniu naszych systemowych, ujednoliconych i godnych, polskich nazw szkół SPMN w RC oraz i reszty instytucji państwowych i samorządowych na Zaolziu.

 

Dziękuję Państwu za uwagę.

 

W Jabłonkowie, 4.11.2018 r.

Opracował v języku polskim: Bogusław Kaleta (5.)

 Spis nazw tematów plików Rozprawy...