Úvod do Rozpravy nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského

 

 národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR 2018 (0.)

 

Verze pro tisk MS Word  (doc)

 

Vážení,

 

předseda Školské Komise Kongresu Poláků v ČR (ŠK) KP a zároveň ředitel naší, jediné, polské, střední školy, pod jejím oficiálním, nesjednoceným, nesystémovým a nedůstojným názvem „Polské GymnáziumPolskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace” Mgr. Andrzej Bizoň a dlouholetá ředitelka školy, dlouholetá předsedkyně Společnosti polských učitelů v ČR (SPU) v ČR, a také předsedkyně Rady zástupců KP v ČR Mgr. Małgorzata Rakowská, obrátili se na autora Rozpravy... Bohuslava Kaletu se žádostí na schůzi ŠK KP v ČR ke konci roku 2016, aby zpracoval odpovídající materiál, pomocí kterého by bylo možné dovést k pozitivním změnám oficiálních, nesjednocených, nesystémových a nedůstojných názvů, samostatných polských mateřských škol, samostatných polských základních škol, spojených základních škol s mateřskými školami a také názvu našeho, jediného, polského gymnázia v Českém Těšíně, tj. názvů škol Polského národnostního školství v ČR (PNŠ) v ČR. Autor (5.) souhlasil s takovou nevděčnou a obtížnou, ale jak velmi potřebnou prací. ŠK KP v ČR vyjádřila také žádost, aby celý proces provádění této změny vzala na sebe Komise práv národnostních menšin v (KPNM) KP v ČR, která s tím souhlasila.

Takový materiál, z vlastní iniciativy autora, byl již nabízen v roce 2013, jím solidně zpracován v polském jazyce v polovině roku 2014 pod názvem

 

Sjednocení oficiálních názvů polských škol a školských zařízení na Záolší,

 

a byl zaslán e-maily pod diskuzi Hlavnímu výboru Polského kulturně-osvětového svazu v ČR (HV PZKO), Kulatému stolu PZKO (KS) PZKO, KP v ČR, Coexistentii, Koexistencii o.p.s., SPU v ČR, Pedagogickému centru pro polské národnostní školství Český Těšín (PC), Hlavnímu výboru Matice Školské (HV MŠ), ředitelstvím mateřských a základních škol PNŠ v ČR, vědeckým pracovníkům, místním skupinám PZKO (MS), některým starostům a také velkému počtu internautů z našeho polského prostředí.

Žel, naši znesváření zástupci Polské národnostní menšiny v ČR (PNM) v ČR nevyužili tento soukromý materiál, odevzdaný do jejich odpovídající dispozice, k aktivním činnostem v kompetentních, státních a samosprávných institucích ČR. A tak v řece Olši uplynulo velmi mnoho vody za tato tři léta nečinností našich zástupců v této věci. Polské společenství se konečně probudilo z letargie a začalo žádat, aby naši zástupci PNM v ČR se konečně začali zabývat zanedbaným nebo vůbec neexistujícím názvoslovím v polském jazyce státních a samosprávných institucí v obcích, městech a Moravskoslezském kraji (MSK) a také právních institucí a subjektů jimi zřízených, v tom i našich polských škol. Rozsáhlé a důkladné, v roce 2017 zpracování autorem hlavních témat Rozpravy... v českém jazyce, což prozatím úplně postačilo v tomto rozsahu pro přípravu strategie činnosti, našim, pověřeným zástupcům s patřičnými orgány. Název této Rozpravy... byl následující:

 

Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR 2017

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC 2017 r.

 

a byla zpracována pouze v českém jazyce (a její 4 pomocné soubory byly uvedeny pouze v polském jazyce). Z důvodu nedostatku času autora, který nad tímto tématem pracoval sám a zpracovával ještě i širší téma ─ Názvosloví státních a samosprávných institucí v polském jazyce v obcích a městech tam, kde to zákony ČR umožňují, stále nebylo k dispozici nové zpracování Rozpravy... v polském jazyce. Autor Rozpravy... (5.) souhlasil se solidním a rychlým překladem zmíněného zpracování do polského jazyka, s výhradou jeho vlastní autorizace, ale ochotní překladatelé, znalí dobře této problematiky, žel, nebyli k dispozici! Vyjadřoval také silnou obavu, že KP v ČR celou věc názvosloví výše uvedených institucí v českém a polském jazyce, mírně řečeno, velmi silně zanedbává! Předseda KPNM KP v ČR Mgr. Dariusz Branny od konce roku 2016 nereagoval a nadále nereaguje na písemné diskuzní příspěvky členů této komise, a také přestal její svolávání po její třetí schůzi, bez uvedení příčin! Neexistuje také žádná zpráva z působení této komise. Předseda ŠK KP v ČR Mgr. Andrzej Bizoň, kterému bylo toto zpracování a také Mgr. Małgorzatě Rakowské zasláno již 30.6.2017, vůbec neodpověděl, a přece toto zpracování bylo provedeno na jeho žádost a pro ŠK KP v ČR! Kancelář KP v ČR není schopna napsat několik slov informace v této věci a odpovědět na e-maily členů KPNM KP v ČR! Zástupci KP v ČR se bojí vystavovat svoje úřední e-mailové adresy na internetových stránkách KP v ČR, nejen pro členy komisí! V poslední době KP v ČR vystavoval ve své kanceláři všechny tři nefunkční e-mailové adresy! Žádosti o předávání zástupcům KP v ČR diskuzních příspěvků členů KPNM KP v ČR, prostřednictvím jeho kanceláře nebyly realizovány, a jestli sporadicky ano, tak proč nebyly na ně dosud žádné odpovědi? Není také dodnes v KP v ČR zřízena e-mailová schránka, zabezpečena odpovídajícím, přístupovým kódem, pro členy KPNM KP v ČR, kteří o ni žádali, pro výměnu informací. Proč potom berou na sebe takové zodpovědné funkce? Na písemnou intervenci autora Rozpravy... ve věci nezodpovědné práce členů kanceláře KP v ČR a předsedy KPNM KP v ČR, odpověděla autorovi pouze Mgr. Małgorzata Rakowská, a dále se v této věci dodnes ze strany KP v ČR nic neděje!

Po uplynutí roku od zpracované v roce 2017 verze Rozpravy... v českém jazyce, byly přes vážnou nemoc autora Rozpravy..., jím přepracovány téměř všechny její soubory v českém jazyce a přeloženy její 4 pomocné soubory z polského jazyka do jazyka českého, a teprve potom byly přeloženy 4 hlavní soubory Rozpravy... z českého jazyka do polského jazyka, na prosbu autora, neúnavným veřejným aktivistou Ing. Tadeuszem Tomanem. Korekturu všech souborů Rozpravy... v českém jazyce a také v jazyce polském provedl sám autor. O umístění aktualizované Rozpravy... v českém jazyce a potom i v jazyce polském na internetových stránkách Coexistentie se postaral a ještě se postará, rovněž neúnavný, veřejný aktivista pan Władysław Drong. Autor oběma pánům za jejich, plodnou spolupráci velmi srdečně děkuje.

Polská verze Rozpravy... již byla zaslána v říjnu 2018 kanceláří KP v ČR na tři její adresy, předsedovi KPNM KP v ČR Mgr. Dariuszovi Brannému, předsedovi ŠK KP v ČR Mgr. Andrzejovi Bizoniovi, předsedkyni Rady zástupců KP v ČR Mgr. Małgorzatě Rakowské, Generálnímu konzulátu Polské republiky v Ostravě, ředitelům škol PNŠ v ČR, PC, SPU v ČR, HV PZKO, MS PZKO, HV MŠ, Sdružení polské mládeže v ČR, z.s., některým starostům obcí a měst, Coexistentii, Koexistencii o.p.s., a mnoha internautům, kteří se o tuto problematiku zajímají.

 

Soubory Rozpravy... na internetových stránkách např. Coexistentie lze používat ve dvou verzích A) a B)

 

A) Z internetových stránek v širším internetovém zobrazování, nevhodném pro tisk a promítání,

B) Z internetových stránek v užším zobrazování obdobném jako běžně ve Wordu, vhodném pro tisk a promítání,

 

C) Zobrazování mimo internetových stránek, přímo ze souborů ve Wordu doručených e-maily nebo na flash disku.

 

Autor sděluje internautům, že Rozprava... v české a polské jazykové verzi bude také později dostupná, na webových stránkách Coexistentie, pravděpodobně po kliknutí ve vyhledávači postupně na následující odkazy: www.coexistencia.cz, Dokumenty, Dokumenty OPS, dále na nápis Rozpravy... v českém jazyce, a pro polskou verzi, na nápis Rozprawy...  v polském jazyce, který je umístěn pod ním:

 

Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR 2018

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN) w RC 2018 r.

 

Po kliknutí např. na horní nápis v českém jazyce se objeví text souboru

 

„0. Úvod do Rozpravy nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR 2018 (0.)“,

 

ve kterém se právě nacházíte, a dostanete se k jeho provedení v verzi A) nebo B) na

 

Seznam názvů témat souborů Rozpravy...,

 

a v  něm přejdete na níže očíslované vlastní soubory Rozpravy... od č. 1. až po č. 8. Doporučuje se ale začít číst od souboru č. 0. Úvod do Rozpravy... od začátku až do jeho konce!

Starší verze Rozpravy... z roku  2017, je pouze v českém jazyce a ve verzi A), bude ještě nadále přístupná na internetových stránkách Coexistentie a je ji možné nalézt stejným postupem, jako novější verze Rozpravy... z roku 2018, s tím rozdílem, že kliknete na jiný název souboru

 

Rozprava nad analýzou a syntézou současných názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ v ČR) 2017

 

a potom se objeví místo souboru č. 0. Úvod do Rozpravy..., ─ Legenda:.., která Vás provede touto starší verzí Rozpravy... dál.

 

Verze C)

 

Zobrazování mimo internetových stránek, přímo ze souborů ve Wordu doručených internautům e-maily nebo na flash disku

 

Tento postup je tam podrobně popsán v souboru

 

 

 

Úvod do Rozpravy nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR 2018 (0.)

 

zaslaném internautům e-maily společně s ostatními soubory Rozpravy... nebo tyto všechny soubory mohou být dodány např. na nahraném flash disku pro obě verze v českém a polském jazyce.

 

Pokračování ve verzi A) a B) Rozpravy... v českém jazyce

 

Rozprava... se skládá v podstatě z

 

9 souborů ─

jeden uvodní soubor

 

„0. Úvod do Rozpravy nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR 2018 (0.)“

 

a 8 vlastních souborů Rozpravy...

 

Z č. 0. Úvodu do Rozpravy... se dostanete v obou verzích Rozpravy... A) a B) na zatím neklikaný odkaz

 

Seznam názvů témat souborů Rozpravy...

 

a budete pokračovat ve studiu tohoto úvodního souboru úplně až do jeho konce.

Tento odkaz by Vás předčasně zavedl na

 

Seznam názvů témat souborů Rozpravy...

 

Při následujícím čtení tohoto souboru, nemusíte jej číst až do konce, ale odskočit dříve tohoto okazu na uvedený Seznam... s odpovídajícími, očíslovanými soubory Rozpravy... v českém jazyce:

 

1. Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR, IA, analýza 2018 (1.)

 

2. Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR, IB, syntéza 2018 (2.)

 

3. Stručná analýza aktuálních, nesjednocených, nesystémových

a nedůstojných názvů škol Polského národnostního školství v ČR 2018 (3.)

 

4. Stručná syntéza aktuálních, sjednocených, systémových a důstojných názvů škol Polského národnostního školství v ČR 2018 (4.)

 

5. Krátká informace o Bohuslavu Kaletovi, autoru Rozpravy...(5.)

 

6. Pobočka Školského úřadu Karviná pro správu národnostního školství

Český Těšín (6.)

 

7. Kde se nejčastěji používá názvy škol Polského národnostního školství

v ČR? (7.)

 

8. Výpis z obchodního rejstříku školy v Hrádku v 2003, 2006 (8.)

 

Autor (5.) Rozpravy... doporučuje nejdříve seznámit se s obsahem celého  souboru č. 0. Úvod do Rozpravy... od jeho začátku až na jeho konec, ve kterém se právě nacházíte, a v něm s obsahem osmi očíslovaných souborů ze Seznamu názvů témat souborů Rozpravy... podle jeho instrukcí. Pro lepší elektronické zasílání a možnosti jednoduššího zpracování původního 1. souboru Rozpravy... o velkém počtu stran (72 stran A4) o názvu

 

Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice (PNŠ) v ČR 2017,

 

tento byl autorem rozdělen na dva menší soubory o názvech pod čísly Seznamu názvů témat souborů Rozpravy... 1. a 2. s dodatkem k názvu IA, analýza a IB, syntéza, a později i změněn rok 2017 na 2018. Hlavní soubory pod čísly 1. 4. byly zpracovány na základě řádků tabulky názvů škol Ministerstva školství a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) a z nich na základě tabulky pro školy PNŠ v ČR z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z roku 2016/2017 ─ https://www.msk.cz/skolstvi/polske_skolstvi.html. Aktuální tabulka pro PNŠ v ČR, např. pro školní rok 2017/2018 tam zatím nebyla! Z pohledu zpracování Rozpravy... to nemá žádný význam, protože od té doby nedošlo k žádné změně v názvech škol PNŠ v ČR. Proto aktualizované výsledky názvů škol PNŠ v ČR v Rozpravě... jsou pro rok 2018 stále aktuální!

 

Co obsahují jednotlivé soubory Rozpravy...?

 

Doručené soubory nebo již uložené na internetových stránkách Coexistentie se doporučují studovat aż do konce následujícím způsobem:

 

V souboru č. 1. ze Seznamu názvů témat souborů Rozpravy... je třeba napřed pozorně se seznámit s Ústavou ČR, zákony ČR, PR, evropskými konvencemi, některými definicemi, potom s analýzou obecných a příkladově vybraných, oficiálních, aktuálních, nesjednocených, nesystémových a nedůstojných názvů samostatných mateřských škol, samostatných základních škol, spojených základních škol s mateřskými školami a také již s jedinou, samostatnou střední školou ─ gymnáziem, vybraných z  řádků tabulky všech škol PNŠ v ČR MŠMTV ČR. V této analýze je třeba se rovněž dobře seznámit s náležitými opodstatněními, vytýkanými tam autorem vážných pochybení u názvů škol PNŠ v ČR a porušováním zákonů ČR.

 

V souboru č. 2. je třeba se, na základě analýzy z bodu č. 1., seznámit se s hloubkovou, náležitě opodstatněnou syntézou obecných a příkladově vybraných, navrhovaných, oficiálních, aktuálních, sjednocených, systémových a důstojných názvů samostatných mateřských škol, samostatných základních škol, spojených základních škol s mateřskými školami a také s názvem již jediné, samostatné střední školy ─ gymnáziem, vybraných z  řádků tabulky všech škol PNŠ v ČR MŠMTV ČR. Je tam ukázán, pro uvedené, navrhované názvy, způsob jejich tvorby. V souboru č. 2. je rovněž uvažována i potřeba vytvoření oficiálních, aktuálních, sjednocených, systémových a důstojných dvojjazyčných názvů škol s pouze českým vyučovacím jazykem na Záolší, tam kde to stanoví zákony ČR. Jsou tam rovněž uvedeny příklady autorem navržených, dvojjazyčných názvů pro všechny druhy těchto škol!

 

V souboru č. 3. je třeba se pečlivě seznámit se stručnou analýzou, v řádcích horních částí tabulky MŠMT ČR, kde jsou zapsány všechny oficiální, aktuální, nesjednocené, nesystémové a nedůstojné názvy škol PNŠ v ČR. V  řádcích dolních částí této tabulky jsou pro každý název všech škol PNŠ v ČR napsány všechny bijící do očí výtky k těmto názvům, jak jsou porušovány zákony ČR, a také návrhy autora, jakým způsobem by měly být tyto názvy napsány, aby byly aktuální, sjednocené, systémové a důstojné! Jsou tam rovněž vytvořeny zkratky názvů pro všechny školy PNŠ v ČR v českém a polském jazyce!

 

V souboru č. 4. se nachází stručná syntéza ─ očekávaný výsledek celé Rozpravy..., a to v řádcích horních částí ministerské tabulky, se nacházejí oficiální, aktuální, nesjednocené, nesystémové a nedůstojné názvy všech škol PNŠ v ČR. V dolních řádcích částí tabulky MŠMT ČR se nacházejí navržené autorem výsledkové, sjednocené, systémové a důstojné názvy všech škol PNŠ v ČR a také zkratky těchto názvů, jež by měly být co nejdříve uvedeny v život!

 

Seznamu názvů témat souborů Rozpravy... pod pozicemi č. 5. až č. 8. se nacházejí pomocné a doplňující soubory Rozpravy...

 

V souboru č. 5. se nachází krátká informace o Bohuslavu Kaletovi, autoru Rozpravy...

 

V souboru č. 6. se nachází informace o působení Pobočky školského úřadu Karviná pro správu národnostního školství Český Těšín, zřízené MŠMT ČR od 1.8.1991, ve které funkci vedoucího, v krizových letech od 1.8.1991 až 31.12.1994 pro národnostní školství v ČR (polské, slovenské, německé) plnil, téměř osamocen, Bohuslav Kaleta.

 

V souboru č. 7. autor Rozpravy... ukazuje, kde se nejčastěji používá názvy škol PNŠ v ČR, žel, ve velmi neoficiálním a nedůstojném stavu. Patří se i tam zavést autorem navrhované, sjednocené, systémové, důstojné názvy škol a dodržovat, aby odpovídaly již nově zavedeným, důstojným názvům!

 

V souboru č. 8. autor Rozpravy... ukazuje, jak může polská základní škola např. v Hrádku (neoficiální název) ztratit, jen tak u soudu, v průběhu 3 let, část svého názvu v polském jazyce, což je porušení dvou zákonů ČR!

 

Efektivní diskuze, na výše uvedená témata, mají svůj

smysl, jedině po jejich důkladném prostudování!

 

Pohybování se mezi jednotlivými tématy Rozpravy..., umístěnými na internetových stránkách Coexistentie, umožňují označené odkazy, kterými jsou rovněž názvy jednotlivých souborů Rozpravy..., na které se dostanete postupně cestou příslušných   odkazů. Ve verzi A) se vracíme zpátky o jeden krok kliknutím na šipku úplně nahoře vlevo. Ve verzi B) se vracíme zpátky buďto kliknutím na místo ukončení x souboru vpravo nahoře, na znaménko + u názvu vlevo nahoře nebo na uvedený, konkrétní odkaz,. který Vás zavede zpátky na Seznam názvů témat souborů Rozpravy... nebo až na soubor č. 0. Úvod do Rozpravy....

:V textu jednotlivých souborů byly odkazy na nepatrně jinak nazvané soubory ve starší verzi Rozpravy... z roku 2017, v této aktualizované verzi Rozpravy... v českém a polském jazyce v roce 2018, jsou již soubory Rozpravy... označeny na konci jejich názvů čísly s tečkou v kulatých závorkách, odpovídajícím číslům ze Seznamu názvů témat souborů Rozpravy... na začátku jejich názvů např. (4.)

 

4. Stručná syntéza aktuálních, sjednocených, systémových a důstojných názvů škol Polského národnostního školství v ČR 2018 (4.)

 

Děkuji Vám za pozornost.

 

V Jablunkově, 4.11.2018

Zpracoval v českém a polském jazyce:                                    Bogusław Kaleta (5.)

 

Odkazy na Seznam názvů témat souborů Rozpravy... v obou verzích Rozpravy... A) a B) jsou stejné!

 

Seznam názvů témat souborů Rozpravy...